Τὰ Ἔνοχα Μυστικὰ τῆς Κατοχῆς

Ὑπάρχουν ἐθνοσωτῆρες καὶ τζάκια τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος, ποὺ οἱ πρόγονοί τους συνηργάστησαν μὲ τοὺς ναζί. Φυσικὰ οἰκογενειακὴ εὐθύνη δὲν ὑπάρχει γιὰ τοὺς κληρονόμους ποὺ ἀπεποιήθησαν περιουσίες ποὺ ἐδημιούργησε ὁ δοσιλογισμὸς τῆς Κατοχῆς

Τὰ ἔνοχα μυστικὰ τῆς Κατοχῆς, δύο τόμοι

Τοῦ Δημοσθένους Κούκουνα

Πρῶτος τόμος  
Κατὰ τὰ τελευταία χρόνια, ποὺ ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ λαὸς τῆς ἔχουν εὑρεθῆ στὴν δίνη μίας βαθειᾶς οἰκονομικῆς κρίσεως μὲ πολιτικοκοινωνικὲς διαστάσεις, γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀπαραίτητο νὰ ἀνατρέχουμε σὲ συγκρίσεις μὲ ἄλλες κρίσιμες φάσεις τῆς συγχρόνου ἱστορίας μας, κατ’ ἐξοχὴν ὅμως μὲ τὴν δραματικὴ ἐποχὴ τῆς ξενικῆς κατοχῆς 1941-44, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐβίωσε μία ἄκρατο οἰκονομικὴ κρίση καὶ μία συνεπακόλουθο δυστυχία.

Καὶ ἐπειδὴ γίνονται σχεδὸν καθημερινὰ συσχετισμοί, ἄλλοι ἐπιτυχεῖς καὶ ἄλλοι ἀβάσιμοι, ἐκρίθη χρήσιμο νὰ ἐπισπευσθῇ ἡ ἔκδοσις τοῦ παρόντος.

Στὴν διάρκεια τῶν τελευταίων σαράντα καὶ πλέον χρόνων, ποὺ ὁ συγγραφεὺς ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα τῆς κατοχικῆς περιόδου, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσῃ πρόσωπα ποὺ διεδραμάτισαν σημαντικὸ ῥόλο ἐκείνην τὴν ἐποχὴ καὶ τὸν ἐβοήθησαν στὴν συγκέντρωση καὶ μελέτη πολυτίμων στοιχείων καὶ ἀρχείων ἢ στὴν ἀναζήτηση αὐθεντικῶν πρωτογενῶν πηγῶν.

Παραλλήλως ἐμελέτησε διάφορα δημόσια ἢ ἰδιωτικὰ ἀρχεῖα, στὰ ὁποῖα εἶχε πρόσβαση, ἐνῶ χρησιμοποίησε καὶ προφορικὲς μαρτυρίες. Θὰ πρέπη νὰ ὑπογραμμισθῇ ὅτι πρωταρχικὸς στόχος του ἦταν ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν ἀντικειμενικὴ θεώρησις τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ὥστε ἔτσι νὰ ἐξάγονται ἀσφαλέστερα συμπεράσματα.
(Ἀπὸ τὴν παρουσίαση τῆς ἐκδόσεως)

Ἀπὸ τὰ Περιεχόμενα :

 • ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
 • ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
 • ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 • ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
 • ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΟ 1941
 • ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • Ο ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΣ ΚΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΜΕΡΤΕΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ
 • Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ CIA

Δεύτερος τόμος  
Ἀπὸ μόνος του ἕνας παντοδύναμος στρατὸς κατοχῆς δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ὁποίαν ἀποστολή του σὲ ξένη χώρα. Πάντοτε ἡ παράπλευρος δρᾶσις ἑνὸς μηχανισμοῦ προπαγάνδας εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος. Εἰδικῶς μάλιστα στὴν περίπτωση τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας ὡς κατακτητικῆς καὶ κατασταλτικῆς δυνάμεως, ἡ προπαγάνδα ἀπετέλεσε τὸν ἰσχυρότερο παράγοντα ἐπιβολῆς. Μία προπαγάνδα ὑποδειγματικῶς μεθοδική, εὐφάνταστος καὶ εὐρηματική, πολυποίκιλος καὶ ἐκτεινομένη σὲ ὅλους τους δημοσίους τομεῖς, ποὺ ἐλειτούργησε ὡς συμπληρωματικὸ ἐργαλεῖο τοῦ κατακτητοῦ, φιλοδοξῶντας κατ’ ἐξοχὴν νὰ περιορίσῃ, νὰ κάμψῃ καὶ νὰ διαβρώσῃ τὸ ἠθικό του λαοῦ καὶ τὸ ἀντιστασιακὸ πνεῦμα του. […]
(Ἀπὸ τὴν ἔκδοση)

Ἀπὸ τὰ Περιεχόμενα:

 • ΠΡΟΚΑΤΟΧΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΟΪΤΑΛΟΦΙΛΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
 • Ο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ
 • Η «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
 • ΤΟ «ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ»
 • ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΟΛΑΙΑ»
 • Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
 • Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
 • Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΑΪΜΠΕΛΣ – ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply