Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

Σὲ εἶπαν…:

 • τρελλό…
 • ἀνισόῤῤοπο…
 • ἀκραῖο…
 • ἐξτρεμιστή…
 • ἐπιπόλαιο…
 • ἀνώριμο…
 • προκλητικό…
 • χρυσαυγίτη…
 • φασίστα…
 • πολεμοχαρή…
 • δυναμιτιστὴ τῆς …«καλῆς γειτονίας» μας…
 • ἤ, ἀκόμη καὶ ναρκομανὴ ἔως καὶ …ἔμπορο ναρκωτικῶν…

Σὲ ἀπεκάλεσαν ἔτσι οἱ νεοταξίτες σύντροφοι τοῦ (κάθε) ἀλία καὶ τοῦ (κάθε) τίτο… Τὰ …«ὀρφανά» τοῦ στάλιν δὲν ἀρέσκονται σὲ τύπους σὰν κι ἐσέναν… Ἠ «κόκκινη ἐπανάστασίς» τους, ποὺ χρηματοδοτεῖτο καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοκογλύφους, γιὰ νὰ ἐλέγχεται σὲ ὅλα της τὰ στάδια, ἔως καὶ τῆς τελευταίας της λεπτομερείας, δὲν γίνεται νὰ ἐπικρατήσῃ πλήρως, ἐὰν ὑπάρχουν Κατσίφες…
Διότι γιὰ αὐτοὺς Ἐλευθερία σημαίνει γράμμα κενό, μὰ καὶ πρόβλημα, ποὺ χρησιμοποιεῖται μόνον ὡς προσχηματικὴ δικαιολογία γιὰ νὰ διαλύσῃ κοινωνίες ποὺ ἀκόμη διατηροῦν στοιχειώδεις βαθμοὺς Ἐλευθερίας… Διότι γιὰ αὐτοὺς ἀντίστασις σημαίνει ἡ ἀντίστασις τοῦ κάθε ἄλλου λαοῦ, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀναταραχὴ πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων… Διότι γιὰ αὐτοὺς Ἐλευθερία σημαίνει πρόβλημα… Διότι τὰ κλουβιά τους δὲν ἦσαν γιὰ ἐσέναν… Διότι ὅστις μιλᾶ καὶ σκέπτεται καὶ ἀντιδρᾶ συνιστᾶ ἀπειλὴ γιὰ τὶς ἁλυσίδες ποὺ ἐπιβάλλουν στοὺς λαούς τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ὑπολοίπου κόσμου μας… Διότι ὅποιος δὲν προσκυνᾶ, πρέπει παραδειγματικῶς νὰ ἐξοντώνεται, μαζὺ μὲ τὸν …σπόρο του!!!

 Σὲ εἶπαν λοιπὸν ὅπως σὲ εἶπαν, γιατὶ ἔπρεπε νὰ προλάβουν τὴν Φωτιὰ ποὺ ἄναψες καὶ νὰ τὴν σβήσουν, μὲ κάθε τρόπο, πρὶν προλάβῃ νὰ …«κάψῃ» ὅλους αὐτοὺς ποὺ χρειάζονταν ἕναν Κατσίφα γιὰ νὰ σταθοῦν ὄρθιοι…

Σὲ εἶπαν ὅμως καί…:

 • ἀνόητο…
 • πλανεμένο…
 • βλάκα…
 • αὐτοκτονικό…
 • ἀπροετοίμαστο…
 • ὀνειροπαρμένο…
 • ὑπερβολικό…
 • ἐπικίνδυνο…
 • ἑτεροχρονισμένο…

Σὲ ἀπεκάλεσαν ἔτσι οἱ νοικοκυραῖοι συμπατριῶτες σου ἐδῶ, στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ τὸν ἐπεκτατισμὸ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων τὸν ἀντιλαμβάνονται ὡς …«ἐξ ἀνάγκης σωτηρία» (τους)… Ποὺ βλέπουν σὲ αὐτὸν τὸν ἐπεκτατισμὸ μίαν μορφὴ δικῆς τους ἀσφαλείας… Ποὺ ἀπεποιήθησαν στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τους, πρὸ κειμένου νὰ κερδίσουν μίαν ἀκόμη ἡμέρα διαβιώσεώς τους…
Σὲ ἀπεκάλεσαν ἔτσι, βαθύτατα τεθλιμμένοι, γιὰ τὸν πόνο ποὺ ἄφησες πίσω σου μέν, ἀλλὰ δίχως νὰ μποροῦν νὰ κατανοήσουν τὸ μέγεθος τῆς θυσίας σου… Βλέπεις Κωνσταντῖνε… Οἱ φυλακισμένοι μποροῦν νὰ δοῦν μόνον μικρὲς ἀκτίδες ἀπὸ τὰ κελιά τους… Τὴν Ἐλευθερία ποὺ ἐσὺ τοὺς ἔδειξες δὲν ἀντέχουν νὰ τὴν ἀντικρύσουν, διότι θὰ καοῦν…

