Εἶναι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι Ἕλληνες;

Ὅλοι οἱ Εὐρωπαιοι Ἕλληνες εἶναι καὶ μᾶς τὸ κρύβουν:

Τὸ 1857 στὸ Λονδίνο ἐξεδόθη τὸ βιβλίο τοῦ Ρ. Μόργκαν, στὸ ὁποῖο διαβάζουμε:

«Ἡ καταγωγὴ τοῦ Βρεταννικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Τροία καὶ τοὺς Τρῶες οὐδέποτε ἀμφισβητήθη, ἐδῶ καὶ δεκαπέντε αἰῶνες.
Οἱ γενεαλογίες ὅλων τῶν Βρεταννῶν βασιλέων ἀνάγονται στὸν Αἰνεία.»

Ἀπὸ τοὺς θρύλους τῶν Κελτῶν γράφω ἔνα μικρὸ ἀπόσπασμα:

«Λὲς κι ὁ οὐρανὸς βοσκὸς πίσω στὴν γῆ γύριζε τὸ κοπάδι. Οἱ θεοὶ προέβαλαν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος τοὺς σκιεροὺς ναούς, καθὼς ἡ ὁμίχλη στροβιλίζετο καὶ ἐλαμπύριζε ἔτσι ἀπὸ ψηλὰ τὰ ἄστρα ἀφουγκραζόταν ἐπάνω ἀπὸ τὰ ἄδεια βάθη.»


Γνωρίζουμε γιὰ τοὺς θεοὺς τῶν Βίκινκγς, ἀπὸ ἔνα ποιητικό-θεολογικὸ ἔργο τοῦ 1220, γραμμένο στὰ ἰσλανδικά, ἀπὸ τὸν Ἰσλανδὸ Snorri, ποὺ εἶναι γνωστὸ σὰν «Prose Edda».
Τί λέει ὁ Snorri γιά τούς θεούς τῶν Βίκινκγς, στό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του, τό Gylfaginning;

«Ὁ Θῶρ, υἱὸς τοῦ Ὀντὶν καὶ θεὸς τοῦ κεραυνοῦ, ἤταν ἐγγονὸς τοῦ βασιλέως τῆς Τροίας Πριάμου. Ὁ υἱὸς τοῦ Θῶρ, ὁ Ὀντὶν ὁ Σοφὸς ἐνυμφεύθη τὴν Φρὶγκ καὶ μετεκινήθησαν βόρεια, πρὸς τὴν Γερμανία κι ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Σουηδία, Δανία καὶ Νορβηγία, ἀφήνοντας σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά τους κι ἕνα βασίλειο, γιὰ νὰ τὸ κυβερνοῦν.

Εἰδικὰ στὴν Σουηδία, ὁ Ὀντὶν καθιερώνει ἕνα σύστημα διακυβερνήσεως καὶ ἔναν κώδικα νόμων, μὲ βάση τὸ σύστημα τῆς Τροίας».

Βλεπουμε ὅτι ὅλη ἡ Εὐρώπη, καθὼς καὶ ἡ Ἰταλία, κατάγονται ἀπὸ τοὺς Τρῶες.
Οἱ Τρῶες ὅμως ἠσαν Ἕλληνες.

Ὁ Ἕλλην Δάρδανος θὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν γενέτειρά του νῆσο Σαμοθράκη καὶ θὰ πέρασῃ στὴν ἀπέναντι μικρασιατικὴ ἀκτή.
Υἱὸς τοῦ Δαρδάνου ἤταν ὁ Ἐριχθόνιος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποκτήσῃ ἀπὸ τὴν Ἀστυόχη, τὸν Τρῶα.
Ὁ Τρῶς θὰ διαδεχθῇ τὸν πατέρα του καὶ θὰ ὀνομάσῃ ὅλη τὴν χώρα Τροία.

Σύμφωνα μὲ τὸν Θουκιδίδη, ὁ Ὅμηρος δὲν κάνει διάκριση ἀνάμεσα στοὺς δύο (Ἕλληνες καὶ Τρῶες) οὔτε ἀποκαλεῖ τοὺς μὲν Ἕλληνες τοὺς δὲ βαρβάρους καί, μάλιστα, σημειώνει ὅτι μιλοῦσαν τὴν ἰδίαν γλῶσσα, καθὼς οἱ δύο πλευρὲς συνεννοοοῦντο ἀπ΄ εὐθείας, χωρὶς τὴν βοήθεια διερμηνέων, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου. (Θουκιδίδου, «Ἱστορία τῶν Πελοποννησιακῶν Πολέμων», 3).

Ἑπομένως ὅλη ἡ Εὐρώπη, ποὺ μᾶς κάνει τὴν πολιτισμένη, Ἑλλάδα εἶναι. 
Γι’  αὐτὸ μᾶς μισοῦν…
Ἔφαγαν φᾶπα ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες στὴν Τροῖα.

Ἐπάνω ἡ Τροῖα σὲ ἀναπαράστασιν.

Δαρίβας Παναγιώτης

Λίγο διαφωνῶ μὲ τὸ παραπάνω, ὅσον ἀφορᾷ στὰ συμπεράσματα.
Σαφῶς καὶ οἱ Τρῶες πρέπει νὰ ἦσαν πρωτοξάδελφά μας.
Σαφῶς καὶ ὁ Αἰνείας ἔφθασε στὴν Ῥώμη, κατὰ πῶς λέν οἱ γραφές.
Ἀλλά ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ οἱ Βίκινγς ἀπόγονοι τῶν Τρώων;
Αὐτὸ ξεπερνᾶ κάθε φαντασία.

Βέβαια, καὶ οἱ Ῥῶσσοι τὸ παλεύουν γιὰ νὰ γίνουν Ἕλληνες… Καὶ οἱ Γάλλοι… Καὶ οἱ Γερμανοί… Καὶ οἱ Ἰσπανοί… Καὶ οἱ Τοῦρκοι… Καὶ οἱ Βούλγαροι… Καὶ οἱ Βαρδαρσκανοί… Καὶ τέλος πάντων ὅλοι τους ἀναζητοῦν τρόπους νὰ συνδέσουν τοὺς ἑαυτούς τους μὲ ἕνα γνωστὸ παρελθόν, τὸ ὁποῖον ἔχει ταὐτότητα καὶ φέρει πληροφορία καὶ πολιτισμό. Κατανοητόν. Ἔως καὶ τὰ ἀμερικανὰ θεωροῦν ἑαυτοὺς ἀπ’ εὐθείας ἀπογόνους τοῦ δημοκράτου Περικλέους. Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ «θὰ ἤθελαν» ἔως τοῦ «ἔγιναν» ἔχει μίαν ἀπόστασι… Πολὺ μεγάλη!

Φιλονόη

Υ.Γ. Κατὰ πῶς τὰ λέν, αὐτὸς ὁ Αἰνείας, παρέα μὲ τὸν Ἡρακλῆ, δὲν ἄφησαν κρεββάτι γιὰ κρεββάτι… Καρπερότατοι καὶ παραγωγικότατοι!

φωτογραφία

Leave a Reply