Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Τὸ βιβλίον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ βασισθῶ σήμερα, εἶναι τὸ «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου» τοῦ Μοργκεντάου.
Ὁ Μοργκεντάου ἦταν πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στὴν Κωνσταντινούπολιν, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐτῶν 1913-1916.
Ἡ μαρτυρία του εἶναι σημαντική, διότι ἐκτὸς ἀπὸ καλὸς παρατηρητής, ἦταν καὶ φίλος μὲ τὸν ἄλλον σημαντικὸ πρέσβυ τῆς Κωνσταντινουπόλεως: τὸν Βάγγεχαϊμ.

Ὁ Μοργκεντάου μᾶς ἐξιστορεῖ πολλὲς πτυχές, ἄγνωστες στὸν πολὺ κόσμο, ἀναφορικῶς μὲ τὰ αἴτια τοῦ Πολέμου, τῶν γενοκτονιῶν καὶ τοῦ ἐπερχομένου παντουρκισμοῦ. Μὰ ἐπίσης μᾶς κάνει γνῶστες παραμέτρων ποὺ ΔΕΝ θὰ μᾶς ἐγίνοντο γνωστὲς ἀπὸ τοὺς συνήθεις παραχαράκτες τῆς ἱστορίας μας.

Ἡ οὐσία τῆς διηγήσεως τοῦ Μοργκεντάου θὰ μποροῦσε νὰ συνοψιστῇ στὰ ἐξῆς:

  • Ἡ Γερμανία, μετὰ τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων, ἀνέλαβε νὰ ἐπαναδιοργανώσῃ τὸ κράτος τῆς Τουρκίας.
  • Πίσω ἀπὸ τὴν συμμαχία Γερμανίας-Τουρκίας προετοιμάζετο ἕνας Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
  • Ἡ μεγάλη σύγκρουσις παρέμενε στὸ ἐπίπεδον Ῥωσσίας-Γερμανίας καὶ ἡ Τουρκία, ἀρχικῶς τοὐλάχιστον, λειτούργησε ὡς δορυφόρος αὐτῆς τῆς συγκρούσεως.
  • Ἡ Γερμανία ἤθελε ὅλην τὴν Εὐρώπη δική της καὶ τὸν Ῥῶσσο …ἀνύπαρκτον.
  • Ἡ Γερμανία πυροδότησε πολλὲς συγκρούσεις καὶ χρηματοδότησε προπαγανδίζοντας ἄλλες τόσες.
  • Ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ὅπως ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία, ἐπίσης «ἔξυνε τὰ νύχια της» γιὰ μίαν μεγάλη σύγκρουσιν.

Μὰ τὰ σημαντικότερα ἐπιτεύγματά, ἐκείνης τῆς περιόδου, γιὰ τὴν Γερμανία, ἦσαν:

  1. Ἡ δημιουργία τῶν συνθηκῶν γιὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μὲ τὴν …«ἀνοχή» τῶν λοιπῶν δυνάμεων.
  2. Ἡ ἐπιλογὴ συμμάχων μὲ στόχο τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Ῥωσσίας καὶ ἡ σφράγισις τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου.
  3. Ἡ …«ἐπανάστασις» τῶν σοβιετικῶν, τὴν ὁποίαν χρηματοδότησε καὶ ὀργάνωσε ἀποκλειστικῶς ἡ Γερμανία, μὲ τὴν ὑψηλὴ …«ἀνοχή» τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου χρηματοδότησιν «περιουσίων» τραπεζιτῶν.

Οὐσιαστικῶς μὲ τὶς παραπάνω μεθοδεύσεις της ἡ Γερμανία ἀπεμόνωσε τὴν Ῥωσσία, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθιστῶντας την ἀνίκανη νὰ αὐτοδιαχειρισθῇ τὰ ἐσωτερικά της ζητήματα, ἐφ΄  ὅσον ὁ τσᾶρος εἶχε δολοφονηθῆ καὶ ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τὰ σοβιέτ. Τὰ σοβιὲτ ἠλέγχοντο ἀπὸ …περιουσίους.
Οἱ …«περιούσιοι» ἤλεγχαν ὅλο τὸ τραπεζικὸ σύστημα…
Ἄρα ἡ Ῥωσσία ἦταν …παιχνιδάκι τους!!!
Τὸ ἐὰν ἦταν, ἤ ὄχι, παιχνιδάκι τραπεζιτῶν ἡ Ῥωσσία, δὲν ἔχει καὶ τόσο μεγάλη σημασία, γιὰ τὴν ὥρα, ἐφ΄ ὅσον ἀσχολούμεθα μὲ τὴν Γερμανία. (Μία Γερμανία ὅμως ποὺ σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο τῆς ἱστορίας ταύτισε τὰ συμφέροντά της μὲ τὰ συμφέροντα τῶν …«περιουσίων»!!!)

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»

Τότε ποὺ στὴν Βιέννη ἐκκολάπτονταν οἱ βιαστὲς τῆς Ἀνθρωπότητος.

[Ἐὰν ἐρευνήσουμε μὲ προσοχή, καὶ κυρίως ΔΙΧΩΣ κομματικὲς ἤ ἰδεολογικὲς παρωπίδες, θὰ διαπιστώσουμε πὼς Λένιν, Στάλιν, Τρότσκυ, ἀλλὰ καὶ μία στρατιὰ ὁμοίων τους, ποὺ ἐκείνη τὴν περίοδο ἔκαναν τὴν «τυχαία» τους ἐμφάνισιν, σὲ κάθε ἄκρη τοῦ πλανήτου, ἦσαν μοχλοὶ καὶ μόνον. Θὰ μάθουμε ἐπίσης πὼς τὸν κυριότερον ῥόλο σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ σκηνικά, ἐκείνην τὴν ἐποχή, ἔπαιξε ἕνας …«συνδετικὸς κρίκος», ὁ Alexander Parvus (Ἤ, ὀρθότερα, Alexander Helpland), (Εἶχε πολλὰ ὀνόματα, ἀλλὰ δὲν εἶναι τῆς σημερινῆς ἀναρτήσεως.) θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ΔΕΝ ὑπάρχουν «κόκκινες σωτηρίες» ἀλλὰ ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ ἐντολεῖς. Ἐντολεῖς, ποὺ κατὰ τὰ συμφέροντά τους, χρηματοδοτοῦν αὐτὴν ἤ τὴν ἄλλην ἤ τὴν παρ΄ ἄλλην «παράταξιν», ἀλλὰ οὐδέποτε ἔχουν ἐνδοιασμοὺς γιὰ νὰ ἀλλάξουν …προτιμήσεις!!! Ἐὰν ΔΕΝ μποροῦμε νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ ξεκαθάρισμα μέσα μας, τότε εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας!!!]

Πῶς ξεκίνησε ὅμως ἡ Γερμανία τόν Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμον;

Σύμφωνα μὲ τὶς μαρτυρίες τοῦ Βάγκεγχαϊμ στὸν Μοργκεντάου, οἱ Γερμανοὶ εἶχαν ἤδη ἐνημερωθῆ γιὰ τὶς προθέσεις τῆς κυβερνήσεώς τους, πολὺ πρὶν ξεκινήσουν οἱ συγκρούσεις.
Στὶς 5 Ἰουλίου 1914 ὁ Κάιζερ συνεκάλεσε μυστικὴ σύσκεψιν στὸ Πότσνταμ,  μὲ παρόντες ὅλους τοὺς πρέσβεις τῶν σημαντικῶν κρατῶν γιὰ τὴν Γερμανία, καὶ στὴν ὁποίαν παρίσταντο ἐπίσης σημαντικοὶ τραπεζῖτες (!!!), οἱ διευθυντὲς σιδηροδρόμων, οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν σωμάτων τοῦ στρατοῦ, οἱ σημαντικοὶ ἐπενδυτὲς καὶ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς γερμανικῆς βιομηχανίας.
Σὲ αὐτὴν τὴν σύσκεψιν ἀνεκοινώθη, ὑπὸ τὴν μορφὴ ἐρωτήσεως, ἡ ἔναρξις τοῦ πολέμου. Οἱ ἐπενδυτὲς καὶ οἱ τραπεζῖτες ἐζήτησαν δύο ἑβδομάδων παράτασιν, πρὸ κειμένου νὰ «ξεφορτωθοῦν» ξένες ὁμολογίες.
Κατόπιν τῆς συσκέψεως ὅλοι οἱ μετέχοντες ἀπεχώρησαν ἀθορύβως πηγαίνοντας κυρίως γιὰ…διακοπές.
(Ἀκριβῶς τότε παρουσιάστηκε στὰ διάφορα ἐκτὸς Γερμανίας χρηματιστήρια ἔνας …πανικὸς πτώσεως τῶν τιμῶν, ποὺ θορύβησε τοὺς πάντες ἀλλὰ ποὺ οὐδέποτε συνεδέθη μὲ τὸ …ξεφόρτωμα τῶν ὁμολογιῶν!!!)

Δύο ἑβδομάδες ἀργότερα, στὶς 22 Ἰουλίου 1914, ἡ Αὐστριακὴ κυβέρνησις ἐπέδιδε στὴν Σερβία τελεσίγραφον. Ἡ δολοφονία τοῦ δουκὸς τοῦ Σεράγεβο, καὶ τῆς συζύγου του, ἀπὸ τὶς 28 Ἰουνίου 1914, παρέμενε μία καλὴ …εὐκαρία, ἄν ὄχι μία …δημιουργημένη εὐκαιρία, γιὰ μίαν Γερμανία ποὺ εἶχε φροντίσει καὶ τὴν τελευταία λεπτομέρεια σὲ ἐκεῖνον τὸν πόλεμο.

Ὅμως… Θὰ πρέπη νὰ θυμόμαστε πὼς ἕνας πόλεμος δὲν κηρύσσεται ἐὰν δὲν ἔχῃ προετοιμαστεῖ καταλλήλως. Δὲν γίνεται στὶς 5 Ἰουλίου νὰ ἀνακοινωθῇ καὶ στὶς 22 Ἰουλίου νὰ κηρυχθῇ. Μεσολαβοῦν ἀτελείωτες προετοιμασίες γιὰ κάτι τέτοιο. Προετοιμασίες ἐτῶν. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν καὶ ἡ ἀπὸ τὸ 1909 ἀνάληψις τῆς ἀναδιοργανώσεως τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους.

Ὁ Βάγγενχάιμ ἐπίσης κατάφερε νὰ ὁδηγήσῃ ἐντὸς τῶν στενῶν τοῦ Βοσπόρου δύο πολεμικὰ πλοῖα (καταδρομικά):
Τὸ «Γκαῖμπεν» καὶ τὸ «Μπρεσλάου».
Μὲ αὐτὰ τὰ δύο πλοῖα οὐσιαστικῶς, ἀπὸ τὶς 10 Αὐγούστου 1914, οἱ Γερμανοὶ σφράγιζαν τὰ στενὰ καὶ ἡ Ῥωσσία κατεδικάζετο στὴν ἀπομόνωσιν, ἀδυνατῶντας νὰ ἀνεφοδιασθῇ σὲ σιτηρὰ καὶ  πρῶτες ὕλες. Αὐτὸ καὶ μόνον τὸ περιστατικὸν ἔδωσε στὴν Γερμανία πολλὰ πλεονεκτήματα.
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ τὸ παιχνίδι ἦταν …στημένο κι ἐπισήμως!

Ἡ Γερμανία, παρὰ τὶς πολὺ προσεκτικὲς καὶ πολυετεῖς προετοιμασίες της, δὲν κατάφερε νὰ κερδίσῃ ἐκεῖνον τὸν πόλεμο.
Λίγα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1917, μὲ τὴν «ὀκτωβριανὴ ἐπανάστασιν» (ἤ «κόκκινη ἐπανάστασιν») πετοῦσε ἔξω ἀπὸ τὸν πόλεμο τὴν Ῥωσσία. Ἔργο κατὰ μεγάλο μέρος δικό της, μέσῳ τοῦ πράκτορος Alexander Helpland, γνωστοῦ καὶ ὡς Parvus καὶ μὲ τὴν ἐξ Ἀμερικῆς χρηματοδότησιν τοῦ τραπεζίτου Jacob Schif, φίλου καὶ συνεταίρου τῶν Rothschild.
(Ταύτισις συμφερόντων;  Τὶ σύμπτωσις!!!)

Τὰ κρυφὰ δάνεια τῶν κομμουνιστῶν.

Ἡ ἀποχώρησις τῆς Ῥωσσίας ἀπὸ τὸ σκηνικὸ τοῦ πολέμου ἐπέτρεψε στὴν Γερμανία τὴν ἀναβολὴ τῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ λίγες δεκαετίες καὶ τὴν ἀνασυγκρότησιν τῶν δυνάμεών της. Οἱ σύμμαχοι τῆς Ῥωσσίας ΔΕΝ συνέτριψαν τὴν Γερμανία, ἄν καὶ θὰ μποροῦσαν.
Ἀνέκαμψε ταχύτατα καὶ ἐπανῆλθε μὲ τὸν Χίτλερ, πρὸ κειμένου νὰ ἐπαναλάβῃ τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ αἱματοκυλήσῃ ἐκ νέου τοὺς εὐρωπαϊκοὺς πληθυσμούς.
Ὁ «πατερούλης» Στάλιν, ποὺ τόσο πολέμησε τὴν ἐθνικὴ συνείδησιν καὶ ταὐτότητα τῶν πληθυσμῶν τῆς σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ἐπεκαλέσθη τὸν …ἐθνικισμό τους, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν πανγερμανισμό, τοῦ Χίτλερ αὐτὴν τὴν φορά.

Ἡ Γερμανία ἤδη προεκάλεσε, ἐπισήμως δύο Παγκοσμίους πολέμους.
Ὅμως ἐπισήμως.
Πίσω ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ τότε, καὶ τώρα, κρύβεται ἕνα σύστημα …«ἐπενδυτῶν», ποὺ παίζουν κατὰ πῶς τοὺς βολεύει, διασκεδάζουν καὶ γελοῦν μὲ τὶς ἀγωνίες μας, μὲ τὶς ἐρμηνεῖες μας καὶ μὲ τὶς σπασμωδικές μας κινήσεις.
Καὶ κάθε φορὰ ἁπλῶς θέλουν νὰ ἀνακατέψουν τὴν τράπουλα. Τὸ παιχνίδι ὅμως εἶναι ΠΑΝΤΑ στημένο. Πάντα. Καὶ πάντα οἱ ἴδιοι …«ἀνακατεύουν» τὴν τράπουλα, ὅπως ἐπίσης καὶ πάντα οἱ ἴδιοι κρατοῦν δική τους τὴν …τράπεζα!!!

Εἶδες πού οἱ λαοί ΟΥΔΕΠΟΤΕ εἶχαν τήν ἐξουσία;

Γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τὴν Ῥωσσία τοῦ τσάρου περάσαμε στὴν Ῥωσσία τῶν …«περιουσίων», ποὺ ἐχρηματοδοτεῖτο ἀπὸ …τραπεζῖτες. Ἠκολούθησε ἡ Ῥωσσία ποὺ ἐπίσης …«περιούσιοι» τραπεζῖτες τὴν ἀπογύμνωσαν ἀπὸ τὰ «σοβιετικά της φκιασίδια» καὶ καταλήγουμε σήμερα νὰ ἔχουμε μίαν Ῥωσσία ποὺ φαίνεται νὰ …ἀπειλεῖται ἀπὸ «περιουσίους» τραπεζῖτες ἐκ νέου, ἄν καὶ μὲ τὴν πτῶσιν τῆς σοβιετίας ΟΛΕΣ οἱ ἐξουσίες περιῆλθαν καὶ πάλι στὰ χέρια …«περιουσίων». 

Τί περιμένουμε νά δοῦμε γιά νά πεισθοῦμε πώς …ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ παιχνίδι παρὰ μόνον ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ποὺ κάθε φορὰ κάνει ἀναδιανομὴ ῥόλων, ἀλλὰ τὸ σενάριον, οἱ πρωταγωνιστές, ὅπως καὶ ἡ …καταληξις εἶναι ΠΑΝΤΑ ἴδια!

Φιλονόη.

Σημειώσεις-Ἐρωτήματα

Τό κίνημα τῶν νεοτούρκων ΠΟΙΟΣ τό χρηματοδότησε καί τό χειραγώγησε;
Μήπως πάλι κι αὐτοί ἦσαν …«περιούσιοι»;

Νεότουρκοι, ντονμέδες καὶ …Ἑβραῖοι!!!

Ποῦ κατέληξαν οἱ «ἐγκέφαλοι» τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου ἐκ Γερμανίας;;;

Ἄνοδος-Πτώσις καὶ Ἀνάστασις τῆς I.G. FARBEN (α’)

Ἄνοδος-Πτώσις καὶ Ἀνάστασις τῆς I.G. FARBEN (β’)

Ἄνοδος-Πτώσις καὶ Ἀνάστασις τῆς I.G. FARBEN (γ’)

Ποιοί κυβερνοῦν σήμερα τόν κόσμο μας;
Τί σχέσιν ἔχουν μέ τούς …προκατόχους;

Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μοργκεντάου, σελίδα 152.

Leave a Reply