Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν πραγματικὸ ῥόλο τοῦ Τρᾶμπ…

Ἀρκετὲς φορὲς ἔχουμε καταπιασθῇ, ὡς σελὶς Φιλονόη καὶ Φίλοι, μὲ τὸ θέμα τοῦ ῥόλου Τρᾶμπ καί, ἐπὶ πλέον, μὲ τὸν πραγματικό του σκοπό, ποὺ οὐδείς, ἐπισήμως, στὸν πλανήτη τὸν γνωρίζει.
Ἕναν σκοπὸ ποὺ οὔτε αὐτὸς ὁρίζει, μὰ οὔτε οἱ ψηφοφόροι του, ἐφ΄ ὅσον, ὅπως σὲ κάθε περιοχὴ τοῦ πλανήτου, ἔτσι καὶ στὶς Η.Π.Α., μόνον οἱ τοκογλῦφοι ὁρίζουν καὶ τοὺς ὑποψηφίους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκλεγμένους, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν πραγματικὴ πολιτική, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ ἔλεγχος τοῦ (κάθε εἴδους δημοκρατικοῦ ἢ δικτατορικοῦ) πολιτεύματος μέσῳ τοῦ (ἀπὸ αὐτοὺς ἐπίσης ἐλεγχομένου) νομίσματος/χρήματος. 

Ἡ Χίλλαρυ Κλίντον, μία ξεπερασμένη ἀλλὰ σαφῶς ἀντιπαθής, σὲ μεγάλη μερίδα τῶν Ἀμερικανῶν ψηφοφόρων, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ …συνεργήσῃ καλλίτερα ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς Τρᾶμπ.
Συνυπολογίζοντας καὶ τὴν μακρινή τους συγγένεια, ἀλλὰ καὶ τὴν μεταξύ τους φιλική/οἰκογενειακὴ σχέσιν, τότε μποροῦμε ἀσφαλῶς νὰ καταλήξουμε στὸ συμπέρασμα πὼς ὑπάρχουν …σκοτεινὰ σημεῖα στὴν ἐκλογὴ Τρᾶμπ. Πιὸ σκοτεινὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν Χίλλαρυ, τὸ ἵδρυμά της καὶ τὶς λοιπὲς προπαγάνδες τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως.

This slideshow requires JavaScript.

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;

 Ὅμως τὸ ἔχουμε γράψῃ πολλάκις καὶ τὸ ἔχουμε ἀποδείξῃ ἐπανειλημμένως πὼς ὁ Τρᾶμπ εἶναι παιδὶ τῶν Rothschild…
Καθαρό… Ὄχι …«μιγαδάκι»!!!

Τόσο δικό τους παιδί, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε, ὡς βιτρίνα, νὰ ἀναλάβῃ ῥόλο …«πλανητάρχου», ἐὰν δὲν ἦταν ἀποδεδειγμένο πὼς θὰ ὁδηγοῦσε τὶς Η.Π.Α. ἐκεῖ ποὺ πάλι οἱ τοκογλῦφοι σχεδιάζουν.
Καί, ὁπωσδήποτε, δὲν εἶναι οὔτε ὁ μόνος, οὔτε ὁ πρῶτος καί, σαφῶς, οὔτε ὁ τελευταῖος.
Στρατιὲς προθύμων καὶ μισανθρώπων ἀνεγκεφάλων, πρὶν καὶ μετά, ἀπὸ αὐτόν.

This slideshow requires JavaScript.

Γιατί νά τό κρύψουν ἄλλως τέ;

Ποῦ σχεδιάζουν οἱ τοκογλῦφοι νά ὁδηγήσουν τόν πλανήτη;
Μά… γιὰ τὴν ὥρα, σὲ ἔναν χρησιμότατο, γιὰ αὐτούς, πόλεμο. Παγκόσμιο πόλεμο. Πόλεμο ποὺ θὰ …ἀπαλλάξῃ τὸν πλανήτη ἀπὸ τὸ 90-95% τοῦ πληθυσμοῦ καὶ θὰ ἀφήσῃ πίσω του κάτι ἐλαχίστους, γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος, ποὺ θὰ ὑπηρετῇ πιστὰ καὶ ὑπάκουα, δίχως πολλὲς πολλὲς ἀντιῤῥήσεις, τοὺς ἀφέντες του.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἄλλου κεφαλαίου θέματα.
Σήμερα τὸ θέμα μας εἶναι ὁ Τραμπάκουλας (ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ ὁ φίλος Ἀ.Ἑ.)…

πηγὴ
καὶ πηγὴ

Εἶναι τόσο μεγάλη (κι αὐτή) ἡ …«σύμπτωσις», ἀκόμη καὶ στὶς ἐπὶ μέρους λεπτομέρειες, ποὺ καταντᾶ ὀλίγον (ἔως ἀκραία) περίεργον (Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν θέλω νὰ ἰσχυρισθῶ πὼς ἦταν κι αὐτὸ …προσχεδιασμένον!!!).

Στὴν σειρὰ αὐτὴν (Simpsons, 2002) ἔχουν πολλὰ πολλὰ …«προφητευθῇ», ποὺ καταντᾶ σήμερα ἀκόμη πιὸ ὀξύμωρον τὸ νὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ πιστεύουμε σὲ τόσες πολλὲς κι ἀπανωτὲς …«συμπτώσεις»!!!

Κορυφαῖον;
Αὐτό…:

Αὐτός, ὁ Τραμπάκουλας, ποὺ εἶτε γνωρίζῃ εἴτε ὄχι, συμμετέχει οὔτως ἢ ἄλλως σὲ ἕνα ἀπερίγραπτον κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἔγκλημα.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ εὐλόγως ἀνακύπτει εἶναι τὸ ἐὰν αὐτὸς ὁ Τραμπάκουλας  εἶναι πράγματι γνώστης αὐτῶν ποὺ θὰ συμβοῦν στὸν πλανήτη μας, μὲ βιτρίνα τὸν ἴδιον, ἢ ἐὰν μέσα στὸν παροξυσμὸ τῆς βλακείας ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθῇ σὲ τὶ ἐνεπλάκη.

Αὐτὸ σαφῶς ἀδυνατῶ νὰ σᾶς τὸ ἀπαντήσω. Αὐτὸ ποὺ μπορῶ μόνον νὰ καταθέσω εἶναι πὼς καὶ ὁ Τραμπάκουλας καὶ ἡ Κίλλαρυ (ἀλλὰ καὶ ὁ Ποῦτιν) εἶναι τῶν ἰδίων ἀφεντικῶν ὑπάλληλοι.

Τώρα ἀνεκάλυψε ὁ Πούτιν τοὺς Ἑβραίους τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.

Ὁ φύλαξ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, Βλαντιμῆρ Πούτιν.

Διαβουλεύσεις Κίσινγκερ-Ποῦτιν πρὸ τῶν πυλῶν… (!!!)

Καί, φυσικά, μιᾶς καὶ πιάσαμε τὰ τοῦ βίου Τραμπάκουλα, ἂς ῥίξουμε καὶ μίαν ματιὰ στὰ τοῦ …θανάτου του!!!
Ἑνὸς θανάτου ποὺ ἐπίσης ἐπροφητεύθη ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ σειρά…

Δωρεὲς γιὰ νὰ …δολοφονηθῇ ὁ Τρᾶμπ!!!

Λέτε νά τό δοῦμε κι αὐτό;
Ἐγὼ βέβαια δὲν εἶμαι προφήτης… Ἁπλῶς παρατηρῶ, ὄσο μπορῶ, τὰ γεγονότα καὶ τὶς πληροφορίες καὶ βγάζω τὰ συμπεράσματά μου…
Αὐτὰ τὰ συμπεράσματα σᾶς καταθέτω κατὰ καιρούς…

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ ἐν λόγῳ σειρὰ σαφῶς καὶ δὲν ἦταν προφητική.
Ἧταν προειδοποιητική, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα ἀντίστοιχα ἐπεισόδια, ταινίες, ἀφίσσες, μελέτες, διαλέξεις καὶ ξεκάρφωτες ἀνακοινώσεις παγκοσμίως. Συνήθως αὐτοὶ ποὺ μᾶς μεταφέρουν τὴν πληροφορία γιὰ τὸ …μέλλον μας δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸ τὶ ἀκριβῶς λέγουν, ἐκτὸς ἐὰν ἡ πληροφορία ἔρχεται ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τοὺς μετέχοντες τῆς γνωστῆς συμμορίας.

Ἐμεῖς κατόπιν ἑορτῆς τὸ συνειδητοποιοῦμε πάντα.

Ἡ «συνεργασία» Κίσινγκερ – Ποῦτιν καὶ Κίσινγκερ – Τρᾶμπ εἶναι δεδομένη.
Κάθε φορὰ ποὺ αὐτὸ τὸ τρωκτικὸ κάπου πατᾶ, κάτι κακό, πολὺ μεγάλο κακό, συμβαίνει στὴν Ἀνθρωπότητα.
Εἰδικῶς δὲ προσφάτως ἡ συνάντησις κορυφῆς Ποῦτιν – Κίσινγκερ ἦταν ἐν τελῶς …ξεκάρφωτη, ἀλλὰ σαφῶς θὰ εἶχε συγκεκριμένο στόχο. Ἡ «γριὰ ἀλεποῦ» δὲν ἐμπιστεύεται ἄλλον γιὰ τὶς βρωμοδουλειές της.

Εἶναι δὲ ἰδιαιτέρως ἀγαπημένοι μεταξύ τους…
Τὸ διαφημίζουν ἐπισήμως…

Kissinger, a longtime Putin confidant, sidles up to Trump

Καὶ μὲ τὸν Τραμπάκουλα ἐπίσης…

President Trump met with Henry Kissinger and Russia’s foreign minister today. Seriously.

Κι ἐσὺ πατριώτη ἐλπίζεις πὼς ὁ τραμπάκουλας θὰ μᾶς σώσῃ, μαζὺ μὲ τὸ …ξανθὸ γένος…
Ξέχνα τὸ ….ξανθὸ γένος ποὺ ἤξερες πατριώτη…
Ἀπὸ ἀλλοῦ θὰ μᾶς ἔλθῃ ἡ (πραγματική) σωτηρία!!!

Leave a Reply