Θὰ …«ψηφίσουμε» θέλουμε δὲν θέλουμε μόνον …σκουπίδια!!!

Τὸ ὀξύμωρον τῆς ἐποχῆς μας εἶναι πὼς ἀν τί τὰ κόμματα νὰ συντάξουν τοὺς καταλόγους μὲ τοὺς ὑποψηφίους τους ἀπὸ τὴν «ἀποθήκη» ἐκείνην τῶν στοιχειωδῶς (κυρίως κοινωνικῶς) μορφωμένων προσώπων, ποὺ σαφῶς καὶ ὑπάρχουν στὶς τάξεις τους, πρὸ κειμένου νὰ ἀφήσουν μερικές, ἀκόμη καὶ φροῦδες, ἐλπίδες στοὺς ψηφοφόρους, μᾶς παρουσιάζουν λίστες μὲ ὅ,τι πιὸ ἠλίθιο καὶ ἀναξιοπρεπὲς κυκλοφορεῖ. Ἀνόητοι, ἀπάτριδες, ἀνθέλληνες, καιροσκόποι, ἀμόρφωτοι κοινωνικῶς, ἀνήθικοι καί, κυρίως, ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, πιστὰ σκυλιὰ τοῦ μπάρμα τους τοῦ Γιώργη Ψῶρος, στὴν πρώτη γραμμή. Καί, φυσικά, ἅπαντες ἐξ αὐτῶν, ὑποτεταγμένοι, μὰ καὶ πρόθυμοι νὰ ὑπακούσουν, στὰ «μαντρόσκυλα» τῶν τοκογλύφων στὴν χώρα μας, τοὺς βενιζελικοὺς ἀπογόνους.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν διαθέτουν ἀμέτρητους τίτλους σπουδῶν, ἀπὸ …εἰδικὰ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα, ἰδίως ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους μας τοκογλύφους», ποὺ παράγουν «εἰδικοῦ βεληνεκοῦς προσωπικότητες»…

…τότε μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ κατανοήσουμε πὼς δὲν συντάσσουν λίστες μὲ ὑποψηφίους γιὰ νὰ ψηφίσουμε, ἀλλὰ μᾶς ἐπιβάλλουν, ὡς …«ἡγέτες», πιστοὺς καὶ καλο-ἐκπαιδευμένους ὑπαλλήλους πολυεθνικῶν, πρὸ κειμένου οἱ πολυεθνικὲς νὰ διασφαλίζουν πλήρως τὰ συμφέροντά τους, διαχρονικῶς, σαφῶς εἰς βάρος μας.
Ἤ, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, μᾶς ἐπιβάλλουν, ὡς ὑποψηφίους, μόνον αὐτοὺς ποὺ μονοπλεύρως καὶ μονοφωνικῶς οὐδέποτε θὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, πλὴν τῆς διασφαλίσεως κι ἐξακολουθήσεως τοῦ ὑπάρχοντος καθεστῶτος, συντηρῶντας καὶ τροφοδοτῶντας τὴν διαπλοκὴ καὶ ἐξυπηρετῶντας τὸ προσωπικό τους συμφέρον.
Ἀκόμη καὶ οἱ ὑποψήφιοι δὲ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἄλλους χώρους, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸν καλλιτεχνικὸ ἢ τὸν δημοσιοκαφρικό, εἶναι τόσο …«σημαντικοί», ὅσο ὁποιοσδήποτε ἄλλος χειροκροτητής.

Κι αὐτὴν τὴν τακτικὴ τὴν ἐφαρμόζουν ὅλα τὰ κόμματα, ἀνεξαιρέτως. Ἐμεῖς ἴσως νὰ μὴν κατανοοῦμε τὸ γιατί, μὰ αὐτοὶ γνωρίζουν.

Γιατί ὅμως κάθε κομματικός ὑποψήφιος πού σέβεται τόν ἑαυτόν του πρέπει νὰ πληροῖ συγκεκριμένες προϋποθέσεις;
Εὐκολάκι… Διότι ἐὰν δὲν εἶναι «μαντρωμένος», ὑπάκουος καί, κυρίως, ἐξηρτημένος, θὰ μποροῦσε νὰ θέσῃ σὲ κίνδυνο τὸν μηχανισμὸ ἐξαπατήσεώς μας.Κι ἔτσι ἐὰν δὲν ἐκβιάζεται ἢ ἐὰν σκέπτεται ἢ ἐὰν διαθέτῃ στοιχειῶδες ἦθος, ἀποκλείεται ἀπὸ τὶς λίστες.

Τὸ Λόμπυ ξανακτυπᾶ στὴν Θράκη κι ἀκυρώνει κάθε μειονότητα!

Τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι καὶ ἡ ἐξουσία του στὴν χώρα μας. (ἀνανέωσις)

Καὶ μετὰ ἐμεῖς ἀναρωτόμεθα γιὰ τὸ πῶς μᾶς προκύπτουν ὅλοι οἱ βο(υ)λευτὲς καὶ οἱ εὐρωβο(υ)λευτὲς προδότες.
Δὲν ἔτυχε ἡ συνταγή. Ἐπέτυχε πλήρως, ἐφ΄ ὅσον ἐκ τῶν προτέρων εἶχαν τοποθετηθῆ τὰ κατάλληλα πρόσωπα στὶς κατάλληλες θέσεις.

Γιατί ὁ Μητσοτάκης διατηροῦσε κοντά του τόν Γεωργιάδη;

Ἐὰν δὲν εἶχαν πρό-ἐπιλεγῆ οἱ «σωστοί», οἱ χρήσιμοι καὶ οἱ ἐξυπηρετικοί, γιὰ νὰ «ἐκλεγοῦν», δὲν θὰ ὑπῆρχαν κι ἐκλογές. Φαντάζεσθε νά εἴχαμε νά ἐπιλέξουμε ἀνάμεσα σέ ἐντίμους ὑποψηφίους; Φαντάζεσθε τί θά γινόταν ἐάν δέν μποροῦσαν νά ψηφίσουν κάποια πολύ σημαντικά γιά τόν νεοταξισμό νομοσχέδια; Φαντάζεσθε τί θά ἦταν ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη «μας» ἐάν δέν ἦσαν ἅπαντες οἱ «ἐκπρόσωποί μας» ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι;

Σημαδεμένη τράπουλα;
Ἄχ, ναί… Ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές. Καί, ὅπως βλέπετε, σήμερα δὲν καταπιάνομαι μὲ τὸ ἐὰν κι ἄλλου εἴδους νοθεῖες, μέσῳ τῆς (κάθε) Singular, ὑποβόσκουν πίσω ἀπὸ τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα. Ἑστιάζω μόνον στὸ εἶδος τῶν ὑποψηφίων πού, τάχα μου τάχα μου, μᾶς παρουσιάζονται ὡς «ἐπιλογές».

Φιλονόη

(Visited 229 times, 1 visits today)
Leave a Reply