Γεννήθηκε κάτι πολὺ ὄμορφο…

Κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον ὀφείλουμε νὰ εἴμεθα ὑπερήφανοι ὅλοι μας…
Κάτι τὸ ὁποῖον πρὸ μερικῶν ἐτῶν τὸ περιγελούσαμε καὶ τὸ εὐτελίζαμε…
Κάτι ποὺ ξύπνησε δειλά-δειλὰ καὶ ζητᾶ τρόπους γιὰ νὰ γαλουχηθῇ καὶ νὰ ἐκφρασθῇ…
Κι αὐτὸ τὸ κάτι εἶνι ὁ ἔμφυτός μας Πατριωτισμός, ποὺ δὲν εἶδε φῶς γιὰ νὰ ἐξέλθῃ τῆς λήθης, ἀλλὰ εἶδε Ἀνάγκη καὶ γιγαντώνεται!!!

Φωτογραφία τοῦ Ἰωσὴφ Παπαδοπούλου, ἀπὸ τὸ συλλαλητήριον τῆς 20ης Ἰανουαρίου. Ὁ σύνδεσμος παρακάτω.

Ἔγραψα πολλὲς φορὲς, ἰδίως μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα, πὼς  κάτι μέσα μας ἄρχισε νὰ ξυπνῇ ἐπὶ τέλους. Ἀργά, δυσκίνητα ἀλλὰ σταθερά, κάτι μέσα μας ξυπνᾶ καὶ αὐτὸ πλέον δὲν κρύβεται.

Ἡ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου βέβαια «συνέπεσε» μὲ τὴν 28η Ὀκτωβρίου καὶ ἠκολούθησε τῆς προδοσίας τῶν Πρεσπῶν, καθὼς φυσικὰ καὶ τῆς δολοφονίας τοὐλάχιστον (βάσει τῶν ἐπισήμων παραδοχῶν) ἑκατὸ συμπολιτῶν μας στὸ Μάτι καὶ στὴν Ῥαφήνα*. Ἤδη λοιπὸν τὸ συναίσθημά μας εἶχε ἐγερθῆ ὑπερβολικὰ καὶ ὁδεύαμε πλέον σαφῶς πρὸς τὴν τελευταία πράξιν ἑνὸς δράματος, ποὺ τὶς ῥίζες του κρύβει ὅμως πίσω, πολὺ πίσω, στοὺς αἰῶνες.

Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

Κι αὐτὸ τὸ δρᾶμα εἶχε τίτλο: «ἐξαφάνισις τοῦ Ἕλληνος»…
Μὰ τώρα πιά, ἂν καὶ πράγματι φθάνει στὸ πέρας του, ἐν τούτοις μαζὺ μὲ τὸ πέρας του, ἀν τὶ νὰ ἐπιφέρῃ αὐτὸ τὸ τέλος τοῦ Ἕλληνος, ἔχει, ἀντιθέτως, ἀφυπνίσῃ ὅλα αὐτὰ ποὺ αἰῶνες τώρα καθησυχάζοντο. Ἔνστικτα, διασθήσεις, λογικὴ λίγο λίγο ξανά-ξεκλειδώνονται καὶ μᾶς ὠθοῦν στὸ νὰ σηκωθοῦμε, ταχύτατα καὶ βιαίως, ἀπὸ τὴν νάρκη αἰώνων.

Θά τά καταφέρουμε; Ναί, πιστεύω πὼς θὰ τὰ καταφέρουμε. Ἁπλῶς μετὰ ἀπὸ τόσων αἰώνων ἀπραξία εἶναι λογικὸ νὰ ἀργοῦν κάποια πράγματα νὰ συμβοῦν. Μὰ ἤδη τὰ μηνύματα εἶναι ἐνθαῤῥυντικὰ καὶ ἐμεῖς, ὅλοι μας, λίγο λίγο, βγαίνοντας ἀπὸ τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ἀπραξία, ἢδη νοιώθουμε, βλέπουμε, ἀντιλαμβανόμεθα ὄχι μόνον πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα πρὸ καιροῦ, ἀλλὰ πλησιάζουμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλον καὶ κινούμεθα…

Κινούμεθα σωστά; ὄμως; Ἤ πάλι θά ἐξαπατηθοῦμε;
Εἶναι γεγονὸς πὼς ὅταν ἕνα μωρὸ ξεκινᾷ νὰ κάνῃ τὰ πρῶτα του βήματα, θὰ πέση ἀμέτρητες φορές.
Ἔτσι κι ἐμεῖς… Θὰ πέσουμε, ἀλλὰ καὶ θὰ σηκωθοῦμε.
Σημασία ἔχει νὰ μάθουμε νὰ σηκωνόμεθα ταχύτερα καὶ νὰ μὴν μένουμε ἀδρανεῖς γιὰ πολὺ ἀπὸ τὸν πόνο τοῦ κάθε πεσίματος…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Γεννήθηκε κάτι πολὺ ὄμορφο καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸ προστατεύσουμε καὶ νὰ τὸ ἐνδυναμώσουμε. Στὸ χέρι μας εἶναι.

Κάποτε ἔγραφα πὼς στὸ τέλος θὰ …εὐγνωμονοῦμε τὸν πσῶῤῥα, ἂν καὶ γνωρίζαμε πὼς ἔκανε μεγάλο κακὸ σὲ ὅλους μας. Καὶ ἔκανε μεγάλο κακὸ διότι προσπαθοῦσε νὰ διαχειρισθῇ τὸ ἔμφυτό μας πατριωτισμὸ μὲ οἰκονομικὰ κριτήρια, πρὸ κειμένου νὰ τὸν χειραγωγήσῃ πρὸς ὄφελός του. Ὅμως δὲν γίνεται νὰ μὴν ἀναγνωρίσουμε τοὐλάχιστον αὐτὸ τὸ καλὸ ποὺ ἐπέτυχε, ὅσο κι ἐὰν μᾶς κάνῃ νὰ σκύβουμε τὸ κεφάλι ἀπὸ ντροπή, γιὰ τὴν ἀφέλεια τῶν συμπατριωτῶν μας. Καὶ τὸ καλὸ ποὺ ἔκανε αὐτὸ τὸ νούμερο εἶναι πώς, ἀκόμη καὶ μὲ ὑποσχετικὲς …ἐξαγορᾶς, ἐπέτυχε νὰ ἀφυπνίσῃ πολλούς. Βέβαια χάσαμε τὸ χρῆμα, ἀλλὰ μᾶς ἔμεινε (καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα) τὸ συναίσθημα καὶ τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ μποροῦν, σιγὰ σιγὰ κι αὐτά, νὰ δράσουν μέσα στοὺς πλανεμένους συμπατριῶτες μας καὶ νὰ τοὺς ἑνώσουν μὲ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους Ἕλληνες.

* Ἔχουμε, βάσει δικῆς μας ἐρεύνης, καταγράψη πολλαπλάσιο ἀριθμὸ νεκρῶν στὶς πυρκαϊὲς τοῦ περασμένου Ἰουλίου.

Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Χάσαμε τοὺς …ὑποκινητές!!!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γεννήθηκε κάτι πολὺ ὄμορφο…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ἐμεῖς; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply