Ῥιχάρδου …«μυστικά»!!!

Τὸ νὰ λειτουργοῦν ἀμέτρητα ἐνεχυροδανειστήρια στὴν χώρα, ὁπουδήποτε, δίχως νὰ ἐλέγχονται καὶ δίχως νὰ προστατεύεται ὁ πολίτης, δὲν τὸ λὲς καὶ τυχαῖον.
Τὸ νὰ ἀδειοδοτῶνται αὐτὰ τὰ ἐνεχυροδανειστήρια πρὸ κειμένου νὰ λειτουργοῦν «νομοτύπως», ἂν καὶ ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις, ἔως καὶ ἀποδείξεις, «ξεπλύματος» προϊόντων κλοπῆς, καταδεικνύουν ὑφαρπαγὴ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ πλούτου (ἐν πρὸ κειμένω χρυσοῦ), στὴν ὁποίαν ὑφίστανται πολλοὶ συνεργοί, ἰδίως ἀπὸ τὴν κρατικὴ μηχανή. Κι αὐτὸ ἐπίσης δὲν τὸ λὲς τυχαῖον.
Τὸ νὰ περιμένῃ τὸ κράτος -μαζὺ καὶ ἡ σεβαστὴ κοινότης τῶν δημοσιοκάφρων-  κάτι χρόνια γιὰ νὰ μᾶς ἀνακοινώσουν πὼς πράγματι μέσα σὲ αὐτὰ τὰ μαγαζάκια γινόταν ἕνα ἔγκλημα εἰς βάρος τῶν πολιτῶν τῆς χώρας, ἰδίως ἐὰν ὑπάρχουν σαφεῖς ἀποδείξεις ἐξαγωγῆς χρυσοῦ, πρὸς ὁποιανδήποτε ἄλλην χώρα, πάλι δὲν τὸ λὲς τυχαῖον.

Συνέχεια

Μαυραγορῖτες…

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πληγὲς τῆς Ἑλλάδος, τῶν νεωτέρων ἐτῶν:
Ὁ μαυραγορίτης!

Συνέχεια

Θερίζουν οἱ μαυραγορῖτες!

 

Παλαιά τους τέχνη κόσκινο!
Σὰν τὰ σαλιγκάρια μετὰ τὴν βροχὴ ξεπηδοῦν καὶ εἶναι ἀμέτρητοι!
Δὲν φθάνει ὅμως αὐτό.
Γενικότερα ὑπάρχει μία τάσις συγκεντρώσεως τοῦ χρυσοῦ παγκοσμίως. Κάποιοι ἔχουν πάρει μεγάλη φόρα. Συνέχεια

μαυραγορῖτες;

Εἶναι ἡ τρίτη φορά μέσα σέ λίγες ἡμέρες πού διαβάζω κάτι γιά τούς συγχρόνους μαυραγορῖτες…

Τά μηνύματα πού λαμβάνω εἶναι ἀσαφή,  ἀλλα ψάχνοντας στό διαδίκτυο διεπίστωσα πώς ἒχουν λάβει κι ἂλλοι παρόμοιες καταγγελίες καί πληροφορίες.

Ἐὰν ἀληθεύῃ, λέω ἐὰν, σκέφτομαι πολύ σοβαρά νά ἀναπαράξουμε αὐτά ποὺ οἱ  παπποῦδες μας ἐπεφύλαξαν γιά τούς προκατόχους τους πρό μερικῶν δεκαετιῶν…

Δέν ἀνέχομαι, ἓνας λαός πού ἒχει πληρώσει τόσες φορές μέ τό αἷμα του καί τόν ἱδρῶτα του τήν ἐλευθερία του, νά τοῦ τήν ὑποσκάπτουν καί νά τοῦ εὐτελίζουν τήν ζωή κάτι τομάρια στόν βωμό τοῦ χρήματος.

Συνέχεια