Γιατί ΔΕΝ θά μᾶς σώση τό …ξανθό γένος;

Διότι, ἀρχικῶς, ἐὰν ΔΕΝ μποροῦμε νὰ σωθοῦμε ΜΟΝΟΙ μας, ΔΕΝ ἀξίζουμε καὶ σωτηρία.
Ἀλλὰ πέραν αὐτῆς τῆς ἀναγκαίας ἀρχῆς, ἄς ἐρευνήσουμε καὶ μερικὲς ἀκόμη πολὺ σημαντικὲς λεπτομέρειες.

Οἱ Ῥῶσσοι εἶναι χριστιανοί. Ἄρα καὶ φίλοι μας… Ἀδέλφια μας… Παραδοσιακῶς λέμε… (Θὰ θέλαμε, ἀλλὰ …ΔΕΝ!!! Ξεχνᾶμε τὰ ὀρλωφικά, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, παρόμοια!!!)
Μὲ τοὺς Τούρκους ἔχουμε ἕνα θεματάκι, ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον εἶναι οἱ Ῥῶσσοι στὴν μέση, ὅλα καλῶς ἔχουν.

Οὔπς… Εἶναι ὅμως ἔτσι ἤ ὄχι;

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι.

Μὰ πρὶν κάνουμε τὸ ἅλμα στὴν ἱστορία, ἄς ἐξετάσουμε, κάπως …ἐπιφανειακῶς, τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει σήμερα μὲ αὐτὲς τὶς δύο χῶρες.
Καὶ ἡ Ῥωσσία, ἀλλὰ καὶ ἠ Τουρκία, αὐτὴν τὴν περίδον, εἶναι στὸ στόχαστρον τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.
Ὁ μὲν Ἐρντογάν, ὡς πρόσωπον, διότι ἔχει ἤδη καταφερθεῖ κατὰ τῶν …«περιουσίων», ὁ δὲ Ποῦτιν διότι …δυσκολεύει τὴν ἐπέλασιν τῶν …«περιουσίων» ἐπίσης, στὴν χώρα του. Καὶ οἱ δύο ἔχουν ἀρχίσει νὰ χαρακτηρίζονται ὡς παρανοϊκοί, ὡς δικτατορίσκοι, ὡς ὑποψήφιοι …νεκροί.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἡ νέα (καὶ παλαιά) τάξις πραγμάτων ΔΕΝ θέλει νὰ τῆς παρουσιάζονται ἐμπόδια, ἰδίως ἀπὸ κάτι τύπους σὰν τὸν Ποῦτιν καὶ τὸν Ἐρντογάν. (Ἐπισήμως πάντα αὐτά…!!!)
Εἶναι λοιπόν, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους, ἀπολύτως δικαιολογημένη μία συμμαχία.

Κι ἐπεὶ δὴ γιὰ τὸν Ποῦτιν τὰ ξέρουμε, ἄς θυμηθοῦμε αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὸν Ἐρντογάν:

Ἀπηγορευμένες …ἔννοιες!!!

Ὀμπάμα καὶ Νετανάχιου κατά…

Γιατί ὁ ἀντισιωνιστής Ἐρντογάν δέν βοήθησε τόν ἀντισιωνιστή Ἄσαντ;

Τὰ ἐπεισόδια στὴν Τουρκία συντονίζονται ἀπὸ τὸ …INDYMEDIA τοῦ Soros!!!

Ὁ Ἐρντογάν πάει γιά …ἀπόσυρση;;;

Rothschild κατά Erdogan;

Κι ἐμεῖς;  Ἐξυπηρετούμεθα;
Μὲ τὸ Μπένυ, γιὰ παράδειγμα, νὰ στέκεται σούζα ἐμπρὸς στὶς ἐπιταγὲς τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» (τοῦ Δ΄ Ῥάιχ εἶναι, ἀλλὰ δὲν τὸ λέμε!!!) καὶ νὰ σπεύδῃ νὰ συγχαρῇ καὶ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν «κυβέρνησιν» μαριονέτα τῆς Οὐκρανίας, μᾶλλον δὲν μᾶς βλέπω νὰ στέκουμε καλῶς στὴν θέσιν μας. Διότι ὁ Ποῦτιν κυττᾶ τὰ συμφέροντα τῆς χώρας του, τὰ ὁποία συγκρούονται μὲ τὰ (προσωπικά) συμφέροντα τοῦ κάθε καραγκιόζη κουδουνισμένου. Ἐφ΄ ὅσον ὅμως ἐμεῖς διαθέτουμε καραγκιοζοκουδουνισμένα ὡς «ἡγέτες», ὁ κάθε Ποῦτιν, καὶ πολὺ σωστα, τίθεται σὲ ἀντίπαλον στρατόπεδον.
Γιὰ τὸν Ἐρντογὰν δὲν θὰ τὸ ἀναλύσουμε… Ξέρουμε!

Ἄς κάνουμε ὅμως ἀκόμη μίαν μικρὴ (σύντομη καὶ μέσῳ συνδέσμου) ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε ἐὰν πρέπῃ, ἤ ὄχι, νὰ ἀνησυχοῦμε ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις.

Τί συνέβη λίγο πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Κάποιοι ἔβαλαν ἐμπρὸς μίαν Γερμανία νὰ φαίνεται, ἐφούσκωσαν τὰ μυαλὰ κάποιων ἠλιθίων μὲ τὸν …πανγερμανισμό τους, ἐγέμισαν ἐπίσης τὰ μυαλὰ κάποιων ἄλλων ἠλιθίων μὲ τὸν …πανσοβιετισμό τους, κάποιων ἄλλων μὲ τὸν …παντουρκισμό τους καὶ τὸ …γλυκὸ ἔδεσε!
Ἐκατομμύρια νεκροί, ἀθῶοι κατὰ κύριον λόγο, θύματα τῶν …ἐπενδυτῶν καὶ τῶν τραπεζιτῶν!!!

Ἀλλὰ ἄς ἐπιστρέψω καλλίτερα στὸ …θέατρον τῶν γεγονότων.
(Τὰ πραγματικὰ μυστικά, ἀλλὰ καὶ τὶς συμφωνίες, στὸ σύνολόν τους, δὲν ξέρω ἐὰν θὰ θὰ μάθουμε κάποτε!!!)

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν Ἀρμενίων, ἀλλὰ κι ὅλων τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν, συνέβησαν κάποια πολὺ σημαντικὰ γεγονότα, ποὺ ἄλλαξαν τὶς ἰσοῤῥοπίες, πρὸς ὄφελος, τοῦ ἀνυπάρκτου ἔως τότε, Κεμᾶλ, καθὼς καὶ τῶν νεοτούρκων.
(Εἴπαμε… Στὸ μεγαλύτερό τους μέρος ἦσαν …«περιούσιοι» κι αὐτοί! Ἄρα καὶ …τμῆμα τοῦ παιχνιδιοῦ!)

Νεότουρκοι, ντονμέδες καὶ …Ἑβραῖοι!!!

Πολιτικῶς, σὲ μίαν Εὐρώπη ποὺ ἐταλανίζετο ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, μὲ μίαν Γερμανία ποὺ ἤθελε νὰ ἐξαπλωθῇ ἔως τὸν Καύκασο, ἡ τότε Τουρκία ἔγινε τὸ καλλίτερο παιχνιδάκι στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν.
Ἐξοπλισμοί, ἐκπαίδευσις, ἀκόμη καὶ ἐξωτερικὴ πολιτική, πέρασαν στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν, μὲ τοὺς νεοτούρκους νὰ αἰσθάνονται …«χαλίφηδες στὴν θέσιν τοῦ χαλίφη».
Ὁ δὲ σουλτάνος, ποὺ ἀπὸ τὸ 1909 ἄρχισε νὰ περνᾷ στὴν σφαίρα τοῦ …διακοσμητικοῦ στοιχείου, ἀκολουθοῦσε τὶς ἐντολὲς τῶν νεοτούρκων καὶ ἐφήρμοζε κι αὐτὸς (ἀνεπισήμως) τὸν παντουρκισμό, ἄν καὶ ὑποτίθεται τὸ κόμμα «Ἕνωσις καὶ Πρόοδος» τῶν νεοτούρκων, ἀπευθύνετο σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, μὲ στόχο νὰ τοὺς ἑνώσῃ.

Ὅμως….
Τὰ πράγματα δὲν ἦσαν ἀκριβῶς ὅπως φαίνονταν.

Πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στὴν Κωνσταντινούπολιν ἦταν ὁ Μοργκεντάου.
Πρέσβυς τῆς Γερμανίας στὴν Κωνσταντινούπολιν ἦταν τότε ὁ Βάγγενχάιμ. Ἕνας δαιμόνιος τύπος, ἀπολύτως πιστὸς στὸν Κάιζερ καὶ ἀπολύτως πεπεισμένος γιὰ τὴν …ἀνωτερότητα τῆς Γερμανικῆς φυλῆς. (Ναί, ὁ Κάιζερ ἐπίσης προωθοῦσε τὸν …πανγερμανισμό!!!)

Ὁ Morgenthau γράφει στὸ βιβλίο του «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου», γιὰ τοὺς Γερμανούς:

«…Οἱ κεντρικὲς δυνάμεις εἶχαν κατορθώσει νὰ ἀποσυνθέσουν τὴν Ῥωσσία, νὰ μεταβάλουν τὴν Βαλτικὴ καὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο σὲ γερμανικὲς λίμνες καὶ νὰ διανοίξουν τὴν ὁδὸ πρὸς τὴν Ἀνατολὴ μέσῳ Καυκάσου.
Ἡ Γερμανία εἶχε ἐπιβάλη τὴν κυριαρχία της στὴν Βουλγαρία, τὴν Ῥουμανία καὶ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἔβλεπε νὰ πραγματοποιοῦνται οἱ πόθοι της γιὰ ἐπέκτασιν τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴν Βόρειο Θάλασσα ἔως τὸν Περσικὸ Κόλπο.
Ὁ κόσμος γνωρίζει σήμερα – ἄν δὲν τὸ εἶχε καταλάβη ἀπὸ τὸ 1914 – ὅτι ἡ Γερμανία ἐξαπέλυσε τὸν πόλεμο μὲ σκοπὸ νὰ συντρίψῃ τὴν Σερβία, νὰ ἀποκτήσῃ τὸν ἔλεγχο τῶν Βαλκανίων, νὰ μεταβάλῃ τὴν Τουρκία σὲ δορυφόρο της καὶ νὰ ἱδρύσῃ ἔται ἕνα μεγάλο ἀνατολικὸ κράτος ὡς βάσιν γιὰ τὴν παγκόσμια κυριαρχία της….».
(Τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου, σελὶς 37, Ἀθῆναι 1998, ἐκδόσεις Τροχαλία.)

Ὁ παντουρκισμὸς ἀρχικῶς, ποὺ ἐκείνην τὴν περίοδον ἐξυπηρετοῦσε καὶ τὰ σχέδια τῶν Γερμανῶν, ἐφηρμόσθη γιὰ πρώτη φορά, ὡς πράξις βίας, κατὰ τῶν Ἁρμενίων, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1894-1896, ἀπὸ τὸν Χαμὴτ Β, μὲ πρόθεσιν νὰ ἐξαλειφθῆ κάθε ἐθνικιστικὸ στοιχεῖον ἀπὸ ὅλην τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπὸ τὶς τὶς ἀρμενικὲς ἐπαρχίες, ὡς περισσότερο περιφερειακὲς καὶ συνορεύουσες μὲ τὴν Ῥωσσία. Ἤδη ἄλλως τὲ οἱ ἐπαναστάσεις στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου εἶχαν στερήση τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἀπὸ ἀρκετὰ ἐδάφη, κι αὐτὸ ἐστάθη (μόνον!!!) ἡ ἀφορμὴ τῆς …προλήψεως μέσῳ τῶν γενοκτονιῶν.
Σὲ αὐτὴν τὴν πρώτη φάσιν τῶν ἐκκαθαρίσεων ὑπολογίζεται πὼς  ἐφονεύθησαν τοὐλάχιστον 200.000 Ἁρμένιοι. (Οἱ καταγραφὲς τῶν «πεπολιτισμένων κρατῶν» ἀναφέρονται σὲ  100.000 ἔως 200.000 φόνους Ἀρμενίων.)
Οὐσιαστικῶς ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ξεκίνησε τότε καὶ ἔληξε, ὅπως καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους λαούς, τὸ 1922, μὲ τὴν παύσιν τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας.

