Γερμανο-ῥωσσικὴ ἐξάπλωσις…

Γνωστότατα πλέον τὰ στοιχεία ἐκεῖνα ποὺ ἀποδεικνύουν τὶς παλαιὲς σχέσεις Γερμανῶν Τούρκων.
Γνωστότατος καὶ ὁ ῥόλος τῶν Γερμανῶν στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθὼς καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἐκκαθάρισαν τοὺς πληθυσμοὺς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μὲ βιτρίνα τοὺς Τούρκους.

Τί συνέβη λίγο πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Ὁ γνωστὸς αὐτὸς γερμανικὸς δάκτυλος, στὰ γεγονότα τῆς γενοκτονίας τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δὲν προέκυψε τότε. Ἀνιχνεύονται οἱ (ἐπίσημες) ἀπαρχές του στὰ γεγονότα ποὺ προηγήθησαν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, καθὼς φυσικὰ καὶ στὸν τότε ῥόλο τοῦ Μέτερνιχ. Αὐτὸ ποὺ ὅμως ἐγὼ πιστεύω εἶναι πὼς ὁ «Μεγάλος Ἀσθενὴς» (ἡ τότε Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία) ἔπρεπε νὰ κομματιασθῇ πρὸς ὄφελος καὶ τῆς Ῥωσσίας καὶ τῆς Γερμανίας, ἀποκλείοντας πλήρως κάθε ἄλλον ἐπίδοξο «κομματιαστή», ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν τότε Βρεταννικὴ Αὐτοκρατορία (ἢ ἀκόμη καὶ τὴν σημερινὴ ἀμερικανική!!!). 

Ἂν καὶ τελικῶς ἀνεβλήθη γιὰ περίπου διακόσια χρόνια (ἐκατὸ τότε καὶ ἀκόμη ἑκατὸ μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία) ὁ ὁριστικὸς θάνατος τοῦ «Μεγάλου Ἀσθενοῦς», ἐν τούτοις εἶναι διακριτὸ πλέον σὲ ὅλους μας, πὼς στὸ μεσοδιάστημα, ἔως δῆλα δὴ τοῦ πλήρους ἐλέγχου τῆς (πάλαι ποτὲ) Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀπὸ τὴν Γερμανία (καθὼς φυσικὰ καὶ τὴν Ῥωσσία), καλὸ ἦταν, σὰν στάδιον …προλειάνσεως, καθὼς φυσικὰ καὶ χρήσιμο καὶ ὠφέλιμο, τὸ νὰ διαβρωθῇ τόσο ὁ «Μεγάλος Ἁσθενής», ὥστὲ νὰ προστρέξῃ μόνος του νὰ ὑποταχθῇ στὴν μεγάλη Γερμανία, ποὺ ὁσονούπω ἀνασυστήνεται ὡς νέα αὐτοκρατορία πλέον (καί, κατὰ περίπτωσιν, στὴν Ῥωσσία).

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖον ποὺ (κατ’ ἐμὲ πάντα) ἀποκρύπτεται, εἶναι ἡ στενὴ σχέσις Γερμανῶν καὶ Ῥώσσων. Μία σχέσις ποὺ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν καταλήγῃ ἢ ὄχι σὲ μεταξύ τους πολέμους, ἐν τούτοις οὐδέποτε ἐπεδιώχθη (καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές!!!) ὁ ὁριστικὸς ἀφανισμὸς τοῦ (φαινομενικοῦ) ἀντιπάλου τους. Κι ἔτσι ἡ Γερμανία οὐδέποτε ἐξηφανίσθη ἐκ τῶν χαρτῶν, παρὰ τὶς νίκες τῶν Ῥώσσων (καὶ Σοβιετικῶν) ἀλλὰ καὶ ἡ ‘Ρωσσία οὐδέποτε ἐξηφανίσθη ἐκ τῶν χαρτῶν, παρὰ τὶς νίκες τῶν κομμουνιστῶν, ποὺ κατηυθύνοντο ἐκ τῆς Γερμανίας.

Πάντως κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς αὐτὸ ποὺ στήνεται, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Γερμανίας, εἶναι ἡ ἀναβίωσις τῆς πάλαι ποτὲ ἰσχυρᾶς Αὐτοκρατορίας της, σὲ πρῶτο καὶ μόνον ἐπίπεδον. Τὸ αὐτόν, πάντα κατ’ ἐμέ, ἐπιδιώκεται κι ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ῥωσσίας.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει εἶναι τὸ τί θά συμβῆ ὅταν κι ἐφ΄ ὄσον κάπου θὰ συναντηθοῦν.
Θά ἀλληλοκτυπηθοῦν ἤ θά …συνενωθοῦν;

Ἄγνωστον… Τὸ μόνον, γιὰ τὴν ὥρα, γνωστότατον εἶναι πὼς οἱ δύο αὐτοὶ «ἄσπονδοι φίλοι» μία χαρὰ τακτοποιοῦν μεταξύ τους τὶς ὑποθέσεις πολλῶν ἄλλων, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῆς Τουρκίας.

