Διαστρεβλώσεις γύρω ἀπὸ τὸν τάφο τῆς Βεργίνας

Ὁ τάφος τῆς Βεργίνας

Κάθησα καὶ μέτρησα τὶς λέξεις. Μόνον δεκαέξι εἶναι, μαζὺ μὲ δύο εἰκόνες καὶ οὐδεὶς θὰ τολμήση νὰ ξαναμιλήσῃ οὐδέποτε γιὰ τάφο τοῦ Φιλίππου στὴν Βεργίνα. Καταλαβαίνω ὅτι τὰ νομίσματα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ἴδιο πρᾶγμα, δημιουργοῦν πρωτόγνωρα συναισθήματα. Τώρα ὅμως τὸ πεδίο εἶναι ἄλλο.

Ὑπάρχουν δύο ἀποδείξεις στὰ εὑρήματα ἐντὸς τοῦ τάφου, ποὺ τὸν τοποθετοῦν ἀνάμεσα στὸ 305 μὲ 280 π. Χ.. Ὅπως καταλαβαίνεται, γιὰ νὰ εἶναι τοῦ Φιλίππου, αὐτὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ἔμεινε ἄταφος περίπου 40 χρόνια. Αὐτὸ οὐδεὶς θὰ τολμήση νὰ τὸ ἰσχυρισθῇ. Ὑπάρχει καὶ μία τρίτη ἀπόδειξις, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸν πραγματικὸ ἔνοικο τοῦ τάφου. Ἐλπίζω ὅτι κάποιος θὰ ἀνοίξη τὰ μάτια του καλλίτερα.

Ὅταν τὸ ἐπιθυμῶ ἑγὼ καὶ κάτω ἀπὸ τὶς καλλίτερες συνθῆκες, θὰ κάνω τὴν ἀποκάλυψη.
Ὅμως... Ὁποιοσδήποτε ἀρχαιολόγος ἔλθῃ σὲ ἐπικοινωνία μαζύ μου, θὰ πάρη ἀμέσως τὸ ἀποδεικτικὸ ὑλικό.

Τὰ ἄφαντα νομίσματα τῆς Βεργίνας

Ἐσεῖς τί λέτε; Ὁ «ντεμέκ» τάφος τοῦ Φιλίππου στήν Βεργίνα, εἶχε νομίσματα; Ξέχασαν νά τά βάλουν οἱ ἀρχαῖοι ἢ ξέχασε νά τά δείξῃ ὁ Ἀνδρόνικος;

Γειά σου μεγάλε Ἀνδρόνικε! Μέχρι καὶ σὲ δρόμους ἐδόθη τὸ ὄνομά σου. Τί κι ἐάν, στὸ σύνολό τους σχεδόν, οἱ ἀρχαιολόγοι σήμερα, ξέρουν ὅτι τάφος τοῦ Φιλίππου στήν Βεργίνα δέν ὑπάρχει;
Ἔχει κάποιος τους «ἄντερα» νά τό φωνάξῃ;
Ἄξιοι συνεχιστὲς τοῦ Ἀνδρονίκου.

Κι ὅμως…
Οἱ Αἰγὲς εἶναι ἀκόμη στὴν Βεργίνα!

Κάποιες φωνὲς λὲν ὅτι δεν εἶναι ἴδιοι ὅλοι οἱ ἀρχαιολόγοι. Δικός μου ἰσχυρισμὸς εἶναι, ὅτι ὅλοι βγῆκαν ἀπὸ τὴν ἴδια σχολὴ καὶ ἐξαίρεση καμμία. Ἔναν ἀσύλητο μεγάλο τάφο βρῆκαν καὶ ἂν δὲν ἦταν σχέδιο, ποὺ εἶναι ἀκόμη χειρότερο, τὰ ἔκαναν «μούσκεμα». Τὸν ὀρθολογισμὸ βέβαια δὲν τὸν ἐδιδάχθησαν, οὔτε κι ἐφρόντισαν νὰ γνωρίσουν τὸ ἀντικείμενο τῆς ἐργασίας τους. Νὰ συντονισθοῦν στὴν σκέψη καὶ τὴν μεθοδολογία τῶν ἀρχαίων. Ἐάν, κατ ἐλάχιστον, τὸ εἶαν κάνη, θὰ εἶχαν ἀποσύρη τὸ ὄνομα Αἰγὲς καὶ θὰ τὸ ἀπέδιδαν στὴν Ἔσσα, ὅπου κι ἀνήκει.

Ὁ τάφος φωνάζει ὅτι εἶναι τοῦ 3ου αἰῶνος π. Χ.. Αὐτοὶ ὅμως εἶναι χρονικὰ ἀποπροσανατολισμένοι. Φαντάζει ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς γιὰ αὐτούς, ἐξωγήινος. Κρίμα. Θὰ περιορίσω τὸ πεδίο στὴν τοιχογραφία τοῦ κυνηγίου καὶ σὲ δύο εὐρήματα τοῦ ἐσωτερικοῦ.
Πῶς αὐτά ἀποδεικνύουν ὅτι προέρχονται ἀπό τόν 3ο π. Χ. αἰῶνα;
Εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ ξέρουν, γιατὶ οὐδὲ μίαν ἐπαφὴ ἔχουν μὲ ὅτι ἀφορᾶ τοὺς ἀρχαίους.
Ξανὰ κρίμα.

Κυρίες καὶ κύριοι, οἱ προσαρμογὲς ποὺ μεθοδεύετε, γιὰ νὰ ἀποκαλύψετε σπουδαία πρόσωπα κι ἔργα, δὲν ὀνομάζονται ἀρχαιολογία!

Τὸ ἀστέρι τῆς Μένδης

Κάτι αὐθεντικὸ ἀπό τήν Βεργίνα, μπορεῖτε νά μᾶς δείξετε;
Κάτι πού νά προέρχεται ἀπό ἐκεῖ καί νά μήν εἶναι «κλεμμένο»;
Μὲ τὸ ἔτσι θέλω, ὑποβιβάσατε τὸν βασιλέα Φίλιππο σὲ ἁπλὸ ἐπιφανῆ ἄνδρα καὶ τὸν θάψατε σὲ ἔναν κοινὸ Μακεδονικὸ τάφο ἐκεῖ. Θῦμα ἡ Ἀμφίπολις!
Τσαλαπατήσατε τὴν Ἔδεσσα καὶ τῆς ἀφαιρέσατε τὸ ἀρχαῖο τῆς ὄνομα Αἰγαιές.
Ὀνομάσατε τὸ 16άκτινο ἀστέρι, ἀστέρι τῆς Βεργίνας.
Ποιός σᾶς ἔδωσε αὐτό τό δικαίωμα; Ἐκεῖ τό εἴδατε πρώτη φορά;
Τώρα θα μοῦ πῇ κάποιος πὼς αὐτοὶ δὲν ἐσεβάσθησαν ὁλόκληρες πόλεις, τὴν πατρότητα ἐνός συμβόλου θά ἐσέβοντο;
Ἡ ἱστορικὴ συνέπεια, δίδει σὲ ἐμέναν τὸ δικαίωμα νὰ ὀνομάσω τὸ ἀστέρι ὡς «ἀστέρι τῆς Μένδης», ἀπὸ τὴν Χαλκιδική. 150 χρόνια παλαιότερο εἶναι τὸ Μενδαῖο ἀστέρι!!!

 

Τελικὰ τὸ μόνο που ἔχει ἡ Βεργίνα, εἶναι ἔνα γιγάντιο ἄδικο ΕΣΠΑ. Ἕνα ΕΣΠΑ ποὺ σώνει καὶ καλὰ θέλει να ἀναδείξει τὸν «νάνο» καὶ καταδικάζει σὲ ἀφάνεια ὅλη τὴν ἄξια λόγου Μακεδονία

Τὸ θέατρον τῆς  ντροπῆς

Γιὰ νὰ μὴν τρελλαθοῦμε τελείως, πρέπει ὅλα τὰ πράγματα νὰ λέγονται.
Ὑποτίθεται ὅτι αὐτὴ ἡ ἀλάνα (1) εἶναι τὸ θέατρο τῆς πρωτευούσης τῶν Μακεδόνων!

 

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐπὶ τοῦ παρόντος τι εἶναι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα στὴν Βεργίνα. Ὅμως μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ τὶ δὲν εἶναι. Δὲν εἶναι θέατρο μὲ τὴν σωστὴ ἔννοια τοῦ ὅρου. Δὲν ἀνταποκρίνεται σὲ ὁποιανδήποτε προδιαγραφὴ καί, δόξα τῷ θεῷ, ἔχουμε ἑκατοντάδες θέατρα τῆς ἀρχαιότητος πρὸς σύγκριση. Ἀκόμη καὶ ἡ σύγκρισις μὲ τὸ θέατρο τῆς Μίεζας (2), θὰ ἦταν βλασφημία. Ἂν καὶ στὴν περίπτωσή μας, τὸ μικρὸ ἢ μεγάλο ἔχει τὴν σημασία του, στὴν Βεργίνα τὸ θέμα εἶναι ἄλλο. Κάποιος ἢ κάποια ἀπὸ ἐκεῖ, πρέπει νὰ ἀποδείξῃ πρῶτα ὅτι πρόκειται γιὰ θέατρο!!! Πρέπει ἀκόμη νὰ ἀποδείξῃ, μιᾶς καὶ τὸ ἀναφέραμε, μὲ ποιοὺς ἄλλους τάφους σὰν συγκριτικὸ παράγοντα, χαρεκτηρίσθη ὁ τάφος ἐκεῖ πλούσιος καὶ βασιλικός. Μόνος τοῦ ὁ Ὠνάσης στὸν πλανήτη, δὲν θὰ ἦταν οὔτε φτωχὸς οὔτε πλούσιος.
Ἐλπίζω ἐκεῖ στὴν Βεργίνα νὰ καταλαβαίνετε τὸν συσχετισμό. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ δῆθεν ἀνάκτορα τοῦ Φιλίππου, ἐκεῖ παραπάνω ἀπὸ τὸ θεατράκι.

Οἱ κατὰ παραγγελίαν πρωτεύουσες ἔχουν δυσκολίες γιὰ νὰ καθιερωθοῦν, ἐκτὸς καὶ ἐὰν γυρίζουμε ταινία. Σὲ ταινία καὶ ἡ Νιγρίτα, ἀπὸ ὅπου κατάγομαι, γίνεται κάλλιστα πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ταινία τῆς Βεργίνας ὅμως παρετράβηξε καὶ ὁ κόσμος νύσταξε.

Θέατρο τῆς ντροπῆς

Τσίντσιφος Ἀστέριος

.

(Visited 127 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διαστρεβλώσεις γύρω ἀπὸ τὸν τάφο τῆς Βεργίνας

Leave a Reply