Διογένης Λαέρτιος

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ
Λέγεται πὼς ἡ ἐνασχόλησις μὲ τὴν φιλοσοφία ἤρχισεν ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, ἐπειδὴ εἰς τοὺς Πέρσας ὑπῆρξαν οἱ Μάγοι,
εἰς τοὺς Βαβυλωνίους ἤ Ἀσσυρίους οἱ Χαλδαῖοι, οἱ γυμνοσοφιστὲς εἰς τοὺς Ἰνδοὺς καὶ εἰς τοὺς Κέλτας καὶ Γαλᾶτας οἱ ὀνομαζόμενοι Δρυΐδες καὶ Σεμνόθεοι, σύμφωνα μὲ ὅσα λέγει ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τὸν «Μαγικὸ» καὶ ὁ Σκωτίων εἰς τὸ εἰκοστὸν τρὶτον βιβλίον τῆς «Διαδοχῆς».

Συνέχεια

Ὁ Μέγας -ἄγνωστος Ἕλλην- Ἀρχύτας Ταραντῖνος.(428-347 π.κ.ε.)

Στη μινωική αποικία της παρακείμενης του βορείου μέρους του κόλπου του Τάραντα χερσονήσου είχε κτισθεί πόλη, στην οποία δόθηκε από κάποιον ήρωα το όνομα Τάρας. Μετά τον Πρώτο Μεσσηνιακό Πόλεμο οι Σπαρτιάτες αποίκισαν εκ νέου την πόλη. Ο Τάρας δεν άργησε να διακριθεί μεταξύ των πόλεων της Μεγάλης Ελλάδας τόσο από οικονομικής – εμπορικής άποψης, όσο και από πολιτικής κι επιστημονικής. Στον Τάραντα γεννήθηκε ο Μέγας Αρχύτας.

Για το βίο και το έργο του Αρχύτα έγραψαν ειδικές πραγματείες ο Αριστοτέλης (« Η φιλοσοφία τού Αρχύτα») και ο  Αριστόξενος. Τα έργα όμως αυτά, εκτός από λίγα αποσπάσματα, χάθηκαν. Γι’ αυτό οι πληροφορίες μας Συνέχεια