Ἱστορικὲς φαιδρότητες μὲ τοὺς Ίλλυριοὺς

Ὁ Ἰλλυρισμὸς εἶναι μία θεωρία ποὺ διαδίδει ὅτι κάποιο σύγχρονο ἔθνος ἢ λαός, εἶναι ἀπόγονος, ἢ καὶ συνέχεια, τῶν ἀρχαίων Ἰλλυριῶν. Συνέχεια

Φονευθέντων ΕΛΑΣιτῶν προσωπικὰ ἀντικείμενα

Σπάνιο ἔγγραφον, τὸ ὁποῖο εἶναι «Πρωτόκολλον Εἰδῶν Φονευθέντων Ἰδιωτῶν».

Τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον συνετάχθη τὴν 19ην Νοεμβρίου τοῦ 1948 ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Βάσισικὴ Χωροφυλακή», καὶ ἀφορᾶ στοὺς τρεῖς φονευθέντες συμμορῖτες, οἱ ὁποῖοι ἐπετέθησαν τὴν 1η Νοεμβρίου τοῦ 1948 στὴν ἁμαξοστοιχία ποὺ ἐκτελοῦσε τὸ δρομολόγιο Βόλου-Καλαμπάκας, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ληστέψουν, καθὼς μετέφερε χρήματα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Συνέχεια

Ἐδῶ Πωλεῖται-χνεῖον!!!

45 χρόνια ψέμματα!!!

  – Ἡ «ἐξέγερσις» καὶ τί ἀποτέλεσμα εἶχε γιὰ τὸ  Κυπριακό!

Ὅσοι ὑπήρξαμε νεαροὶ στὰ πρῶτα χρόνια της Μεταπολιτευσεως ἔχουμε μίαν γνώση γιὰ τὴν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου καὶ γιὰ τὸ τριήμερο 15-17 Νοεμβρίου 1973, ὅπως ἐπαρουσιάσθησαν στὸν παροξυσμὸ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Δημοκρατίας, στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’70…
Πορεῖες στὴν ἐπέτειο τῆς ἐξεγέρσεως, ἀποχὲς ἀπὸ τὶς διδακτικὲς αἴθουσες, τραγούδια τοῦ Θεοδωράκη στὲ ὑπερβολικὸ βαθμὸ καὶ βέβαια τὸ ἀπαραίτητο προσκύνημα στὸν τόπο τῆς «θυσίας»… Συνέχεια

Θέλει ὁ κάφρος* νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (α)

Κάποτε λοιπόν, ὄχι πολλὰ χρόνια πρίν, ἕνας, κατὰ δήλωσίν του πρῴην (τὸ πρῴην τὸ τονίζουμε, διότι τὸ ἐπανελάμβανε διαρκῶς…) ὑψηλόβαθμος μασσῶνος, μοῦ ἔδωσε κάποια στοιχεία, μέρος τῶν ὁποίων ἔχουμε δημοσιεύση ἐδῶ:

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Ὁ ἐν λόγῳ κύριος λοιπὸν εἶχε ἕνα βιβλίο, τὸ ὁποῖον δὲν μοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἐγγίξω, ἀλλὰ μποροῦσε ὁ ἴδιος νὰ διαβάζῃ κι ἐγὼ νὰ ἀκούω καὶ νὰ σημειώνω. Πράγματι ἔτσι κι ἔγινε, ἐνᾦ κάπου κάπου, ἔριχνα κλεφτὲς ματιὲς γιὰ νὰ βεβαιωθῶ πὼς πράγματι ἔτσι ἦσαν τὰ ὅσα ἔλεγε. Τὰ χρόνια παρῆλθαν καὶ τὸ 2015 θυμήθηκα τὶς πληροφορίες του, ἐπικοινώνησα μαζύ του καὶ ἐκ νέου, τηλεφωνικῶς αὐτὴν τὴν φορά, μοῦ τὶς ἐπανέλαβε, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ γράψω τὸ παραπάνω κείμενο, τοῦ ὁποίου σᾶς παραθέτω τὰ σημαντικότερα σημεία:

Τὸ 1785, στὴν πανευρωπαϊκὴ σύσκεψιν τοῦ Novorossiysk τῆς Ῥωσσίας, προτείνει στοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες νὰ ἐφαρμόσουν στὴν Εὐρώπη κομμουνισμὸ καὶ νὰ δημιουργήσουν μία παγκόσμιο κυβέρνησιν. Ἡ τσαρικὴ ἀντιπροσωπεία (τσαρίνα Αἰκατερίνη) τὸν πέταξε διὰ τῆς βίας ἔξω… Συνέχεια

Διαβιοῦμε ὑπὸ τὸ ἔλεος τῶν …«ἀμανίκωτων»!!!

Γνωστὰ εἶναι βέβαια αὐτά, ἀλλὰ νὰ τὰ θυμόμαστε ἡμέρες ποὺ εἶναι….

Τὸ Πολυτεχνεῖο ἀκολούθησε μία σειρὰ ἄλλων κινημάτων στὶς ΗΠΑ κυρίως καὶ τὴν Γαλλία.
Τὸ γνωστὸ κίνημα κατὰ τοῦ πολέμου τοῦ Βιετνὰμ καὶ τὸν γνωστὸ «Μάη τοῦ ’68».

Καὶ στὰ δύο αὐτὰ κινήματα ὑπῆρξε ἀφανὴς (ἡ φανερὰ) παρέμβασις μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἄλλων μορφῶν καθοδηγήσεως.
Στὶς ΗΠΑ π.χ. ὀμιλοῦν ἤδη γιὰ τὸ δίκτυο τῶν «γουεδέρμεν», ἐνῶ ἔχει πιστοποιηθῆ καὶ ἀνάμιξις τοῦ βαθέος κράτους.
Ἀνάλογος εἶναι ἡ πιστοποίησις καὶ στὴν Γαλλία, ὅπου μιλοῦν γιὰ ἀνάμιξη τῆς CIA ἀλλὰ καὶ ὑπηρεσιῶν τῆς KGB.
Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ ἐδῶ, ἐὰν ὄχι μεγαλυτέρας ἐντάσεως (λόγῳ τοῦ ἡμιαυτονόμου χαρακτῆρος τοῦ νεοελληνικοῦ μορφώματος).

Ποιοὶ συμμετεῖχαν;
Διασκεδάζω μὲ τὶς κοινωνιολογικὲς ἀναλύσεις, ποὺ χρησιμοποιοῦν στατιστικὲς γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὰ ὁλοφάνερα.

Τόσο στὶς ΗΠΑ, ὅσο καὶ στὴν Γαλλία, ἀλλὰ κυρίως στὴν Ἑλλάδα τοῦ 1973, τὸ νὰ «σπουάζῃς παιδί», κυρίως ἀπὸ τὴν ἐπαρχία, ἀποτελοῦσε, ἐὰν ὄχι ἔνδειξη πλούτου, σίγουρα αἱματηρὴ οἰκονομία ἀπὸ μέρους τῆς οἰκογενείας, γιὰ φροντιστήρια, σπίτια κὸκ (δυόμιση πόλεις εἶχαν τότε πανεπιστημιουπόλεις, ποὺ ἐκεῖ κατέφευγε ἡ ἐπαρχία γιὰ σπουδές).

Ἐὰν ὑπῆρχαν φοιτητὲς στὸ Πολυτεχνεῖο, αὐτοὶ ἦταν τὰ «λουκουμόπαιδα» ( κι ἐγὼ τέτοιος εἶμαι) τῆς μέσης τάξεως.

Τὰ «alpha males» στὶς ΗΠΑ, τὴν ἐποχὴ ἐκείνην, σκοτώνοντο στοὺς ὀρυζῶνες καὶ στὶς ζοῦγκλες τοῦ Βιετνὰμ καὶ εἶχαν ἀφήση τὴν κατάσταση στὰ χέρια τῶν βῆτα, γάμα καὶ δέλτα males τῶν μετόπισθεν.
Ἀνάλογος φυσικὰ ἦταν καὶ ἡ κατάστασις στὴν Ἑλλάδα.

Τὰ «alpha» malesἐὰν δὲν ἦσαν φοιτητές, ἠργάζοντο σκληρὰ στὴν ἐπιχείρηση (περίπτερο ἡ ἐργοστάσιο δὲν ἔχει σημασία) τῆς οἰκογενείας, στὸ γιαπὶ τῆς ἀνοικοδομήσεως ἡ στὶς ἐργαλειομηχανὲς τῆς καλπαζούσης ἀναπτύξεως.
Ἐὰν ἦσαν φοιτητὲς (αὐτὰ τὰ alpha males) ἦσαν μὲ τὴν γκόμενα στὸ σπίτι ἐκεῖνον τὸν Νοέμβρις καὶ ἐπεδίδοντο στὸ 7ο συνεχὲς «μανίκι» (ἔτσι τὸ ἔλεγαν τότε στὴν ὁμιλουμένη) ἢ σὲ ἀναζήτηση καινούργιας λείας γιὰ «μανίκωμα».

Οἱ «ἀμανίκωτες» ἔλεγαν τὶς παπαριές τους καὶ μισοῦσαν τοὺς μανικάδες γιατί δὲν τὶς «ἐμανίκωναν».
Αὐτὲς λοιπὸν πῆγαν στὸ Πολυτεχνεῖο καὶ ἠκολούθησαν ὅλα τὰ βήτα, γάμα καὶ δέλτα males, ποὺ μετὰ ἀπὸ 1-2-3-4-5 χρόνια, ποὺ δὲν εἶχαν καταφέρη,  ἂν καὶ φοιτητὲς στὴν πρωτεύουσα, νὰ «μανικώσουν».

Αὐτὰ τὰ ἄτομα λοιπὸν στὴν μεταπολίτευση, μπῆκαν στὴν θέση τοῦ ὁδηγοῦ, ἔπιασαν θέσεις εὐθύνης, μαζὺ μὲ τὶς «ἀμανίκωτες» κυρίως μετὰ τὸ ’81 στὴν δημόσια μηχανή, πατώντας στὶς ἀληθινὲς ἡ φανταστικὲς «πολυτεχνικὲς» δάφνες καὶ ἀνεῤῥιχήθησαν.

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἑνώση δὲ παρήχθη πλέον μία γενιὰ ε, στ καὶ ζ males (τὸ μέτριο dna τῶν ἀμανίκωτων ὅταν διασταυρώνεται μὲ μέτριο dna ἀπὸ τὶς ἀμανίκωτες παράγει ἀκόμη χειρότερο dna).

Αὐτὸ τὸ δράμα περνᾶ σήμερα ἡ Ἑλλάς.
Ζοῦμε στὸ ἔλεος ἀνθρώπων ποὺ ἠσχολήθησαν μὲ τὴν πολιτικὴ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν γκόμενα…

Τὰ alpha males ἀπὸ βαθὺ μίσος τὰ ὑπερφορολόγησαν, ἔκλεισαν τὰ ἐργοστάσια καὶ τὶς οἰκοδομὲς ποὺ ἠργάζοντο μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ τελικὰ νὰ μὴν παντρευθοῦν καὶ νὰ περάσουν καλὸ dna στὶς ἑπόμενες γενεές.

Ἔχει κι ἄλλον κατήφορο βεβαίως, μὲ τὰ ἐγγόνια τους.

Μαλαμούλης Δημήτριος

Διαρκεῖς ἀγῶνες καὶ ἀτελείωτες θυσίες γιὰ τὴν Μακεδονία

Βελγικὸ περίστροφο ‘’Pinfire 9mm mod.1897’’ τὸ ὁποῖο ἐχρησιμοποιήθη εὐρέως κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος καὶ τὸ ὁποῖο ἀνῆκε στὴν οἰκογένεια «Κούντη» τῆς Ναούσης.

(δωρεὰ κυρίου Χρήστου Κούντη). Συνέχεια