 

Διαβάζοντας πίσω ἀπὸ τὶς «γραμμὲς» γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικά…

Τί πιστεύω λοιπόν;
Πιστεύω πὼς ἐνισχύεται μὲν ἡ Τουρκία, ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ ἐνδυναμωθῇ τόσο ὅσο νὰ μὴν ἀντιμετωπίζεται ἢ γιὰ νὰ καταπιῇ ἐμᾶς (καθὼς καὶ ὅλους τοὺς ἐπομένους) μὲ μίαν …χαψιὰ καὶ μετὰ νὰ τὴν προσκυνοῦν ἅπαντες. Ἐνδυναμώνεται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ συμφέροντα τῆς Γερμανίας (καί, ἐνίοτε, τῆς Ῥωσσίας), ἀνεξαρτήτως τῶν φιλοδοξιῶν τοῦ (κάθε) Ἐρντογᾶν. Ὅταν θὰ πατηθῆ πλήρως θὰ εἶναι καὶ περιττή, ὡς κράτος.

Ἐν τούτοις ὅμως πράγματι ἐνισχύεται ἡ Τουρκία, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν γνωρίζει τοὺς ὅρους, μὰ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς τῆς ἐνδυναμώσεως μά, κυρίως, τὸ γιατί ὁ Ἐρντογὰν «παίζει» τόσο ἀκραία παιχνίδια πλέον, πρὸς ὄφελος ἄλλων. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἤ ποὺ ἔχει …τυφλωθῆ ἢ ποὺ ἔχει πλήρως ὑποταχθῆ στὶς βουλὲς τρίτων. Πάντως ἔχει ἤδη, κατ’ ἐμὲ πάντα, παύση νὰ ὑπηρετῇ τὰ συμφέροντα τῆς Τουρκίας πρὸ πολλοῦ, ἰδίως ἀπὸ τότε ποὺ (θεωρητικῶς πάντα) ξεκίνησε ἐπισήμως νὰ ἀναβιώσῃ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία… Ποιός σήμερα θά ἤθελε κάτι τέτοιο;
Κι αὐτό, λογικῶς, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ἀπασχολῇ, ἀλλὰ δὲν τὸν ἀπασχολεῖ. Συνεπῶς; Συζητᾶμε μόνον γιά ἀναβιώσεις αὐτοκρατοριῶν ἤ κάτι ἄλλο, νεώτερον, θά προκύψη μέσα ἀπό αὐτές τίς διαδικασίες; Καί τί;

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὰ ἐδάφη ποὺ κατέχει ἡ Τουρκία ἀπὸ καιρὸ τὰ ὀρέγονται ἄλλοι καί, σαφῶς, αὐτοὶ οἱ ἄλλοι γνωρίζουν θαυμάσια καὶ σὲ βάθος τὸ δόγμα Μακάιντερ*. Σαφῶς λοιπὸν καὶ θὰ μᾶς προκαλέση μεγάλη ζημία ἡ Τουρκία, θὰ μᾶς ἀποσπάση κάποια ἐδάφη, ἀλλὰ ἡ συνέχεια εἶναι ἄγνωστος, ἰδίως ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς κι αὐτὸ ἀκόμη θὰ χρησιμοποιηθῆ ἐνισχυτικῶς γιὰ νὰ πατήσουν οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Ῥῶσσοι στὰ θερμὰ ὕδατα τῆς Μεσογείου. Τότε ὅμως, ἐὰν κι ὅταν συμβῇ κάτι τέτοιο, ἤ ποὺ θὰ φαγωθοῦν μεταξύ τους οἱ σύμμαχοι ἢ ποὺ θὰ συνενωθοῦν, ἐπάνω ἀπὸ τὴν Τουρκία. Τί θά συμβῆ; Ἄγνωστον… Τὸ μόνον γνωστὸν εἶναι πὼς χρόνια κρατᾶ αὐτὰ ἡ …«κολώνια» γιὰ νὰ σταματήσουν τώρα. 

Γιὰ τὴν Ῥωσσία ὅμως γνωρίζουμε, σὲ γενικὲς γραμμὲς τὶς προθέσεις της.
Γιά τήν Γερμανία ὅμως; Τί ῥόλο θά παίξη;
Μά, αὐτὸ ποὺ διαχρονικῶς ἔπαιζε…

Γιατί ΔΕΝ θά μᾶς σώση τό …ξανθό γένος;

Καὶ εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον κάτι τέτοιο, διότι, ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν ἡ γερμανοτουρκικὴ συμμαχία προσέβλεπε στὸ νὰ στηθῇ μία ἄμεσος ἐπαφὴ τῆς Γερμανίας μὲ τὴν Τουρκία (ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία παλαιότερα) πρὸ κειμένου ὁ κύριος τῶν «θερμῶν ὑδάτων*» νὰ εἶναι αὐτὴ κι ὄχι οἱ Η.Π.Α. ἢ ἡ Μεγάλη Βρεταννία ἢ ἀκόμη καὶ ἡ Ῥωσσία.