Σὲ εἶπαν ὅμως καὶ κάποιοι ἄλλοι, ποὺ ἐπισήμως τὸ παίζουν …μπατριῶτες:

 • αὐτοκτονικό,..
 • ἄσκεφτο…
 • παρανοϊκό…

Σὲ ἀπεκάλεσαν ἔτσι διότι δὲν εἶχες τὴν ὑπομονὴ νὰ δράσῃς ὡς μέλος ὁμάδος… Σὲ κατηγοροῦν διότι, λέει, ἴσως νὰ ἀπεκάλυψες τὴν κάποιαν, πιθανή, ὁμάδα, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ πράξῃ περισσότερα…
Κρίνουν τὴν θυσία σου ὡς περιττή, ἐφ΄ ὅσον δὲν …«καθάρισες» ἀρκετοὺς ἐκ τῶν ἐχθρῶν σου…

Ἐγὼ θὰ σὲ πῶ Δῶρον καί, μάλιστα, Θεῖον Δῶρον
Ἐὰν δὲν ἤσουν ἐσύ, ἐμεῖς δὲν θὰ ξέραμε πὼς ἀκόμη σήμερα γεννῶνται καὶ ἀνδρώνονται καὶ ἀγωνίζονται  Ἐλεύθεροι Ἕλληνες…
Θὰ σὲ πῶ Δῶρο, γιατὶ μᾶς ἔφερες τὸ Φῶς τῶν Ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν μὲ ὁρμὴ στὸ τώρα, δίχως νὰ ἐπενδύουν στὸ αὔριο, σὰν ὅλους ἐμᾶς τοὺς ὑπολοίπους, τοὺς μερικῶς ἢ ὀλικῶς συμβιβασμένους, κυττώντας μόνον πρὸς τὴν Μία κι Ἐλευθέρα Πατρίδα…
Θὰ σὲ πῶ Δῶρο λοιπόν… γιατὶ ἐὰν δὲν ἤσουν ἐσύ, δὲν θὰ μπορούσαμε μόνοι μας νὰ ἀνιχνεύσουμε τὸν δρόμο καὶ νὰ σὲ φθάσουμε.

Σὲ εὐχαριστοῦμε Κωνσταντῖνε…
Δὲν εἶσαι μόνον ὁ Ἤρως μας… Εἶσαι πλέον καὶ ὁ Φανοστάτης μας…
Ἐὰν δὲν ἤσουν ἐσὺ δὲν θὰ ξέραμε τὸν δρόμο… Δὲν θὰ ξέραμε τὸ ποῦ πρέπει νὰ κυττάξουμε…
Δὲν θὰ ξέραμε τὸ πῶς νὰ ξεκινήσουμε…
Δὲν θὰ ξέραμε τὸ πῶς νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸν λαβύρινθο ποὺ ἐγκλωβισθήκαμε…

Ἐὰν δὲν γίνουμε σὰν κι ἐσέναν, ὅλοι μας, Πατρίδα δὲν θὰ κερδίσουμε. Ἐὰν δὲν νοιώσουμε πὼς εἴμαστε «κρίκοι μίας ἁλυσίδος», δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ὑπηρετήσουμε τὸν Σκοπὸ τῆς Ἐλευθερίας…
Ἐὰν ἐμεῖς Κωνσταντῖνε δὲν μάθουμε, ξανά, πὼς τὸ Ὅλον εἶναι μεγαλύτερον καὶ ἱερότερον καὶ σπουδαιότερον ἀπὸ τὸ μέρος, Πατρίδα δὲν δικαιούμεθα…

Αὐτὸ μᾶς ἔμαθες Κωνσταντῖνε…
Ὑπῆρξε, μέσα στήν τόση καταχνιά, μεγαλύτερο δῶρο Ἐλευθερίας ἀπό ἐσέναν;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Εἶπαν πὼς ἤσουν, τοὐλάχιστον ἐπικίνδυνος. Ἐκτοξεύοντας πολλὲς ἀρλοῦμπες καὶ χύνοντας ἀτελείωτη χολὴ αὐτοί, ποὺ τοὺς ἐχάλασες τὴν …μαλθακότητά τους καὶ τὶς «μπίζνες» τους, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, προσπάθησαν νὰ πάρουν φῶς ἀπὸ τὸ Φῶς σου. Μὲ ἢ χωρὶς ὀργανώσεις πίσω σου, μὲ ἢ χωρὶς ὅπλα, μὲ ἢ χωρὶς κοινό, ὅμως ἢσουν πράγματι ἐπικίνδυνος. Ἢσουν ἐπικίνδυνος γιατὶ ἀμφισβήτησες τὴν ἐξουσία τους ἐπάνω σου. Καὶ μόνον τὸ μόνιμα χαραγμένο σου χαμόγελο τοὺς ξεγύμνωσε καὶ τοὺς γελοιοποίησε. Ἀκόμη κι αὐτοὶ ἔτρεμαν ὅταν ἀνεκάλυψαν πὼς παρὰ τὶς λοβοτομές, παρὰ τὶς προδοσίες, παρὰ τὶς πισώπλατες μαχαιριὲς ὑπάρχουν ἀκόμη Κατσίφες καὶ ταρακουνοῦν, συθέμελα τὴν ἐξουσία ποὺ καταχρηστικῶς ἀπέκτησαν.
Ποιοί ἦσαν; Μὰ κάθε λογῆς ῥᾶμες, τσίπρες, καμμένοι, ἡνωμένες εὐρῶπες, ΟΗΕδες, δημοσιοκάφροι, ἐπαγγελματίες Μ.Κ.Ο.-διαχειριστὲς τοῦ πλανήτου μας…

Εἶπαν οἱ ἄλλοι, οἱ …νοικοκυραῖοι, πὼς ἄδικα ἔχασες τὴν ζωή σου, γιατὶ ἡ τρέλλα σου δὲν ἦταν χρήσιμος γιὰ τοὺς συμπατριῶτες σου. Ἔπρεπε νὰ παραμείνῃς ζωντανός, λέει, γιὰ νὰ βοηθήσῃς ἐμπράκτως, στὸ νὰ …συμβιβασθοῦν περισσότερο μὲ τὴν σκλαβιά τους. Ἔπρεπε τελικῶς νὰ παραδειγματισθῇς, λέει, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πρῶτοι ἀπὸ ὅλους μας, ἔσκυψαν τὸ κεφάλι κάτω ἀπὸ τὰ γόνατα, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουν νὰ ἐπιβιώσουν, μὲ κάθε τίμημα. Εἶπαν ὅσα εἶπαν, κουνώντας θλιμμένα τὰ κεφάλια τους, γιὰ τὰ χαμένα σου νειάτα, γιὰ τὴν χαροκαμμένη σου μάννα, γιὰ τὴν ὀρφάνια ποὺ ἄφησες στὸν τόπο σου… Μὰ ὅσα εἶπαν ἦσαν γιὰ νὰ καλύψουν τοὺς δικούς τους συμβιβασμοὺς καὶ τὶς δικές τους φοβίες… Τοὺς κατετρόμαξες Κωνσταντῖνε γιατὶ ἀπέδειξες πὼς μέσα στὴν πιὸ Μαύρη Σκλαβιὰ μποροῦν νὰ γεννηθοῦν Ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι, ὄταν καὶ μόνον ἀποφασίζουν νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς ζωῆς τους… Τοὺς διέλυσες τὶς ἐπίπλαστες ἰσοῤῥοπίες τους Κωνσταντῖνε, γιατὶ τοὺς ἀπέδειξες μὲ τὴν θυσία σου πὼς ὅταν ἡ Ἐλευθερία γίνεται σαράκι καὶ σὲ κατατρώγει, δὲν ὑπάρχουν ὅρια στὰ ἔργα θνητῶν, ποὺ ξαφνικά, ἔτσι ἀπὸ τὸ πουθενά, ξημερώνουν ἀθάνατοι.. Καὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ πρῶτοι ἀπέστρεψαν τὸ βλέμμα τους ἀπὸ ἐπάνω σου, γιὰ νὰ καθησυχάσουν τὶς συνειδήσεις τους καὶ νὰ βουλιάξουν στὶς ἐνοχές τους ποὺ σὲ ἐγκατέλειψαν….

Εἶπαν καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ τάχα μου πατριῶτες, ποὺ σπεύδουν νὰ κουνήσουν τὰ ὅπλα, στὰ ὁποία ἐκπαιδεύονται, πὼς ἤσουν ἕνα «πυροβολὸν πρόβατο» καὶ πὼς τὰ πρόβατα ἔχουν μόνον μίαν κατάληξιν: τὴν σφαγή τους… Εἶπαν ἐπίσης κάποιοι ἐξ αὐτῶν πὼς καλῶς ἀντέδρασε τὸ ἀλβανικὸ μόρφωμα, ποὺ παραπλανητικῶς ἀποκαλεῖται κράτος καὶ πὼς ἔπρεπε ἔτσι νὰ ἀντιμετωπίζεται κάθε ἐξτρεμιστής… Εἶπαν ἀκόμη, κάποιοι ἄλλοι, ἀκόμη πιὸ θρασεῖς, πὼς κατέστρεψες μὲ τὴν αὐτό-θυσία σου κάθε πιθανότητα ἀνακάμψεως τῶν συμπατριωτῶν σου, διότι ἐπρόδωσες, λέει, τὶς προθέσεις ποὺ ὑποβόσκουν στὰ μυαλά τους… Εἶπαν μερικοὶ μάλιστα πὼς τὰ «κομάντο», ἐὰν ἔχουν «στριμωχθῇ» ἄγρια, φροντίζουν νὰ ἐξοντώσουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους ἐχθρούς, παρὰ νὰ πέσουν ἔτσι, ἄκαπνα..
Εἶπαν κι ἄλλα, αὐτοὶ οἱ …γνωστικοί, ποὺ δὲν ἀντελήφθησαν τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεθος τῆς αὐτό-θυσίας σου.

Τὸ μόνον τῆς Ζωῆς μας Χρέος πλέον Κωνσταντῖνε δὲν εἶναι μόνον τὸ νὰ συντηρήσουμε τὴν Μνήμη σου Ζωντανὴ ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν κάνουμε Σημαία μας… Νὰ σὲ ἀφήσουμε νὰ φωτίζῃς τὸν δρόμο μας… Νὰ γίνῃς τὸ παράδειγμά μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε, πρωτίστως κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, νὰ κερδίσουμε τὴν χαμένη μας ταὐτότητα καί, ἐν συνεχείᾳ, νὰ ἀνακτήσουμε, κομμάτι τὸ κομμάτι, ὅλοι μας τὴν διαστρεβλωμένη ἀκόμη, στὰ μυαλά μας, ἀπόλυτο Ἐλευθερία μας…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

9 thoughts on “Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

 1. Η μόνη ορθή απάντηση σε όσους πιάνουνε στο ρυπαρό στόμα τους το Παλληκάρι μας: Τον κακό σας τον καιρό και τον ανάποδο, μουρτάτες.

  • Ἔτσι… Ἀκριβῶς ἔτσι!!!
   Γιὰ νὰ μὴν πῶ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔλεγε ὁ καπετὰν Θοδωράκης, ποὺ ἤξερε καλλίτερα ἀπὸ ὅλους μας τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνῃ μὲ τοὺς προσκυνημένους.

 2. Ορισμένες σκέψεις για την νυν ανάρτηση και τις προηγούμενες:
  1) Ο Κων/νος Κατσίφας είναι ένας πραγματικός Έλληνας που ευτυχώς για αυτόν δεν είχε δηλητηριαστεί απο το ελληνόφωνο σύστημα παιδείας της Ελλάδος αλλά η προσωπικότητα του είχε σχηματιστεί μέσω της παράδοσης της Β. Ηπείρου, της ανάγκης (διωγμοί) και του χωριού του. Όπως ακριβώς και οι ελάχιστοι Έλληνες πατριώτες σήμερα. Πλέον πέρασε στην ιστορία όσο και να χτυπιούνται ορισμένοι.
  2) Το τόπος με μέλι και γάλα σημαίνει τόπος καλός για μελισσοκομία και βοσκή.
  3) Ο Μεταξάς είχε την προσωπικότητα που είχε γιατί ήταν στρατιωτικός και κατα συνέπεια πρακτικός και πειθαρχημένος. Όχι πολιτικάντης. Την κατανόηση της νοοτροπίας του Έλληνα την οφείλει στη στρατιωτική του σκέψη, στην απομόνωση – αυτοεξορία που είχε αλλά και στις πίκρες που δεχόταν συνεχώς απο την πολιτική και το democracy. Γιατί να αποτύχω αναρωτιόταν συνεχώς… Και κατανόησε τον αμόρφωτο και απαίδευτο νεοέλληνα που τόσα έχει υποφέρει και έχει μάθει να επιβιώνει όπως όπως. Πολλές φορές αισχρά. Το τι ήταν φαίνεται απο το πως πέθανε (φλεγμονή των αμυγδαλών – Βαλκανικός θάντος για να σοβαρευτούμε) όπως και ο συνεχιστής της πολιτικής του (Κορυζής) που αυτοκτόνησε με… δυο σφαίρες στην καρδιά. Έφαγε τη μια, αναστήθηκε και έριξε και τη δεύτερη. Αλήθεια ο Φράνκο πώς πέθανε;
  4) Μη μπερδεύουμε τη διπλωματία με το δίκαιο. Έκανε οτι έκανε για τον Κεμάλ για λόγους διπλωματικούς. Ουσιαστική στήριξη δεν του έδωσε πουθενά. Δεν τον πρότεινε και για Νόμπελ όπως ο Βελζεβουλικός κοπρώνυμος Εθνάρχης που τα έκανε στην κολυμβήθρα. Αν ζούσε σήμερα θα είχαμε κ’ την Β. Ήπειρο και ίσως και την Κύπρο. Δεν ήταν βλαξ που έστειλε το στρατό στην Αλβανία.
  5) Όσοι έχουν το επίθετο Φωκάς δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τον Αυτοκράτορα. Αντιθέτως έχουν αυτοί με επίθετο που προκύπτει απο τα μικρά ονόματα των παιδιών του.
  6) Το μειονέκτημα του Μεταξά ήταν η πίστη στο βασιλιά αφού έτσι είχε γαλουχηθεί ως αξιωματικός. Όπως και όλοι σχεδόν οι αξιωματικοί.
  7) Η σημερινή οικονομική πολιτική (μνημόνιο) έχει ως σκοπό να αφανίσει τις ευεργετικές οικονομικές – εργατικές ρυθμίσεις για τους Έλληνες της περιόδου του Μεταξά. Ακόμα και η Δημοτική που καθιέρωσε αντικαθίσταται απο τη Βρωμεύουσα (greeklish και λεξιλόγιο λιγότερο σοβαρά των Κουτσαβάκηδων των ηρωικών εποχών στον Πειραιά.
  Το ΚΚΕ το είχε αφανίσει και εξευτελίσει. Εξέδιδε ψεύτικο Ριζοσπάστη και με τα έσοδα απο τις πωλήσεις χρηματοδοτούσε τον αντικομμουνιστικό αγώνα. Είχε φτιάξει και ψεύτικο ΚΚΕ και έτσι κορόιδεψε το Ζαχαριάδη για στήριξη στον πόλεμο ενώ το (πραγματικό) ΚΚΕ είχε αντίθετη άποψη.
  8) Μια φορά δεν τον ακούσαμε (Μ. Ασία) και μας πήρε ο έξ απ’ εδώ.
  ΥΓ: Ο Φρυζής ήταν απο τους ελάχιστους Πλατωνικούς Εβραίους υπο την έννοια οτι πίστευε σε ιδέες όπως η δόξα, το καθήκον και η υστεροφημία και όχι στο εδώ και τώρα. Όχι γιατί πέθανε στο Αλβανικό μέτωπο αλλά διοτί αιχμαλωτίστηκε στη Μ. Ασία και ενώ οι Εβραίοι του εξασφάλισαν την απελευθέρωση του, την αρνήθηκε και έμεινε με τους στρατιώτες του.
  Μην κρίνετε με το θυμικό.

  • Νομίζω πὼς δὲν κρίνουμε μὲ τὸ θυμικὸ ἀλλὰ μὲ ἱστορικὲς ἀποδείξεις, τὶς ὁποίες διαρκῶς παραθέτουμε.
   Γιὰ ὅσα ἰσχυρίζεσαι λοιπὸν θὰ ἦταν ἀκόμη καλλίτερον, ἀπὸ τὸ νὰ τὰ λέμε, νὰ μᾶς προσκομίσῃς καὶ ὅλο τὸ ἀποδεικτικὸ ἐκεῖνο ὑλικό σου.

  • Θεωρω, απο δικους μου συλλογισμους κι αναλυσης εναν κοινο ΛΟΠΟΔΥΤΗ κι παραπλανητη τον (κο) Ε Βενιζελο.

   Ρητορικη ερωτηση.
   Αληθεια, ΠΩΣ ηρθε στην εξουσια αυτος ο αγαπητος, αυτη η σημαδουρα την εντιμοτητας (σαρκασμος) – για ΚΑΘΕ αμορφωτο δημοκρατη κι αριστερο – εκεινο το υποκειμενο ο Ε. Βενιζελος, χμμμμμ;;;

   Μηπως, λεω, ΜΗΠΩΣ με ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ;;;;;;;

   Ποιος ΑΡΝΗΘΗΚΕ να λαβει μερος, (διοτι εβλεπε την ΦΑΥΛΟΤΗΤΑ κι την μελλοντικη καταστροφη που ακολουθει ενος τετοιου εγχειρηματος), αντι αυτου τον συμβουλεψε να ΜΗΝ ανοιξει τον φακελο επιχεισησης κι σχεδιασμου για μια Μ Ασιατικη Εκστρατεια – βλεπε εκστρατεια Εθνικης ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ – παρα να εστιαστει στην Ανατολικη Θρακη στα Στενα του Βοσπορου κι στα νησια του Ανατολικου Αιγαιου, ΠΟΙΟΣ αραγε;;;

   Συμφωνω, με το αναφερομενο ως μειονεκτημα που κατειχε ο Κυβερνητης, Ι. Μεταξας.

   Ο Κυβερνητης των ΔΥΟ ΟΧΙ.

 3. Καθυστερημένα εἶδα τὸ σχόλιο τοῦ Ἐπιζῶντος καὶ σπεύδω σὲ ἐπισημάνσεις βραχύτατες: 1) Οἱ κοινωνικὲς ἀσφαλίσεις καθιερώθηκαν ὄχι ἀπὸ τὸν Μεταξᾶ ἀλλὰ πολὺ νωρίτερα, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1922 συγκεκριμένα. (ΦΕΚ, Α΄, ἀρ. 119/22 Ἰουλίου 1922). 2) Ὁ Μεταξᾶς τὸ πήγαινε γιὰ ἑλληνοτουρκικὴ ὁμοσπονδία, σχέδιο ποὺ ματαιώθηκε λόγω τοῦ θανάτου τοῦ Ἀτατούρκ. Εἶχε μάλιστα θεσπιστῆ ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ΣΥΝΟΛΟΥ τῶν συνόρων τῶν δύο χωρῶν, Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, σὲ “σύνορα κοινά”. (Ἡμερολόγιο Μεταξᾶ, τόμ. Δ΄, σελ. 275.) Ἐξ οὗ καὶ ἡ ἄδεια ποὺ ἔδωσε ὁ Μεταξᾶς νὰ ἐπεκταθοῦν οἱ τουρκικὲς ὀχυρώσεις τῆς Ἀλεξανδρούπολης στό… ἑλληνικὸ ἔδαφος. Προσωπικῶς δὲν ἔχω διαπιστώσει ἄλλη λατρεία μεταξὺ ἡγετῶν δύο -κατὰ παράδοση τοὐλάχιστον- ἐχθρικῶν Κρατῶν ὅση ἐκείνη τοῦ Μεταξᾶ πρὸς τὸν Ἀτατοὺρκ καὶ τοὔμπαλιν. 3) Ἡ ἀντίδρασή του κατὰ τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας ὀφείλεται κυρίως στὸ ὅτι πολὺ νωρὶς πληροφορήθηκε (ἄγνωστο ἀπὸ ποιόν, στὴν Ἰταλία πάντως) ἤδη κατὰ τὸ 1920 ὅτι ἡ τότε ἑλληνοτουρκικὴ σύρραξη θὰ κατέληγε σὲ “ἑλληνικὴ πανωλεθρία”. (Memoirs of H.R.H. Prince Christopher of Greece [Λονδῖνο: Hurst & Blackett, 1938], σελ. 274-275.) 4) Σὲ πρόσφατο ἄρθρο ὑποστρατήγου ἐ.ἀ. που δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα “Πυροβολητής” (ἀριθμὸς φύλλου 67/2018, σελ. 2) τῶν ἀποστράτων ἀξιωματικῶν τοῦ Πυροβολικοῦ, ἐξηγεῖται ὅτι ἡ ἀποφασιστικότητα τοῦ ΟΧΙ! ὀφειλόταν σὲ δύο ἀλλεπάλληλες ἐπιστρατεύσεις (Ἰούλιο τοῦ 1939 καὶ Αὔγουστο τοῦ 1940) ποὺ εἶχε διατάξει ὁ Μεταξᾶς μὲ σκοπὸ τὴν ἐπάνδρωση ἀκριβῶς τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου. Πῶς ἤξερε ὁ Μεταξᾶς ἀπὸ τὸ 1939 ὅτι θὰ γινότανε ἰταλικὴ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα; Ὁ Μουσολίνι, πράγματι, μόνο τὴν τελευταία στιγμὴ τὸ ἀποφάσισε καὶ μάλιστα “βλακωδῶς”, δεδομένου ὅτι εἶχε ἤδη ἀρχίσει ὁ χειμώνας καὶ ἡ ὀρεινὴ καὶ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ χωρὶς δρόμους Ἤπειρος ἤτανε οὐσιαστικῶς ἀπρόσβλητη. 5) Μία μόνο φορὰ φέρεται νὰ ἔκλαψε ὁ Μεταξᾶς: Ὅταν ἔμαθε τὸν θάνατο τοῦ Φριζῆ. Καὶ μία μόνο φορὰ λέγεται ὅτι λιποθύμησε: Κατὰ τὴν κηδεία τοῦ Ἀτατούρκ. (Τὸ πρῶτο, τὸ κλάμα, ἀναφέρεται στὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Ἀ. Τζίφου, μέλους τῆς κυβέρνησής του, καὶ τὸ δεύτερο στὸ Ἡμερολόγιο τοῦ ἴδιου τοῦ Μεταξᾶ, τόμ. Δ΄, σελ. 221.) 6) Τὸ πάθος του κατὰ τῆς Βουλγαρίας, τότε δύο φορὲς νικημένης, καὶ κατὰ τῶν ὀρθόδοξων (=σταλινικῶν) κομμουνιστικῶν μόνο ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ἐξηγεῖται: οἱ Σλάβοι εἶναι ὁ περισσότερο ἐχθρικὸς κατὰ τῶν Ἰουδαίων λαός. Ἀντίθετα τὸν τροτσκιστὴ Μιχάλη Ράπτη/Pablo, Ἰουδαῖο φυσικά, καθὼς καὶ τὸν ἐπίσης τροτσκιστὴ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὁ φοβερὸς καὶ τρομερὸς Μανιαδάκης τοὺς ἄφησε νὰ φύγουνε στὸ ἐξωτερικό. (Ὁ Παντελὴς Πουλιόπουλος, τροτσκιστὴς μὲν ἀλλὰ ὄχι καὶ πλουτοκράτης/ἰουδαῖος ἀρνήθηκε νὰ φύγη – μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τουφεκιστῆ τὸ 1943 ἀπὸ τοὺς Ἰταλούς.) 7) And last but not least: Τὸ ἔτυμον τοῦ ἐπιθέτου “Δαβάκης”, ποὺ στὰ ἑλληνικὰ δὲν σημαίνει τίποτα, εἶναι τὸ ἑβραϊκὸ ὄνομα Δαβὶδ/Δαυίδ. (Ὅπως καὶ τοῦ Ντάβου.) Ἐξ οὗ καὶ ὁ Δαβάκης εἶχε ἐκδηλώσει τάσεις σαφέστατα ἀριστερὲς/κομμουνιστικές. 8)Τὸ ὄνομα “Franco/Φράγκος” θεωρεῖται, σύμφωνα μὲ τὰ “Χρονικὰ τοῦ ΚΙΣ” ἰουδαϊκό. (Ἕτσι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῆ καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ παρ’ἡμῖν Φράγκου Φραγκούλη στὶς κορυφὲς τῆς στρατιωτικῆς ἱεραρχίας.) Ἐξ οὗ καὶ ὁ Φράνκο ἔστειλε μὲν “ἐθελοντὲς Ἱσπανοὺς” νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐκστρατεία τῶν Γερμανῶν κατὰ τῆς Ρωσίας (Ρῶσοι=Σλάβοι), ἀλλὰ ἔσπευσε νὰ ἀναγνωρίση τὴ Λαϊκὴ Κίνα τοῦ Μάο Τσέ-τουγκ, δεδομένου ὁ Μάο, τὸν ὁποῖο οἱ Ἀμερικανοὶ προώθησαν στὴν ἐξουσία, ἤτανε Ἰουδαῖος. (Ναί, ρὲ παιδιά, ἔχει πολλοὺς Ἰουδαίους στὴν Κίνα. Διαβάστε τὸ βιβλίο “Peony” τῆς Πὲρλ Μπάκ!)
  Τὰ ὑπόλοιπα σὲ ἑπόμενη φάση.
  Εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία.

 4. Δὲν μπορῶ νὰ μὴ ἐπανέλθω – βραχυλόγως ἐξυπακούεται: Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ὁ ἀέρας ποὺ ἔχει δοθῆ σήμερα γενικῶς στοὺς Κινέζους. Ἐπιπλέον, ὅσον ἀφορᾶ εἰδικῶς τὸν Μεταξᾶ, καλὸ εἶναι νὰ ἐπισημανθῆ ὅτι εἶχε διὰ ροπάλου ἀπαγορεύσει ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴ Βόρειο Ἤπειρο.

 5. Καὶ κάθονται οἱ “ἐπικινδύνως χαζοὶ” καὶ ἀναρωτιοῦνται: Πῶς εἶναι δυνατὸν κομμουνιστικὸ κράτος, ἡ Λαϊκὴ Κίνα, νὰ ἔχη τόσο καπιταλιστικὸ χαρακτήρα; Τί νὰ πῆς; Ὅσες διαλέξεις καὶ ἐὰν ρίξη κανείς, αὐτοὶ ἐκεῖ. Ἄντε νὰ τοὺς πῆς τώρα ὅτι καὶ ἡ τιτλοφόρηση “Πρόεδρος Μάο”, μοναδικὴ στὸν κομμουνιστικὸ κόσμο, δεδομένου ὅτι κανένας ἄλλος κομμουνιστὴς ἡγέτης δὲν αὐτοτιτλοφορήθηκε “πρόεδρος” (φαντάζεστε π.χ. τὸν Στάλιν νὰ ἀποκαλεῖται “Πρόεδρος Στάλιν”;) προέρχεται ἀπὸ τὴν ἱεροτελεστία τῆς ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς.

 6. ” Ἐὰν δὲν γίνουμε σὰν κι ἐσέναν, ὅλοι μας, Πατρίδα δὲν θὰ κερδίσουμε. Ἐὰν δὲν νοιώσουμε πὼς εἴμαστε «κρίκοι μίας ἁλυσίδος», δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ὑπηρετήσουμε τὸν Σκοπὸ τῆς Ἐλευθερίας…
  Ἐὰν ἐμεῖς Κωνσταντῖνε δὲν μάθουμε, ξανά, πὼς τὸ Ὅλον εἶναι μεγαλύτερον καὶ ἱερότερον καὶ σπουδαιότερον ἀπὸ τὸ μέρος, Πατρίδα δὲν δικαιούμεθα…

  Αὐτὸ μᾶς ἔμαθες Κωνσταντῖνε…
  Ὑπῆρξε, μέσα στήν τόση καταχνιά, μεγαλύτερο δῶρο Ἐλευθερίας ἀπό ἐσέναν; “

  (α υπολοιπα λογια/γραφες ειναι περιττα )

  Καλη ανταμωση αδερφε !

  “ΤΥΜΜΑ ΤΥΜΜΑΤΙ ΤΙΣΑΙ”

Leave a Reply