Ἡ μέθοδος τῆς ὁλοκληρωτικῆς γενοκτονίας πληθυσμῶν, βάσει ἐθνικιστικῶν καὶ θρησκευτικῶν κριτηρίων, ἐπανελήφθη μερικὰ χρόνια ἀργότερα ἀπὸ τὸν Κεμὰλ καὶ τοὺς νεοτούρκους, εἰς βάρος κάθε ὁμάδος ποὺ δὲν ἐδήλωνε θιασώτης τοῦ ἰσλαμισμοῦ.   Αὐτὴν τὴν φορὰ ὅμως ἡ γενοκτονία ἀφοροῦσε σὲ πολὺ περισσοτέρους λαούς, μὲ στόχο νὰ παραμείνῃ στὴν Μικρὰ Ἀσία μόνον τὸ τουρκικό-ἰσλαμικὸ στοιχεῖον.

Λόγῳ τῆς πρώτης γενοκτονίας, κι ἐφ΄ ὅσον αὐτὴ ἐπέτυχε, κατὰ τὰ κριτήρια τῶν Τούρκων, ἦταν λογικὸ νὰ ἐπαναληφθῇ σὲ κάθε λαὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ποὺ διατηροῦσε ἀκόμη τὰ ἐθνικιστικά του χαρακτηριστικά.
Μὲ τὴν παραίνεσιν τῶν Γερμανῶν, καὶ λίγο πρὸ τῶν μαχῶν στὴν χερσόνησον τῆς Καλλιπόλεως, ἐδόθησαν ὁδηγίες «τζιχάντ» σὲ ὅλους τοὺς ἱερατικοὺς ἄρχοντες, σὲ κάθε σημεῖον ποὺ ὁ ἰσλαμισμὸς ἅπλωνε τὰ δίκτυα του. (Σᾶς θυμίζει κάτι; Μήπως δράσεις ISIS;)
Ἀπὸ Θράκη ἔως Ἰνδία κι ἀπὸ τὶς ἀρμενικὲς ἐπαρχίες ἔως τὴν Αἴγυπτον, σὲ ὅλα τὰ τζαμιά, τὶς ἀγορές, τὶς πλατεῖες ἀνεγνώσθη ἡ «ἐπιθυμία τοῦ Ἀλλᾶχ νὰ ἐξαφανίσῃ κάθε ἄπιστο»!!!

Ἄν καὶ ἀρχικὸς στόχος τῶν Γερμανῶν ἦταν νὰ πληγοῦν οἱ Ἀγγλογάλλοι, γιὰ νὰ ἀποδυναμωθοῦν, στὴν οὐσίαν αὐτὸ τὸ διάταγμα ἐστάθη ἡ ἀναβίωσις τῆς μεθόδου τῶν ἐκκαθαρίσεων ἤ ἄλλως, γενοκτονίας καὶ ἀφοροῦσε στοὺς παναρχαίους λαοὺς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Μάλιστα, πάντα συμφώνως μὲ τὶς μαρτυρίες τοῦ Μοργκεντάου, οἱ Γερμανοὶ, ἐπισημοποιῶντας τὴν κατοχή τους στὴν Τουρκία, ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ ξεκίνησαν τὶς ἐπιτάξεις καὶ τὶς κατασχέσεις, ἤ ἀκόμη καὶ  τὶς ἄνευ προσχημάτων λεηλασίες, εἰς βάρος τῶν …ὑποδεεστέρων πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τοὺς Ἕλληνες* δῆλα δὴ καὶ τοὺς Ἀρμενίους ἀρχικῶς, ἀλλὰ στὴν συνέχεια κάθε ἄλλον λαὸ ποὺ ἐμπόδιζε τὸν ἀπόλυτον ἐκτουρκισμόν..
Ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἦταν ἡ πρώτη φάσις τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων νὰ ὁλοκληρωθῇ, μὲ ὅλες τὶς μεγάλες δυνάμεις τῆς ἐποχῆς νὰ …σφυρίζουν ἀδιάφορα. (Μόλις μερικὰ χρόνια μετὰ …«ἀνεκάλυψαν» κι αὐτὸ τὸ ἔγκλημα!!!)

