Βαρβαρότερος …Ἀλάριχος τὸ Ὑπουργεῖον ἀ-Πολιτισμοῦ

Ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχουν περάση πολλῶν εἰδῶν …ἀλάριχοι.
Βάρβαροι, ποὺ ἄφησαν τὸ στίγμα τους τῆς ἀνικανότητός τους νὰ ἐκτιμήσουν καὶ νὰ σεβασθοῦν μνημεία πολιτισμοῦ, μὲ διαφόρους τρόπους. Ἄλλοτε λεηλατώντας καὶ ἄλλοτε κονιορτοποιώντας, μνημεῖον ὄρθιον δὲν ἄφησαν.  Τὰ δὲ μεταφερόμενα εἴδη τὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀρχαιοκαπήλων, ἐπιδεικνύοντάς τα μὲ καμάρι, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδεικνύουν καθημερινῶς πὼς ἐκτὸς ἀπὸ ἀσεβεῖς βάρβαροι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμένουν ἀνίκανοι καὶ νὰ κατανοήσουν τὰ δημιουργικὰ ἔργα μά, κυρίως, νὰ τὰ παράξουν μόνοι τους.

Δὲν θὰ πῶ πολλά… Θὰ ἀφήσω κυρίως τὶς φωτογραφίες νὰ μιλήσουν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ χείριστος καὶ ὁ σημαντικότερος ἐχθρὸς τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρχαιολογίας, τῶν διασωθέντων Μνημείων, τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἀληθείας καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς Ἀνθρωπότητος εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνόφωνον Ὑπουργεῖον ἀπολιτισμοῦ.

Γιὰ ἀρχὴ λοιπόν… Ἱερᾶ Ὁδὸς καὶ Ὑπηρεσία Καταχώσεως τοῦ ἐν λόγῳ ἀνθελληνικοῦ ὑπουργείου.
Κατάχωσις τοῦ τελευταίου τμήματος τῆς ἀρχαιοτέρας καὶ ἰεροτερας ὁδοῦ τοῦ κόσμου μας, πρὸς ὄφελος ἐπιχειρηματικῶν συμφερόντων -ἐπισήμως- ἀλλὰ καὶ πρὸς ὄφελος τοῦ …Μνημείου -ἐπίσης ἐπισήμως.
κι ὅλο αὐτό, λέει, γιὰ νὰ …διασωθῇ τὸ Μνημεῖον…
…ἤ, ὀρθότερα, γιὰ νὰ ταφῇ ὁριστικῶς κάτω ἀπὸ τόννους τσιμέντου καὶ χώματος.

Ὑπηρεσία …καταχώσεων!!!

 

Ὑπηρεσία …καταχώσεων!!!

Τσιμεντοποίησις ἀρχαιοτήτων στὸν Πειραιᾶ (Δημοτικὸ Θέατρον)…

https://filonoi.gr/2014/04/26/f-ki-olo-koykoylonoyn-ta-arxaia-mas/

Κι ὅλο κουκουλώνουν τὰ ἀρχαῖα μας…

Χρῆσις ἐκσκαφέως καὶ λοιπῶν μηχανημάτων κονιορτοποιήσεως, πάλι στὸν Πειραιᾶ (Πασαλιμάνι), γιὰ νὰ ἐξαφανισθοῦν …ἐνοχλητικὲς ἀρχαιότητες…

Τὸ θέμα εἴχαμε παρουσιάση ἐδῶ:

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τό παραπέτασμα τῶν ἀνασκαφῶν στόν Πειραιᾶ;

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τό παραπέτασμα τῶν ἀνασκαφῶν στόν Πειραιᾶ;

Τὸ ἀντίστοιχον, ἐπιτόπιον, ἐρευνητικὸ καί, ἐν μέρει, ἀποδεικτικὸν ὑλικό, σὲ κινηματομήνυμα, ἀπὸ τὸν Γεώργιο Λεκάκη καὶ τὶς Φρυκτωρίες, δὲν φαίνεται στὸ ἄρθρον μας.

Ἀναζητώντας το στὸ κανάλι τῶν Φρυκτωριῶν δὲν ὑπάρχει ἐπίσης.
Φαντάζομαι πὼς θὰ εἶναι τυχαῖον κάτι τέτοιο καὶ ἐλπίζω νὰ ἀποκατασταθῇ ἄμεσα.
..

