Ὅταν κάποτε γίνῃ ἡ Ἑλλὰς κανονικὴ χώρα…

Ὅταν κάποτε γίνῃ ἡ Ἑλλὰς κανονικὴ χώρα...Γράφει ὁ διάσημος περιηγητὴς καὶ χρονικογράφος Ἐβλιᾶ Τσελεμπί, γιὰ τὴν μεγάλη περάλασι τῶν συντεχνιῶν, ποὺ ἔγινε στὴν Ἰστανμοῦλ ἐπὶ βασιλείας τοῦ πολυχρονεμένου Σουλτάνου Μουρᾶτ τοῦ Δ΄ τὸ 1638, γιὰ νὰ ἑορτασθῇ ἡ ἔναρξις τῆς ἐκστρατείας κατὰ τῆς Βαγδάτης τῶν Σαβαφιδῶν: Συνέχεια

Μακρυὰ ἀπὸ τὸν θόρυβο τῶν ἀνθρώπων…

Ἀνάμεσα στὰ ὑψηλὰ χορτάρια, σὲ κάποια κρυμμένα λιβάδια τῆς Καστοριάς, ἔπαιζε ὁ νεαρὸς ἀρκοῦδος. Συνέχεια

Ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα

Ξάνθη 2006. Ἀνοικοδόμηση στόν ὑπάρχοντα πολεοδομικό ἱστό, ὅπου τό πλᾶτος τῶν δρόμων παραμένει ἴδιο, ἐνῶ τά ὕψη τρι­­πλασιάζονται.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν παρούσα κατάσταση τῶν πραγμάτων, πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι μέ τήν κυριαρχία τοῦ μοντερνισμοῦ, τήν ἐπικράτηση διεθνοποιημένων συρμῶν καί τήν οἰκονομική ἀπογείωση τῆς χώρας κατά τό δεύτερο μισό τοῦ 20οῦ αἰώνα, πραγματοποιεῖται μία καθολική ἀνοικοδόμηση τῶν ἑλληνικῶν οἰκισμῶν καί πόλεων[i]. Τό δομημένο περιβάλλον τῆς πατρίδας μας, τό ὁποῖο διέθετε ὑψηλή αἰσθητική, χαρακτηριστική ταυτότητα, ἰδιαίτερη ἀτομικότητα καί μοναδική λειτουργικότητα, ὑφίσταται ριζικές μεταβολές. Τό ἑλληνικό περιβάλλον ἀποτελεῖ πλέον προϊόν μίας ἄκρατης ἐμπορευματοποιήσεως τοῦ χώρου, ἡ ὁποία γίνεται ἀπόλυτη ἀξία. Τό νέο δομημένο περιβάλλον τῶν ἑλληνικῶν οἰκισμῶν καί πόλεων θά ἐπηρεάσει τόν ψυχισμό καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν Ἑλλήνων γιά τά ἑπόμενα χρόνια. Συνέχεια

Ἄγγλοι περιηγηταί.

Ζωηρὰ κίνησις ἤρξατο ἐν τοῖς ξενοδοχείοις τῆς πόλεως. Καὶ ἐχθὲς ἀφίκοντο ἐκ Πατρῶν οὐκ ὀλίγοι ἄγγλοι περιηγηταί, οἵτινες ἐξεχύθησαν εἰς τὰ πέριξ τῆς πόλεως, ἐνθουσιασμένοι διὰ τὸν λαμπρὸν ἥλιον τῆς ἐχθές. Πολλοὶ διηυθύνθησαν ἀμέσως εἰς τὴν Ἀκρόπολιν, ὅπου μετὰ μεσημβρίαν εἶχον συρρεύσει πολλοὶ περίεργοι παρακολουθοῦντες τὰς ἀρχαιολογικὰς ἀνασκαφάς. Συνέχεια

Ὁ ἐπιστημονικὸς ὀργασμὸς τῶν Εὐρωπαίων «περιηγητῶν».

Ἒκπληξις διακατεῖχε τὸ σύνολο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος λόγῳ τῶν ἀρχαίων χειρογράφων ποὺ φυλάσσονταν στὶς μονὲς. Οἱ «ἀρχαιόφιλοι περιηγητὲς» μετὰ ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις τους στὶς μονές, ἐπέστρεφαν στὶς χῶρες τους  μὲ «νέες ἀνακαλύψεις» ποὺ πολλὲς φορὲς ἐμφάνιζαν ὡς δικές τους, καταστρέφοντας τὰ ἀρχαῖα τεκμήρια ποὺ πιστοποιοῦσαν τὴν ἀνικανότητά τους… Συνέχεια

Edward Dodwell, ὁ Ἰρλανδός περιηγητής

 

Ἀποψις τοῦ Παρθενῶνος ἀπό τά Προπύλαια

«…Κατά τήν πρώτην μου περιοδείαν εἰς τήν Ἑλλάδαν, γνώρισα τόν ἀνείπωτον ἐξευτελισμόν νά παραστῶ εἰς τήν λεηλασίαν τοῦ Παρθενῶνος ἀπό τά ἐκλεκτότερα γλυπτά του καί στήν καταστροφή ὁρισμένων ἀπό τά ἀρχιτεκτονικά τμήματά του.
Εἶδα νά ἀφαιροῦνται ἀπό τό νοτιοανατολικό ἂκρο τοῦ ναοῦ πολυάριθμες μετόπες. Ἦταν στερεωμένες σέ ἓνα εἶδος ὑποδοχής ἀνάμεσα στίς τριγλύφους καί, γιά νά τίς ἀποσπάσουν, χρειάστηκε νά ρίξουν καταγῆς τό θαυμάσιο γεῖσο πού τίς κάλυπτε.

Συνέχεια