Ἡ αὐτοπροστασία εἶναι ὑποχρέωσίς μας…

«Ἀκούγεται παράξενο, ἀλλὰ εἶναι Ἀλήθεια…
Οἱ λέξεις ποὺ σὲ βοηθοῦν νὰ ζήσῃς, βοηθοῦν τὸν ἄλλον νὰ σὲ πεθάνῃ…»

Ὀδυσσεὺς Ἐλύτης

Υ.Γ. Μὴ δίνετε τέτοιες εὐκαιρίες στὸν …«ἄλλον», ὅποιος κι ἐὰν εἶναι. Ὅσο κι ἐὰν τὸν ἔχετε ἀγαπήσει ἢ τὸν ἀγαπᾶτε…
Ἡ αὐτοπροστασία εἶναι δική μας ὑποχρέωσις!!!
Δὲν ἔρχεται κάποιος νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τοὺς ὀλεθρίους «θανάτους»  τῆς ψυχῆς…

Γιούλη  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply