Ἱερὰ καὶ ἀπαράγραπτος ἡ διεκδίκησις τῆς Βορείου Ἠπείρου

«Ἐκεῖνο πάντως τὸ ὁποῖο ὀφείλουν ὄλαι αἳ Ἑλληνικαὶ Κυβερνήσεις νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι τὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου ὑφίσταται. Καὶ ἐκεῖνον τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύεται εἰς τὸν αἰώνα, εἶναι δὶ΄ οἱονδήποτε λόγον ἡ ἀπάρνησις τοῦ ἱεροῦ αἰτήματος…..

Κὰθ΄ ὅσον ἀφορᾶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο… ἡ διεκδίκησις εἶναι ἱερὰ καὶ ἀπαράγραπτος.

Ἀλλ’ ἐκτός της ἐθνικῆς διεκδικήσεως, ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο καθημεριvόν, ἐπεῖγον θέμα: Ἡ προστασία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ἡ προστασία τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς περιουσίας του. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, ἔχομεν χρέος νὰ διεξαγάγωμεν συνεχῶς ἀγώνας. Οἱ μάρτυρες ἀδελφοί μας, ζητοῦν ἀπὸ τὴν Μητέρα πατρίδα μόνον συνεχῆ στοργικὴν συμπαράστασιν, διότι ζοῦν, ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ἀφορήτου τυραννίας. Καὶ αὐτὴν τὴν στοργήν, ὀφείλομεν νὰ τοὺς παράσχωμεν!».

Γεώργιος Παπανδρέου Ἑλληνικὴ Βουλὴ Ἰούνιος 1960.

διὰ χειρὸς Ὀθωνος Δρακάτου

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply