Παιὰν Σπαρτιατῶν.

Βαδίζοντας πρός τήν μάχην, οἱ Σπαρτιᾶται πολεμισταί ἔψαλλον τόν παιάνα…
Παιὰν Σπαρτιατῶν.
Ἄγετ᾿, ὦ Σπάρτας εὐάνδρω
κῶροι πατέρων πολιατᾶν
λαιᾷ μὲν ἴτυν προβάλεσθε,
δόρυ δ᾿ εὐτόλμως ἄνχεσθε,

μὴ φειδόμενοι τὰς ζωάς·
οὐ γὰρ πάτριον τᾷ Σπάρτᾳ!
Μετάφρασις:
Ἐμπρὸς ὦ τῆς εὐάνδρου Σπάρτης
τέκνα πατέρων πολιτῶν,
διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τὴν ἀσπίδαν προβάλετε,
διὰ δὲ τῆς δεξιᾶς μὲ τόλμη τὸ δόρυ ὑψώσατε,
μὴ φειδόμενοι τὴν ζωὴ
γιατὶ αὐτὸ δὲν εἶναι πατροπαράδοτον στὴν Σπάρτη!

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply