Βιοερευνητὲς καλοῦν βιοτρομοκράτες!!! (ἐπανάληψις)


 

Τὸ παρακάτω ἐδημοσιεύθη τὸν Αὔγουστο τοῦ 2012.
Τώρα ποὺ φθάνουμε στὸ πέρας τῆς οἰκονομικῆς δουλείας, καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε καὶ μερικὲς ἄλλες παραμέτρους.
Ἴσως νὰ γράφω βλακεῖες… Ἴσως ὅμως κι ὄχι.

Ἡ πεποίθησίς μου, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀναφορικῶς μὲ τὰ πειράματα ποὺ γίνονται μέσα στὰ ἐργαστήρια βιολογίας, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, εἶναι ἡ ἐξῇς:
Κάποιοι θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὴν τὴν φορὰ ὅμως δὲν θὰ τὸ κάνουν μὲ κατακλυσμούς, φωτιές, παγετῶνες, ξηρασίες, πλημμύρες καὶ λοιπὰ γνωστὰ κολπάκια. Ὄχι τόσο γιατὶ τοὺς μάθαμε, ἀλλὰ διότι ἔχουμε αὐξηθῇ πάρα πολὺ σὰν πληθυσμός, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἐπαρκοῦν τὰ γνωστά τους μέσα. 
Οὔτε κἄν στὰ πυρηνικὰ πλέον μποροῦν νὰ βασισθοῦν οἱ κρατοῦντες. 
Πρὸς τοῦτον λοιπὸν στὰ βιοεργαστήρια μελετῶνται ἐν παραλλήλῳ δύο πράγματα: οἱ καταστροφικοὶ ἰοὶ καὶ τὰ ἀντίδοτά τους. Τὰ ἀντίδοτα ὅμως κοστίζουν μίαν περιουσία. Εἶναι γιὰ πάρα πολὺ λίγους. Καὶ σαφῶς προηγοῦνται τῶν ἰῶν! 
Ἀντιθέτως οἱ ἰοὶ θὰ διατίθενται δωρεάν! Ἄν κι ἀκόμη δὲν φαίνεται νὰ  ἔχουν ἀποφασίσῃ τὸ ποιοὺς ἀκριβῶς θὰ χρησιμοποιήσουν!!!

Τί ἰοί θά εἶναι αὐτοί;
Ἀπλᾶ πράγματα. 
Θὰ σκοτώνουν ἀνεξέλεγκτα σὲ ποσοστὰ ποὺ θὰ κυμαίνονται μεταξὺ τοῦ 93-97% αὐτῶν ποὺ θὰ προσβάλουν. Δῆλα δὴ ἐν ὁλίγοις θὰ εἶναι τὰ καλλίτερα ὅπλα ποὺ θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ χρησιμοποιήσῃ ἡ (παλαιὰ καὶ) νέα τάξις πραγμάτων, πρὸ κειμένου νὰ κρατήσῃ τὸν πλανήτη ὥς τσιφλίκι της, μειώνοντας δραστικότατα τὸν πληθυσμό. 
Ἔτσι θὰ ἐπιτύχουν πολλὰ «ὀφέλη»! Μᾶς μειώνουν ἀριθμητικῶς ἀλλὰ οἱ  ἴδιοι δὲν ἀπειλοῦνται. Βλέπετε, πρῶτα κατασκευάζεται τὸ ἀντίδοτον καὶ μετὰ τὸ ….φαρμάκι!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην τὸ κόστος θὰ εἶναι ἐλάχιστον. 
Τὰ πυρηνικὰ γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν καὶ νὰ ἐξαπλωθοῦν, ἀπαιτοῦν τεραστίους μηχανισμούς, πολὺ ὑψηλὸν κόστος καὶ μεγάλες ἐπιβαρύνσεις γιὰ τὸ περιβάλλον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ κληθοῦν νὰ διαβιώσουν ἀργότερα. Συνεπῶς κάτι τέτοιο θὰ εἶναι ἰδίως γιὰ τοὺς ἐναπομείναντες ἐπιζήμιον. Ὄχι φυσικὰ γιὰ τοὺς …ἀποχωροῦντες, ποὺ ἐλάχιστα θὰ ἀντιληφθοῦν!
Τὰ πυρηνικὰ λοιπόν, ἐὰν χρησιμοποιηθοῦν, θὰ εἶναι μικρῆς ἐκτάσεως.

Τέλος, οἱ ἐπιβιώσαντες, ποὺ προγραμματίζεται νὰ εἶναι μόλις μεταξὺ τοῦ 2-9% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ,  θὰ εἶναι τόσο τρομοκρατημένοι, ποὺ οὐσιαστικῶς θὰ εἶναι ἀπόλυτα ὑποχείρια στὶς ἐπιθυμίες καὶ στὶς ὀρέξεις τῶν κρατούντων. Δῆλα δὴ ὁ τρομοκρατημένος, κατὰ λάθος ἐπιβιώσας, θὰ εἶναι ἕνας θαυμάσιος δοῦλος στὰ χέρια τῶν ἀφεντικῶν του. Πῶς ἄλλως τέ νά τολμήσῃ νά ἀντιτάξῃ λόγον, σκέψιν ἤ ἔργον στίς ἐπιθυμίες τους; Θὰ γνωρίζῃ ἐκ τῶν προτέρων τὸ ἀποτέλεσμα!

Συνεπῶς τὸ σενάριον εἶναι θαυμάσιον! Ἀπλὸ καὶ σαφές!
Πρὸς τοῦτο οἱ βιοερευνητὲς  σήμερα ἔχουν πέσῃ μὲ τὰ μοῦτρα στὶς σκοτεινές τους ἔρευνες καὶ δὲν διαπραγματεύονται κάτι. Πρέπει νὰ παράξουν ἰούς, βακτήρια, μολύνσεις παντὸς εἴδους, πρὸ κειμένου νὰ ὑπάρχῃ ἀφθονία ἐπιλογῆς. 
Ἤδη ἔχουν ξεκινήσῃ τὰ πειράματα ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Μερικὰ ἐξ αὐτῶν τὰ ἔχουμε δῇ νὰ ἐκτυλίσσονται ἐμπρὸς στὰ μάτια μας. Θυμηθεῖτε τοὺς ἰοὺς Η1Ν1, Η5Ν1, τὴν χολέρα τῆς Ἀϊτῆς, τὸ AIDS, τὸ E. coli τῆς Γερμανίας καὶ τόσα ἄλλα ποὺ δὲν ἔχουν πέσῃ στὴν ἀντίληψίν μας. Κι ὅταν θὰ τὰ ἀντιληφθοῦμε, ἕνα εἶναι σίγουρον, θὰ ἀφορᾷ μόνον στὸ ἀποτέλεσμά τους, δίχως νὰ μᾶς δίδεται δυνατότης ἐπιλογῆς. Θὰ εἶναι ἀργότερα ἀπὸ ἀργά! 

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν λοιπὸν διάβασα ἕνα βιβλίο, μυθιστόρημα ἦταν, μὲ θέμα παρόμοιον αὐτῶν ποὺ γράφω σήμερα. Ἦταν ἕνας βιοτρομοκράτης, ποὺ εἶχε κλέψῃ μὲ περίτεχνον τρόπο ἕναν ἰό, καὶ ἀπειλοῦσε νὰ ἀφανίσῃ μεγάλο τμῆμα τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὸς ὁ ἰὸς ἦταν κάποιο στέλεχος τῆς πανούκλας, ἀλλὰ μὲ τέτοιον τρόπο ἐπεξεργασμένος, ποὺ νὰ μὴν ἐπιδέχεται θεραπείας ὁ ἀσθενής. 
Τὸ μυθιστόρημα παρουσίαζε καὶ μίαν ἀκόμη πτυχὴ τῆς ὑποθέσεως. Τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποὶον ἐστήθῃ τὸ σενάριον τῆς «κλοπῆς» τοῦ ἰοῦ, ἀπὸ κάποιο τοπικὸ ἐργαστήριον, μίας ἀσχέτου χώρας, ποὺ οὐδόλως ἐμπλέκετο σὲ πειράματα αὐτοῦ τοῦ εἴδους. 
Ἕνα ἀκόμη ἐνδιαφέρον σημεῖον ἦταν τὸ πῶς κάποιες «ἄσχετες» ἀνακοινώσεις, στὸν τύπο, ὁδήγησαν τὸν βιοτρομοκράτη στὸ συγκεκριμένον ἐργαστήριον. 
Καὶ φυσικά, τὸ σημαντικότερον ὅλων, ἦταν τὸ πῶς εἶχαν κατορθώσῃ νὰ δημιουργήσουν ὁμάδες τέτοιες, ποὺ θὰ λειτουργοῦσαν ὥς δολοφόνοι μέν, ἀλλὰ μὲ καθαρὴν συνείδησιν, διότι ἦταν ἀνάγκη κατ’ αὐτούς, ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ. Τὸ τὶ φιλοσοφίες, ἰδεολογίες καὶ πανουργίες εἶχαν προηγουμένως καλλιεργηθῇ, δὲν λέγεται! (Γιατί αὐτό τό κομμάτι μοῦ θυμίζει ἐντόνως τίς δράσεις τῆς  Green Peace, καθῶς καί πολλῶν ἄλλων …ἀκτιβιστῶν, ὅπως ἐπίσης κι «ἀνθρωπιστῶν»;)
Πρὶν ὅμως κλαπῇ τὸ στέλεχος τῆς πανούκλας ἀπὸ τὸ ἐργαστάριον, εἶχαν προηγηθῇ ἀρκετὰ πειράματα, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ πλανήτου, ἰδίως σὲ περιοχὲς ὅπου τὸ ἐπίπεδον ζωῆς ἦταν στὰ ὅρια τῆς λιμοκτονίας. Ἄνθρωποι φτωχοὶ εἶχαν πέσῃ θύματα τῆς …δίψας τους. (Τὸ προϊὸ τῶν πειραμάτων συνήθως «ἔπεφτε» μέσα σὲ δεξαμενὲς ὕδατος!!!) 
Δεκάδες ἄνθρωποι, ἀθῶοι καὶ ἀνυποψίαστοι!
Ἡ ἔρευνα εἶχε κρατήσῃ ἀρκετὰ χρόνια. Κάθε φορὰ ποὺ ὑπῆρχε κάποιο ἀποτέλεσμα, ἀμέσως μετὰ γινόταν ἔλεγχος τῆς ποιότητος τοῦ ἀποτελέσματος.  Καὶ κάθε φορὰ τὸ στέλεχος τῆς πανοῦκλας ἰσχυροποιεῖτο.  Ἔως φυσικὰ τῆς στιγμῆς ποὺ ἔφθασαν στὸ σημεῖον νὰ ἀπειλεῖται ὅλη ἡ ἀνθρωπότης. 

Σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας; Μυθοπλασίες; Ἤ μήπως ὄχι;
Θὰ σᾶς ἀπαντήσω.

Ὅταν ἤμουν μικρὴ διάβαζα μετὰ μανίας τὸν Ἰούλιο Βέρν. Ἀργότερα συνειδητοποίησα πὼς δὲν ἦταν τόσο πρωτοπόρον τὸ μυαλό του. Ἀπλῶς ἦταν ἄριστος μελετητὴς καὶ τέλειος γνώστης κλασσικῶν κειμένων καὶ φυσικὰ ἀπὸ τοὺς καλλιτέρους κατέχοντες τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν. Δὲν ἦταν λοιπὸν δύσκολο, γιὰ ἕναν ἄνθρωπο σὰν τὸν Βέρν, νὰ δημιουργῇ τὰ ἐκπληκτικά του μυθιστορήματα. Τὸ περίεργον ὅμως εἶναι πὼς αὐτὰ ποὺ ἔγραφε ὁ Βὲρν σήμερα τὰ βλέπουμε νὰ ὑλοποιοῦνται. 
Καὶ καλά, ὁ Βὲρν ἦταν περισσότερο τῆς …τεχνολογίας. 
Τά διάφορα σενάρια πού παρακολουθοῦμε σέ ταινίες τοῦ Χόλυγουντ τί ἀκριβῶς εἶναι; Τί ἦταν τό ΣΤΑΡ ΤΡΕΚ; Δέν ἦταν ἕνας «προάγγελος» αὐτῶν πού θά ζούσαμε σέ λίγα χρόνια; Τί εἶναι αὐτά πού γράφονται καί παρουσιάζονται γύρω ἀπό τήν καταστροφή τοῦ πλανήτου; Τό 2012 πόσο ἀληθινόν εἶναι; Ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Διαστήματος τί ἦταν; Καί τί ἀκριβῶς παράγει σήμερα τό Χόλυγουντ; Μήπως ἡ νέα «φουρνιά» του ἀπλῶς μᾶς ἐνημερώνει γιά αὐτά πού ἔρχονται; Ἤ μήπως ξεχάσαμε τό X Files; (Ἀλήθεια, πόσα μηνύματα μᾶς ἐπέρασαν; Πόσες «προειδοποιήσεις»; Ἀκόμη τότε ἔβλεπα τηλεόρασι καὶ κατέγραφα κάθε τους λεπτομέρεια. Δυστυχῶς σήμερα τὰ βλέπω ἤδη νὰ συμβαίνουν γύρω μας!!!)

Δὲν θὰ μπῶ στὴν διαδικασία νὰ πείσω κάποιον. 
Δὲν ἔχει ἄλλως τὲ νόημα. 
Οὔτε θέλω νὰ φανῶ ἐξυπνοτέρα ἢ περισσότερο ἔτοιμη. 
Νὰ μᾶς προβληματίσω θέλω. 
Ἐδῶ καὶ μῆνες ὅλο καὶ κάτι νέον «ἀνακαλύπτουν». Οὐδέποτε στὸ παρελθὸν μᾶς εἰδοποιοῦσαν γιὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν εἰδικῶς τῶν πειραμάτων τους. Μαθαίναμε γιὰ τὸν Ταρζὰν ὅταν ὁ Ταρζὰν  εἶχε ἀποκτήσῃ δισέγγονα. Μαθαίναμε γιὰ τὰ πυρηνικά τους ὅπλα, ὅταν ἡ Χιροσίμα καὶ τὸ Ναγκασάκι ἦσαν παρελθόν. Μαθαίναμε τελικῶς γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους, τὰ πειράματά τους, τὶς δοκιμές τους,  ὅταν οἱ νεκροὶ δὲν μποροῦσαν πλέον νὰ μιλήσουν.  

 Ἀκόμη δὲν ἔχουμε δῇ τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας νὰ πέφτουν σὰν τὶς μιΰγες νεκροί… Πρὸς τοῦτον καὶ ἔχουμε ξεχάσῃ ἤδη τὴν συμμετοχή μας στὰ πειράματά τους! Διότι ἐν ἀγνοίᾳ μας συμμετέχουμε σὲ κάθε τους πείραμα. 

Ἔχουν ἤδη λοιπόν,  ἐδῶ καὶ καιρὸ πειραματισθῇ μὲ παντὸς εἴδους προϊόντα. Μὰ τὸ σημαντικότερον πείραμά τους ἀφορᾲ στὴν  δική μας ἀντίδρασιν καὶ συμπεριφορά. 
Θυμᾶστε τόν ἀγῶνα πού κάναμε πρό τριετίας κατά τῶν ἐμβολιασμῶν πού ἀφοροῦσε στόν Η1Ν1; Θυμᾶστε πού στήν πλειοψηφία τους οἱ Ἕλληνες, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ Εὐρωπαῖοι, ἠρνήθησαν νά ἐμβολιασθοῦν; Θυμᾶστε τόν ἀκριβή ἀριθμό τῶν ἐμβολίων πού κατέληξαν …ληγμένα, μέσα στίς ἀποθῆκες τῶν φαρμακευτικῶν ἐταιρειῶν καί τῶν νοσοκομείων;
Ἔ λοιπὸν αὐτὸ ἦταν ἕνα σύμπτωμα ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος γιὰ τοὺς κρατοῦντες. Καὶ σαφῶς ἔχει ἐξελιχθῇ πλέον σὲ δίκοπον μαχαίρι γιὰ ἐμάς. 
Φαντάζεσθε νά δημιουργήσουν ἕναν τεχνητό ἰό, νά παράξουν ταχύτατα τό ἀντίδοτόν του, τὸ ὁποῖον θά μοιράζεται δωρεάν,  ἐν ᾦ τήν ἰδίαν στιγμή ἐμεῖς θά παραμένουμε καχύποπτοι γύρω ἀπό τίς ἐξαγγελίες τους;  
Συνεπῶς, κρίνοντας φυσικὰ κι ἀπὸ τὶς προηγούμες ἐμπειρίες μας, θὰ ἀποφασίσουμε νὰ μὴν ἐμβολιασθοῦμε. Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει πὼς οἱ μὴ ἐμβολιασμένοι θὰ μᾶς τελειώσουν συντόμως, μειώνοντας οὐσιαστικῶς τὸν πληθυσμό, κατὰ τὸ ποθούμενον. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, αὐτὸ τό σκεύασμα πού περιεῖχαν τά ἐμβόλια τότε, ἀφοροῦσε μόνον στήν καταπολέμησιν τοῦ Η1Ν1; Ἤ μήπως διάφορα στελέχη, διαφόρων ἰῶν καί μικροβίων, πέρασαν στό αἷμα μας; Μήπως ἐμεῖς ἀπλῶς εἴμαστε ἕνας θαυμάσιος τόπος πειραματισμῶν, διότι ἔχουμε καί νοσοκομεῖα καί ἐρευνητικά κέντρα ἀλλά, κυρίως συνεργαζόμεθα μέ τόν Π.Ο.Υ.; 
Πότε εἶναι τά ἀποτελέσματα ἑνός πειράματος, σὲ κάθε του λεπτομέρεια, καταγεγραμμένα; Ὅταν γίνονται σέ τριτοκοσμικές χῶρες, τῶν ὁποίων τό σύστημα ὑγείας εἶναι ἀνύπαρκτον, ἤ ὅταν γίνονται μέσα σέ εὐρωπαϊκές χῶρες, τῶν ὁποίων τό σύστημα ὑγείας ἔχει μνήμη, ἀρχεῖο καί διασύνδεσιν μέ ἄλλα συστήματα;

Ἐχθὲς εἴχαμε κι ἄλλες ἀνακοινώσεις ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἀποτελέσματα ἐρευνῶν τους. Ἔρευνες ποὺ πλέον ἔχουν ξεκάθαρον στόχον τὴν ἐπιβίωσιν τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὴ τοὺς ἐνοχλεῖ! Κι αὐτὴν θὰ κτυπήσουν!
Οἱ ἀνακοινώσεις, ἄν καὶ κάτω ἀπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνονται, πιστεύω πὼς συμβαίνουν διότι πρέπει οἱ «βιοτρομοκράτες» νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὴν πορεία τῶν ἐργασιῶν…
Οὐσιαστικῶς ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός, τόσο περισσότερο πείθομαι γιὰ τὴν πρόσκλησιν ποὺ κάνουν οἱ βιοερευνητὲς στοὺς βιοτρομοκράτες. (Πρόσωπα ἐν τελῶς περιθωριακά, ἀπολύτως ἐλεγχόμενα καὶ τέλεια παθιασμένα μὲ κάποιαν «ἰδέα»!!! Θὰ τοὺς γνωρίσουμε ἀπὸ κοντὰ συντόμως!)

Ἀλήθεια, γιατί ἐξακολουθεῖ νά χρηματοδοτεῖται ἕνας παρανοΐκός ἐπιστήμων, πού στόχο του ἔχει νά δημιουργῇ συνεχεῖς μεταλλάξεις ἑνός φονικοῦ ἰοῦ; Γιατί δέν παύεται τό πείραμα; Σέ τί θά χρησιμεύσῃ; Καί γιατί μᾶς ἐνημερώνουν;
Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα καὶ καμμία ἀπάντησις…. 

Νά ἀνησυχοῦμε λοιπόν;
Ὄχι, καλλίτερα νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε. Ὄχι πὼς δὲν εἶναι ἐπικίνδυνα ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔχουν προγραμματίσῃ. Ἀντιθέτως μάλιστα. Ἀλλὰ νά…  Δὲν πρόκειται νὰ φθάσουν στὸν τελικό τους σκοπό. Ἤδη ξεκίνησαν τὰ χαοτικὰ φαινόμενα… Καὶ ἤδη ἡ Φύσις ἔχει πιάσῃ νὰ ἀντιδρᾷ…
Σαφῶς καὶ θὰ ὑπάρξουν θύματα… 
Ἀλλὰ οἱ μόνοι ποὺ δὲν κινδυνεύουν, ἀπὸ ὅλο αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐτοιμάζουν, εἶναι μόνον οἱ Ἕλληνες!

Φιλονόη.  

Υ.Γ. 1.Δὲν καθησυχάζω κάποιον. Τὸ πρόβλημα εἶναι μέγιστον. Ἀπλῶς ὑπενθυμίζω τὴν Φύσιν τῶν πραγμάτων. 

Υ.Γ.2. Τὸ καλλίτερον κι εὐκολότερον θὰ ἦταν νὰ ῥίξουν τὰ ὅπλα τους μέσα σὲ πόλεις. Ἔχουν τὰ μέσα. Ἀλλά πῶς θά μπορέσουν νά διατηρήσουν τά καθάρια κι ἄσπιλα χεράκια τους;

Υ.Γ.3. Ξεκίνησε φίλοι μου… Ξεκίνησε… Κι ἔχουμε ἀγῶνα ἐμπρός μας….

φωτογραφία

Σχετικὰ θέματα:

Νὰ καὶ οἱ «γρίπες»!

Ὁ e.coli, τὸ Lidl καὶ κάτι ποὺ ἔρχεται.

Ὁ e.coli εἶναι ἐργαλεῖο θανάτου.

Αἷμα, χρῆμα, ἔλεγχος καὶ βακτηρίδια.

Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν νέα ἐπιδημία;

Νά φοβόμαστε τήν βιοτρομοκρατία;

Λησμονημένο στὰ πρόχεια τῆς σελίδος ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο 2020.
Τὸ δημοσιεύω σήμερα.

Leave a Reply