Θά μιλοῦσε ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ ἐάν …«κυττοῦσε» στήν Ἀμφίπολιν;

Μυστήριο ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ;
Συνέχεια

Ἱστορία τῆς Ἀμφιπόλεως μέσα ἀπὸ τὰ νομίσματα

Λαειτεία, Ἑννέα Ὁδοὶ καὶ Ἀμφίπολις

Τί ἦταν αὐτό πού ᾡνόμασε Ἀμφίπολιν τό 437 π. Χ. ὁ Ἀθηναῖος Ἄγνων; Ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψις ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μετονομασία τῶν Ἑννέα Ὁδῶν, ὅμως αὐτὴ δὲν εἶναι ὅλη ἡ ἀλήθεια. Ἡ Ἀμφίπολις περιελάμβανε, ἐκτὸς τῶν Ἑννέα Ὁδῶν καί, ἀκόμη μίαν πόλι, ποὺ εὑρίσκετο σὲ Βισαλτικὸ ἔδαφος καί, ἔκειτο, ἀκριβῶς στὴν ἀπέναντι ἀπὸ τὶς Ἑννέα Ὁδοὺς ὄχθη τοῦ Στρυμῶνος ποταμοῦ. Ἐπρόκειτο γιὰ τὴν Βισαλτικὴ Λαειτία, τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας οὐδέποτε ἀπεκαλύφθη καὶ ποὺ πάντα ἡ πορεία της ἦταν ἀνεξάρτητος τῆς πορείας τῶν Ἑννέα Ὁδῶν. Συνέχεια

Θρόνοι τῶν Ἀρχαίων

Οἱ θρόνοι τῶν ἀρχαίων

Κατὰ κανόνα δὲν ξέρω τί ὕφος νὰ κρατήσω στὴν γραφή. Θέλω νὰ βλέπω ἀπέναντί μου ἐπιστήμονες καὶ αὐτοὶ μόνον τέτοιοι δὲν εἶναι. Ὅ,τι δικό τους πεπραγμένο, εἶναι λάθος. Γιατί αὐτὸ συμβαίνει, εἶναι ἄλλη ἱστορία. Συνέχεια

Λόφος τοῦ Ἀετοῦ

Ὁ λόφος τοῦ ἀετοῦ

Τὸ ἀρχαιότερο νόμισμα μὲ τέθριππο ἔρχεται ἀπὸ τὸ Παγγαῖο καὶ πολὺ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν λόφο 133 ἢ λόφο τοῦ ἀετοῦ, ὅπου ἀνήκει ὁ «ΚΑΣΤΑΣ».

Συνέχεια

Διαστρεβλώσεις γύρω ἀπὸ τὸν τάφο τῆς Βεργίνας

Ὁ τάφος τῆς Βεργίνας

Κάθησα καὶ μέτρησα τὶς λέξεις. Μόνον δεκαέξι εἶναι, μαζὺ μὲ δύο εἰκόνες καὶ οὐδεὶς θὰ τολμήση νὰ ξαναμιλήσῃ οὐδέποτε γιὰ τάφο τοῦ Φιλίππου στὴν Βεργίνα. Καταλαβαίνω ὅτι τὰ νομίσματα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ἴδιο πρᾶγμα, δημιουργοῦν πρωτόγνωρα συναισθήματα. Τώρα ὅμως τὸ πεδίο εἶναι ἄλλο. Συνέχεια

Βεργίνας ἀποσυμβολισμὸς

Ἀποσυμβολισμὸς τῆς Βεργίνας

Εἶναι πολὺ δυσάρεστο, σὲ ἐμέναν, νὰ ὑποδεικνύω τὴν δουλειὰ τῶν ἀρχαιολόγων. Τὸν τρόπο ποὺ πρέπει νὰ ἐνεργοῦν καὶ ἔτσι ἐν τέλει νὰ φθάνουν στὰ σωστὰ συμπεράσματα. Ἁπλᾶ δὲν εἶναι δική μου δουλειὰ αὐτή. Θὰ μπῶ ὅμως σὲ αὐτὴν τὴν διαδικασία, γιατὶ τὰ πράγματα ἔφθασαν στὸ ἀπροχώρητο. Μοιάζει ὁ ἀρχαῖος πολιτισμός μας, παιχνίδι σὲ χέρια παιδιῶν, ποὺ δεκάρα δὲν δίδουν γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὸ καταστραφῇ. Τὸ ἄκρον ἄωτον αὐτῶν, εἶναι ἡ τερατώδης βεβαιότης ὅτι στὴν Βεργίνα ἀπεκαλύφθη τὸ ἀνάκτορο τοῦ Φιλίππου!!!

Ἐγχειρίδιο τοῦ σωστοῦ ἀρχαιολόγου λοιπόν.

Ἄκρη τοῦ νήματος, ἡ τεραστία νεκρόπολις τῆς Βεργίνας.
Συνέχεια