Τὰ Ἔνοχα Μυστικὰ τῆς Κατοχῆς

Ὑπάρχουν ἐθνοσωτῆρες καὶ τζάκια τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος, ποὺ οἱ πρόγονοί τους συνηργάστησαν μὲ τοὺς ναζί. Φυσικὰ οἰκογενειακὴ εὐθύνη δὲν ὑπάρχει γιὰ τοὺς κληρονόμους ποὺ ἀπεποιήθησαν περιουσίες ποὺ ἐδημιούργησε ὁ δοσιλογισμὸς τῆς Κατοχῆς

Τὰ ἔνοχα μυστικὰ τῆς Κατοχῆς, δύο τόμοι

Τοῦ Δημοσθένους Κούκουνα
Συνέχεια

Ὑποκρίνονται καὶ οἱ Γερμανοὶ τοὺς φίλους μας

ΝΤΡΟΠΗ!!!

Μία ακόμα θεατρική παράσταση για τους αφελείς Έλληνες.
Ο «καλός» Γερμανός πρόεδρος, εχθές το πρωί, μόλις έφθασε στην Αθήνα, κατευθύνθηκε στο Χαϊδάρι για να τιμήσει δήθεν τους νεκρούς.

Συνέχεια

Ἡ φυγὴ τῶν Βρεταννῶν καὶ ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Πλάκας στὶς 27 Ἀπριλίου 1941.

Ὅσον καιρὸ ὁ Μεταξᾶς ἦταν στὴν ἐξουσία, δὲν ἐδέχετο μὲ καμμίαν δύναμι νὰ εἰσέλθουν οἱ Βρεταννοὶ στὴν χώρα μας, γιὰ νὰ μὴν προκαλέσουν τὸ αἴσθημα τῶν Γερμανῶν, καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ μὴ δεκτοῦμε ἐπίθεσι κι ἀπὸ αὐτούς. Ὅμως ὁ Μεταξᾶς …πέθανε. Τὴν θέσι του ἀνέλαβε ὁ Κορυζῆς.
Στὶς 7 Μαρτίου 1941, ἐπισήμως, οἱ Βρετανοὶ εἰσῆλθαν στὴν χώρα μας κι ἀνηφόρισαν γιὰ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τὰ πάντα ἦσαν προδιαγεγραμμένα. Ἡ ἐπίθεσις τῶν Γερμανῶν βεβαία.

Ὅταν ὅμως οἱ Γερμανοὶ προήλαυνον, νικητὲς πλέον, πρὸς τὴν Ἀθήνα, οἱ Βρεταννοὶ ἔτρεχαν ὅπου φύγει φύγει…
Συνέχεια