Ὅταν ἐφηρμόζοντο οἱ Νόμοι τῶν Ἑλλήνων

Ἕνας Ἀθηναῖος βουλευτής, ὁ Λυκίδης, ποὺ εἴτε ἐπειδὴ τὸ ἐπίστευε ὡς σωστό, εἴτε διότι ἐδωροδοκήθη, προέτεινε στοὺς Ἀθηναίους νὰ δεχθοῦν τὶς περσικὲς προτάσεις καὶ νὰ προσχωρήσουν στὸ στρατόπεδο τῶν Περσῶν.

Οἱ Ἀθηναῖοι καθῄρεσαν τὸν Λυκίδη ἀπὸ βουλευτὴ καὶ τὸν ἐθανάτωσαν μὲ λιθοβολισμὸ καθὼς καὶ ὅλη τὴν οἰκογένειά του… Συνέχεια

Παιὰν Σπαρτιατῶν.

Βαδίζοντας πρός τήν μάχην, οἱ Σπαρτιᾶται πολεμισταί ἔψαλλον τόν παιάνα…
Παιὰν Σπαρτιατῶν.
Ἄγετ᾿, ὦ Σπάρτας εὐάνδρω
κῶροι πατέρων πολιατᾶν
λαιᾷ μὲν ἴτυν προβάλεσθε,
δόρυ δ᾿ εὐτόλμως ἄνχεσθε,

Συνέχεια

Ὁ ἀποικισμὸς τῆς Θάσου…

Θρᾶκες οἱ πρῶτοι ἄποικοι – Ὁ ποιητὴς Ἀρχίλοχος καὶ οἱ σατυρικοί του στίχοι.

         Στὸ τέλος περίπου τοῦ 8ου αἰ. π.Χ. ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰ. π.Χ., μία ἀποστολὴ ἀπὸ τὸ κυκλαδίτικο νησὶ τῆς Πάρου, ἀποβιβάστηκε στὸ πυκνόφυτο νησὶ τῆς Θάσου μὲ ἀρχηγὸ τὸν Τελεσικλῆ, πατέρα τοῦ λυρικοῦ ποιητοῦ Ἀρχιλόχου.

   Γύρω στὸ 684-680 π.Χ. οἱ Πάριοι ἄποικοι ἴδρυσαν στὴν ΒΑ ἀκτὴ τοῦ νησιοῦ, σὲ θέση προφυλαγμένη ἀπὸ φυσικὸ λιμάνι, τὴν πόλη τῆς Θάσου. Τὸ νησὶ κατεῖχε τότε τὸ θρακικὸ φύλο τῶν Ἠδώνων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαπεραιωθεῖ σ΄αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀπέναντι ἀκτὴ τῆς περιοχῆς τοῦ Παγγαίου. Ἀπὸ τὸ ὄνομα τῶν Ἠδώνων εἶχε ὀνομαστῆ καὶ τὸ νησί, πρὶν τὴν ἐγκατάσταση τῶν Παρίων ἀποίκων, Ἠδωνὶς ἢ Ὀδονίς. Συνέχεια

Αἰγὸς Ποταμοὶ Ἀνατολικῆς Θράκης. Τὶ καὶ ποῦ εἶναι.

Μικρὸς ποταμὸς τῆς ἀνατολικῆς Θρᾴκης, κοντὰ στὸν Ἐλλήσποντο, στὶς ἐκβολὲς τοῦ ὁποίου οἱ Σπαρτιάτες, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Λύσανδρο, διέλυσαν τὸν ἀθηναϊκὸ στόλο (405 π.Χ.). Συνέχεια

Ἕνας ἀσήμαντος κι ἄσημος τάφος, στὴν Ἀμφίπολιν.

Στὴν Ἀμφίπολι, κατὰ τύχη, εὑρέθη ἕνας πολὺ σπουδαῖος τάφος καὶ μάλιστα ἀσύλητος.
Δὲν ἦταν μὲ πεντακόσια μέτρα διάμετρο.
Δὲν εἶχε σφίγγες στὴν εἴσοδο. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν ὑπῆρχε κἂν εἴσοδος.
Δὲν εἶχε λιοντάρι στὴν κορυφή. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν ὑπῆρχε κἂν κορυφή.
Τὰ κανάλια δὲν ἐπεσκέφθηκαν τότε τὴν Ἀμφίπολι. Συνέχεια

Έπετειακὸ ἀφιέρωμα Θερμοπύλες! 20 Αὐγούστου 480πΧ

του Παντελή Καρύκα
Συγγραφέας

Το στενό των Θερμοπυλών αποτελούσε ανέκαθεν την κύρια αμυντική τοποθεσία στον άξονα εισβολής Βορρά- Νότου στην Ελλάδα. Στην περιοχή έχουν λάβει χώρα δεκάδες μάχες, αρχικά μεταξύ Θεσσαλών και Φωκέων, αργότερα μεταξύ Ελλήνων και Περσών, Ρωμαίων και Ελλήνων, Ελλήνων και Τούρκων, Αυστραλών και Γερμανών, το 1941. Συνέχεια