Βλέπεις Ἀμερικανικὴ Ἡγεμονία καὶ καταλαβαίνεις …Ἀθηναϊκὴ Ἡγεμονία

Ὡς γνωστόν, τοῖς πάσι, ἡ σημερινὴ παντοκρατορία τῶν Η.Π.Α. εἶναι γεγονός. Κι ὄχι μόνον εἶναι γεγονός, ἀλλὰ τώρα πιά, θρασυτάτως, μᾶς ἐπιβάλλουν ἕναν σκασμὸ τρομο-φόρων, ποὺ ἄλλοτε σχετίζονται μὲ τὴν πολυπολιτισμικότητα, ἄλλοτε μὲ τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» καὶ ἄλλοτε μὲ τὴν ἀνοχὴ στὴν «διαφορετικότητα». Κι ὅλα αὐτά, βάσει (ἐπισήμως) τῶν γραμμῶν Ὀμπάμα-Κλίντον, ποὺ ἐνισχύουν τὸ κράτος-κολαστήριον τῶν ἐπιδομάτων καὶ τῶν Μ.Κ.Ο., ὅπου οἱ ἰθαγενεῖς καὶ οἱ νομιμόφρονες καθίστανται εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν, ἐνᾦ οἱ (κάθε λογῆς) παραβατικοὶ ἐνισχύονται καὶ τρομοκρατοῦν τοὺς λοιπούς. Κι αὐτὸ ναὶ μὲν ξεκίνησε ἀπὸ τὸ δίδυμον Ὀμπάμα-Κλίντον, ἀλλά, παρὰ τὶς ἀντίθετες κραυγές, τοὐλάχιστον σὲ ἐπίπεδον ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὑποστηρίζεται κι ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ(-άκουλα).

Ἐπίσης, κατὰ τὰ γνωστά, γεγονὸς εἶναι πὼς ἡ γραμμὴ Τρᾶμπ διαφέρει (ἐπισήμως) σὲ πολλὰ σημεία ἀπὸ  τὴν γραμμὴ τῶν προκατόχων του, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ πόλεμος ποὺ δέχεται σήμερα ὁ «πλανητάρχης» νὰ ξεπερνᾷ κατὰ πολὺ τὰ ἐσκαμμένα καὶ νὰ φθάνῃ σὲ ἀκρότητες. Κι ἔτσι, ἂν καὶ ἡ ἀνάπτυξις στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες εἶναι γεγονός, τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἐπιμένουν νὰ τὸν χαρακτηρίζουν ἀπὸ «τρελλὸ» ἔως «γραφικὸ» ἢ ἀκόμη κι «ἐπικίνδυνο». Τὸν παρουσιάζουν ὡς «ἐχθρὸ τῶν λαῶν» διότι ἡ (κάθε ψυχοπαθὴς καὶ καλὰ ἀμειβομένη) «Γκρέτα», ποὺ ἔχει ἐκπαιδευθῆ γιὰ νὰ παπαγαλίζῃ τὶς ἀσυναρτησίες της, τὸν θεωρεῖ …«ἀντιδραστικὸ» ἢ διότι κάποιες Μ.Κ.Ο. ἔχουν παύση νὰ σιτίζονται ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους πρεσβεῖες τῶν Ἀμερικανῶν. Πρὸς τοῦτον καὶ οἱ καλο-ἐλεγχόμενες ἀντιδράσεις ἐναντίον του προβάλλονται τόσο, ὅσο νὰ φαντάζουν ὡς …παγιωμένη συνθήκη, τὴν ὥρα ποὺ ἀρκετοὶ συγκεντρώνουν …δωρεὲς γιὰ τὴν δολοφονία του ἢ τὴν ὤρα ποὺ γνωρίζουμε, ἀπὸ παρελθοῦσες …«ἀνακοινώσεις» πὼς τὸ τέλος Τρᾶμπ πλησιάζει.

Θά δολοφονηθῆ συντόμως καί ὁ Τρᾶμπ;

Δωρεὲς γιὰ νὰ …δολοφονηθῇ ὁ Τρᾶμπ!!!

Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν πραγματικὸ ῥόλο τοῦ Τρᾶμπ…

Ὅμως αὐτὰ ὅλα, τὰ περὶ δολοφονίας (ἢ μὴ) τοῦ Τραμπάκουλα, εἶναι μέρος σεναρίων τῶν ὁποίων ἀγνοοῦμε καὶ τοὺς σκοποὺς μὰ καὶ τὶς ἐπὶ τῆς οὐσίας πλεῖστες λεπτομέρειες. Συνεπῶς θὰ πρέπη, πρὸς ὥρας, νὰ τὰ ἀφήσουμε ἔξω ἀπὸ τοὺς προβληματισμούς μας καὶ νὰ ἑστιάσουμε μόνον στὴν σημερινὴ πραγματικότητα καὶ στὰ ὑπάρχοντα (ἀποδείξιμα) δεδομένα. Καὶ ἡ σημερινὴ πραγματικότης μᾶς ἐπιβεβαιώνει πὼς οἱ Η.Π.Α. (μέσῳ τοῦ ΝΑΤΟ κυρίως, ἀλλὰ καὶ τοῦ ΟΗΕ τῶν Rothschild), καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν διαφόρων Μ.Κ.Ο. τους, κυβερνοῦν δίχως προσχήματα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν λαῶν τοῦ πλανήτου μας. Τὸ κάνουν ἀπροκάλυπτα καὶ θρασύτατα ἐξαφανίζοντας κάθε φωνὴ καὶ λαὸ ποὺ διαφωνεῖ μὲ τὶς τακτικές τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν νοεῖται πλέον δυνατότης ἀντιστάσεως κι ἀντιδράσεως. Ἢ μαζύ τους ἢ …τελειωμένοι νεκροί!!! Τὸ εἴδαμε στὴν Σερβία, στὴν Λιβύη, στὸ Ἰράκ, στὸ Ἀφγανιστάν, ἐν μέρει στὴν Αἴγυπτο, στὴν Οὐκρανία, στὴν Συρία καὶ πρόκειται νὰ τὸ δοῦμε συντόμως σὲ ὅλα τὰ εὐρωπαίκὰ ἐδάφη, μά, κυρίως, στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐφ’ ὄσον ἐκεῖ κατευθύνονται πλέον ἀνοικτὰ ἄπαντες, εἴτε γιὰ νὰ αὐξήσουν τὸν ζωτικό τους χῶρο εἶτε γιὰ νὰ μεσολαβήσουν γιὰ νὰ ἀποκτηθῇ ζωτικὸς χῶρος ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας.

Γιά ποίους ὑδρογονάνθρακες συζητᾶμε;

Ναί, μὲ πρόσχημα τοὺς ὑδρογονάνθρακες προωθῶνται πρὸς τὰ ἐκεῖ. Μά εἶναι πράγματι ἔτσι ἤ ἔτσι θέλουν νά μᾶς κάνουν νά πιστεύουμε;
Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀδυνατοῦμε καὶ σὲ αὐτὸ νὰ ἀπαντήσουμε σαφῶς. Μποροῦμε μόνον νὰ διακρίνουμε πὼς πίσω ἀπὸ τὶς ἐπίσημες προπαγάνδες κρύβονται πολλὰ ψέμματα. Τόσα πολλά, ποὺ πράγματι τελικῶς ἀκυρώνουν τὶς προπαγάνδες, μὰ ἐπίσης μᾶς καταδεικνύουν πὼς ἡ σημερινὴ Ἀμερικανικὴ Αὐτοκρατορία σκοπό της ἔχει νὰ κυριαρχήσῃ ὁπουδήποτε καὶ νὰ καθυποτάξῃ τοὺς πάντες, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη ἀνάλογος στὸ παρελθόν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκή.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ συνηθίζω νὰ ἀναζητῶ παρεμφερῆ γεγονότα στὶς ἱστορικὲς καταγραφές, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσω καὶ  τοὺς μηχανισμοὺς μὰ καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκάστοτες σχεδιασμῶν, στὸ μυαλό μου, ὅλο καὶ συχνότερα, ἔρχεται ὁ Πελοποννησιακὸς Πόλεμος καὶ ἡ προσπάθεια τῶν Λακώνων νὰ ἐξαφανίσουν ὁριστικῶς τὴν Ἀθηναϊκὴ Ἡγεμονία.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πράγματι τὰ Ἀμερικανὰ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι οἱ μόνοι στὸν πλανήτη ποὺ ἐφαρμόζουν κατὰ γράμμα τὴν Πλατωνικὴ Δημοκρατία καί, ἀκριβῶς γιὰ αὐτό, θεωροῦν ἑαυτοὺς κληρονόμους (τοὐλάχιστον) τῆς δημοκρατίας (κι ὄχι μόνον, βεβαίως βεβαίως…!!!).

Τὸ γεγονός, ποὺ ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμεθα, εἶναι πὼς σήμερα οἱ «πλανητάρχες» ἐκκαθαρίζουν τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἐξαφανίζουν κάθε πιθανὸ ἐμπόδιο, ἐνᾦ μετακινοῦν τοὺς ἐκεῖ πληθυσμοὺς πρὼς τὰ ἐδάφη τῆς Εὐρώπης. ΗΠΑ, ΟΗΕ καὶ ΝΑΤΟ πρωτοστατοῦν, ἀλλὰ καὶ χρυσοπληρώνουν αὐτὲς τὶς μετακινήσεις-ἀντικατασάσεις πληθυσμῶν, γιὰ κάποιον λόγο. Ποιόν; Θὰ τὸν μάθουμε, κάποτε. Πρὸς ὥρας αὐτὸ ποὺ δυνάμεθα νὰ διαπιστώσουμε εἶναι οἱ ἐκκαθαρίσεις, οἱ μετακινήσεις πληθυσμῶν καὶ ἡ συσσώρευσίς τους στὶς χῶρες τῆς Δύσεως, μὲ …σαρδελοποιητικὲς διαθέσεις. (Τὸν ἀπώτερο σκοπὸ τὸν ἔχουμε πολλάκις ἀναλύση καὶ δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε σήμερα.)

Αὐτὸ ὅμως στὸ ὁποῖον θὰ ἤθελα σήμερα νὰ ἑστιάσουμε εἶναι ἡ προαναφερομένη, παραπάνω, ὁμοιότης τῶν γεγονότων. Κάποτε λοιπὸν ἡ Ἀθηναϊκὴ Ἡγεμονία τόσο πολὺ ὑπερέβαλε κατὰ τῶν λοιπῶν Ἐλλήνων, πρὸ κειμένου νὰ παγιώσῃ τὴν ἐξουσία της σὲ ὄλον τὸν τότε Ἑλληνικὸ κόσμο, ποὺ ἄρχισε, σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ σταθερά, νὰ ἀσχημονῇ, νὰ βιάζῃ καὶ νὰ ἐξαφανίζῃ τελικῶς κάθε ἀντίλογο, ἐνᾦ ἐπὶ προσθέτως, διέβρωνε ἀπολύτως τὶς τοπικὲς Ἀρχές, πρὸ κειμένου νὰ εἶναι δημοκρατικές. Μὲ πρόσχημα, κατὰ κύριον λόγο, τὸν ἐκδημοκρατισμὸ τῶν πόλεων, ἐπενέβη ὁπουδήποτε καὶ κατέστρεφε ἀδιακρίτως, κρατῶντας τοὺς φόρους καὶ τοὺς «ἐθελοντεῖς» (γιὰ τὸ στράτευμα) καὶ ἐξολοθρεύοντας κάθε ἀντίπαλό της. (Σᾶς θυμίζει κάτι αὐτό;). Ἠ βία ποὺ ἔλαβε χώρα ἐκείνην τὴν περίοδο δὲ εἶναι ἀπὸ τὶς σκληρότερες ποὺ ἔχουν καταγραφῆ στὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος καὶ γίνεται ἀκόμη σκληροτέρα, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἐξαπολύθη κατὰ ἀδελφῶν φυλῶν κι ὄχι κατὰ βαρβάρων. Κι ἔτσι οἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν Ἀθηναίων κατὰ τῶν ἀντιπάλων τους (ἢ ἀκόμη καὶ κατὰ τῶν ἐξεγερθέντων ὑποτελῶν τους) ἦσαν τόσο ἀκραίες, ποὺ νομίζω πὼς ὅμοιές τους δὲν ἔχουν καταγραφῆ.

Δύο πολὺ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες ἀπὸ ἐκείνην τὴν περίοδο ἀφοροῦν στὴν γενοκτονία τῶν Μηλίων καὶ στὴν ἐκστρατεία τῆς Σικελίας. Οἱ Μήλιοι ἐκκαθαρίσθησαν ἔτσι, δίχως σοβαρὲς δικαιολογίες, μόνον καὶ μόνον διότι ἠρνήθησαν νὰ παραμείνουν ὑποτακτικοί.
Οἱ Συρακοῦσες ὄμως, ἀρχικῶς, ἦταν ἡ «Πύλη» τῆς Σικελίας, ἀλλὰ ἦταν καὶ πόλις δημοκρατική. Παρ΄ ὅλα αὐτά, λησμονῶντας τὰ «ἐκδημοκρατικά» τους προσχήματα, οἱ Ἀθηναῖοι ἐξεστράτευσαν ἐναντίον τους καὶ κατέληξαν νὰ ἀπωλέσουν ἕναν ὁλόκληρο στρατὸ (δικό τους καὶ συμμαχικό), ποὺ ξεπερνοῦσε τὶς 40.000 ἐμπείρων πολεμιστῶν.
Παρὰ τὶς ἀκρότητες λοιπόν, παρὰ τοὺς ἐκφοβισμούς, παρὰ τοὺς ἐκβιασμούς, παρὰ τὶς ὅλο καὶ μεγαλύτερες δυναμικότητες τοῦ στόλου καὶ τοῦ στρατοῦ τῶν Ἀθηναίων, στὴν Σικελία μίαν καταστροφὴ  ἄνευ προηγουμένου τὴν ἔπαθαν. Πρόκειται γιὰ τὴν καταστροφὴ ἐκείνην ποὺ σηματοδότησε τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς Ἀθηναϊκῆς Ἠγεμονίας, μὰ καὶ τελικῶς ὅλου τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ὅπως ἔως τότε ἦταν.

Ποῦ θέλω ὅμως νά καταλήξω; Νομίζω πὼς εἶναι αὐτονόητον. Ἀκριβῶς τὰ ἴδια προσχήματα ποὺ χρησιμοποιοῦσαν κάποτε οἱ Ἀθηναῖοι, χρησιμοποιοῦν σήμερα τὰ Ἀμερικανά. Ἀκριβῶς τὰ ἴδια σχέδια παγκοσμίου (γιὰ τὰ τότε δεδομένα) ἐπικρατήσεως ποὺ ὑπηρετοῦσαν οἱ Ἀθηναῖοι, ὑπηρετοῦν σήμερα τὰ Ἀμερικανά. Κι ἀκριβῶς τὴν ἰδίαν βία ποὺ χρησιμοποιοῦσαν κάποτε οἱ Ἀθηναῖοι, χρησιμοποιοῦν σήμερα τὰ Ἀμερικανάκια.
Διαφορὰ δὲν ὑφίσταται παρὰ μόνον στὰ …ὀνόματα. Τὰ γεγονότα παραμένουν πανομοιότυπα καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν τὰ γεγονότα εἶναι πανομοιότυπα, τότε καὶ τὸ τέλος εἶναι γνωστὸ καὶ προδιαγεγραμμένο.

Βέβαια θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων ἐξυπηρετοῦν σήμερα, ἐν ἀγνοίᾳ τους, τὰ Ἀμερικανάκια. Σωστά, θὰ σᾶς ἀπαντήσω. Ὄμως ποιός μπορεῖ νά μᾶς ἀπαντήσῃ ἐάν τά ἴδια ἀκριβῶς συμφέροντα ἐξυπηρετοῦσαν καί οἱ Ἀθηναῖοι κάποτε; Ἔ;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐπεὶ δὴ αὐτὰ δὲν τὰ λέω ἐγώ, ἀλλὰ ὁ Θουκυδίδης, τὸν ὁποῖον καὶ προσφάτως «ἀνέσυραν» γιὰ νὰ «αἰτιολογήσουν» τὶς ἐπερχόμενες δυτικο-κινεζικὲς συγκρούσεις, θὰ ἐπαναλάβω τὸ αὐτονόητον: οὐδέποτε ἡ Ὕβρις ἐπέτυχε νὰ ἐπικρατήσῃ. Ἂς τὸ ἔχουμε κατὰ νοῦ, συνυπολογίζοντας καὶ τὴν γενικὴ σημερινὴ κατρακύλα, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸ ποὺ ἔρχεται θὰ κλείση, γιὰ πάντα, τὸν κύκλο αὐτῆς τῆς ἀλητείας.

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Βλέπεις Ἀμερικανικὴ Ἡγεμονία καὶ καταλαβαίνεις …Ἀθηναϊκὴ Ἡγεμονία

  1. Πολὺ ὡραῖο καὶ -τὸ κυριότερο!- σωστὸ δοκίμιο, Φιλονόη! Ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος ἔγραψε ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους γενικὴ ἦταν ἡ διαπίστωση ὅτι “τὸ πολίτευμα τῶν Ἀθηνῶν ἤτανε τὸ κακὸ καὶ πηγὴ ὅλων τῶν κακῶν”. (Δημοσιευμένο αὐτό.)
    Μία μόνο ἀντίρρηση: Ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲν ἤτανε ἐκείνη τοῦ Πλάτωνος. Ὁ Πλάτων ζοῦσε κυριολεκτικῶς στὸ στόμα τοῦ λύκου, ὁ Σωκράτης θανατώθηκε, ὁ Ξενοφῶν ἔρριξε μαύρη πέτρα πίσω του καὶ εγκαταστάθηκε στὴν Πελοπόννησο ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Σπάρτης καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, εὐθὺς μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀλεξάνδρου, κατέφυγε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴ Χαλκίδα, γιὰ νὰ μὴ τὸν καθαρίσουνε καὶ αὐτόν. Καὶ νὰ σκεφτῆς ὅτι ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία θαυμάζεται γιὰ τούς… φιλοσόφους της!
    Καὶ τώρα στὸ προκείμενο: Ὁ Καραμανλῆς [μοῦ] ἔλεγε συχνὰ-πυκνἀ: Ὅποιος πάει νὰ πραγματοποιήση μεγάλη (= ἐπαναστατικὴ) ἀλλαγὴ πρέπει κατὰ πρῶτον καὶ κύριον λόγο νὰ ἔχη διαμορφώσει σὲ θεωρητικὸ ἐπίπεδο τὸ καθεστὼς καὶ τὴν κοινωνία ποὺ θὰ δημιουργήση – ἐὰν πετύχη.
    Αὐτὸ τώρα πρέπει νὰ δοῦμε καὶ ἐμεῖς. Θέλουμε-δὲν θέλουμε ἡ ὥρα δὲν εἶναι μακρυά.

    • Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς ἦταν πλατωνικὴ ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία. Τὰ ἀμερικανὰ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι κληρονόμοι τῆς πλατωτικῆς δημοκρατίας (μὲ ὅ,τι ἀντιλαμβάνεται ὁ καθεὶς ἐπ΄ αὐτοῦ!!!)

Leave a Reply