Ξύλινη γλῶσσα, προπαγάνδα καὶ Συνταγματικὴ Ἀναθεώρησις

Καλησπέρα σας.
Ἐὰν ἔχετε τὸ κουράγιο, διαβάστε το.

Εἶχα σεμινάριο τὴν προηγούμενη Πέμπτη μὲ θέμα «Συνταγματικὴ Ἀναθεώρησις» γιὰ συζήτηση μὲ συμμετοχὴ ἀπὸ Ἕλληνες Πολῖτες. Μέσα στοὺς ὁμιλητὲς ἦσα ἕνας καθηγητὴς καὶ μία καθηγήτρια. Ὅταν τελείωσαν οἱ ὁμιλίες τους, ποὺ δυστυχῶς ἦσαν σὲ ξύλινη γλῶσσα. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ὅμως ἴσχυε καὶ τοὺς παρισταμένους Ἕλληνες Πολῖτες ποὺ πῆραν τὸν λόγο. ὁ κάθε ἕνας ἐξ αὐτῶν γιὰ 3 – 5 λεπτά.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὅταν πῆρα ἐγὼ τὸν λόγο, δὲν ἐξέφρασα τὴν γνώμη μου ἢ τὴν ἄποψή μου. Ἐξέφρασα μόνον τὴν γλῶσσα τῆς Ἀληθείας καὶ παρέθεσα μόνον τὰ πραγματικὰ γεγονότα, ποὺ εἶναι τὰ ὅσα ὑπέγραψαν οἱ πολιτικοί μας. Ἀνέφερα τέσσερα πράγματα ἁπλὰ καὶ κατανοητά.
Ἐν συντομίᾳ ἡ ὁμιλία μου ἦταν ἡ ἐξῆς: 

 • 1ον: Ἡ Συνταγματικὴ Ἀναθεώρησις δὲν γίνεται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς 300 πολιτικούς. Τὴν ἐπιβάλλουν οἱ ξένοι μέσῳ τοῦ Μεσοπροθέσμου 1, ποὺ ἐψηφίσθη τὸν Ἰούνιο τοῦ 2011, στὸ Κεφάλαιο 2, παράγραφος. 2.3.4 καὶ στὴν σελίδα 21. Τὸ χειρότερο εἶναι πὼς ἔχουν τὸ θράσος νὰ ζητοῦν Συνταγματικὴ Ἀναθεώρηση αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ κατεπάτησαν τὸ Ἑλληνικό μας Σύνταγμα. Ἀκόμη κι ἐὰν ἀλλάξῃ τὸ Σύνταγμα ἀπὸ ἐκείνους, δὲν πρόκειται νὰ τὸ ἀναγνωρίζω λόγῳ τοῦ ὅ,τι τὸ τὸ ἐκτελοῦν βάσει ξένων ἐντολῶν, κάτι ποὺ ἀπεδέχθησαν ὑπογράφοντας τὸ Μεσοπρόθεσμο 1.
 • 2ον:  Ὁ κ. Καθηγητὴς εἶπε πὼς πρέπει νὰ ψηφίζουμε νέα πρόσωπα ἀπὸ Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σύριζα κ.λ.π. Καὶ κάνει λάθος. Θὰ προτιμοῦσα νὰ ψηφίσουμε νέα κόμματα καὶ νέα πρόσωπα ἐκτὸς τῶν πρώην Βουλευτῶν ποὺ ἐδημιούργησαν κόμματα καὶ τὸ παίζουν «ἥρωες», ἐνῶ ἔχουν ψηφίση μικρὸ ἢ μεγάλο μνημόνιο καὶ τὸ κυριότερο, τοὺς δοκιμάσαμε. Εὔχομαι στὴν ἑπομένη βουλὴ νὰ εἰσέλθουν νέα κόμματα καὶ νέα πρόσωπα τὐτοχρόνως, ἂν καὶ κάτι τέτοιο εἶναι δύσκολο λόγῳ χειραγωγήσεως τοῦ κόσμου ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, ποὺ προωθοῦν τὰ παλαιὰ κόμματα, τὰ ὁποία κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα. Ἐγὼ προσωπικῶς τὰ τελευταία 8 χρόνια ψηφίζω μικρὸ κόμμα.
 • 3ον: Ἡ κ. Καθηγήτρια εἶπε πὼς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει ἐξουσία, κάτι τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ πάλι λάθος! Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν ἔχει πλέον τὴν ὁποιανδήποτε ἐξουσία. Ἀφῃρέθη αὐτὴ τὸ 1986 ἐπὶ Κυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου, ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ διάγγελμα γιὰ Δημοψήφισμα ὁ ἴδιος προσωπικὰ σὰν Πρόεδρος. Πρέπει νὰ περάσῃ αὐτὸ μέσα ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο μετὰ ἀπὸ πρόταση Πρωθυπουργοῦ – κατὰ ἐμὲ εἶναι λάθος -μὲ 151 ψήφους καὶ μετὰ θὰ ὑπογραφῆ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὑπογράψῃ. Δηλαδὴ οὔτε ν’ ἀρνηθῇ μπορεῖ μίαν ὑπογραφή. Εἶναι παράλογο αὐτὸ τὸ σύστημα τοῦ Προέδρου Δημοκρατίας. Προτιμῶ νὰ ἔχῃ Ἐξουσία καὶ νὰ ἐκλέγεται ἀπὸ τὸν Λαὸ ἤ, διαφορετικά, νὰ ἀποφασίσουμε πὼς οὐδόλως τὸν χρειαζόμεθα, ἐφ΄ ὅσον ἔχει πλέον ἐξουσία μόνον ὁ Πρωθυπουργός.
 • 4ον: Τέλος, ἡ Ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος γίνεται μὲ ἕναν σκοπό: Νὰ νομιμοποιήσουν τὰ Μνημόνια καὶ τοὺς παραλόγους – ἀδίκους καὶ ἀντισυνταγματικοὺς νόμους, ποὺ ἔχουν φηφισθῆ τὰ τελευταία ὀκτὼ χρόνια.  Ὅποτε λογικὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνῃ ἡ Ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος ἀπὸ τοὺς ἰδίους, ποὺ κατεπάτησαν ἤδη τὸ Σύνταγμα, εἴτε ὡς συμπολίτευσις εἴτε ὡς ἀντιπολίτευσις. Πρῶτα πρέπει νὰ ἀποφασισθῇ ἡ τιμωρία τους σὲ Εἰδικὸ Δικαστήριο…
  (ἀνοίγω μίαν παρένθεση λοιπόν, ὅπως βλέπετε, μετὰ ἀπὸ κοινή τους πρόταση νὰ καταργηθῇ τὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο καί, κλείνοντας τὴν παρένθεση…)
  Ἡ τιμωρία τους βέβαια θὰ εἶναι ἀνάλογος τῶν πράξεών τῶν πρώην καὶ νῦν βουλευτῶν, ποὺ ἐψήφισαν τὴν καταδίκη ὅλων μας μέσῳ τῆς ὑπαγωγῆς τῆς χώρας στὸ ΔΝΤ.  

Μετὰ τὴν ὁμιλία μου οἱ καθηγῆτες, μοῦ ἀπήντησαν τὰ ἕξης:

 1. Ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ Μεσοπρόθεσμο 1, πράγματι ἡ ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος, κάτι ποὺ ἐδιάβασαν μόλις ἐκείνην τὴν στιγμή, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐγνώριζαν νωρίτερα. Τὸ ἔμαθαν ἀπὸ ἐμέναν!!! 
 2. «Θυμήθηκαν» πὼς δὲν εἶναι σωστὸ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νὰ μὴν ἔχῃ ἐξουσία, ἐνῶ πρέπει.
 3. Πρέπει ὅμως τελικῶς νὰ γίνῃ ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος γιατί δὲν λειτουργεῖ τὸ Πολίτευμα, ὅπως πρέπει.

Κι ἐκεῖ τους ἀπήντησα:

 • «Φυσικά δὲν λειτουργεῖ τὸ Πολίτευμα γι’ ἐκείνους ποὺ τὸ κατεπάτησαν, ἐνῶ ἐμεῖς σὰν Ἕλληνες Πολῖτες εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ σεβόμεθα καὶ νὰ τὸ Ὑπακοῦμε, διότι τὸ Σύνταγμα εἶναι ἀνώτερο καὶ οἱ νόμοι κατώτεροι, ὅπως ἀναφέρει τὸ Ἄρθρο 111, πάρ. 1… ποὺ λέει πὼς ὅποιος νόμος εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὸ Σύνταγμα, καταργεῖται.»

Κι ἐκεῖ τὸ ἐβούλωσαν!

Ἡ προπαγάνδα καὶ ἡ ξύλινη γλώσσα καταστρέφει τὸν Ἕλληνα τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας.
Ὅλοι στὸ κόλπο τοῦ συστήματος!

Σταματόπουλος Δημήτριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply