Διχαστικὲς ἐπιθετικὲς (κατὰ Ἑλλήνων) προπαγάνδες ἀπὸ τὴν ΕΡΤ

Τὸ νὰ βλέπῃς ἕναν σταυρὸ νὰ σηκώνεται στὴν Μυτιλήνη ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ συμπατριῶτες μας, τὸ λὲς καὶ πρᾶξιν ἀντιστάσεως.

Τὸ νὰ ἔρχεσαι, ὡς Δημοσία Τηλεόρασις, νὰ χαρακτηρίζῃς διχαστικὴ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια, καθίσταται ὄχι μόνον ὀξύμωρον, ἀλλὰ συνειδητῶς ἐχθρικὴ πρᾶξις ποὺ στρέφεται ἀνοικτὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον, ἀπολύτως ψευδῶς, ἀρνεῖσαι νὰ ἀναγνωρίσῃς τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς σὲ ὄλους αὐτοὺς ποὺ διαβιοῦν στὴν Μυτιλήνη καὶ ποὺ δηλώνουν χριστιανοὶ καὶ πού, «ὅλως τυχαίως», δὲν ἐρωτήθησαν γιὰ τὸ ἐὰν συμφωνοῦν μὲ τὸν ἐκτοπισμό τους καὶ τὶς μεθοδεύσεις εἰς βάρος τους.
Ἐπὶ πλέον, ἀπολύτως προπαγανδιστικῶς καὶ ἀγνοῶντας τὸ δικαίωμα τῶν ἰθαγενῶν νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὅπως ἀρέσκονται, ἐνσπείρει ζιζάνια καὶ ἀνακρίβειες σὲ ὅλους μας, διότι αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔλαβε. 

πηγὴ

Ἡ ἰδία προπαγανδιστικὴ μηχανὴ οὐδέποτε ἀνεφέρθη μὲ σχετικὰ δημοσιεύματά της ὅταν, γιὰ παράδειγμα, μονίμως  …«ἄγνωστοι» κατέστρεψαν τὸν τσιμεντένιο σταυρὸ ποὺ εἶχε στηθῆ στὸ σημεῖον Ἀπελλῆ, ἐνᾦ διαρκῶς ἀγωνιοῦσε ὑπὲρ τῶν νεο-ἐποίκων καὶ κατεφέρετο συχνὰ πυκνὰ κατὰ τῶν κατοίκων ποὺ διεμαρτύροντο γιὰ τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ἐποικισμὸ τῆς νήσου τους.

Ἐὰν μάλιστα ἀναζητήσουμε σχετικὲς ἀναφορὲς τῆς ΕΡΤ γιὰ τὴν Μυτιλήνη, θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἡ δημοκρατικὴ ΕΡΤ, τὴν ὁποίαν χρυσοπληρώνουμε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι ἰθαγενεῖς, ἐνδιαφέρεται ὑπερβολικῶς γιὰ τὴν προβολὴ θεμάτων τέτοιων, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ (μὴ) αὐτονόητον κατ’ αὐτήν, μίας Μυτιλήνης πολυπολιτισμικῆς, ποὺ δὲν ἔχει δικαίωμα στὸν ἑλληνικὸ τοπικὸ πανάρχαιο χαρακτῆρα της.

Ἄλλως τὲ τὰ διάφορα μειράκια τοῦ  Γιώργη τοῦ πSoros ἄλλα σχεδιάζουν (καὶ) γιὰ τὴν Μυτιλήνη μὰ καὶ γιὰ ὅλην τὴν χώρα. Ἡ ΕΡΤ δέν θά προπαγανδίσῃ ὑπέρ τῶν σχεδίων τους; Εἴμαστε καλά;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ποῖος διχασμός; Ἐγώ, προσωπικῶς, ποὺ ἐπιλέγω νὰ παραμένω μακρὰν κάθε θρησκευτικῆς ἐκφράσεως, οὐδόλως ἐνοχλοῦμαι ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν γύρω μου. Θὰ ἐνοχληθῶ μόνον ἐὰν ἐπιχειρήσουν νὰ μὲ προσηλυτίσουν καὶ οὐδέποτε γιὰ τὰ πιστεύω τους. Θὰ ἐνοχληθῶ ἐπίσης γιὰ τὴν ἀνυπαρξία ἀντικειμενικότητος, ποὺ αὐτὴν τὴν ἐποχὴ μᾶς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν κάθε ΕΡΤ. Διότι, ὅπως κι ἐὰν τὸ δοῦμε, σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, ἀκόμη, ἐπικρατοῦν οἱ χριστιανοί. Τὸ ἐπίσημο θρήσκευμα εἶναι ὁ χριστιανισμὸς καὶ ὅλες οἰ σαβουρολογίες περὶ διχασμοῦ ἁπλῶς ἐπιχειροῦν νὰ ἐγείρουν ζητήματα ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑφίστανται. Ἐκτὸς ἐὰν ἐπισήμως ἡ ΕΡΤ ἐπιζητᾶ νὰ παραδοθῇ πλήρως ἠ Μυτιλήνη, μαζὺ μὲ τὰ λοιπὰ ἀκριτικά μας νησιά, στὶς ὀρέξεις τοῦ Ἐρντογᾶν, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τοῦ Κατᾶρ, ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὶς διεθνικιστικὲς προπαγάνδες περὶ πολυπολιτισμοῦ, γιὰ νὰ ἰσλαμοποιήσουν εὐρωπαϊκοὺς πληθυσμούς.
Νά ὑποθέσουμε λοιπόν πώς κάποιοι μέσα στήν ΕΡΤ ἐλέγχονται ἀπό ἰσλαμικά θρησκευτικά κέντρα; Νά ὑποθέσουμε πώς κάποιοι χρηματίζονται ἀνοικτά γιά νά δημιουργήσουν ἐκ τοῦ μή ὄντος ζητήματα ἐμφυλιοπολεμικοῦ κλίματος;
Ἤ νά ὑποθέσουμε πώς ἐμπλέκονται μέ συμφέροντα Μ.Κ.Ο. πού χρηματοδοτῶνται γιά νά ἐξαπλωθῇ ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς Εὐρώπης;
Διότι τόσο μένος γιὰ νὰ ἐγερθοῦν ἀνύπαρκτα θέματα, κάτι δηλώνει. Τί δηλώνει; Δηλώνει ἠλιθίους πού ἀρέσκονται νά ἐφαρμόζουν ἐντολές ἤ ἠλιθίους πού πληρώνονται γιά νά ἐφαρμόζουν ἐντολές; 

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὅλη ἡ πολυπολιτισμικὴ Εὐρώπη ἐλέγχεται ἀπὸ τὰ ἴδια κυκλώματα πού, μὲ πρόσχημα τὸ «προσφυγικὸ» (ποὺ οὐδόλως προσφυγικὸ εἶναι), ἐπιχειροῦν τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ἀφανισμὸ γηγενῶν πληθυσμῶν παναρχαίων, μέσῳ τῆς ὑποχρεωτικῆς μιγαδοποιήσεως. 

Ἡ ἐν λόγῳ μιγαδοποίησις καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁμογενοποίησις θὰ εἶναι, βάσει τῶν ὐπαρχόντων σχεδιασμῶν, ἡ ἀπαρχὴ δημιουργίας μίας νέας φυλῆς, καλῶς ἐλεγχομένης καὶ δίχως ταὐτότητα, ποὺ θὰ λέη σὲ ὅλα ναί…

εἰκόνα

Τὸ μουλάρι, ὡς γνωστόν, σαφῶς καὶ «τελείωνει» τὸ ἄλογο καὶ τὸ γαϊδοῦρι.

Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

Διότι… κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅστις σκέπτεται συνιστᾶ κίνδυνο γιὰ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας. Ὅστις ὑπερασπίζεται  τὴν παραδοσιακὴ φυσικὴ ἐπιλογὴ συνιστᾶ κίνδυνο γιὰ τὰ σαπρόφυτα. Ὅστις ἐπιζητᾶ τέλος πάντων τὴν αὐτάρκειά του, τὴν ἀνεξαρτησία του, τὴν ἐλευθερία του, τὴν προαιώνιο γραμμὴ ἀναπαραγωγῆς του καὶ τὴν ἐθνική τους ταὐτότητα, συνιστᾶ πρόβλημα. Τὰ προβλήματα ὅμως γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοὺς μηχανισμοὺς δὲν ἐπιλύονται. Κόβονται.

Ἡ (κάθε) Μυτιλήνη λοιπὸν (ὅπως καὶ ἡ κάθε Σάμος, Χῖος, Κῶς, Ἰκαρία, Λῆμνος κλπ κλπ κλπ) ἐξ ἀρχῆς ἦσαν οἱ προθάλαμοι, ἢ ἄλλως οἱ ἐπίσημες Κερκόπορτες, ποὺ ἄνοιξαν, κατὰ τὰ γνωστά, ἑκ τῶν ἔσω ἀπὸ τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις τοῦ κόσμου μας.

Ἰταλική …χρεωκοπία ἤ καλοσχεδιασμένη καταστροφή τῆς Νοτίου Εὐρώπης;

Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τὶς ἴδιες συμμορίες ποὺ παρέδωσαν τὴν χώρα στοὺς τοκογλύφους ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς της καὶ ποὺ πλέον σήμερα, μὲ πρόσχημα μίαν ἀνύπαρκτο χρεωκοπία*, μᾶς «ἀνανεώνουν» τὰ δεσμὰ τῆς δουλεία μας, μὲ «νέα συμβόλαια» 100ετοῦς διαρκείας.
Κλασσικὲς ἀποικιοκρατικὲς τακτικές.

29 Μαρτίου 1828. Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας

Πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιον μηχανισμὸ ποὺ λάθρα κατέχει τὴν ἐξουσία, ἐδῶ καὶ αἰῶνες καὶ πού, κάθε κάποια, διόλου τυχαία, χρονικὰ διαστήματα, ἐπιχειρεῖ, ἀνεπιτυχῶς, νὰ δημιουργήσῃ μίαν νέα φυλή, ἐνᾦ συχνότατα, μέσῳ τεχνητῶν κρίσεων προκαλεῖ παγκοσμίους πολέμους καί, κατὰ περίπτωσιν γενοκτονίες, πρὸ κειμένου νὰ χάνονται τὰ ἴχνη τῶν ἐγκλημάτων της καὶ νὰ ἐλέγχεται πλήρως ὁ πλανήτης, δίχως κωλύματα καὶ ἀμφισβητήσεις μά, κυρίως, δίχως ἀντιδράσεις. Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε κάτι Ἀνδροῦτσοι καὶ κάτι Κολοκοτρώνηδες τὸ ἀντελήφθησαν μὲ τὸν χείριστο τρόπο αὐτὸ τὸ μηχάνευμα, πληρώνοντας μὲ τὴν ζωή τους καὶ τὴν ἐλευθερία τους κάθε μορφὴ ἀντιστάσεώς τους…

Πρόκειται τελικῶς γιὰ τὴν ἰδίαν παλαιὰ καὶ νέα τάξιν πραγμάτων, ποὺ συνιστᾶ ἐκείνην τὴν ἐγκληματικὴ καὶ μισάνθρωπο μηχανή, ἡ ὀποία προάγει γιὰ τὰ δικά της παιδιὰ τὴν διαρκῆ τους ἀσυλία γιὰ κάθε ἔγκλημα, τὴν ἀτιμωρησία καὶ τελικῶς τὴν ἐπιβράβευσίν τους.

Περὶ αὐτοῦ πρόκειται. Μόνον. 

Ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς συμβαίνουν σήμερα εἶναι καλοσχεδιασμένες, εἰς βάρος μας, συνωμοσίες. Ἐντολὲς ἐκτελοῦν τὰ παπαγαλάκια τῆς κάθε ΕΡΤ. Ἐντολὲς καὶ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ «προσφυγικοῦ» εἶναι μία καλοστημένη μηχανὴ ἐποικισμοῦ εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν, ποὺ μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ, μὲ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ μὲ τὴν ἄφθονο ῥοὴ χρήματος πρὸς ὅλους τοὺς προθύμους, ἑτοιμάζεται μία νέα φυλή. Μία φυλὴ ποὺ θὰ εἶναι ἀρκούντως ὑπάκουος, διότι θὰ εἶναι ἐν τελῶς χαζὴ καὶ φυσικὰ πλήρως ἐξηρτημένη ἀπὸ τὶς ὀρέξεις τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας. 

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Γιατί ἄλλως τέ κατέλαβαν πρό, τοὐλάχιστον, πενῆντα ἐτῶν, τά πανεπιστήμιά μας (μὲ μικρὸ πλέον) εἰδικοί πράκτορες, πού σκοπό τους εἶχαν τό νά ἀποδομήσουν πλήρως την παιδεία στήν χώρα μας; Τυχαῖος ἦταν ὁ ἀγαπημένος τῶν Ἀμερικανῶν Μπαμπινιώτης, πού διῳρίσθη ἐπί δικτατορίας καί οὐδείς τόν ἐκούνησε ἀπό τήν θεσούλα του γιά τόσες δεκαετίες;

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Τυχαίως τό ΕΛΙΑΜΕΠ καί τά δικά του παιδιά ἀνέλαβαν νά καταστρέψουν κάθε πυλῶνα τῆς χώρας;

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Τυχαίως ὅλοι αὐτοί, ποὺ κρατοῦν στὰ χέρια τους τὰ ἴδια μας τὰ παιδιά, γιὰ νὰ τοὺς διαμορφώνουν τὶς συνειδήσεις καί τόν ἀνύπαρκτο τρόπο σκέψεως, παραμένουν οἱ κατ’ ἐξοχήν μισέλληνες τοῦ κόσμου μας; Τυχαίως ὅλοι τους προπαγανδίζουν κάθε τύπου πολυπολιτισμούς; Τυχαίως θέλουν νά μᾶς πείσουν περί τῶν ἀνυπάρκτων χρεῶν; Τυχαίως ὅλα τά σοσιαλιστικά τους κόμματα δημιουργῶνται, χρηματοδοτῶνται -καὶ καταληκτικῶς ἐλέγχονται- ἀπό τά ἴδια κέντρα ἐλέγχου, πού μᾶς ἔχουν ἔως τώρα ἀποδεδειγμένα καταστρέψη;

Οὐδὲν τυχαῖον.
Στὸν κόσμο τῶν σαπροφύτων δὲν ὑπάρχουν τυχαιότητες. Ὑπάρχουν συγκεκριμένοι σχεδιασμοὶ τοὺς ὁποίους ἐμεῖς διαπιστώνουμε μόνον ὅταν ἔχουν πλήρως ἐξυφανθῆ. Κοινῶς ἐμεῖς κάνουμε διαπιστώσεις ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἐνᾦ στὴν πλειοψηφία μας παραμένουμε ἀνίκανοι νὰ διανοηθοῦμε τὸ πόσο πίσω τοποθετῶνται, χρονικῶς, οἱ εἰς βάρος μας σχεδιασμοί.

Κακῶς λοιπὸν στεκόμεθα στὴν προπαγάνδα τῆς ΕΡΤ. Ἡ (κάθε) ΕΡΤ εἶναι μέρος μηχανισμοῦ προπαγάνδας ποὺ χρησιμοποιεῖται ἐπισήμως κατὰ τῶν χαχόλων. Ἡ (κάθε) ΕΡΤ, κατὰ τὰ προσφιλῆ τῶν τοκογλύφων, πληρώνεται ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ νὰ προπαγανδίζῃ τὸν δικό μας ἀφανισμό. Ἡ (κάθε) ΕΡΤ εἶναι μόνον μία βιτρίνα αὐτῶν ποὺ ἤδη ἔχουν πρὸ πολλοῦ συμφωνηθῆ εἰς βάρος μας. Ἠ (κάθε) ΕΡΤ πρέπει νὰ ξεπατωθῇ ἐκ βάθρων, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ παραμάγαζά της, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συζητήσουμε γιὰ ἀλλαγὴ τῶν δεδομένων καὶ τῶν ἰσοῤῥοπιῶν.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀντίστασις, ὁπουδήποτε στὴν χώρα (κι ὄχι μόνον) ὑφίσταται, εἶναι χρέος μας νὰ προβάλεται καὶ νὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ὅλους μας.

* Γιὰ νὰ ὑπάρχῃ χρεωκοπία, πρέπει νὰ ὐπάρχῃ χρέος. Ἠ ἀήθης προπαγανδιστικὴ μηχανὴ ποὺ ἔστησε ἡ κωνσταντοπούλου, μὲ πρόσχημα τὸν «ἔλεγχο τοῦ χρέους», ὡς γνωστὸν μᾶς ἀνεκοίνωσε πὼς τὸ ψευδὲς «χρέος» εἶναι μόλις 25 δισεκατομμύρια. Τὴν ἰδίαν ἐποχὴ τὸ καμμένο, συνομιλῶντας μὲ στελέχη τοῦ κόμματός του, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐορτασμῶν τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως ἀνέφερε, τρεῖς φορές, πὼς μόνον ἀπὸ τὶς διπλο-τριπλο-χρεώσεις τῶν ἐπισκευῶν γιὰ τὰ F16, στὸν σχετικὸ ἔλεγχο τοῦ ὐπουργείου ἀμύνης, ἀνευρέθησαν περισσότερα ἀπὸ 84 δισεκατομμύρια. Βάσει λοιπὸν τῶν ὅσων ἀπεκάλυψε τότε τὸ καμμένο ἡ κωνσταντοπούλου μᾶς ἐδούλευε κανονικότατα, νομιμοποιῶντας, διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ, ἕνα ἀπεχθὲς καὶ ἀνύπαρκτον χρέος. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply