Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!!

Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 13

 

Τὸ King’s Shropshire Light Infantry (βασιλικὸ τάγμα ἐλαφροῦ πεζικοῦ τῆς κομητείας Σροπσάϊρ) (KSLI) ἤταν ἕνα σύνταγμα τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ, ποὺ σχηματίζεται τὸ 1881, ἀλλὰ καὶ μὲ προηγούμενες ἀναφορὲς χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1755.
Η KSLI συγχωνεύτηκε μὲ τὰ συντάγματα ἐλαφροῦ πεζικοῦ ἀπὸ ἄλλες τρεῖς ἀγγλικὲς κομητεῖες τὸ 1968 καὶ γίνεται μέρος τοῦ ἐλαφροῦ Πεζικοῦ The Light Infantr.
Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2007 τὸ Ἐλαφρὺ πεζικὸ ἔγινε μέρος τοῦ νέου μεγάλου συντάγματος, T
he Rifles
Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 17

Στην Κομητεία τοῦ Σροπσάϊρ ὑπάρχει ἔνα κάστρο-μουσεῖο ὅπου φυλάσσονται συλλογὲς ἀπό τις χρονικὲς περιόδους δράσεως τοῦ (KSLI) καὶ λέγεται Μουσεῖο Συντάγματος Ἐμπιστοσύνης τοῦ Σροπσάϊρ (Shropshire Regimental Museum Trust). Τὰ ἀρχαιότερα τμήματα τοῦ κάστρου κτίστηκαν μεταξὺ 1067 καὶ 1074, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Γουλιέλμου τοῦ Κατακτητή.
Τὶ ῥόλο ἔπαιξαν λοιπόν αὐτοί  στήν διάρκεια τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στήν περιοχὴ τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ἡ Ἑλλὰς στὸν πόλεμο αὐτὸν δὲν θὰ ἔμπαινε παρὰ μόνον καὶ ὅταν οἱ δυνάμεις τῆς Ἀντᾶντ ἰκανοποιοῦσαν τὶς ἀξιώσεις τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ὅπως εἴχαν διατυπωθῆ ἀπὸ τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνο Ἀ’ (ἐδαφικὴ ἐπέκτασις σττὴν Β. Ἤπειρο, στὴν Μακεδονία  τὴν ἀπολύτη προστασία τῶν ὁμογενῶν μας, ὑπηκόων τῆς Τουρκίας, τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Τουρκία τῆς κυριαρχίας μας ἐπὶ τῶν Αἰγαιοπελαγίτικων νησιῶν. Αὐτὰ ποὺ ἡ Γερμανία ἐγγυόταν, ἂν ἡ Ἑλλὰς ἕμενε οὐδέτερη στὸν πόλεμο αὐτό.) Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 27

Ἡ Ἀντὰντ βεβαίως οὔτε ποὺ τὸ συζητοῦσε.
Ἀπεναντίας ζητοῦσε παραχωρήσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα – ἀπὸ τὸν Στρυμώνα ἕως τὸν Ἔβρο καὶ τὴν Θάσο- στὴν Βουλγαρία γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν οὐδέτερη στάση της στὸν Μεγάλο πόλεμο.
Καὶ ὁ Βενιζέλος μὲ «περιέργη» ἐπιμονὴ υἱοθετοῦσε τῆς ἀνταντικὲς θέσεις μὲ τὴν θεωρία τῆς «σπονδυλικῆς στήλης»:

«Ἐξ ἀνάγκης θὰ περιέλθωσιν ὑπὸ ξένην κυριαρχίαν, τινὸς ἐκ τῶν συμμάχων οἱ πληθυσμοὶ οὖτοι, ὄχι διότι κατελήφθησαν αἱ χῶραι αὖται ὑπὸ τῶν συμμάχων, ἤ διότι ἀπαιτοῦσι τοῦτο οὖτοι, ἀλλὰ διότι γεωγραφικοὶ λόγοι φέρουσιν ἡμᾶς εἰς τοιαύτην θέσιν, ὥστὲ καὶ ἐὰν μᾶς ἔλεγον οἱ Σύμμαχοι ὅτι εἶναι διατεθειμένοι νὰ μᾶς ἀφήσωσι νὰ ἐπεκτείνωμεν τὰ ὅριά μας πρὸς τὰ ἐκεῖ, διὸ νὰ περιλάβωμεν καὶ τοὺ Ἑλληνικοὺς ἐκείνους πληθυσμούς, ἐγὼ τοὐλάχιστον, ὡς Ὑπεύθυνος Κυβερνήσεως, δὲν θὰ ἐδεχόμην τοιαύτην χάραξιν ὁρίων, ὡς λίαν ἐπικίνδυνον, διότι θὰ ἀνεγνώριζον ὅτι, ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ ἐκταθῶμεν ἐν συνεχείᾳ παρὰ τὴν θάλασσαν, διὰ νὰ φθάσωμεν νὰ περιλάβωμεν τοὺς Ἑλληνικοὺς Πληθυσμοὺς τῆς Θράκης, θὰ ἀνεγνώριζον, λέγω, ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ ἦτο ἀσθενεστέρα κατὰ τοιοῦτον ἐκτεινομένη παρὰ τὴν θάλασσαν, ἄνευ σπονδυλικῆς στήλης, παρ΄ ὅσον θὰ ἦτο, ἐὰν τὰ ὅρια αὐτῆς ἐστρογγυλεύοντο κατ’  ἄλλην διεύθυνσιν…»!!!

 

τα «πρωτοπαλλήκαρα» της φρουράς Βενιζέλου εκ Κρήτης που φύλαγαν τον ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ του Διχασμού!

τα «πρωτοπαλλήκαρα» της φρουράς Βενιζέλου εκ Κρήτης που φύλαγαν τον ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ του Διχασμού!

Ἔτσι ἐπέρχεται ὁ ἐθνικὸς διχασμὸς καὶ τὸ κάλεσμα τῶν Ἀγγλογάλλων ἀπὸ πλευρᾶς Βενιζέλου (στρατοπεδεύουν στὴν Θεσσαλονίκη τὸ 1915) ὥστε νὰ συνετισθῇ ἡ Ἑλλὰς καὶ νὰ συμορφωθῇ (διὰ τῶν βομβαρδισμῶν τοῦ Σαράϊγ καὶ τῶν λογχῶν τοῦ Ζονὰρ (1916), τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς) πρὸς μιὰ καὶ μόνη κατεύθυνση, αὐτῆς τῆς συμμετοχῆς της στὸν Μεγάλο πόλεμο!

Όλοι οι συνωμότες παρέα (Βενιζέλος, Κουντουριώτης, Δαγκλής,  Ζυμβρακάκης)

Όλοι οι συνωμότες παρέα (Βενιζέλος, Κουντουριώτης, Δαγκλής, Ζυμβρακάκης)

Ὁ Βενιζέλος ὁλοκληρώνει τὸν διχασμὸ μὲ τὴν κυβέρνηση τῆς Θεσσαλονίκης -κόβοντας στὰ δύο τὴν Ἑλλάδα- τὸ 1916.
Ὁ Ζονὰρ ἀνατρέπει τὸν Κωνσταντίνο καὶ ἡ Ἑλλὰς μπαίνει στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οἱ τοῦ King’s Shropshire Light Infantry ἀφίχθησαν στὴν Θεσσαλονίκη στὶς 4 Δεκεμβρίου 1915, μὲ πρόσκληση Βενιζέλου.
Ἀπὸ τὸ 1915 ἔχουν καταφθάσει καὶ οἱ Γάλλοι τοῦ Σαράϊγ.
Ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ «περίεργοι» τύποι τοῦ (KSLI) καὶ οἱ …δραστηριότητές τους, ποὺ δὲν δείχνουν νὰ εἶναι καὶ πολὺ …πολεμικές!

Ernest Gardiner

Ernest Gardiner

Φτιάχνουν στὴν Θεσαλλονίκη, καὶ συγκεκριμένα στὸν Λευκὸ Πύργο, ἕνα πρόχειρο «ἀρχαιολογικὸ κέντρο» μὲ τὸν Πλωτάρχῃ Ernest Gardiner R.N.V.R.(British Salonika Force) ἐπικεφαλῆς, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει νὰ συλλέγῃ, ἀνακατασκευάζῃ καὶ συντηρῇ τὰ εὐρύματα ἀπὸ τὶς διάφορες …«τυχαῖες» ἀνακαλύψεις -ἀνασκαφὲς στὴν περιοχὴ τῆς Ἀμφιπόλεως.
Καὶ φυσικὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ τὰ συσκευάζει καὶ τὰ ἀποστέλει στὴν Ἀγγλία καὶ ἄλλα τὰ διατηρεῖ στὴν προσωπική του συλλογή.

Lieutenant Commander Ernest Gardiner R.N.V.R. examining broken pottery in the White Tower, Salonika 1916. At this time the White Tower was used to house the British Salonika Force archaeological collection. In peace time Gardiner had been Director of the British School at Athens (1887-1895) and Professor of Archaeology at the University of London (1896-1902).

Lieutenant Commander Ernest Gardiner R.N.V.R. examining broken pottery in the White Tower, Salonika 1916. At this time the White Tower was used to house the British Salonika Force archaeological collection. In peace time Gardiner had been Director of the British School at Athens (1887-1895) and Professor of Archaeology at the University of London (1896-1902).

Σὲ καιρὸ εἰρήνης ὁ Gardiner ἦταν διευθυντὴς τῆς Βρετανικῆς Σχολῆς στὴν Ἀθήναα (1887-1895) καὶ καθηγητὴς τῆς ἀρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου (1896-1902).
Διαβάστε σχετικά:
Ἡ λεηλασία μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει συμβεῖ στὸ ἀρχαῖο παρελθόν, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς στρατιῶτες στὸν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 29Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 7Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 8Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 9Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 28Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 10Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 17Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 12

Ὁ Γάλλος Σαράϊγ καμαρώνει δίπλα σὲ ἀρχαιολογικὸ πυθάρι...

Ὁ Γάλλος Σαράϊγ καμαρώνει δίπλα σὲ ἀρχαιολογικὸ πυθάρι…

Οἱ «πολεμικές» ἐπιχειρήσεις τῶν Ἄγγλων στὴν Σαλόνικα τῆς «κυβερνήσεως» Ἐλευθερίου Βενιζέλου…

Ἔκαναν μασκὲ πάρτυ...

Ἔκαναν μασκὲ πάρτυ…

Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 15

προσέξτε τὸ δοχεῖο σὲ στῦλ ἀρχαιοελληνικό...

προσέξτε τὸ δοχεῖο σὲ στῦλ ἀρχαιοελληνικό…

Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 18

ἀθλοπαιδιές

ἀθλοπαιδιέςΤὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 31

Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 21

περιπάτους στὴν παραλία μὲ τὰ σκυλάκια ἀπὸ  τὴν Ἀγγλία...

περιπάτους στὴν παραλία μὲ τὰ σκυλάκια ἀπὸ τὴν Ἀγγλία…Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 23

 

Ἔκαναν μασκὲ πάρτυ...

έκαναν μασκέ πάρτι …

Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 15

προσέξτε το δοχείο σε στυλ αρχαιοελληνικό …Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 28

 

ἀθλοπαιδιές

αθλοπαιδιές

Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 21 Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 31

περιπάτους στὴν παραλία μὲ τὰ σκυλάκια ἀπὸ  τὴν Ἀγγλία...

περιπάτους στην παραλία με τα σκυλάκια από την Αγγλία …

Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!! 23

 

εἶχαν σὲζ λὸνγκ

εἶχαν σὲζ λὸνγκ

καὶ κουνουπιέρες...

καὶ κουνουπιέρες…

καὶ προκατασκευασμένα, ἀγγλικοῦ στῦλ, γιὰ τοὺς Ἄγγλους  ἀξιωματικοὺς  στὴν Μίκρα Θεσσαλονίκης

καὶ προκατασκευασμένα, ἀγγλικοῦ στῦλ, γιὰ τοὺς Ἄγγλους ἀξιωματικοὺς στὴν Μίκρα Θεσσαλονίκης

καὶ προκατασκευασμένα, ἀγγλικοῦ στῦλ, γιὰ τοὺς Ἄγγλους  ἀξιωματικοὺς  στὴν Μίκρα Θεσσαλονίκης

καὶ προκατασκευασμένα, ἀγγλικοῦ στῦλ, γιὰ τοὺς Ἄγγλους ἀξιωματικοὺς στὴν Μίκρα Θεσσαλονίκης

 Ἄρα, πόσο «πολεμικές»ἤταν οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν ἐγγλέζων, στήν Μακεδονία, κατά τήν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδος στόν Μεγάλο Πόλεμο;
Καί πόσο …«περίεργος» ὁ ῥόλος τοῦ Βενιζέλου καί ἡ ἐμμονή του νά εἰσέλθῃ ἡ Ἑλλὰς ἑκούσα -ἀκοῦσα σ’ αὐτόν;
Νομίζω μὲ τὰ παραπάνω στοιχεῖα μπορεῖ ὁ καθεὶς νὰ βγάλῃ ἀρκετὰ συμπεράσματα…
Τὸ πιὸ περίεργο ὅμως ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ ΣΙΩΠΗ τῆς Ἀγγλίας ποὺ γνωρίζει ( ἀφοῦ στὸ Βρεττανικὸ Μουσεῖο τὰ φιλοξενεῖ) γιὰ τὰ εὐρύματα ( ἐπίσημα καὶ μή) ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη ἀπὸ τὸ 1916!
Γιατί;

ΕΛΛΑΣ ΑΙΩΝΙΟΝ

Σημείωσις
(ἀπὸ προσωπικὸ μήνυμα τοῦ γράφοντος)

Τὸ μουσεῖο τοῦ KSLI ἐδέχθη τὸ 1992 βομβιστική ἐπίθεση ἀπὸ τὸν ΙΡΑ καὶ ἔγιναν μεγάλης ἐκτάσεως ζημιὲς στὸ σημεῖο ποὺ ἦσαν οἱ συλλογές, ἀλλα καὶ σὲ ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ κάστρο.
Ξαναάνοιξε τὸ μουσεῖο τὸ 1995.
Ἔχει τὴν σημασία του τὸ παραπάνω γεγονός…..

(Visited 133 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ King's Shropshire Light Infantry καὶ οἱ «ἀνασκαφές» στὴν Ἀμφίπολιν τὸ 1916!!!

Leave a Reply