Ῥιχάρδου …«μυστικά»!!!

Τὸ νὰ λειτουργοῦν ἀμέτρητα ἐνεχυροδανειστήρια στὴν χώρα, ὁπουδήποτε, δίχως νὰ ἐλέγχονται καὶ δίχως νὰ προστατεύεται ὁ πολίτης, δὲν τὸ λὲς καὶ τυχαῖον.
Τὸ νὰ ἀδειοδοτῶνται αὐτὰ τὰ ἐνεχυροδανειστήρια πρὸ κειμένου νὰ λειτουργοῦν «νομοτύπως», ἂν καὶ ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις, ἔως καὶ ἀποδείξεις, «ξεπλύματος» προϊόντων κλοπῆς, καταδεικνύουν ὑφαρπαγὴ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ πλούτου (ἐν πρὸ κειμένω χρυσοῦ), στὴν ὁποίαν ὑφίστανται πολλοὶ συνεργοί, ἰδίως ἀπὸ τὴν κρατικὴ μηχανή. Κι αὐτὸ ἐπίσης δὲν τὸ λὲς τυχαῖον.
Τὸ νὰ περιμένῃ τὸ κράτος -μαζὺ καὶ ἡ σεβαστὴ κοινότης τῶν δημοσιοκάφρων-  κάτι χρόνια γιὰ νὰ μᾶς ἀνακοινώσουν πὼς πράγματι μέσα σὲ αὐτὰ τὰ μαγαζάκια γινόταν ἕνα ἔγκλημα εἰς βάρος τῶν πολιτῶν τῆς χώρας, ἰδίως ἐὰν ὑπάρχουν σαφεῖς ἀποδείξεις ἐξαγωγῆς χρυσοῦ, πρὸς ὁποιανδήποτε ἄλλην χώρα, πάλι δὲν τὸ λὲς τυχαῖον.

Ἐξαγωγὴ χρυσοῦ μὲ κάθε τρόπο…

Ἐξαγωγὴ χρυσοῦ μὲ κάθε τρόπο…

Ἡ σύνδεσις Ῥιχάρδου λοιπὸν μὲ τὶς παράνομες, παράτυπες καὶ λαθραῖες διακινήσεις μεγάλων ποσοτήτων χρυσοῦ ἦταν πρὸ πολλοῦ γνωστή. Ὑπῆρχαν μάλιστα, ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς, συλλήψεις καὶ ἀπαγγελίες κατηγοριῶν, ἀλλὰ τὰ ἐν λόγῳ καταστήματα ἐξηκολούθησαν καὶ νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ ὑφαρπάζουν κόπους ζωῆς. Καί, ὁπωσδήποτε, δὲν εἶμαι ἐγώ, ὁ ὁποιοσδήποτε τυχαῖος πολίτης, ὑπεύθυνος γιὰ αὐτὴν τὴν ἀνηθικότητα, ἀλλὰ ὅλοι αὐτοὶ πού, ὑποτίθεται, ἔπρεπε νὰ μᾶς προστατεύουν καὶ οἱ ὁποίοι πληρώνονται ἀπὸ ἐμᾶς ἀκριβῶς γιὰ νὰ μᾶς προστατεύουν. (Κρατικοὶ ὑπάλληλοι, περιλαμβανομένων δικαστικῶν, ἀστυνομικῶν καὶ λοιπῶν δημοσίων λειτουργῶν).
Ἀφῆστε δὲ τὰ δημοσιοκαφρικὰ μεγαλόσχημα (ἀλλὰ καὶ τοπικά) πάντα σιωπηλά, γιὰ τέτοια ζητήματα, παπαγαλάκια, ποὺ ἀναζητοῦν τὶς …εἰδήσεις μόνον στὰ ἕτοιμα κείμενα τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕ…………….
…πρὸ κειμένου νὰ μὴν …ἀνακόψουν τὸ μέγιστον «μνημονιακὸν ἔργον τῆς δουλοποιήσεώς μας»!!!
Αὐτὰ εἰδικῶς εἶναι ποὺ ἂν κι ἔως προσφάτως ἀγνοοῦσαν τὸν (κάθε) Ῥιχάρδο, ἀλλὰ ποὺ τώρα ἔπεσαν νὰ τὸν κατασπαράξουν ζωντανό.

Οἱ διαφημίσεις τοῦ Ῥιχάρδου σὲ ὅλα τὰ μέην-στρῆμ μέσα ἐνημερώσεως καί, μάλιστα, πολλὲς φορὲς σὲ πράημ τάημ ὣρες, δὲν ἦταν γιὰ νὰ διαφημίζῃ προϊὸν ἢ ὑπηρεσίες. Τὰ προϊόντα του καὶ τὶς ὑπηρεσίες του τὶς διεφήμιζε ἡ ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων, ποὺ τὸν εὔρισκαν σὲ κάθε γειτονιά.

Αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Ῥιχάρδος, σὰν ἔξυπνος ἐπιχειρηματίας, ἦταν νὰ ἐξαγοράζῃ τὴν σιωπὴ τοῦ παντοδυνάμου κόμματος τῶν μήντια.
Εἶναι αὐτὰ τὰ μέηνστρημ φέηκ νιοῦζ ποὺ οἱ περισσότεροι ἐμπιστεύεσθε, γιὰ νὰ σᾶς πουλήσουν τὴν ὀρθοπολιτικὴ κεντροαριστερὰ πραμάτεια τους.
Πρόκειται περὶ συστήματος ἐξόχως διεφθαρμένου καὶ ἐξαγορασμένου, ἀπὸ τὴν ἐντόπιο διαπλοκὴ καὶ ἀκόμη (ἴσως) καὶ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες δυνάμεων ἐχθρικῶν.
Τὸ γεγονὸς ὅτι τώρα σταυρώνουν τὸν Ῥιχάρδο, δείχνει ἁπλῶς τὴν ὑποκρισία τους.

Εἶναι ἐντυπωσιακό, ὅτι ἕνα τόσο μεγάλο καὶ διαδεδομένο κύκλωμα ἀσχολούμενο μὲ πολύτιμα μέταλλα, ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, δὲν προσέλκυε τὴν παραμικρὰ δημοσιογραφικὴ ἔρευνα. 

Τὸν Χρυσό, στὴν Τουρκία καὶ στὴν Γερμανία, ἐξήγαγαν ὁ Ῥιχάρδος σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς (κάθε εἴδους) «ἀλαφούζους» καὶ «κοντομηνάδες», καθὼς φυσικὰ καὶ μὲ τὶς ἀκριβοπληρωμένες ὁμιλοῦσες κεφαλές. 

Περὶ αὐτοῦ πρόκειται.

Μαλαμούλης Δημήτριος

Περὶ αὐτοῦ ἀκριβῶς πρόκειται, ὅπως λέει κι ὁ φίλος μας Δημήτρης. Κι ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι ἡ ἐμπλοκὴ τοῦ Ῥιχάρδου σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις ἐξαγωγῆς χρυσοῦ, πρὸ ἐτῶν, ποὺ καὶ τότε ἀπεκαλύφθησαν δικές του ἐμπλοκές. Ἡ ἐξαγωγὴ τεραστίων ποσοτήτων χρυσοῦ δὲν ἀνησύχησε ὅμως ἰδιαιτέρως.
Ἀκούσαμε κάτι λίγα, μᾶλλον κάποιων ὑποσημειώσεων πληροφορίες, πού …ἀπωλέσθησαν μέσα στον καταιγισμό τῶν εἰδήσεων; Ὄχι πολλά… Ψίθυροι…

Ὅμως… Ἡ ἄλλη παράμετρος τῆς ἐν λόγῳ ὑποθέσεως ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ γεγονὸς τῆς πολυετοῦς …ἀγνοίας, κυρίως τῶν δημοσιοκάφρων, γιὰ τὴν ἀποστολὴ χρυσοῦ πρὸς τὴν Τουρκία, μὲ ὅλα τὰ μέσα, μὲ βιτρίνα τὸν κάθε «ῥιχάρδο».
Αὐτὸ ποὺ λησμονοῦν λοιπὸν καὶ αὐτοί, μὰ καὶ ὅλοι σήμερα πέφτουν ἀπὸ τὰ σύννεφα, εἶναι πὼς οἱ Ἀρχὲς εἶχαν ἀπὸ καιρὸ καὶ δείγματα τοῦ ῥόλου ποὺ ἔπαιζε ὁ κάθε «ῥιχάρδος» μὰ καὶ ἀποδείξεις. Ἁπλῶς οἱ …μεγάλοι δημοσιοκάφροι, ὅπως φυσικὰ καὶ σύσσωμος ὁ κρατικὸς μηχανισμός, δὲν ἤθελαν νὰ ἀνακινήσουν τὸ θέμα, παρὰ τοῦ ὅ,τι ἀπὸ τὸ 2016 (ἐποχὴ ἐπίσης κυβερνήσεως τΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) πάλι (καί) πρὸς τὴν Τουρκία διῳχέτευε τὸν χρυσὸ πού, ὡς ἐμπνευσμένος ἐπιχειρηματίας, συνεκέντρωνε ἐδῶ ὁ (κάθε) «ῥιχάρδος». Τί ἄλλαξε ἀπό τότε ἔως τώρα; Ἤ μήπως ἄλλαξε ἡ ἐπίσημος …«γραμμή ἀνοχῆς» τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων καί τῶν παπαγάλων τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕΕΕ;

Κι ἐπεὶ δὴ ὁ χρυσός, γενικῶς, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἦταν τὸ βασικὸν (καὶ μοναδικόν) νόμισμα τῶν κρατῶν σὲ ἐμπόλεμες περιόδους, θὰ μπορούσαμε πολλὰ περισσότερα νὰ συνειδητοποιήσουμε, ἰδίως τώρα ποὺ ὅλα φαίνεται νὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὸν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἐφ’ ὅσον ἐμεῖς, ὡς χώρα (καὶ ὡς πολῖτες), ἔχουμε κυριολεκτικῶς ἀπογυμνωθῆ ἀπὸ ἀποθέματα χρυσοῦ (ἂς εἶναι καλὰ κι ὁ σημίτης βρέ…!!!)…
Ἀντιθέτως ὅμως ἡ Τουρκία, ποὺ διαρκῶς συγκεντρώνει χρυσό, καλεῖται νὰ παίξῃ τὸν πρῶτο καὶ σημαντικότερο ῥόλο, στὴν δική μας ἐμπλοκὴ μὲ αὐτὸν τὸν ἐπερχόμενο πόλεμο… Καὶ ἤδη μᾶς τὸ λέει ἀνοικτά…
Καί, φυσικά, ἡ Τουρκία ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους ἀποδέκτες αὐτοῦ τοῦ πλούτου ποὺ ὑφαρπάσθη ἀπὸ ἐδῶ, ἀλλὰ γιὰ τὸν ὁποῖον ἅπαντες ἀγνοοῦσαν τὰ πάντα… Γιατί ἄρα γέ;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς γιὰ νὰ μπορέσῃ μία χώρα νὰ εἰσέλθῃ σὲ ἕναν πόλεμο, πρέπει νὰ προετοιμασθῇ καταλλήλως.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς πρέπει νὰ ἔχῃ ἔνα περιθώριον οἰκονομικῆς καὶ βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως, καθὼς καὶ μεγάλην αὐτάρκεια. Καὶ αὐτά, πρὸς ὥρας τὰ ἔχει ἡ Τουρκία, ἰδίως μὲ τὴν βοήθεια (ἐπισήμως) κάθε τύπου «ῥιχάρδου» τοῦ κόσμου μας. Ἔχει πολύ-ἀναπτυχθῆ σὲ ἐμπορικὸ ἐπίπεδον, σὲ πεπαιδευτικό, σὲ πανεπιστημιακό, σὲ βιομηχανικό, σὲ ἐπενδυτικὸν καὶ σὲ ὁπλικό, μὰ καὶ σὲ ἐμπειροπολεμικό, γιὰ νὰ μπορῇ πλέον (ἐπισήμως βεβαίως-βεβαίως) νὰ αἰσθάνεται ἀρκετὰ δυνατή… Τόσο δυνατὴ ποὺ εἶναι τώρα πιὰ ἕτοιμη ἀκόμη καὶ νὰ …πεθάνῃ!!!
Κι ἐνᾦ ἔως πρό μερικῶν ἐτῶν τὸ ΝΑΤΟ καὶ οἱ ΗΠΑ καὶ ὅλη ἡ Ἡνωμένη μας Εὐρώπη ἔπρατταν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἔπρεπε, πρὸ κειμένου νὰ τὴν δυναμώσουν, ξαφνικά, ἐν μέσῳ ἐπιθέσεων κατὰ τοῦ «σουλτάνου Ἐρντογᾶν», (ποὺ …ὅλως τυχαίως ἐκπορεύονται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως τῶν Rothschild), διακρίνουμε πλέον πὼς καὶ ἡ Τουρκία, εἴτε μέσῳ τῶν συμαχιῶν της (Ῥωσσία) εἴτε μέσῳ τῶν ἐπεκτατικῶν της βλέψεων (Αἰγαῖον, Συρία), μετουσιώνεται ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, σὲ εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν.

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Ὁ Ῥιχάρδος λοιπὸν (τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εὔκολα παραπέμπει στὸν πρῶτο «καλοθελητή-βιτρίνα» τῶν Rothschild, ποὺ ἐπροσεφέρθη νὰ μᾶς …δανειοδοτήσῆ, πρὸ περίπου δύο αἰώνων, μὲ τὰ γνωστὰ «Δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας») ἦταν πολὺ μέσα στὸ …σύστημα γιὰ νὰ ἐνοχλῇ.
Ἀγαποῦσε τὴν Μέρκελ καὶ ἔσπευδε νὰ τὸ διατυμπανίζῃ, μὲ φωτογραφία του μαζύ μὲ ὁμοίωμά της, σὲ μουσεῖον κερίνων ὁμοιομάτων.
Τυχαῖον θὰ ἦταν.

Ἀγαποῦσε τὴν καλὴ ζωὴ καὶ δὲν τὸ ἔκρυβε.
Ἀγαποῦσε καὶ τοὺς δημοσιοκάφρους, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ βγαίνῃ σὲ κάθε εἴδους κανάλι καὶ νὰ αὐτοδιαφημίζεται, διασφαλίζοντας τὴν σιωπή τους…
Ἀγαποῦσε καὶ τὰ μνημόνια ποὺ τὸν ἐπλούτισαν…
Ἀγαποῦσε καὶ τοὺς πολιτικούς, ποὺ ἔφεραν τὰ μνημόνια, γιὰ νὰ πλουτίσῃ αὐτός…
Ἀγαποῦσε καὶ τὴν δικαιοσύνη, ποὺ δὲν ἔβλεπε παρανομίες στὶς δραστηριότητές του…
Ἀγαποῦσε καὶ τὴν ἀστυνομία, ποὺ ἐπίσης ἀγνοοῦσε τόσα χρόνια τὸ τὶ ἔγκλημα διέπραττε…
Ἀγαποῦσε καὶ τὴν ΕΥΠ, ποὺ ἐπίσης δὲν ἤξερε καὶ δὲν ἔβλεπε…
Ἀγαποῦσε πολλά, πολλούς, ἀλλὰ καὶ τὸ πολὺ χρῆμα, ποὺ -φαντάζομαι- πὼς θὰ διεμοίραζε ὅπου, ὄταν καὶ ὄπως ἔπρεπε, γιὰ νὰ μπορῇ, ἀνενόχλητος, νὰ μαζεύῃ ἀκόμη περισσότερο χρῆμα…
Μόνον ποὺ ἔπαυσε πλέον νὰ εἶναι …χρήσιμος!!!
Καὶ τότε, ἔνα πρωΐ, δημοσιοκάφροι, ἀστυνομία, εἰσαγγελεῖς ἀνεκάλυψαν ἕναν …ἀπατεώνα.

Δὲν ἔχω νὰ συμπληρώσω κάτι ἄλλο. Ἡ συγκυρία, τὰ λοιπὰ δεδομένα καὶ φυσικὰ ἡ ἐπιταχυνομένη πορεία τῆς χώρας πρὸς τὴν ἄβυσσο χρειάζεται κάθε εἴδους ῥιχάρδους, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ μᾶς ἀποκοιμήσῃ λίγο ἀκόμη καὶ νὰ μᾶς προσφέρῃ πρόθυμα σφάγια σὲ κάθε εἴδους χασάπη.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἡ εἰκόνα δωράκι ἀπὸ τὴν Ἄννα.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ πὼς αὐτὰ τὰ ἐνεχυροδανειστήρια χρόνια τώρα δροῦν ἀνενόχλητα, δίχως ἀμφισβητήσεις, δίχως παρενοχλήσεις καί, κυρίως, δίχως ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸν στράτευμα τῶν …ἐπαγγελματιῶν «ἐπαναστατῶν» τὸ λὲς καὶ …«σύμπτωσιν»!!!

Ἐὰν ἐπίσης συνυπολογίσουμε πὼς ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μεριμνοῦν γιὰ τὴν …σωτηρία μας, οὔδέποτε εἶδαν κάποιους νὰ μᾶς ὑφαρπάζουν τὸν χρυσό, παρὰ μόνον μεριμνοῦσαν γιὰ τὸ πῶς θὰ διαχειρισθοῦν καλλίτερα …ἐμᾶς, γιὰ νὰ ἀποδεχθοῦμε τὰ πλαστὰ μνημόνια ὡς ἀληθῆ, σπεύδοντας, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε, νὰ καταθέτουμε τὶς βέῤῥες μας καὶ τὰ σταυρουδάκια μας στοὺς ῥιχάρδους, τὸ λές, τραβώντας το ἀπὸ τὰ μαλλιά, ἐπίσης …«σύμπτωσιν»!

Ἐὰν ὅμως συνυπολογίσουμε πὼς οἱ ὑπογραφὲς συγκεκριμένων καὶ …«ἐκλεκτῶν» σαπροφύτων, μὲ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία, σιωπὴ καὶ συνενοχὴ ὅλων αὐτῶν ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἐὰν ἤθελαν, νὰ μᾶς ἐνημερώσουν σχετικῶς (κρατικοὶ λειτουργοί, ἀστυνομία, δικαστές, δημοσιοκάφροι), γιὰ νὰ ἀποφύγουμε ὅλην αὐτὴν τὴν βία, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἔστειλαν ἐμμέσως μὰ σαφέστατα- τὸν κόσμο σὲ ὅλους τοὺς …«ῥιχάρδους» τοῦ κόσμου μας, τότε ἀρχίζουμε σιγά-σιγὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅσο καὶ νὰ θέλουμε νὰ τὰ λέμε ὅλα αὐτὰ …συμπτώσεις, καταλήγουν ἐπίσης νὰ εἶναι ἀκόμη μία ἐκδοχὴ τῆς σαπίλας, ποὺ κατατρώγει ἐδῶ καὶ αἰῶνες τὸν τόπο καί, ὁπωσδήποτε, μία ἀπολύτως στημένη δολιότητα ὑφαρπαγῆς κάθε μορφῆς πλούτου, μὰ κυρίως ἀπομειώσεως κάθε βαθμοῦ ἐλευθερίας μας.

Συνυπολογίζοντας ἐπίσης πὼς ὅλοι ἐγνώριζαν, ὅλοι γνωρίζουν καὶ οἱ μόνοι ποὺ ἐπιλέγουν νὰ μὴν …πιστεύουν στὰ μάτια τους εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, τὸ λές, αὐτὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει (ὅταν καθηλωνόμεθα ἐμπρὸς στοὺς δέκτες τῶν τηλεοράσεών μας γιὰ νὰ …θαυμάσουμε τὶς ἀποκαλύψεις), μαζικὴ καὶ ὑστερικὴ πορεία πρὸς τὴν συλλογικὴ …αὐτοκτονία!!!

Συνυπολογίζοντας κατόπιν τούτων πὼς ὅλοι αὐτοὶ οἱ (μονίμως ἐξηφανισμένοι στὰ οὐσιώδη καὶ στὰ ἀναγκαία) …«ἐπαναστάτες», μαζὺ μὲ τοὺς «ἀνθρωπιζτές» τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ ὅλον τὸν ἐσμὸ τῶν «τσοπάνηδων» ποὺ μᾶς κουνοῦν τὸ χέρι, μὲ κάθε εὐκαιρία, πρὸ κειμένου νὰ τρομάξουμε καὶ νὰ βγάλουμε τὸν σκασμό, δίπλα στοὺς ἀπόντες δημοσιοκάφρους, μὰ καὶ στὴν τριαλαρί-λαρὸ δικαιοσύνη, ἁπλῶς ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἡ ἐν λόγῳ ΟΜΕΡΤΑ τους προσβλέπει στὸν δικό μας ἀφανισμό…

 

(Visited 292 times, 1 visits today)
Leave a Reply