Γιατί ὁ Μακρόν κι ὄχι ἡ Λεπέν;

Τὴν Κυριακὴ 7 Μαΐου, ἡμέρα τῶν γαλλικῶν ἐκλογῶν καὶ λίγο πρὸ τῶν ὁριστικῶν ἀποτελεσμάτων, ἀπεφάσισα νὰ δημοσιεύσω (ῥισκάροντας) τὶς ἀπόψεις μου γύρω ἀπὸ τὸ «φαινόμενο Λεπέν», ποὺ πιστεύω πὼς πλησιάζει ταχύτατα τὴν ἐξουσία (παρὰ τὰ πρόσφατα ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα), καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ βρώμικο παιχνίδι προπαγάνδας ποὺ ἔστησαν ἀπροκάλυπτα κι ἐκεῖ.
Ἔγραψα, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἐξῆς:

«…Οἱ …λαϊκὲς ἐντολές, γιὰ τοὺς κατσαπλιάδες τοῦ πλανήτου δὲν ὑπάρχουν καὶ δὲν λαμβάνονται ὑπ΄ ὄψιν. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι κατσαπλιάδες «ἐκτρέφουν» μόνον ὑπάκουα ὑπανθρωπάρια, τὰ ὁποῖα φοροῦν κάθε εἴδους προσωπίδα, μὲ σκοπὸ νὰ καλύπτουν κάθε εἴδους ἐπιλογὴ (ἂς ποῦμε) ἰδεολογική, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξεφεύγουν τὰ χαχολάκια, παγκοσμίως, ἀπὸ τὰ γνωστά μας μαντριά.
Κι ἀκριβῶς αὐτά, τὰ νέου τύπου κόλπα, χρησιμοποιοῦνται σήμερα γιὰ τὴν ἐπίσης ἐκλεκτὴ τῶν κατσαπλιάδων Μαρὶν Λεπέν….

…Ἡ Λεπὲν δὲν εἶναι καλὴ ἢ κακὴ γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ ὅπως κάθε ἄλλος ὑποψήφιος στὴν Γαλλία, εἶναι κακὴ γιὰ τοὺς Γάλλους, ἐφ΄ ὅσον ἐκτελεῖ ἐντολὲς καὶ δὲν ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἰδίους τοὺς Γάλλους. Ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι τὸ ποιοὶ μετέχουν τοῦ κόμματός της…

…Καὶ ὤ…. (μία ἐπαναλαμβανομένη) …σύμπτωσις (ποὺ παύει φυσικὰ νὰ θεωρεῖται ὡς σύμπτωσις!!!)…!!!
Λίγο πρὸ τῶν γαλλικῶν ἐκλογῶν ὁ ἐπίσημος ἀντιπρόσωπος τῶν Rothscild (βλέπε πρόσφατον παράδειγμα Κίλλαρυ) ἀντιμετωπίζει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο φαινόμενον ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ ὁμοϊδεάτης του, μερικοὺς μῆνες πρίν, στὴν ἄλλην πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ….»

Ὥρα τῆς Λεπέν;

Ἐπανέρχομαι ὅμως σήμερα, μὲ πολλὲς ἀπορίες, προβληματισμοὺς κι ἐρωτήματα (ποὺ θὰ σᾶς καταθέσω παρακάτω), ἰδίως μετὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν γαλλικῶν ἐκλογῶν (ποὺ καλύπτουν φυσικὰ ἀπολύτως τὰ γούστα τῶν τοκογλύφων).
Ἐρωτήματα πού, βάσει αὐτῶν ποὺ ἀντιλαμβάνομαι, θὰ ἔμεναν ἀναπάντητα, ἐὰν δὲν συσχετίζοντο με φαινόμενα ποὺ παρουσιάζονται σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ ἰδίως στὴν χώρα μας. Φαινόμενα ποὺ ὁδηγοῦν βεβαιωμένα τοὺς πληθυσμοὺς σὲ ἐπιλογὲς …ἐξ ἀνάγκης, ἀκραίων (ἐπισήμως) κομμάτων καὶ ἡγετῶν, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἔξαρσιν τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τελικῶς τὶς πολὺ ἔντονες συγκρούσεις, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν σὲ πολέμους, ἀκόμη καὶ μέσα στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη.

Ἂς ἀποσαφηνίσουμε ὅμως μερικὲς οὐσιώδεις λεπτομέρειες.
Ὁ ἐθνικισμὸς ἀπὸ μόνος του εἶναι καλός, γιὰ ὅλους ἐκείνους τοὺς σκεπτομένους πολίτες, ποὺ τὸν ἀντιλαμβάνονται ὑγειῶς.
Ὁ ἐθνικισμός, ὑπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐκφρασθῇ, διότι ἀφ΄ ἑνὸς οἱ κομματικοὶ σχηματισμοί, ποὺ καπελώνουν καὶ κατευθύνουν πρὸς συγκεκριμένα «μαντριά» τοὺς πολῖτες, καταντοῦν μέσα ἐλέγχου καὶ καταστολῆς τῶν πολιτῶν καί, ἀφ΄ ἑτέρου, ταὐτίζεται, στὶς περισσότερες χῶρες, μὲ δικτατορικὲς ἐκδοχές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θεωρεῖται, γιὰ μεγάλη μερίδα τῶν πολιτῶν, ὡς ἀπειλή.
Ὁ …τύπου ἐθνικισμός, μὲ τὴν μορφὴ ποὺ τείνει νὰ ἐμφανισθῇ σήμερα στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης (κι ὄχι μόνον) εἶναι καταστροφικός, διότι περιλαμβάνει σαφῶς ῥατσιστικὲς ἀποχρώσεις, καθὼς ἐπίσης καὶ δικτατορικὲς τάσεις (βλέπε, γιὰ ἀρχή, Οὐκρανία), μέσα σὲ ἕνα ἀπολύτως δικτατορικὸ νομικὸ πλαίσιο (Ἡνωμένη Εὐρώπη) ποὺ θεωρεῖ τὸν ἀντίλογο ἀπειλή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν φιμώνῃ. Ἄλλως τὲ ἡ Εὐρώπη σήμερα δὲν χρειάζεται ὑγειῶς σκεπτομένους πολῖτες, παρὰ μόνον μαντρωμένους σὲ ὁμάδες, κόμματα καὶ θρησκεῖες, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ θέτῃ διαρκῶς συγκρουσιακὲς συνθῆκες, μεταξὺ αὐτῶν τῶν ὁμάδων, πρὸ κειμένου νὰ ἀσχολοῦνται μὲ δευτερεύοντα καὶ ἀνούσια θέματα οἱ «μαντρωμένοι» καὶ οὐδέποτε μὲ τὰ πραγματικὰ προβλήματά τους.

Παραλλήλως, ἰδίως μέσα σὲ αὐτὸ τὸ μόρφωμα, προβάλλουν πλέον ὡς διέξοδοι, ἀπὸ τὸ πολιτικὸ τέλμα, ἰδίας νοοτροπίας δικτατορικὲς προτάσεις καὶ τακτικὲς (τύπου ναζισμοῦ καὶ φασισμοῦ, κομμουνισμοῦ καὶ σοσιαλισμοῦ, ἀναρχισμοῦ καὶ κάθε εἴδους αὐταρχισμοῦ, ποὺ εἶναι πάντα οἱ μοναδικὲς διέξοδοι γιὰ τοὺς πολῖτες, ἀλλὰ σὲ ὅλο καὶ πιὸ παρανοϊκὲς ἐκδοχές), ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ λύσουν προβλήματα, μὰ γιὰ νὰ τὰ μεγιστοποιήσουν. Ὅσο περισσότερες οἱ πολιτικο-κομματικὲς ἐκδοχές, τόσο περισσότερες οἱ ἐπερχόμενες συγκρούσεις καὶ τόσο μεγαλυτέρα ἡ ἐπαπειλουμένη ἀστυνόμευσις. Ὅσο οἱ κοινωνίες χάνουν τὴν συνοχή τους (πολυφυλετικές), τόσο εὐκολότερα διαχωρίζονται σὲ …«ἄσπρο καὶ μαῦρο», μὴ ἐπιτρέποντας στὴν μέση ὁδὸ (τὸ …«γκρί») νὰ ἐκφρασθῇ. Κι ὅσο οἱ κοινωνίες μας πολυ-φυλετοποιοῦνται, τόσο ὁ ἀληθὴς ἐθνικισμὸς ἐκλαμβάνεται ὡς κάτι ἐχθρικὸ καὶ ἐπικίνδυνον, ἐφ΄ὅσον, στὴν πραγματικότητα, ὁ ἀληθὴς ἐθνικισμὸς εἶναι πατριωτισμός. Μὰ ἕνας ὑγιὴς πατριωτισμὸς ἀπειλεῖ πρωτίστως τοὺς τοκογλύφους καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ὅλες οἱ ὁμάδες ποὺ τοὺς ὑπηρετοῦν, μεριμνοῦν γιὰ τὴν κατασυκοφάντησίν του καὶ τὴν ἀλλοίωσίν του. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἢ θὰ θεωρεῖται (ὑπὸ τοὺς ὑπάρχοντες διαστρεβλωτικοὺς ὅρους) μοναδικὴ διέξοδος, ἢ θὰ θεωρεῖται εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν.

Ὁ (πραγματικός) ἐθνικιστὴς εἶναι πρῶτα καὶ κύρια πατριώτης, ἀγαπᾶ τὸ ἔθνος του, τὴν φυλή του, τοὺς συνανθρώπους του καὶ οὐδέποτε ἐπιθυμεῖ νὰ καταστρέψῃ ἄλλους λαοὺς γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ ὁ ἴδιος «ζωτικὸ χῶρο» (βλέπε καὶ ναζί).
Ὁ (πραγματικός) ἐθνικιστὴς μαζὺ μὲ τὸ δικό του ἔθνος ἀγαπᾶ καὶ σέβεται ὅλα τὰ ἔθνη καὶ τὶς φυλές, ἐπιδιώκει τὴν συνεργασία μαζύ τους καὶ  ἀνταλλάσσει χρήσιμα πολιτιστικά, γνωσιακὰ καὶ ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, δίχως νὰ παρεμβαίνῃ στὶς ἐθνικές τους ταὐτότητες καὶ δίχως νὰ ἐπιτρέπῃ ἀλλοιώσεις στὴν δική του (βλέπε Κεμάλ, Βουλγάρους, Ἀμερικανοὺς ἐποίκους, Στάλιν, ποὺ διέσυραν καὶ διασύρουν τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὸν πατριωτισμό, πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων καὶ τῆς ἐξουσίας τους).
Ὁ (πραγματικός) ἐθνικιστὴς δὲν κρύβεται πίσω ἀπὸ κόμματα καὶ κουκοῦλες, ἀλλὰ παραμένει ἀνέντακτος, ὑπέρμαχος τοῦ Δικαίου καὶ τῶν Ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πολεμιστὴς κάθε στιγμὴ τῆς ἐλευθερίας του καὶ δίχως νὰ ἀπειλῇ τὴν ἐλευθερία τῶν ἄλλων.
Μὰ σήμερα δὲν ὑπάρχουν ἐθνικιστές, ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπάρχουν καὶ πάρα πολλοὶ ποὺ νὰ ἀντιλαμβάνονται τοὺς βασικοὺς κανόνες τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἂν καὶ ἄλλως διαδίδεται.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς διευκρινήσεις, καλὸ εἶναι νὰ ἐπανεξετάσουμε τὸ ἐὰν πράγματι ἡ Λεπὲν εἶναι ἐκφραστὴς τῶν ἐθνικιστῶν τῆς Γαλλίας ἢ ὄχι, στρεβλώνοντας κι αὐτή, μὲ τὴν σειρά της, γιὰ τοὺς Γάλλους, βασικὲς ἔννοιες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐλευθερία τους, στὴν αὐτοδιαχείρισίν τους καὶ στὴν εὐνομία τους.

Σαφῶς καὶ δὲν εἶναι ἡ Λεπὲν ὑπέρμαχος τοῦ ὑγειοῦς γαλλικοῦ ἐθνικισμοῦ. Σαφῶς καὶ ἡ Λεπέν, μαζὺ μὲ ἀρκετὲς ἄλλες ἀντίστοιχες κομματικὲς κιμαδο-μηχανές, σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, ἐκφράζει ἕνα μόρφωμα, ποὺ παρουσιάζεται ὡς ἐθνικισμός, ἴσα ἴσα γιὰ νὰ συκοφαντηθῇ ὑπὲρ τοῦ δέοντος ὁ ἐθνικισμός. Καὶ σαφῶς φυσικὰ ἀντίστοιχες τάσεις καλλιεργῶνται σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Ἡνωμένης μας Εὑρώπης, ὄχι φυσικὰ γιὰ τὸ καλό μας.

Ὅμως τὸ ἐὰν εἶναι (ἢ δὲν εἶναι) ἐθνικίστρια ἡ (κάθε) Λεπὲν τῆς (κάθε) Γαλλίας εἶναι κι ὁλίγον περιττὸ γιὰ τὰ δικά μας δεδομένα, ἰδίως ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες.
Ἤ μήπως ὄχι;
Ἂς τὸ …σκαλίσουμε λίγο λοιπόν, γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ ἐὰν ἀφορᾶ, ἤ ὄχι, στὴν δική μας πραγματικότητα κι ἐὰν ὀφείλουμε νὰ ἐπανεξετάσουμε τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα ὑπὸ ἄλλα πρίσματα, ἀντιλαμβανόμενοι, ἐμμέσως, κάτι καὶ ἀπὸ τὴν δική μας πραγματικότητα.

Ἐδῶ καὶ καιρὸ διαπιστώνουμε πὼς οἱ γραμμὲς τῶν Rothschild-πSoros εἶναι οἱ ἐξῆς:

  • Πολυπολιτισμὸς καὶ πολυφυλετισμός, μὲ σκοπὸ τὸ ἕνα, νέον, ἀνθρώπινον εἶδος…
  • Δημιουργία μικροκρατιδίων, πολὺ μικρῶν καὶ ἀπολύτως ἐλεγχομένων…
  • Ἐντὸς αὐτῶν τῶν μικροκρατιδίων θὰ ἐφαρμόζονται συστήματα ἀμέσου δημοκρατίας (λέει) καὶ ὑπερ-σοσιαλισμοῦ (τῶν τοκογλύφων).
  • Ἕνα νομικὸ πλαίσιον γιὰ ὅλους τοὺς πολῖτες παγκοσμίως.
  • Ὑπέρ-πτωχοποίησις ὅλων τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων παγκοσμίως.
  • Ὑπέρ-ἔλεγχος καὶ ὑπέρ-ἀστυνόμευσις (μὲ πρόσχημα τὴν προστασία τῶν κοινωνιῶν ἀπὸ τὴν – δημιουργημένη ἀπὸ αὐτούς – τρομοκρατία)
  • Ἕνα νόμισμα (πλασματικὸ καὶ …ἀνύπαρκτον!!!) καὶ «τσιπάρισμα» ὅλων.
  • Μία Ἀρχὴ (τῶν τοκογλύφων) καὶ
  • Μία θρησκεία (ὡς ἐξ …ἀποκαλύψεως ἐκ τῶν ἐξωγηΐνων!!!).

 

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

Μιγαδισμός. Μαῦρο καὶ ἄσπρο.

Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«προσφύγων»

Ὅπως ἀνέβασαν τὸν Χίτλερ, ἔτσι ἀνεβάζουν καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή…

