Βουκεφάλας, Ἀμφίπολις καὶ ἐξαφανίσεις ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων

Μελετώντας κάποιες ἀπὸ τὶς ἔρευνες τοῦ νομισματολόγου Ἀστερίου Τσιντσίφου ἐκ τῶν πραγμάτων ἀνακαλύπτουμε, δυστυχῶς μας, πὼς ἡ ἱστορία καὶ πάλι ἀποκρύπτεται συστηματικῶς ἀπὸ τοὺς (φερομένους ὡς) θεματοφύλακές της, ποὺ στὴν πρὸ κειμένη περίπτωσιν εἶναι τὸ Ὑπουργεῖον (χὰ χὰ χά…!!!) (ἀ)πολιτισμοῦ. Συνέχεια

Ἱερὰ Ὑποχρέωσις ὁ ἐπαναπατρισμὸς τῶν ἀρχαιοτήτων μας

Μία πονεμένη Ἱστορία.
Μία Ἱστορία ποὺ δὲν εἶναι ἡ μοναδική…!!!
Συνέχεια

Λίγο πρὶν τὴν ἀλήθεια

Ὅσοι μὲ διαβάζουν ἀπὸ παλιά, ξέρουν πόσες φορὲς ἐκάλεσα τὴν ἀνασκαφικὴ ὁμάδα γιὰ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὰ αὐτονόητα. Τοὺς ἐπεσήμανα κυρίως τὸν κίνδυνο τοῦ ἐξευτελισμοῦ, ἐὰν ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἐπιμένουν σὲ θεωρίες ἐκτὸς πραγματικότητος ἤ, ἐν πάσῃ περιπτώσεις, σὲ θεωρίες ἀντίθετες τῶν καταγεγραμμένων σὲ νομίσματα ἐνεργειῶν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους. Τοὺς ἔδωσα τὴν εὐκαιρία νὰ σκύψουν στὰ νομίσματα κι ἔτσι, ἀπὸ μίαν καινούργια ὁπτικὴ γωνία, νὰ ἰδοῦν τὴν ἀλήθεια. Φαίνεται ὁ κόπος νὰ ἦταν μάταιος.

Συνέχεια

Τί μᾶς κρύβουν γιά τήν Ἀμφίπολιν;

Ἐπεξεργασμένες φωτογραφίες, σκηνοθεσίες, μισὲς πληροφορίες, μισὰ στοιχεῖα, ἀλλοιωμένη πραγματικότης.
Τὴν ἀνασκαφὴ θέλουν νὰ τὴν ΘΑΨΟΥΝ!!! Πολὺ τράβηξε τὸ παιχνίδι τῆς …ἀρχαιολατρείας τους!!!
Ἄλλως τέ…
Ἡ Μενδώνη ἔχει δηλώσει ἐπιμόνως κάτι γιὰ τὸ ...«τελικὸ στάδιον τῆς ἀνασκαφῆς»!!!

Μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ πρέπει νὰ τὸ …ἐμπεδόσουμε!!! Ἀπολύτως!!! Συνέχεια

Τὸ King’s Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!!

Τὸ King’s Shropshire Light Infantry (βασιλικὸ τάγμα ἐλαφροῦ πεζικοῦ τῆς κομητείας Σροπσάϊρ) (KSLI) ἤταν ἕνα σύνταγμα τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ, ποὺ σχηματίζεται τὸ 1881, ἀλλὰ καὶ μὲ προηγούμενες ἀναφορὲς χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1755.
Η KSLI συγχωνεύτηκε μὲ τὰ συντάγματα ἐλαφροῦ πεζικοῦ ἀπὸ ἄλλες τρεῖς ἀγγλικὲς κομητεῖες τὸ 1968 καὶ γίνεται μέρος τοῦ ἐλαφροῦ Πεζικοῦ The Light Infantr.
Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2007 τὸ Ἐλαφρὺ πεζικὸ ἔγινε μέρος τοῦ νέου μεγάλου συντάγματος, T
he Rifles Συνέχεια

Ναί!!! Κάτι ΠΟΛΥ σπουδαῖον κρύβεται στὴν Ἀμφίπολιν!!!

Τὴν μία ἡ Περιστέρη ἰσχυρίζεται πὼς ὁ τάφος εἶναι ἀσύλητος (πρωΐ) καὶ τὴν ἄλλην πὼς εἶναι συλημένος (μεσημέρι).
Τὴν μία πλακώνουν ΟΛΟΙ οἱ ἀρχαιολόγοι τοῦ πλανήτου νὰ ἐκφέρουν ἄποψιν, ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ …μακαρόνια ποὺ ἔφαγε, ἤ δὲν ἔφαγε, ὁ Ἀλέξανδρος… Καὶ τὴν ἄλλην ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ νὰ θάψουν τὴν Ἀμφίπολιν!!! Συνέχεια