Τὸ ἐν λόγῳ θέμα τὸ εἶχα προσωπικῶς προωθήση, μὲ ἀρκετὲς φωτογραφίες, στὸν κο Λεκάκη, γιὰ νὰ ἀναδειχθῇ καὶ θὰ ἐπανέλθω συντόμως μὲ περισσότερο ὑλικό.
Γιὰ ἀρχὴ δεῖτε μόνον τὸ πῶς κατέστρεφαν -κυριολεκτικῶς- τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, ἐμπρὸς στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν Πειραιωτῶν, ποὺ παρὰ τὰ παραπατάσματα κατάφεραν νὰ διαπιστώσουν μέρος τοῦ ἐγκλήματος. Δὲν τοὺς ἀρκοῦσε μόνον νὰ τὰ καταχώσουν, ἀλλὰ εὐθαρσῶς, ἀνοικτὰ κι ἐμπρὸς στὰ μάτια μας τὰ κατέστρεφαν.

Πελλάνα Λακωνίας.
Τσιμέντωσις, κατάχωσις μὲ τόννους χωμάτων καὶ χαλικίου.
Μία ἀπὸ τὶς χείριστες μορφὲς ἐγκλήματος κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.

https://filonoi.gr/2012/01/10/%e1%bd%81-chomenos-tafos-t%e1%bf%86s-%e1%bc%80rcheas-pellana-2/

Ὁ χωμένος τάφος τῆς Ἀρχαίας Πελλάνας

Θῆβα κι κατάχωσις τῶν ἐκεῖ εὑρημάτων, τοῦ ἀρχαιοτέρου ἱπποδρόμου καθὼς καὶ τσιμέντωσις τῆς πυραμίδος τῶν Θηβῶν. Ὀ ἀρχαιολόγος Σπυρόπουλος καταγγέλει μεγάλο μέρος τοῦ ἐγκλήματος.
Καὶ φυσικὰ τὸ ἀναγκαῖον σκουπιδαριό, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ καταστροφή.

Ἀμφίπολις καὶ ἄλλα εὐτράπελα.
Ἐξαφάνισις εὐρημάτων.
Παραπληροφόρησις κοινοῦ καὶ ἀλλοίωσις ἱστορικῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων.
Μετακίνησις καὶ ἐκτοπισμὸς σκελετῶν (ἀλόγου καὶ ἀνθρώπων), καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἀρχαιοτήτων, τῶν ἐπιγραφῶν, ἀκόμη καὶ τῶν νομισμάτων.
Κατάχωσις μνημείου.
Καταστροφὴ μέρους τῶν εὐρημάτων, ἀλλὰ ἄγνωστον σὲ ποιὸν βαθμό.
Ἐννοεῖται πὼς ὅλοι οἱ δικοί μας πανηγυρισμοὶ κατήντησαν ἀκόμη μεγαλυτέρα δικαιολογία γιὰ νὰ ταφῇ καὶ νὰ ἐξαφανισθῇ ὁριστικῶς τὸ μνημεῖον.

Χρήσιμες …«χρυσὲς μπουλντόζες» ἀλλοιώνουν καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἀμφιπόλεως

Χρήσιμες …«χρυσὲς μπουλντόζες» ἀλλοιώνουν καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἀμφιπόλεως

Θάψιμον στὸν Ὀρχομενόν, ἐννοεῖται ὅσων περισσοτέρων στοιχείων γίνεται, διὰ τῆς γνωστῆς μεθόδου τῆς ἐγκαταλείψεως, τῆς περιφράξεως, τῆς ἀπαγορεύσεως προσεγγίσεως, τῆς ἀποκοπῆς τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων, ἀπὸ ὁδικοὺς ἄξονες καί, καταληκτικῶς, τῆς ἐξαφανίσεως τῶν ἱστορικῶν στοιχείων ἀπὸ τὸ γνωσιακό μας ἐπίπεδον
Συνήθεις τακτικές…

https://filonoi.gr/2014/11/24/40000-sthn-amfipolin-gia-paraplanhsin-500000-ston-orxomeno-gia-thapsimo/

40.000 στὴν Ἀμφίπολιν γιὰ …παραπλάνησιν. 500.000 στὸν Ὀρχομενὸ γιὰ …ΘΑΨΙΜΟ!!!

Βοτανικός…

https://filonoi.gr/2017/01/14/botanikoy-paranomies-mia-mhnysis-ki-enas-agon-poy-tora-ksekina/

Βοτανικοῦ παρανομίες, μία μήνυσις κι ἕνας ἀγών, ποὺ τώρα ξεκινᾶ!!!

