Λησμονοῦμε (ἀκόμη καὶ σήμερα!!!) τὰ αἴτια τῆς «4ης Αὐγούστου»…

Πρὸ ἑνὸς ἔτους λοιπόν, ἔτσι, διότι ἐπὶ τέλους ἔπρεπε νὰ ἀποκατασταθοῦν κάποιες ἱστορικὲς ἀλήθειες, δημοσιεύσαμε μίαν ἱστορικὴ ἔρευνα, βάσει τῆς ὁποίας ἀπεδεικνύετο ἡ σχέσις ἰωάννου μεταξᾶ μὲ τὴν τότε ἐκδοχὴ τοῦ σιωνισμοῦ, ποὺ ἐπέβαλε σὲ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη νὰ ἐμπλακοῦν σὲ ἔναν πόλεμο ἰδιαιτέρως αἱματηρό, τοῦ ὁποίου ὅμως τὰ αἴτια καὶ  τοὺς σκοπούς, ὅλοι οἱ ἰθαγενεῖς τῆς Εὐρώπης, ἀκόμη ἀγνοοῦν.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ γεγονὸς ποὺ ἔρχομαι σήμερα νὰ σᾶς παρουσιάσω καί, δυστυχῶς μας, εἶναι κι αὐτὸ ἀποσιωποιημένον, ὅπως τόσα καὶ τόσα ἄλλα. Καὶ αὐτὴ ἡ σιωπὴ εἶναι ποὺ μὲ πονηρεύει καὶ μὲ κάνει νὰ ὑποψιάζομαι τὰ χειρότερα… τὰ πολὺ χειρότερα.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἄλλης ἀναρτήσεως θεματολογία….

Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς λοιπόν, ὁ μπάρμπα – Γιάννης, ἤ κατὰ πολλοὺς ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλιτέρους κυβερνῆτες τῆς χώρας μας, ὁ πατριώτης, ὁ Ἕλλην, ὁ (γιὰ κάποιους φασίστας ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἐλέῳ βασιλέως) δικτάτωρ, ὁ πρωθυπουργὸς ποὺ ἔσπευσε στὴν κηδεία τοῦ γενοκτόνου μας Κεμᾶλ…

Κηδεία Κεμᾶλ Ἀτατοῦρκ

Ἰδιοτυπίες τῆς ζωῆς καὶ τῆς σκέψεως τοῦ Μεταξᾶ

…σὰν σήμερα, πρὸ 82 ἐτῶν, κατέλαβε ἐπισήμως τὴν ἐξουσία, μὲ τὴν ἐντολὴ (ναί, τὴν ἐντολή!!!) νὰ μᾶς προετοιμάσῃ γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Καί, ὁμολογουμένως, τὸ ἔκανε πολὺ καλά!!!

Αὐτὸς λοιπόν, ὁ ἡγέτης τῶν ἡγετῶν, ποὺ ἀπεβίωσε ἐν μέσῳ μίας μεγάλης (γιὰ αὐτόν) δόξης καὶ τιμῆς, μετὰ θάνατον ἔτυχε πολλῶν σχολίων, κριτικῶν μὰ καὶ τιμῶν.
Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς τιμὲς ἦλθε κι ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Τὸ μνημόσυνον Μεταξᾶ ἐπραγματοποιήθη ἀπὸ τὸν ῥαββίνο Ben Zion Ouziel στὴν συναγωγὴ
Yeshurum τῆς Ἰερουσαλὴμ τὴν 8η Φεβρουαρίου τοῦ 1941 (ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατό του) καὶ μᾶς τὸ γνωστοποιοῦν μέσῳ τοῦ ἐντύπου τους «Χρονικά», τοῦ Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 1991 (σελὶς 3):

Ἡ ἁλίευσις τῆς πληροφορίας ἀπὸ τὸν Ἱστορικό μας Δημήτριο Μιχαλόπουλο.

Προβληματίζεσθε;
Κι ἐγώ… Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην γαμβρὸ Φωκᾶ εἶχε, ἀπὸ βυζαντινὴ ῥίζα κρατοῦσε ὁ ἴδιος…
…λέτε;

Σημειώσεις -Παρατηρήσεις – Διευκρινήσεις – Ἐρωτήματα

Γενικῶς ἕνα γονίδιον ἰσραηλινὸν κυκλοφορεῖ στοὺς κύκλους τῶν (φερομένων ὡς) ἡγετῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου.
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι πρόσφατον ἀλλὰ ἀρκετὰ παλαιόν.
Μήπως καί ἡ κυρά τοῦ Μουσολίνι δέν ἦταν Ῥαχήλ;

Πόσες Ἰταλίδες μέ τό ὄνομα Ῥαχήλ γνωρίζετε;

Ἡ κυρία Μουσολίνι…

Τά ἴδια ἀκριβῶς δέν εἴχαμε μέ τούς ἡγέτες τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, τῆς Γαλλίας καί τῶν ΗΠΑ ἐκείνης τῆς χρονικῆς περιόδου;
Τά ἴδια ἀκριβῶς δέν διαδίδονται καί γιά τήν μητέρα τοῦ Χίτλερ;
Γενικῶς ἅπαντες οἱ ἡγέτες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ὡς γνωστὸν σήμερα, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης γενικότερα, ἐδῶ καὶ κάποιους αἰῶνες, ἔχουν κάτι ἰσραηλινὸ στὸ αἷμα τους. Γιατί ἄρα γέ;
Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τὲ καὶ ἡ ἀγάπη, ἡ ἀφοσίωσις καὶ ἡ λατρεία τῶν (φερομένων ὡς) Εὐρωπαίων ἡγετῶν πρὸς τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἀνομολόγητος.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ παγκόσμιος πρώτη τῆς ἀνακοινώσεως ἱδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραῆλ ἔγινε ἀπὸ τὸν «δικό μας», τὸν βενιζελικὸ Πολίτη.

[…]…Γιὰ νὰ καταλάβετε τὰ περὶ προπαγάνδας πόσο παλαιὰ εἶναι, ἀρκεῖ μόνον νὰ σᾶς πῶ πὼς ὁ ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Νικόλαος Πολίτης, ἦταν αὐτὸς ποὺ πρῶτος, πέντε μνες πρν τν πίσημον νακοίνωσιν –ξίωσιν, πρὸ ἀνήγγειλε πὼς πρέπει ἐπὶ τέλους οἱ Ἑβραῖοι νὰ ἀποκτήσουν δικό τους σπίτι, ξεσπιτώνοντας φυσικὰ κάποιους ἄλλους. Κι ὅλα αὐτὰ μόλις τὸ 1917!!!! Τόση μεθοδικότης παρακαλῶ!!!
(πηγὴ πληροφορίας τὸ βιβλίον τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου «Ἐθνικὸς Διχασμός, ἡ ἄλλη διάστασις», σελὶς 197, ἐκδόσεις Πελασγός, Ἀθῆναι 2012.)…[…]

Σήμερα καὶ τότε στὴν Παλαιστίνη….

Ποιός ἔφερε τήν χούντα τό 1967;

Γιὰ αὐτὸ καί, ἂν καὶ ἀπολύτως παράλογον, ἡ Εὐρώπη, λειτουργώντας ὡς …προέκτασις τοῦ Ἰσραῆλ, ἀναγνωρίζει τὸ Ἰσραήλ, σὲ ὅλες τὶς ἀθλητικὲς διοργανώσεις της σὰν δικαιωματικῶς συμμετέχον.
Παλαβωμάρες; Τς… Διόλου… Πραγματικότης…

Τί ἄρα γέ νά ἔδενε ὅμως τόν Μεταξᾶ μέ τό Ἰσραήλ; Καί ποιό Ἰσραήλ, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη τότε δέν ὑφίστατο; Ἤ μήπως ἡ διακοίνωσις Νίκου Πολίτου τοῦ 1917 ἐνυπῆρχε ὡς ἐγγύησις μίας μελλοντικῆς (γιὰ τὰ τότε δεδομένα) …πραγματικότητος;
Δὲν ξέρω… ἀπορῶ!!!

Δηλώνω, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς ἐκτιμῶ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες Μεταξᾶ. Πάρα πολλά.
Τὰ σκοτεινὰ ὅμως σημεῖα ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ φωτισθοῦν. Δὲν χρειαζόμεθα ψευδῆ εἴδωλα ἀλλὰ ἀλήθειες καὶ μόνον!!!

Τέλος καλὸ εἶναι νὰ ξεχάσουμε τὴν Ἱστορία ὅπως τὴν ξέραμε. Μὰ ἐν τελῶς λέμε…
Στὴν πραγματικότητα ὅλα αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε γιὰ Ἱστορία μόνον Ἱστορία δὲν εἶναι…
Τί εἶναι; Σκουπίδια ποὺ μᾶς δηλητηριάζουν τὸ ἀντιληπτικό μας ἐπίπεδον, ποὺ διατηροῦν τὴν λήθη μας καὶ ποὺ μᾶς περιμαντρώνουν σὲ κομματομάγαζα κάθε χρώματος, πρὸ κειμένου νὰ …πιστεύουμε πὼς ὁ ἐχθρός μας εἶναι ὁ διπλανός μας. Οὐδέποτε θὰ κυττάξουμε πρὸς τὸν τοκογλῦφο, ποὺ μοιράζει (κατὰ πῶς τὸν ἐξυπηρετεῖ) ῥόλους γιὰ «φίλους» καὶ «ἐχθρούς», ποὺ ὅμως ὅλοι ὑπηρετοῦν (ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους) τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἀφεντικό.

Ἰσραηλινὸ μνημόσυνον (μὲ ἀγάπη) στὸν …Μεταξᾶ!!!

Κι ἀκριβῶς διότι ἔχουμε ἐπὶ πλέον ἀποδείξη (βάσει ἐρευνῶν τοῦ κου Δημητρίου Μιχαλοπούλου) πὼς ἀκόμη καὶ ἡ ἰταλικὴ ἐπίθεσις ἦταν δάκτυλος …«Ἄγγλων»…

Ἰταλικὴ συμμετοχὴ στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθ΄ ὑπόδειξιν τῆς …Ἀγγλίας!!!

Ἤ, γιὰ νὰ ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἦταν μέρος τοῦ εὑρυτέρου σχεδιασμοῦ γιὰ τὸ αἰματοκύλισμα τῆς Εὐρώπης, τοῦ ὁποίου «ἠθικὸς αὐτουργὸς» θὰ ἐφαίνετο ὁ Ἀδόλφος…
…καλὸ εἶναι, τώρα πιά, ποὺ πέρασε ὁ καιρός, νὰ ξεκινήσουμε νὰ ἐπανατοποθετοῦμε τὰ γεγονότα στὶς σωστές τους διαστάσεις, πρὸ κειμένου (ἐπὶ τέλους) νὰ παύσουμε νὰ παπαγαλίζουμε ὁποιανδήποτε ἀρλουμπολογία μᾶς «φοροῦν» διάφοροι «ἐθνο-πατέρες», μά, κυρίως, τὸ ἴδιο τὸ (πλήρως ἀνθελληνικὸ) ὑπουργεῖον ἀπαιδείας.

Τὰ γεγονότα, ὡς γνωστόν, ἀποδεικνύονται διαφορετικὰ αὐτῶν ποὺ πιστεύαμε…
Ὁ μεταξᾶς ἔπαιξε τὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ἀνετέθη καὶ ὅταν προσεπάθησε νὰ διαφοροποιηθῇ (πρὸς τιμήν του!!!), μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες μᾶς …«ἄφησε χρόνους»…
Οἱ ἀπόλυτοι ἐκπρόσωποι τῶν «Ἄγγλων» τοκογλύφω
ν μεθόδευσαν, ὀργάνωσαν καὶ χρηματοδότησαν (μὲ δικά μας χρήματα) ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ ἐπέπεσαν ἐκείνην τὴν περίοδο στὶς πλάτες μας (ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τὴν πείνα τῆς Κατοχῆς ἔως ἀκόμη καὶ τὸν …«ἐμφύλιο»)…
Οἱ «ἱστορικοὶ» ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν μόνον στὶς ἐπιφάνειες καὶ οὐδέποτε σκαλίζουν πίσω ἀπὸ αὐτές, γιὰ νὰ μᾶς διαφωτίσουν εἰλικρινῶς.
Ἐμεῖς, ὡς λαός, πιστεύουμε τὰ μὲν ἢ τὰ δὲ ὡς ἀληθῆ, ἀνίκανοι νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς οἱ (τάχα μου) ἀληθοφάνειες οὐδόλως ἐκφράζουν καὶ  τὶς ἀλήθειες…
Καί, φυσικά, σήμερα, εἶναι μία θαυμασία εὐκαιρία γιὰ νὰ ξανά-φαγωθοῦμε μεταξύ μας, ἀποδεικνύοντας πὼς τὰ παθήματα οὐδόλως μαθήματα μᾶς γίνονται.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Λησμονοῦμε (ἀκόμη καὶ σήμερα!!!) τὰ αἴτια τῆς «4ης Αὐγούστου»…

  1. Φιλονόη, εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὁλοκληρωμένη μνεία τοῦ ἄρθρου μου. Ὁ Μεταξᾶς ἤτανε ἰουδαῖος – χωρὶς καμία ἀμφιβολία πιά. Ἰουδαῖος βέβαια ἤτανε καὶ ὁ Franco τῆς Ἱσπανίας – ὅπως φαίνεται καὶ μόνο ἀπὸ τὸ ἐπώνυμο: Franco καὶ στὰ ἑλληνικὰ “Φράγκος”. Ἰουδαῖος ὁπωσδήποτε -ὅπως σὺ ἀποκάλυψες- καὶ ὁ κολλητὸς φίλος τοῦ Μεταξᾶ, δηλαδὴ ὁ Κεμὰλ Άτατούρκ. Ὁ Σαλαζὰρ τῆς Πορτογαλίας, ἐὰν δὲν ἤτανε ἰουδαῖος, ὁπωσδήποτε καθοδηγοῦνταν ἀπὸ ἰουδαίους. Ἰουδαῖος, ἀκόμη, ἤτανε καὶ ὁ Μάο Τσέ-τουγκ (ἐξ οὗ καὶ τὸ “Πρόεδρος Μάο”, μοναδικὴ περίπτωση τέτοιας τιτλοφόρησης κομμουνιστῆ ἡγέτη, καθόσον τὸ “πρόεδρος” εἶναι τὸ κατ’ἐξοχὴν ἀξίωμα ποὺ ἀπονέμεται βάσει τοῦ Ταλμούδ). Ἰουδαῖος καὶ ὁ Φιδὲλ Κάστρο τῆς Κούβας: τὸ “Κάστρο” χαρακτηριστικῶς ἰουδαϊκὸ ἐπώνυμο. Ἰουδαῖος ὅμως ὑπῆρξε καὶ ὁ Ντὲ Γκώλ: ἡ μητέρα του καταγότανε ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ οἰκογένεια Kolb τῆς Γερμανίας (καὶ κατὰ τὴ δική μου ἄποψη, ἀπὸ τοὺς ἐν λόγῳ Kolb προέρχεται ἡ οἰκογένεια “Χολέβας” στὴν Ἑλλάδα).
    Τί ἄλλο νὰ σοῦ πῶ; Τοῦτο μόνο: πιθανῶς καὶ ὁ Μουσολίνι νὰ εἶχε ἰουδαϊκὴ καταγωγή. Πέρα ἀπὸ τὸ Benito/Μπενίτο εἶχε ὀνομαστῆ καὶ Amilcare, δηλαδὴ Ἁμίλκας, λόγω τοῦ… Καρχηδόνιου στρατηγοῦ, μεγάλου ἐχθροῦ τῶν Ρωμαίων. Ἐπιπλέον, σὲ ἔντονη ἀντίθεση μὲ τοὺς “φυσιολογικοὺς” Ἰταλούς, ἀντιπαθοῦσε βαθύτατα τὶς Καλὲς Τέχνες, γλυπτική, ζωγραφικὴ κ.λπ. Τελείως ἀπίθανο ἤ, μᾶλλον, ἀνήκουστο γιὰ Ἰταλό!
    Τί νὰ σοῦ πῶ, ρὲ Φιλονόη! Σὲ τόση ἀποβλάκωση ἔχουμε πέσει ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι; Γιατί;

    • Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον κατέλαβε τὴν ἐξουσία ὁ Μουσολίνι, νομίζω, ἀποδεικνύει (ἐν μέρει) τὴν καταγωγή του.

Leave a Reply