Κοινῶς; χρόνια ἐκεῖ πηγαινοέρχεται, μπαινοβγαίνει, ἐλπίζει κι ἀπελπίζεται, μὰ τώρα πιὰ φθάνη ἡ πολυπόθητος ὥρα νὰ πάρῃ μερίδια. Θά τά καταφέρη; Θά τῆς τό ἐπιτρέψη ἡ Ῥωσσία; Τί θά κάνουν οἱ ΝΑΤΟϊκοί; Ἤ μήπως καί πάλι θά χρησιμοποιηθῆ ἡ Γερμανία, ὅπως πάντα, γιά νά …ἁνάψη τίς φωτιές πού δέν θά σβήνουν; 

Γιὰ τὴν ὥρα λοιπὸν ἂς κρατήσουμε τὶς σημαντικὲς λεπτομέρειες, ποὺ μᾶς «ἐπιτρέπεται» νὰ διακρίνουμ:

  • Ἡ Γερμανία ἐλέγχει, σὲ μεγάλον βάθος καὶ βαθμό, ἤδη τὴν Τουρκία. Τὸ νὰ τὴν χρησιμοποιῇ κατὰ τὰ συμφέροντά της εἶναι λογικότατον.
  • Ἡ Ῥωσσία, ἂν καὶ παλαιόθεν ἐχθρὸς τῆς Τουρκίας, ἐν τούτοις σήμερα συνεργάζεται στενὰ μὲ τὴν Τουρκία. Τὸ νὰ τὴν βλέπουμε ὅμως χεράκι-χεράκι μὲ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Τουρκία, αὐτὸ ἢ μίαν λυκοφιλία καταδεικνύει ἢ μίαν σὲ βάθος συμμαχία. Ποίων;
  • Γερμανία καὶ Ῥωσσία δὲν θὰ ἐπιτρέψουν στὴν Τουρκία νὰ ξανά-μεγαλώσῃ καὶ νὰ ἀνατρέψῃ τοὺς δικούς τους σχεδιασμούς. Τὸ πῶς θὰ τὴν …κατασπαράξουν τὸ ἀγνοῶ, πάντως γιὰ τὴν ὥρα δὲν διαφαίνεται σύντομο καὶ φυσικὰ δὲν τὸ ἀποκαλύπτουν τὰ σαρκοφάγα.

Ἂς περιμένουμε ἀλλὰ κι ἂς προετοιμαζόμεθα. Ἐννοεῖται πὼς ὅταν τὰ βουβάλια τρέχουν στὸ χωράφι τὴν πληρώνουν τὰ βατράχια. Κι ἐμᾶς, ἀκόμη, ὡς βατραχάκια μᾶς βλέπουν… Ὁπότε…  

Φιλονόη

* Τὸ περίφημον «δόγμα Mackinder» λέει, ἐν περιλήψει, πὼς ὅστις κατέχει τὰ θερμὰ ὕδατα «μετουσιώνεται» (ἐν δυνάμει ὅλα τοῦτα) σὲ …«πλανητάρχη».  Ἐπ΄ αὐτοῦ ἔχουμε ἤδη ἀναφερθῆ ἀρκετὲς φορὲς καὶ ἀναλυτικότερα ὅταν ἀναλύσαμε τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων. 

Βάσει τοῦ δόγματος τοῦ MacKinder, Βρεταννοῦ καθηγητοῦ τῆς περιβόητης London School of Economics, χωρὶς τὴν γνώση τοῦ ὁποίου εἶναι ἀδύνατον νὰ καταλάβῃ κάποιος τὴν Νεωτέρα καὶ Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ἐξηγεῖται στὸ βιβλίο αὐτὸ γιατὶ σκοτώθηκε ὁ Καποδίστριας καὶ γιατί, παραλίγο, νὰ θανατωθῇ στὴν λαιμητόμο ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καὶ ἀξίζει ἐν προκειμένῳ νὰ ἐπισημανθῇ ὅτι τὸν Κολοκοτρώνη δὲν τὸν ἔσωσε ἀπὸ τὸν ἀποκεφαλισμὸ τόσο ἡ τιμιότητα δύο ἀπὸ τοὺς δικαστές του ὅσο ἡ προσωπικὴ παρέμβασις τοῦ τότε αὐτοκράτορος τῆς Ρωσσίας Νικολάου Α΄.

Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

Γιατί πρέπει νά γίνουν τά Σκόπια Μακεδονία;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply