Χώρα τῆς Μακεδονίας καὶ χώρα τοῦ Τίποτα

Μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθῇ ὅτι αὐτά τά ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ νομίσματα, δέν ἐκόπτοντο ἐκεῖ ἀκριβῶς πού σημειώνονται στόν χάρτη; Μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθῇ ὅτι κάποια ἀπό αὐτά, ἢ ἄλλα, ἐκόπτοντο βορειοτέρα;
Ἐὰν εἶναι ἀπατεών, μπορεῖ.
Συνέχεια

Βαλτέτσι 12-13 Μαΐου 1821. Ἡ σωτήριος νίκη τῶν Ἑλλήνων!!!

12-13 Μαΐου 1821. Ἡ μεγάλη καὶ σωτήριος νίκη τῶν Ἑλλήνων στὸ Βαλτέτσι!

Γιὰ τὴν ἀξία τῆς νίκης αὐτῆς στὴν ἐπιτυχία τῆς Ἐπαναστάσεως, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λέει στὰ Ἀπομνημονεύματά του ὅτι «πρέπει νὰ νηστεύσωμεν ὅλοι διὰ δοξολογίαν ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ νὰ δοξάζεται αἰῶνας αἰώνων, ἕως οὗ στέκῃ τὸ Ἔθνος, διατὶ ἦτον ἡ ἐλευθερία τῆς πατρίδος!!».
Ὁ Κανέλλος Δεληγιάννης, ποὺ ἔλαβε καὶ ὁ ἴδιος μέρος στὴν μάχη, ἔγραψε ὅτι «αὐτὴ ἡ ἔνδοξος νίκη ἦταν ἡ κρίσις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ εἰς αὐτὴν χρεωστᾶται ἡ ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος, καθ’ ὅ,τι ἐνεθάῤῥ κι ἐνεψύχωσεν τοὺς Ἕλληνας». Συνέχεια

Γραβιὰ 1821, ἡ σωτηρία νίκη!!!

8 Μαΐου 1821.
Ἡ Σωτηρία νίκη τῶν Ἑλλήνων, στὸ Χάνι τῆς Γραβιᾶς!

8 Μαίου 1821. Ἡ σωτηρία νίκη τῶν Ἑλλήνων στο Χάνι τῆς Γραβιάς!

Ἡ νίκη αὐτή, ποὺ ἀπέκλεισε τὸ πέρασμα στὴν Πελοπόννησο τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη, ἐπὶ κεφαλῆς  9.000 Τούρκων, ὀφείλεται στὸ θάῤῥος, τὴν παλληκαριά, ἀλλὰ καὶ τὸ στρατηγικὸ μυαλὸ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δύο-τρεῖς κορυφαίους καπεταναίους τῆς Ἐπαναστάσεως: τοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου! Συνέχεια

Βορείως τῆς Βορείου Μακεδονίας

Δὲν εἶναι ἡ ἄποψις ἑνὸς νομισματολόγου, εἶναι ἡ ὁδηγία ποὺ πολὺ εὔκολα ὁδηγεῖ ὅλους στὴν ἀλήθεια. Εἶναι ἡ ὁδηγία ποὺ καταῤῥίπτει τὴν ἀπάτη, ὅτι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων καταλαμβάνει τὸ 39% τῶν Μακεδονικῶν ἐδαφῶν. Τὴν ἀπάτη, τοῦ ναὶ μὲν Σλαῦοι, ἀλλὰ τοὐλάχιστον κατέχουν Μακεδονικὰ ἐδάφη. Ἐδάφη βαρβαρικὰ ἦσαν, ποὺ δὲν συναλλάσσοντο κἂν μὲ νόμισμα.

Συνέχεια

Τί κρύβει ὁ λόφος ὁρόσημο τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ζωγραφισμένος ὁ πυραμιδοειδὴς λόφος τοῦ ΗΛΙΟΥ, μέσα στὰ 4 τεταρτημόρια στὸ πίσω μέρος τοῦ νομίσματος. Δεδομένου τοῦ κυκλικοῦ ἱεροῦ ποὺ ἀπεκαλύφθη στὶς παρυφὲς τοῦ λόφου (ΚΑΣΤΑΣ), ἄλλο ἕνα ὑπάρχει στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου ποὺ σημειώνεται πάλι μὲ κύκλο. Ὁ σχεδιασμὸς τῶν ἀρχαίων ἔρχεται ἀπὸ τὸ 500 π.Χ., πολὺ πρὶν ἡ ΟΛΥΜΠΙΑΣ δώσει στὸν ΚΑΣΤΑ τὴν μορφὴ ποὺ ἔχει σήμερα. Πρόκειται ἄλλωστε γιὰ ἕνα ἀρχέγονο ἱερὸ ἐκεῖ, ποὺ πάει δεκάδες αἰῶνες πιὸ πίσω.

Συνέχεια

Ἡ νικηφόρος ναυμαχία τῆς Μεθώνης

30 Ἀπριλίου 1825.
Ἡ μεγάλη νικηφόρος Ναυμαχία τῆς Μεθώνης!

Λόγῳ τῶν μεγάλων ἀποτυχιῶν τῆς Ἐπαναστάσεως ἐκείνη τὴν περίοδο στὴν στεριὰ –ἀνεμπόδιστος ἀπόβασις τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ στὴν Πελοπόννησο, μάση στὴν Σκοινόλακκο, μάχη τῆς Σφακτηρίας καί, τέλος, μάχη στὸ Μανιάκη, δὲν ἐτιμήθη δεόντως ἡ μεγαλυτέρα ἴσως ἐπιτυχία τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν θάλασσα.  Συνέχεια