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα…

Στὴν πραγματικότητα θὰ ἔχουμε μίαν Εὐρώπη μὲ καταπιεσμένους λαούς, μὲ πολλὲς φυλές, μὲ πολλὰ μικρὰ κρατίδια, ποὺ θὰ δικαιολογοῦν τὶς μεταξύ τους συγκρούσεις (ἰδίως φυλετικὲς συγκρούσεις), μὲ ὑποχρεωτικὴ φυλετικὴ ἐπιμειξία (ὅταν θὰ ἐπικρατοῦν κατὰ τόπους συνθῆκες γενοκτονίας), μὲ μακροχρονίους πολέμους, μὲ ὑψηλὴ ἀστυνόμευσιν, μὲ ἐπηυξημένη τρομοκρατία, μὲ ἀντιτρομοκρατικοὺς νόμους γιὰ κάθε …γοῦστο καὶ μὲ ἀνύπαρκτες ἐλευθερίες γιὰ τοὺς πολῖτες.
Στὴν πραγματικότητα, βάσει πάντα τῶν σχεδιασμῶν τους, ὁδεύουμε ταχύτατα γιὰ τὸ θέατρον τῶν διαρκῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, ποὺ ἀφ΄ ἑνὸς θὰ καταστρέψουν τὴν Εὐρώπη καί, ἀφ΄ ἑτέρου, θὰ χρησιμοποιῶνται ὡς ἀφορμὲς γιὰ νέες ἀπομειώσεις πληθυσμῶν, ἀλλὰ καὶ ἐλευθεριῶν, μέσα ἀπὸ ἀλληλοδιαδεχόμενες καὶ πολλαπλῶν ἐπιπέδων συγκρούσεις.
Στὴν πραγματικότητα τὸ σοσιαλιστικό τους μοντέλο, συνδυαστικὰ μὲ τὸν ἄκρατο θρησκευτικὸ φανατισμὸ (βλέπε μοντέλο Βοσνίας ποὺ …ἐπέτυχε) θὰ ἐπιβληθῇ ὡς μονόδρομος  …σωτήριος καὶ ἀδιαπραγμάτευτος.

Ποιός θυμᾶται τήν Βοσνία;

Αἰχμὴ τοῦ κάθε δόρατος οἱ (τάχα μου) ἐθνικιστὲς τῆς κάθε περιοχῆς (βλέπε, γιὰ τὴν ὥρα, μεγάλη Ἀλβανία, μεγάλη Σερβία, μεγάλη Βουλγαρία), κατὰ τῶν (τάχα μου) ἐθνικιστῶν ἄλλων περιοχῶν (βλέπε, γιὰ τὴν ὥρα, Σκόπια), συνδυαστικὰ πάντα (ἐπὶ τοῦ παρόντος) μὲ θρησκευτικοὺς φανατισμοὺς (ἐδῶ μᾶς τὸ ἔχουν ἕτοιμο τὸ …μοντελάκι!!!) γιὰ νὰ καλλιεργοῦν καὶ νὰ διατηροῦν τὶς ἀδικίες, θέτοντας τὶς προϋποθέσεις γιὰ νέες  ἀναταραχὲς καὶ νέες συγκρούσεις.
Μία ἀνακύκλωσις ὀργῆς, θυμοῦ, βλακείας, ἀδικίας, θανάτου καὶ ἐπαναλαμβανομένων πολέμων, μέσα ἀπὸ ἀνακυκλούμενες προπαγάνδες σὲ ὑψηλὰ καὶ …χαμηλότερα ἐπίπεδα, ἀναλόγως τῶν κατὰ τόπους ἀναγκῶν καὶ σχεδιασμῶν τους. Μὲ πρόσχημα αὐτὸν τὸν (κατὰ τὰ δικά τους μορφώματα) ἐθνικισμό, μὲ ὑποκατάστατον τὸν θρησκευτικὸ φανατισμὸ (ὅπου ἔχει καλλιεργηθεῖ-βλέπε Βοσνία) θὰ ζήσουμε συνθῆκες φρίκης στὴν πεπολιτισμένη μας Εὐρώπη.

Στρατόπεδα τοῦ ISIS στό Κόσσοβο;

Κι ὅλα αὐτὰ διότι κακῶς ἐννοήσαμε καὶ πάλι τὶς (πραγματικές) ἀνάγκες μας, ὡς λαοί, τὶς ἀλήθειες καὶ τοὺς στόχους μας.  .

Οἱ ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς, κατὰ τὴν δική μου ἄποψιν, ἔπαιξαν ἕναν πολὺ βρώμικο ῥόλο κατὰ τῶν Γάλλων, ἀλλὰ καὶ κατὰ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Εὐρώπης, ἐφ΄ ὅσον ὅσοι δὲν ἤθελαν τὴν Λεπὲν (καὶ τὴν κάθε ἀντίστοιχο Λεπὲν τῆς Εὐρώπης), δὲν τὸ ἔκαναν διότι μισοῦν τὴν Πατρίδα τους ἢ διότι δὲν εἶναι ἐν δυνάμει ἐθνικιστές, ἀλλὰ διότι μισοῦν κάθε τὶ ποὺ στρεβλώνει τὸν (πραγματικὸ καὶ ὑγιή) ἐθνικισμό, μετατρέποντάς τον σὲ ἀκρο-δεξιά(-αριστερά) βιτρίνα ἀπομειώσεως ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν.
Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκλογές, λαμβάνοντας τὶς ἀναγκαῖες πιστώσεις χρόνου καὶ οἱ Γάλλοι (ποὺ ἤδη βιώνουν ἀκραῖες συνθῆκες ἀστυνομεύσεως, λόγῳ τῆς …«τρομοκρατίας»), συνδυαστικὰ μὲ τὶς «ὡρολογιακὲς βόμβες» τοῦ μεταναστευτικοῦ, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀπομειώσεις τῶν ἐλευθεριῶν τους καὶ τῶν εἰσοδημάτων τους, θὰ στραφοῦν, ἐξ ἀνάγκης, στὸ (τύπου) ἐθνικιστικὸ κόμμα τῆς Λεπέν, ἐλπίζοντας σὲ κάποιαν σανίδα σωτηρίας.
Ὑποψιάζομαι δὲ πὼς εἰδικῶς τώρα, μὲ τὸ τσιράκι τῶν Rothschild στὴν Ἀρχή, θὰ ἐπισπεσθοῦν οἱ διαδικασίες ὑπερἐθνικιστικοποιήσεως τῶν Γάλλων.

Γιατί λοιπόν δέν …«ἐξελέγη» ἡ Λεπέν;
Μὰ γιὰ νὰ δοθῇ ὁ κατάλληλος χρόνος καὶ νὰ προετοιμασθοῦν οἱ Γάλλοι γιὰ τὴν μεγάλη τους μεταστροφὴ σὲ κάτι πιὸ …πατριωτικό, ἀλλὰ πάντα ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ τοκογλυφικοῦ σιωνισμοῦ.

Εὔχομαι νὰ κάνω λάθος καὶ ὅλα αὐτὰ νὰ εἶναι φαντασιώσεις μου.
Ἐὰν ὅμως, κατ’ ἐλαχίστη πιθανότητα, ὑπάρχει περίπτωσις νὰ συμβοῦν (ὅλα ἢ τμῆμα τους) τὰ παραπάνω, πολὺ φοβᾶμαι πὼς κάποιοι, ἐντὸς τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν, θὰ βιώσουν συνθῆκες φρικτῆς δουλείας, μέσα στὰ ἐπόμενα χρόνια.

Φιλονόη

Σημείωσις

Καί;;; Τελικῶς; Θά ὁλοκληρώσουν τό νέο αὐτό ἔγκλημά τους κατά τῆς ἀνθρωπότητος; Ἤ ὄχι;
Τί νά σᾶς πῶ;
Αὐτὰ σχεδιάζονται… τὸ ἐὰν θὰ ἐπιτευχθοῦν ὅμως, ἤ ὄχι, μᾶς τὸ ἀποδεικνύει ἡ …ἱστορία, ποὺ ἔως σήμερα, ἔχει καταγράψει μᾶλλον ἧττες τους, κάθε φορὰ ποὺ θέλησαν νὰ ἐπαναλάβουν τὸ παραπάνω σενάριον.
Πότε; Μὰ πολλὲς φορές… Ἐμεῖς ἴσως νὰ μὴν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, ἀλλὰ αὐτοὶ καὶ γνωρίζουν καὶ …τρέμουν!!!

(Visited 245 times, 1 visits today)
Leave a Reply