Οἱ σκηνὲς ποὺ ἔλαβαν χώρα, ἀπὸ τὴν μία ἔως τὴν ἄλλην ἄκρη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας διαρκῶς χειροτέρευαν.
Ἀθῶοι, ἄμαχοι, παιδιά, γυναῖκες, γέροι, ἀσθενεῖς, ἀνήμποροι πληθυσμοί, ἔπεφταν διαρκῶς θύματα μίας ἄνευ προηγουμενου λυσσώδους καὶ καταστροφικῆς μανίας. Οἱ Κοῦρδοι ἐπροτοστάτησαν, ὡς ἐθελοντές, σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ μακελειό, μὲ τὸ ὄνομα Τσέτες.

Ἡ γενοκτονία ἐξαπλωνόταν.
Ἀρχικῶς αὐτὸ συνέβαινε μεθοδικὰ καὶ προσεκτικά, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀνετράπη ὁ σουλτᾶνος, ἐπεκράτησαν ἐπισήμως οἱ νεότουρκοι καὶ ἀπεβιβάσθησαν ἑλληνικὰ στρατεύματα στὴν Σμύρνη, ἦταν δεδομένον πὼς ἐκεῖ ποὺ δὲν τοὺς …ἔβλεπαν οἱ Τοῦρκοι ἐξακολουθοῦσαν τὸ γερμανικό τους πρόγραμμα ἄνευ διακοπῆς.

Ἠκολούθησαν φυσικὰ οἱ γνωστὲς πλέον μεθοδεύσεις, ἐξαγορὲς καὶ προπαγάνδες, στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ῥωσσίας, πρὸ κειμένου νὰ ὁδηγηθῇ στὴν …«κόκκινη ἐπανάστασιν» τοῦ 1917 καὶ νὰ βγῇ προσωρινῶς ἀπὸ τὸ …παιχνίδι!!!)
Κι ἔτσι 
ἡ Ῥωσσία εἶχε χάσει τὸν πόλεμο ἐξ αἰτίας …«γερμανικῶν δακτύλων» (τραπεζικοὶ ἦσαν, ἀλλὰ ἄς μὴ τὸ κάνουμε θέμα!) ποὺ ἐπαρουσιάσθησαν ὡς …μπολσεβίκοι, καὶ ἡ Γερμανία τὴν ἠκολούθησε λίγο ἀργότερα.

Τὸ νέο καθεστὼς τῆς Εὐρώπης ἦταν γεγονός. Ἄρα ἡ τράπουλα ξανὰ διεμοιράσθη καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ τοὺς …ἄσσους σὲ διαφορετικὰ χέρια. Οἱ Ἕλληνες ἦσαν οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι, ποὺ γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ ἔπεσαν θύματα τοῦ ἐθνικοῦ μας ξεπουλητοῦ (ναὶ καλέ, γιὰ τὸν βενιζέλο μιλᾶμε…!!!), ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ προσφέρῃ στοὺς φίλους του τοὺς «Ἄγγλους» τὰ πετρέλαια τῆς Μοσούλης, δὲν ἐδίστασε νὰ στείλῃ στὴν σφαγὴ χιλιάδες Ἕλληνες στρατιῶτες.
Φυσικὰ ἀμέσως μετὰ ἀπεχώρησε γιὰ νὰ …ἡρεμήσῃ καὶ νὰ …ἀναπαυθῇ κάπου ἐκτὸς Ἑλλάδος, τὴν ἴδιαν ὥρα ποὺ στὴν Μικρὰ Ἀσία τὸ αἷμα μας ἔβαφε κάθε πέτρα καὶ κάθε πουρνᾶρι.

Μετὰ τὴν πτώσιν τοῦ τσάρου καὶ τὴν πτώσιν τῆς Γερμανίας, νέες ἰσοῤῥοπίες δυνάμεωνς ἐνεφανίσθησαν λοιπὸν στὸ προσκήνιον.
Ἡ σοβιετικὴ ἕνωσις τοῦ Λένιν φυσικὰ ΔΕΝ ἐπεριορίσθη στὶς ἐντὸς συνόρων της γενοκτονίες, ἀλλὰ προεχώρησε σὲ οὐσιώδη βοήθεια καὶ συνεργασία μὲ τὸν Κεμάλ.
(Λένιν καὶ Κεμὰλ, ὅλως …«τυχαίως» ἦσαν …«περιούσιοι»!!!)

Κι ἔτσι, ἐκεῖ ποὺ παλεύαμε ἤδη μὲ τὰ θεριὰ τῆς Τουρκίας, τὰ ὁποῖα ὑποβοηθοῦντο ἀπὸ τοὺς …«φίλους» μας συμμάχους Ἄγγλους καὶ Γάλλους καὶ Ἰταλούς, καί, πιστεύοντας πὼς οἱ Γερμανοὶ πῆγαν στὸ …σπιτάκι τους, ξαφνικὰ εὑρέθημεν νὰ πολεμοῦμε μὲ ΟΛΕΣ τὶς δυνάμεις τοῦ πλανήτου.

Οἱ «ἀγαπημένοι» μας «φίλοι» Ἄγγλοι!

Τὸ τὶ συνέβη στὰ διάφορα μέτωπα, ἐὰν κερδίσαμε ἤ ἐὰν χάσαμε, εἶναι ἄλλο ζήτημα.
Σήμερα τὸ θέμα μας εἶναι οἱ …«φίλοι» μας κάθε εἴδους. Ἀπὸ Βοῤῥὰ ἔως Νότου κι ἀπὸ Ἀνατολῆς ἔως Δύσεως.
Κελεπούρια.
Γιὰ παράδειγμα…

Εἴδατε πόσο μᾶς …«ἀγαποῦν» ὅταν ΔΕΝ ἔχουν κάποιο συμφέρον ἀπό ἐμᾶς;
Καὶ εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένον κάτι τέτοιο. Ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνῃ.
Οἱ σωστοὶ ἡγέτες, ὅταν εἶναι σωστοί, ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῶν λαῶν τους τους κι ὄχι τοὺς γείτονες ἢ τὶς …συμπάθειες ἢ τὶς …ἀγάπες τους ἤ, ἀκόμη, καὶ τὰ αἰσθήματά τους. Οὔτε κἂν τοὺς ὁμοθρήσκους τους.
Ἄλλως τέ, ἐμεῖς τοὐλάχιστον, οὐδέποτε εἴδαμε καὶ κάποιαν, ὁποιανδήποτε, βοήθεια ἀπὸ τὰ …«φιλαράκια» μας. Ἀκόμη καὶ στὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ἐσφύριζαν ἀδιάφορα ὑπὲρ τοῦ σουλτάνου πάντα. Ἀλλὰ εἶναι δικαιολογημένον. (Ἐὰν τὸ πᾶμε λίγο πιὸ πίσω, κι ὁ Κατσώνης ἐγκατελήφθη ἀπὸ τοὺς …«φίλους μας τοὺς Ῥώσσους»!)

Ἡ ἱστορία μᾶς ἔχει ἀποδείξει τὰ ἐξῆς:

  • Λαὸς ποὺ ἀναζητᾶ σωτῆρες καταλήγει μὲ ἀφεντικά.
  • Φίλοι ΔΕΝ ὑπάρχουν σὲ διακρατικὰ ἐπίπεδα.
  • Κάθε φορὰ ποὺ ἐμπιστευθήκαμε κάποιον, μὲ ἤ χωρὶς τὴν θέλησίν μας, ἐμεῖς τὴν πληρώσαμε.

Καιρὸς νὰ τὸ …δοῦμε λοιπὸν ἀλλοιῶς.
Τὸ …ξανθὸ γένος ὄχι μόνον ΔΕΝ θὰ μᾶς σώσῃ, ἀλλὰ τηρῶντας τὶς σωστὲς ἀναλογίες, ἤδη στὴν Πατρίδα μας, ἄξιοι ἐκπρόσωποί του, πλιατσικολογοῦν κανονικότατα, εἰς βάρος μας, λειτουργοῦν διαφόρων εἰδῶν καὶ τύπων ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις καὶ εἶναι πάντα μέσα στοὺς πρώτους τῶν δελτίων …ἐγκληματικότητος.
Ἀδέλφια μας εἶναι κι αὐτοί ἤ ὄχι;
Ἤ μήπως μᾶς σώζουν ἤδη καί δέν τό κατάλαβα;

Έᾶν λοιπὸν συνυπολογίσῳ καὶ τὶς θέσεις τῆς Τουρκίας…
Ἐὰν συνυπολογίσῳ καὶ τὶς ἐκπεφρασμένες της προθέσεις…
Ἔ, τότε θεωρῶ ἀπολύτως βέβαιον πὼς ἀπὸ ἐμπρὸς θὰ μᾶς κτυπᾶ ἡ Τουρκία καὶ πίσω ἀπὸ τὴν Τουρκία θὰ τροφοδοτοῦν μὲ ΟΛΕΣ τους τὶς δυνάμεις οἱ τοῦ …ξανθοῦ γένους.

Φιλονόη

Γιατί οἱ Σοβιετικοί γκρέμιζαν ἐκκλησίες ἀλλά δέν πείραξαν τίς συναγωγές;

Τώρα ἀνεκάλυψε ὁ Πούτιν τοὺς Ἑβραίους τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.

Τὰ κρυφὰ δάνεια τῶν κομμουνιστῶν.

Πέντε μῦθοι γιὰ τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο.

Ἡ Εὐρώπη τῶν …Ἑβραίων.

Διευκρινήσεις

Ἀφῆστε τὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξε ὁ ΤΟΤΕ Βενιζέλος στὴν ὑπόθεσιν!!! Ἔδωσε ἐντολὴ ἀνεφοδιασμοῦ καὶ τροφοδοσίας τῶν ὑποβρυχίων ποὺ θὰ ἀπέκλειαν τὴν Ῥωσσία ἀπὸ τὴν Μεσόγειο, γιὰ νὰ δυναμώσῃ τὴν Τουρκία καὶ τὴν Γερμανία.
Ποιός πιό ἐχθρός;

«….H πρώτη δόση ήταν το καλοκαίρι του 1920.
O Γ. Oρτζονικίτζε παρέδωσε σε αντιπροσώπους της M.E.T. 6 χιλιάδες όπλα, 5 εκατομμύρια σφαίρες και 17.600 οβίδες. Tο Σεπτέμβριο παρεδόθησαν στο Eρζερούμ 200,6 χιλιόγραμμα χρυσού σε ράβδους. Tον Nοέμβριο του 1920 διεκόπη προσωρινά η παράδοση χρυσού και όπλων εξαιτίας της εισβολής του κεμαλικού στρατού στην Aρμενία. Tον Δεκέμβριο επανελήφθη η παράδοση χρυσού και όπλων. Tον Iανουάριο και Φεβρουάριο του 1921 παρεδόθησαν στον Tουαψή για λογαριασμό της κεμαλικής κυβερνήσεως 1.000 βόμβες, 1.000 εγκαιροφλεγείς πυροσωλήνες, 1.000 γομώσεις, 1.000 σωλήνες στροφαλοτριβής, 4.000 χειροβομβίδες και 4.000 εγκαιροφλεγείς σφαίρες.
Aυτές οι παροχές ήταν το πρόγευμα για το μεγάλο φαγοπότι που υπεγράφη στις 16 Mαρτίου 1921.
Tότε ο Λένιν προσέφερε 33.275 τυφέκια, 57.986.000 φυσίγγια, 327 πολυβόλα, 54 τεμάχια πυροβολικού, 129.479 οβίδες, 1.500 σπάθες, 20.000 αντιασφυξιογόνες προσωπίδες και μεγάλες ποσότητες άλλων στρατιωτικών ειδών. H σοβιετική κυβέρνηση συνέχισε να βοηθά τον Mουσταφά Kεμάλ ως το τέλος της μικρασιατικής περιπέτειας. Στις 23 Mαρτίου 1921 η κυβέρνηση του σοβιετικού Αζερμπαϊτζάν έστειλε δωρεάν για τις ανάγκες του κεμαλικού στρατού 30 δεξαμενές με πετρέλαιο, 2 δεξαμενές με βενζίνη και 8 δεξαμενές με κηροζίνη….

O M. Kεμάλ στην απαντητική ευχαριστήρια επιστολή του έγραφε:
«Aυτή η
μεγαλοσύνη και η φιλανθρωπική πράξη της σοβιετικής Pωσσίας ως προς τους άτυχους, τους οποίους η απληστία του ιμπεριαλισμού και η βαρβαρότητα των Eλλήνων έριξαν στην πιο φρικτή ανέχεια, θα εκτιμηθεί ανάλογα από τον τουρκικό λαό».

Στις 29 Iουνίου 1921 δόθηκε η δεύτερη δόση των 5.000.000 χρυσών ρουβλίων…. 

«2.000 βλήματα για πυροβόλα των 10,5 εκατοστών, τα οποία ελήφθησαν τοποθετημένα σε 494 κιβώτια, σε επτά φορτηγά βαγόνια, καθώς επίσης ελήφθησαν, σε ένα βαγόνι, τοποθετημένα μέσα σε 52 κιβώτια, 2.000 σραπνέλ (μύδροι) και σε 5 κιβώτια 2.200 τεμάχια τα οποία θα μεταφερθούν για μελέτη και δοκιμές στην Άγκυρα. Eκτός από αυτά έφερε σε 8 κιβώτια έτοιμα βλήματα Pωσσίας για πυροβόλα των 12 εκατοστών και 20 τεμάχια…
Σ’ ένα βαγόνι 103 κιβώτια άκαπνης πυρίτιδας και σε ένα άλλο βαγόνι 288 τεμάχια δυναμίτιδας, 828 πήχεις καλώδια, 289 τεμάχια κονταρόξυλα, 190 τεμ. καθίσματα, 180 τεμ. λουριά για χαλινάρια και 170 λουριά για τυφέκια, 288 λουριά, 210 λουράκια, 126 ζώνες, 269 τεμ. λουριά για νίγλες, 136 τεμ. λίγο μεταχειρισμένα εφίππια, 97 περιαυχένια, 528 τεμ. αγκράφες και αναρτήρες.»…. 

…Tον Aπρίλιο του 1922 η Mόσχα ενίσχυσε οικονομικά την αγορά όπλων για τους Kεμαλικούς από την Γερμανία. O οπλισμός αυτός μεταφερόταν στην Άγκυρα με πλοία, ως την Aγία Πετρούπολη, και από εκεί με τον οργανισμό σιδηροδρόμων της Pωσσίας.

Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά και για αγορά οπλισμού από την Γαλλία:
«Επειδή δεν έφτασαν οι 760 χιλιάδες φράγκα, δεν μπορούσε να γίνει η αγορά στο Παρίσι και ο Nουρή μπέης ζητεί να του επιτραπεί να ξαναπάει εκεί, για να αποφασίσει επί τόπου με ποιον τρόπο θα είναι δυνατόν να κλείσουμε τη συμφωνία για την πραγματοποίηση της εμπορικής συναλλαγής με περισσότερο ευνοϊκούς όρους ή για την αγορά τουλάχιστον ενός μέρους των απαιτούμενων πραγμάτων»….

…H νίκη των Kεμαλικών στον Σαγγάριο ήταν πρωτίστως νίκη των σοβιετικών όπλων.
Tο σοβιετικό σύνδρομο στην Eλλάδα δεν επέτρεψε την ανοικτή παραδοχή ότι ο ελληνικός στρατός στην Mικρά Aσία δεν νικήθηκε από τον γυμνό κεμαλικό στρατό, αλλά κατά πρώτον από τα σοβιετικά όπλα και τους σοβιετικούς συμβούλους και κατά δεύτερον από τα ιταλο-γαλλικά συμμαχικά όπλα και την ανθελληνική συμμαχική διπλωματία…»

Πῶς οἱ Σοβιετικοὶ συνετέλεσαν στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή.

*Ὁ Βάγγενχαϊμ ἀπορεῖ γιατὶ «συγκαταλέγονται οἱ Ἕλληνες στὴν πρώτη σειρὰ τῶν πολιτισμένων ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης».
(Ἀφιέρωμα στὸν Νίκο Σβορῶνο Ἰ, σελὶς 370, σημείωσις 3-ἀπὸ σημείωσιν τοῦ βιβλίου «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου», σελὶς 233)

Οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίον «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου», τοῦ Henry Morgenthau, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὶς σελίδες: 152, 234,

Leave a Reply