Τί νά τά ξανά-λέμε; Κατάχωσις ἀρχαιοτήτων καὶ ὁριστικὴ ἐγκατάλειψις κάθε πιθανότητος ἀνευρέσεως τοῦ ναοῦ τῶν τεσσάρων θεῶν, τῶν ἀφιερωμάτων καὶ τῆς ἀναδείξεως τῆς σπουδαιότητος τοῦ χώρου, κάτω ἀπὸ ἕνα θρησκευτικὸ ναὸ (τέμενος). Οἱ δὲ ἐργασίες κι ἐκεῖ ἔγιναν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἔχουμε εἰκόνα τοῦ ἐγκλήματος.

Καί, φυσικά, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἡ μάσσα.
Ἀνάθεσις ἀναδείξεως, συντηρήσεως καὶ προστασίας ἀρχαιοτήτων σὲ κάποιον μΠατΣοΚικὸ μπένο…

Πόσα ἑκατομμύρια ἑτοιμάζουν γιά τόν Μπένο καί τήν Μ.Κ.Ο. «Διάζωμα»;

Σύμπτωσις κι αὐτό; Συμπτώσεις κι ὅλα τά ἄλλα;
Συμπτώσεις τά πάντα;
Καί ποῦ εἶναι οἱ ἀρχαιότητές μας; Ἔ;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς διαπλοκῆς, ὁ μπένυ, ἦταν καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς χειρίστους καταστροφεῖς ἑλληνικῶν μνημείων καὶ ἀρχαιοτήτων, καθὼς φυσικὰ καὶ μέγιστος δολόπλόκος.
Τὸ μένος του κατὰ Πουλιανοῦ, ἡ ἐμμονή του νὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ ἐκεῖ εὐρήματα καὶ ἡ τόση, ἀδικαιολόγητος ἐκ πρώτης ὄψεως, παραφορά του μὲ τὴν ἀλλοίωσιν τῶν σχοιχείων, συνιστᾶ πρωτοφανὲς ἔγκλημα καὶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ κατὰ τῆς παγκοσμίου κοινότητος τῶν ἐρευνητῶν μά, κυρίως, κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.
Αὐτὰ ὡς μικρό, ἐλάχιστον δεῖγμα, τοῦ ποιὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ ῥόλος τοῦ ἐν λόγῳ ὑπουργείου, εἰδικῶς τοῦ μπένυ καὶ φυσικὰ ἀκόμη πιὸ συγκεκριμένως τοῦ σημιτικοῦ μορφώματος καὶ τῶν καταλοίπων του.

Μήπως δέν ἦταν αὐτός, ποὺ μαζὺ μὲ τὸν Λαλιώτη, ἀπεφάσισαν τήν τσιμεντοποίησιν τῶν παλαιολιθικῶν (;;;) ἤ νεολιθικῶν (;;;) οἰκισμῶν στό ἀεροδρόμιον τῶν Σπάτων;
Ποιός τήν θυμᾶται αὐτήν τήν ἱστορία σήμερα;
Μὲ τόσο τσιμέντο, θὰ μοῦ πεῖτε, κανείς… Μὴ μὲ ῥωτήσετε γιατὶ δὲν ἐμφανίζονται ἀποτυπώματα τῶν ἰσχυρισμῶν μου στὸν παραπάνω χάρτη. Οὔτε νὰ μὲ ῤωτήσετε γιὰ τὸ πῶς κατέληξαν οἱ παλαιολιθικοὶ καὶ οἱ νεολιθικοὶ οἰκισμοὶ νὰ χαρακτηρίζονται ὡς …ὁ,τιδήποτε ἄλλο.
Οὔτε νὰ μὲ ῥωτήσετε γιὰ τὸ πῶς κατάφεραν νὰ μετατρέψουν σὲ …ἀσήμαντο ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα νεολιθικὰ εὑρήματα.
Αὐτὰ μόνον σὲ ἔνα μΠατΣοΚικὸ ὑπουργεῖον, τοῦ ὁποίου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ …Φαρισαῖοι, ὅπως ἡ Λίνα Μενδώνη, μεριμνοῦν γιὰ τὴν ἐξαφάνισιν καὶ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς ἱστορικῆς μας ἀντιλήψεως, θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ καὶ μόνον οἱ ἐμπλεκόμενοι θὰ μποροῦσαν, κάποτε, νὰ μᾶς ἀπαντήσουν. (Ναί, μὲ τὸν …ὁρὸ τῆς ἀληθείας!!!)
Πάντως στὰ Σπάτα συνέβη μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καταστροφές. Νὰ τὸ θυμόμαστε! (Ὑπάρχουν πολλοὶ περισσότεροι μάρτυρες ἀπὸ ὅσους φαντάζονται, ὅλοι μαζύ, οἱ ἐμπλεκόμενοι!!!)

Τί ἄλλο ἄφησε πίσω της ἡ ἐπιδρομή τοῦ συγχρόνου Ἀλαρίχου;
Μπᾶ… Τίποτα σπουδαῖον… Μόνον τὴν καταστροφὴ τοῦ Μαραθῶνος καὶ τῶν ἐκεῖ ἐπίσης οἰκισμῶν.Ἄλλη τσιμεντοποίησις κι ἐδῶ… Τῆς ἀπολύτου καταστροφῆς…
Νὰ γίνῃ τὸ κωπηλατοδρόμιον καὶ τίποτα στὸν κόσμο…

Ἀλλὰ βλέπετε τὰ δημόσια ἔργα ἔχουν …«ψωμί»!!! (Καὶ τυρί, καὶ ζαμπόν, καὶ χαβιάρι!!!) Δὲν τὰ ἀφήνουμε στὴν τύχη τους!!!
Οἱ ἐργολάβοι τῶν ὀλυμπιακῶν παιγνίων, ποὺ ἀνεβάθμισαν σὲ ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, σὲ συνεργασία μὲ τὴν βαθύπλουτη ἀριστερὴ ἐκ Ἐκάλης Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ἔφαγαν τὸν ἀγλέορα καὶ …εὐχαριστῶ δὲν μᾶς εἶπαν. Ἀντιθέτως μάλιστα θέλησαν νὰ ἐξαφανίσουν καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ μὲ ὅλα τὰ μέσα, ἀν τὶ …εὐχαριστίας!!!

Ποῦ ἀλλοῦ ἔχωσε τήν χερούκλα του;
Ἕφθασε ἔως τὴν Αἴγυπτο, παρέα μὲ τὸν «μαζὺ τὰ φάγαμε». Ἔκοψε τὴν ἀνασκαφικὴ ἄδεια τῆς Λιάνας Σουβαλτζῆ, μαζὺ μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέρη τῆς συμμορίας, ἔτσι, γιατὶ …γούσταρε ἐπίσης.
Ὀ …«πατριώτης» λέμε!

Εἶναι αὐτὸς ποὺ ποινικοποίησε τὴν κατοχὴ βιβλίων μεγαλυτέρας ἡλικίας τῶν ἐκατὸ ἐτῶν, τὸ 2002:

ΦΕΚ Βενιζέλου γιὰ ἁρπαγὴ βιβλίων.

Εἶναι παράνομη ἡ κατοχή παλαιῶν βιβλίων;

Πάλι δῆλα δὴ ὡς ὑπουργὸς καταστροφῆς τοῦ πολιτισμοῦ.

Καὶ φυσικὰ μὲ ὑπογραφὲς Βενιζέλου ἀπεστάλησαν στὶς ΗΠΑ οἱ σκελετοὶ τῶν Μαραθωνομάχων!!!
ΟΛΟΙ οἱ σκελετοί!!!

Ὡς ὑπουργὸς δικαιοσύνης διέπρεψε μὲ τὴν …«συνταγματική» του κατάρτησιν, βάσει τῆς ὁποίας καταστρατηγοῦνται ΟΛΑ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων!
Ἀπὸ τὴν παρουσία του καὶ μετὰ στὸν τομέα τῶν νομομαγειρεμάτων, τὸ Σύνταγμα κατήντησε …κουρελόχαρτον!!!
Συνετέλεσε, ὅσο κανεὶς ἄλλος, στὴν …παγίωσιν τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας ἀλλὰ καὶ στὴν συνολικὴ καταστρατήγησιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν.

Φυσικὰ σὰν ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν καὶ λοιπῶν ὐπουργείων διέπρευσε μὲ τὴν …ἀνικανότητά του.
Γιὰ παράδειγμα…
Τὰ ὑποβρύχια ἔχουν ἄγνωστον πορεία, κλίσιν καὶ …ἀξιοπιστία.
Ἡ (πραγματική) ἀξία τους δέ, παραμένει …ἀδιευκρίνιστος!!!

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν ἐμπλοκή του στὰ περὶ λίστας Λαγκάρτ… Ἔχει νὰ …κρύψῃ πολλὰ τὸ πιντί!!!

Βρὲ τὸν ἀθῶο τὸν Μπένυ…

Ἑβραιόδουλος, ὅσο κανεὶς ἄλλος!!! Καὶ μὲ πολλὰ …ὑπονοούμενα, ἀπὸ …«δικούς του»!!!

Ὁ σύγχρονος Ἀλάριχος τῆς Ἑλλάδος

Ὁ σύγχρονος Ἀλάριχος τῆς Ἑλλάδος (β)

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply