Ἱερὰ καὶ ἀπαράγραπτος ἡ διεκδίκησις τῆς Βορείου Ἠπείρου

«Ἐκεῖνο πάντως τὸ ὁποῖο ὀφείλουν ὄλαι αἳ Ἑλληνικαὶ Κυβερνήσεις νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου ὑφίσταται. Καὶ ἐκεῖνον τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύεται εἰς τὸν αἰώνα, εἶναι δὶ΄ οἱονδήποτε λόγον ἡ ἀπάρνησις τοῦ ἱεροῦ αἰτήματος…..

Κὰθ΄ ὅσον ἀφορᾶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο… ἡ διεκδίκησις εἶναι ἱερὰ καὶ ἀπαράγραπτος.

Ἀλλ’ ἐκτός της ἐθνικῆς διεκδικήσεως, ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο καθημεριvόν, ἐπεῖγον θέμα: Ἡ προστασία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ἡ προστασία τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς περιουσίας του. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, ἔχομεν χρέος νὰ διεξαγάγωμεν συνεχῶς ἀγώνας. Οἱ μάρτυρες ἀδελφοί μας, ζητοῦν ἀπὸ τὴν Μητέρα πατρίδα μόνον συνεχῆ στοργικὴν συμπαράστασιν, διότι ζοῦν, ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἀφορήτου τυραννίας. Καὶ αὐτὴν τὴν στοργήν, ὀφείλομεν νὰ τοὺς παράσχωμεν!».

Γεώργιος Παπανδρέου Ἑλληνικὴ Βουλὴ Ἰούνιος 1960.

διὰ χειρὸς Ὀθωνος Δρακάτου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply