Σκόρδον τὸ Ἑλληνικόν.

Ὑπάρχουν πολλὲς ὀπτικὲς γιὰ νὰ δοῦμε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία.
Αὐτὴ ὅμως ποὺ  σπανίως βλέπουμε εἶναι ἡ πλευρὰ ποὺ ἀφορᾶ στὴν αὐτάρκεια.
Διότι μόνον ὅταν συζητᾶμε γιὰ αὐτάρκεια μποροῦμε νὰ συζητᾶμε γιὰ οἰκονομία κι ὄχι γιὰ καταστροφές.
Στὸ σκόρδο λοιπόν, πρὸς χάριν κάποιων Ἑλλήνων ποὺ κατάλαβαν τὴν ἀνάγκη, ἔχουμε αὐτονομία. Κι αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό.
Ἴσως τὸ παράδειγμα ποὺ χρειαζόμαστε ὅλοι μας γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὴν ὀπτική μας, τὶς προ Συνέχεια

Ἡ Ἑλλάδα «τρώει» τά παιδιά της. Ἕνα ἀπό αὐτά: Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς.

Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στό μεγαλύτερο μαθηματικό τοῦ 20οῦ αἰῶνος Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρῆ, πού σάν σήμερα (2 Φεβρουαρίου τοῦ 1950) πέθανε. Τόν μαθηματικό πού ἐνέπνευσε καί καθωδήγησε τόν Αἰνστάιν. 

Ὁ Καραθεοδωρῆς, δέν μπόρεσε νά προσφέρῃ στήν πατρίδα πού τόσο ἀγαποῦσε, ὅπως ὅλοι οἱ ἰκανοί Ἕλληνες. 

Συνέχεια