Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«προσφύγων»

Ἡ τύχη τῆς Εὐρώπης στά χέρια τῶν …«προσφύγων»;
Ἡ διάλυσίς της ἐπίσης;
Ὁ κάθε «ἀντιτρομοκρατικός νόμος» λόγῳ τῆς παρουσίας τους, ἔχει σοβαρούς κοινωνικούς καί πολιτειακούς λόγους γιά νά δημιουργεῖται καί νά ἐπιβάλεται ὡς …λογικός;;;
(Παρατηρῆστε τὴν παρακάτω εἰκόνα, ποὺ περιλαμβάνει, ἐπίσης μερικὲς ξεκάθαρες ἀπαντήσεις γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει στὶς ζωές μας.)

κεντρικὴ εἰκόνα -πατῆσε ἐπάνω της γιὰ μελέτη- ἀπὸ ἐδῶ
Οἱ ὑπόλοιπες εἰκόνες (παρακάτω) ἐμπεριέχονται στοὺς ἐπομένους συνδέσμους

Ναί, θὰ ἦταν ἔτσι, ἀλλὰ μᾶλλον μᾶς ἔχουν, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ παγιδευμένους, σὲ ἕνα τεχνητὸ σκηνικό.
Καλὸ εἶναι λοιπὸν νὰ ἐπανεξετάσουμε τὴν πολιτικὴ τῆς …Ἡνωμένης μας Εὐρώπης, γιὰ νὰ διαπιστώσουμε τὸ ποῦ ἀκριβῶς ὁδεύουμε.


Μία κοινὴ εὐρωπαϊκὴ πολιτική, ποὺ στὴν πραγματικότητα, ἐδῶ καὶ χρόνια, εἶναι:

 1. Τροφοδοσία Μ.Κ.Ο. μὲ κεφάλαια ἀγνώστου ὕψους, ποὺ ἔχουν σὰν κεντρικό τους σύνθημα τὰ συμφέροντα τοῦ πSoros (βιτρίνας τῶν Rothschild).
 2. Ῥατσιστικὰ νομομαγειρέματα κατὰ τῶν ἰθαγενῶν.
 3. Ἀλλαγὴ τοῦ (κάθε) ἐθνοκεντρικοῦ συστήματος ἐκπαιδεύσεως, γιὰ ὅλες τὶς χῶρες, σὲ κάτι πιὸ …ῥοζουλί!!!
 4. Δημιουργία «στρατῶν» καλὰ μισθωμένων καὶ (σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις πλέον σκέτο ἀνεγκεφάλων ἀλλά) φανατικῶν προπαγανδιστῶν (ἰδίως μέσα ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ κόμματα), γιὰ τὴν δημιουργία ῥήξεως κοινωνικῶν ἱστῶν καὶ «νομιμοποίησιν» τῆς …ἀνισοῤῥοπίας, μά, οὐσιαστικῶς, τὴν ἀπόλυτον σοβιετοποίησιν τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.
 5. .Ἐνθάῤῥυνσις τῆς δημιουργίας μικροομάδων (βλέπε γκετοποιήσεις, περιοχὲς ἐφαρμογῆς τῆς Σαρία) γιὰ ἐνίσχυσιν τῶν ἀποδομητικῶν παραγόντων.
 6. Ὑπαγορευμένα νομομαγειρέματα ἀπὸ τὶς προαναφερόμενες Μ.Κ.Ο., καθὼς ἐπίσης καὶ «πολιτικῶν», ἀλλὰ καὶ …«ἐπαναστάσεων», ὅταν τὰ συμφέροντα τὸ ἐπιβάλουν!!! (Βλέπε Οὐκρανία, Σκόπια, Οὐγγαρία…!!!)
 7. Ἀνοχὴ στό, ἔως προσφάτως χαρακτηρισμένο ἔγκλημα (παιδεραστία, ναρκωτικά, λαθρομετανάστευσις).
 8. Ἀνοικτὰ σύνορα!
 9. Ἐπιδότησις τῶν «νεοευρωπαίων» μὲ χρήματα ἀπὸ δημόσια ταμεῖα, εἰς βάρος τῶν ἰθαγενῶν καὶ τῶν δημοσίων ταμείων τους.
 10. Ὑπερφορολόγησις ἰθαγενῶν, ἔως ἐξοντώσεως ἢ ἀκόμη κι ἐξαφανίσεώς τους.
 11. Παροχὴ δικαιωμάτων τέτοιων, στοὺς …«νεοευρωπαίους», ποὺ στὴν πραγματικότητα τοὺς μετατρέπουν σὲ …κυρίαρχη δύναμιν, ποὺ σταθερὰ ἐκτοπίζει τοὺς ἰθαγενεῖς.
 12. Παροχὴ ἐπιδομάτων στοὺς μὴ ἔχοντες, γιὰ τὴν δημιουργία «στρατῶν» ἐξηρτημένων καὶ ἀρνουμένων νὰ παράξουν ἔργο, ἀνθρωποειδῶν.
 13. Προώθησις τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῶν ναρκωτικῶν καὶ τῆς παιδεραστίας ὡς κάτι …«διαφορετικὸ μέν, ἀνεκτὸ δέ» ἀλλὰ κι «ἀναγκαῖον»!!!
 14. Ἐμφάνισις τῆς …«τρομοκρατίας» ὡς …«παράπλευρος» ἀνάγκη τῆς …ἐνσωματώσεως.
 15. Ἀντιμετώπισις τῆς …«τρομοκρατίας» (κατόπιν ἑορτῆς), μὲ νομομαγειρέματα ποὺ ἐπιβάλλονται σὲ ὅλους, ἀδιακρίτως.
 16. Δημιουργία εὐρωστρατοῦ μὲ ἀρμοδιότητες ἀπεριόριστες (ἀκόμη καὶ μὲ τήν, ἄνευ ἐλέγχου, ἤθοῦς καὶ …στοιχειώδους κρίσεως, ἐν ψυχρῷ δολοφονία, γιὰ λόγους «ἀσφαλείας»!!!
 17. Ἐπιβολὴ μέτρων κοινωνικῶν τέτοιων, μὲ ἔκτακτα «νομοθετήματα», ποὺ ἡ ἐμφάνισις στρατιωτικῶν καθεστώτων (Γαλλία ἔως τώρα, ἔπονται Γερμανία καὶ Σουηδία) δικαιολογεῖται ὡς …«ἀναγκαῖον κακό» γιὰ τὴν «κοινωνικὴ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν»!!!
 18. Μετατροπὴ τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας σὲ κάτι πιὸ …ἀμερικανικό, ὅπου μποροῦν ἐλεύθερα νὰ …σκοτώνουν καὶ νὰ μὴν πληρώνουν!
 19. Παρακολούθησις τῶν πάντων μὲ ἠλεκτρονικὰ συστήματα, δορυφόρους καὶ εἰκονοσκόπια (κάμερες) γιὰ κάθε …ἐνδεχόμενον! (Εἴμαστε ἐν δυνάμει κακοποιοὶ ἅπαντες!!!)
 20. Πτωχοποίησις τῶν πάντων καὶ ἐξάρτησίς τους ἀπὸ τὰ (διαλυμένα) δημόσια ταμεῖα, ποὺ ὑπερ-«δανειοδοτῶνται» διὰ τὸν σοσιαλισμόν μας.
 21. Ἀποπληθυσμὸς μεγάλου τμήματος τῶν κοινωνιῶν. (Μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως, τοῦ ἐλέγχου τῆς τροφῆς καὶ τῶν ὑδάτων, ἀλλὰ καὶ μέσῳ συστηματικῶν δηλητηριασμῶν, ποὺ εἶτε μειώνουν τὴν ἱκανότητα ἀναπαραγωγῆς εἶτε ἁπλῶς δολοφονοῦν!!!)
 22. Μετακίνησις τοῦ παραγωμένου ἔργου τῶν πολιτῶν στὶς τσέπες πολυεθνικῶν (Βλέπε συμφωνία CETA, ἰδιωτικοποιήσεις καὶ «δημόσια χρέη»).
 23. Ἀπαγόρευσις χρήσεως παραδοσιακῶν σπόρων καὶ ὑδάτων.
 24. Ἀπαγόρευσις προσβάσεως σὲ καθαρὲς πηγὲς ἐνεργείας, ποὺ δὲν ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τραπεζῖτες-τοκογλύφους.

Διότι τὸ δικαίωμα στὴν τεμπελιὰ εἶναι ἱερόν!!!

Καὶ εἴμαστε, ἀκόμη, στὴν ἀρχή, ἐφ΄ ὅσον οὔτε ἔχουμε δεῖ ἀκόμη ὅλο τὸ (πίσω ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις) σκηνικό, μά, κυρίως, δὲν ἔχουμε ἀκόμη συνειδητοποιήσει πὼς ἡ σοβιετοποίησίς μας εἶναι πρὸ πολλοῦ σχεδιασμένη, ἀποφασισμένη καὶ ἐπιβεβλημένη.
Ταὐτοχρόνως προωθῶνται «ἐθνικιστικά» (πάντα σοσιαλιστικά) κόμματα (Γαλλία, Γερμανία, Αὐστρία, Ἀγγλία, Σουηδία, Ἑλλάς) ποὺ ὅμως ἔχουν πρὸ πολλοῦ «ἐνσωματώσει» στοὺς κόλπους τους τὰ κατάλληλα πρόσωπα ἐκ τῶν (γνωστῶν μας πλέον) μασονικῶν στοῶν, παρέα μὲ ..«περιουσίους», ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους νεοταξίτικο σαπρόφυτο, ποὺ ἔλαβε τὶς ἀναγκαῖες, γιὰ τὴν ὑπακοή του, ἐκπαιδευτικὲς γραμμές, στὰ σχολεῖα τῶν Rothschild, ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ δημόσια ἐκπαιδευτικὰ συστήματα (ὅπως ὅλοι οἱ πολῖτες) ποὺ ἐλέγχονται ὅμως ἀπὸ τοὺς Ῥοκφέλερ, ἐδῶ καὶ δεκαετίες.

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Πίσω ἀπό ὅλο αὐτό τό τερατούργημα;
Δουλοποιημένα ἀνθρωποειδῆ, ποὺ θὰ χειροκροτοῦν κάθε παπαρολογία ἀκρίτως καὶ ἀδιακρίτως, ἐνεταγμένα σὲ συγκεκριμένες κοινωνικὲς ὁμάδες (μὲ τὶς κατάλληλες «ἰδεολογικές» γραμμές, ποὺ θὰ τοὺς καλύπτουν), οἱ ὁποῖες ὅμως θὰ τὰ ἀπασχολοῦν, δίχως νὰ τὰ εὐαισθητοποιοῦν γιὰ τὰ πραγματικά τους προβλήματα, μὲ στόχο τὸν ἀποπροσανατολισμό τους. (Εἶναι ἀναγκαῖος παράγων ἐλέγχου ἡ ἐνασχόλησις τοῦ θύματος μὲ δευτερεύοντα ζητήματα, ἀν τὶ τῆς ἑστιάσεώς του στὰ πραγματικὰ αἴτια τῶν προβλημάτων του!!!)

Προωθεῖται ἐξακολούθησις καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης στὴν Γαλλία

Τὰ μορφώματα εἶναι ἕτοιμα (κόμματα), τὸ νομοθετικὸ πλαίσιον ἐπίσης καὶ ἀπομένει μόνον τὸ (ἐκτεταμένως) «συγκρουσιακό» σκηνικό, ποὺ θὰ ὁδηγήση στὰ ἄκρα (περιλαμβάνει καὶ τὴν διάλυσιν κρατῶν), γιὰ νὰ δικαιολογηθῆ ἡ ἀπὸ ἐμᾶς …«ἐπιλεγμένη» νέα μορφὴ δικτατορικοῦ μας ἐλέγχου. (Ναί, μόνοι μας θὰ ζητᾶμε νὰ μᾶς …σώσουν, διὰ τῆς περικοπῆς βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μας!!!)

Διότι κομμουνισμὸς σημαίνει ὑποταγὴ στὸν σιωνισμό!!!

Ὑποχρεωτικὴ διάδοσις ὁμοφυλοφιλίας ἀπὸ τοὺς …«φορεῖς»!!!

Θεματικὲς ἑβδομάδες κι ἄλλου εἴδους …(ἐπιστημονικές) λοβοτομές!!!

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (β)

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Δέν εἶναι πλέον χρήσιμα τά Σκόπια;

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;

Ζήτω ἡ …«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

«Αὐτονομιστικά» …«κινήματα στήν χώρα μας ὑπό τήν καθοδήγηση καί χρηματοδότηση τοῦ …Soros;;;

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Οἱ εὐρωπαϊκὲς «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις»…

«Φυσική» Ἀλβανία καί «ἀνεξάρτητη» Θράκη

Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ …μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;

Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ συμβοῦν μὲ τὴν …θέλησίν μας…
Ἐπεὶ δὴ ἐπίσης, ἀργὰ ἢ γρήγορα, τὰ καθεστῶτα ἀποκαλύπτονται…
Ἐπεὶ δὴ συγχρόνως εἶναι εὐκολότερον νὰ ὑπακούσουν οἱ λοβοτομημένοι σὲ «λόγο θεοῦ», ἐφ΄ ὅσον ὁ ἀνθρώπινος λόγος κάποιαν στιγμὴ ἀπογυμνώνεται…
…ἔχουν ἤδη μεριμνήσει καὶ γιὰ τὸ πῶς θὰ κάτσουμε ἥσυχα ἥσυχα στὰ αὐγά μας, μέσῳ μίας νέας θρησκείας (πανθρησκεία)…

Ὥρα διαλύσεως τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης;

…ποὺ θὰ μᾶς ἔλθη μετὰ τὴν «σύγκρουσίν» μας μὲ τοὺς …ἐξωγηΐνους!!!

Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ μένος τῶν «προσφύγων», ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὰ ἱερατεία τους (παν-θρησκεύοντα) καὶ στόχο ἔχουν νὰ ἰσλαμοποιήσουν (μερικῶς) τὰς …πεπολιτισμένας Εὐρώπας μας…
…πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ ἐπιβάλουν τὰ σχέδιά τους εὐκολότερα…

….ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἔλεγχο τῶν πληθυσμῶν, παγκοσμίως, κάπως πιὸ …ἀπολυταρχικά, ἀπὸ ὅσο θὰ ἀντέχαμε!!!

…καὶ μετὰ …ξυπνήσαμε!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Δὲν ὑπάρχει «προσφυγική» κρίσις. Ὑπάρχει διὰ τῆς βίας μετανάστευσις, ποὺ ἔχει τὰ αἴτιά της στὴν δημιουργία τοῦ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους. Τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος θὰ εἶναι, βάσει …«ἔμπνευσμένων» σχεδιασμῶν, ἀπολύτως λοβοτομημένον κι ἐλεγχόμενον. Θὰ δημιουργηθῇ δὲ ἀπὸ τὴν ἐπιμειξία πολλῶν φυλετικῶν ὁμάδων, ποὺ θὰ παράξουν μιγάδες.
Μιγάδες ἀπολύτως συμβατοὺς μὲ τὰ …«πρότυπα» ἐλέγχου…
Μιγάδες ἀπολύτως ἀμορφώτους, φανατικούς, ἐξηρτημένους καὶ τελικῶς χειραγωγουμένους…

Μιγάδες μὲ ὅλα τὰ γενετικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν μιγάδων, παγκοσμίως.
Μιγάδες καὶ μόνον, ποὺ γιὰ νὰ ἐκφράσουν κάποιο φυλετικό τους γονίδιον, πρέπει νὰ τὸ κληρονομήσουν καὶ ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς.
Μιγάδες ποὺ δὲν θὰ διαθέτουν τὰ φυλετικά τους χαρακτηριστικά.
Μιγάδες καὶ στειρομένους μά, κυρίως, λοβοτομημένους…

 1. Τὸ μουλάρι εἶναι τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν παράδειγμα τῆς βιολογίας ποὺ χαρακτηρίζει τὰ ὑβρίδια καὶ τόσο πολὺ μάλιστα ποὺ ἔχει δώσει τὸ ὄνομά του καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα.
  Τα μουλάρια καὶ ἄλλα στείρα ὑβρίδια δὲν μποροῦν νὰ παραγάγουν βιωσίμους γαμέτες ἐπειδή τὸ πρόσθετο χρωμόσωμα δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ ἕνα ὁμόλογο ζευγάρι (meiosis), ἡ (meiosis) ἀναστατώνεται καὶ τὸ βιώσιμο σπέρμα καὶ τά ὠάρια δὲν διαμορφώνονται.
 2. Τὰ καρδερινοκάναρα (καρδερίνα μὲ καναρίνι), ὅπως καὶ τὰ σπινοκάναρα (σπῖνος μὲ καναρίνι), εἶναι ὑβρίδια καὶ δὲν ἀναπαράγονται ἢ ἐὰν συμβῇ τὸτε εἶναι θνησιγενῆ, ἡ δὲ ὀνομασία τους εἶναι μοῦλοι. 
 3. Συνομιλία ἀπὸ τὸ διαδίκτυο γιὰ πουλιὰ ποὺ φανερώνει τὴν τρέχουσα ὁρολογία!
  Ὁ  σπῖνος καὶ τὸ καναρίνι ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς οἰκογένειες. Γόνιμοι ἀπόγονοι βγαίνουν μόνον ἀπὸ τὴν διασταύρωση καναρινιοῦ καὶ ὀργανελιοῦ. Κάποιες ἐξαιρέσεις ὑπάρχουν καὶ στὰ ὑβρίδια καὶ μερικά (σπάνια) εἶναι γόνιμα. Ἔτσι προῆλθε καὶ ὁ κόκκινος παράγοντας στὰ καναρίνια, καθὼς καὶ τὸ μωσαϊκό.

  Τὸ ἴδιο φαντάζομαι ἰσχύει καὶ μὲ τὰ μουλάρια, γιὰ τὴν περίπτωση μὲ τὸ μουλᾶρι ποὺ γέννησε.
  Σχετικὰ μὲ τὸν φίλο ποὺ ἀναπαράγει σπινοκάναρο μὲ κανάρα, ἔχω κάποιες ἀμφιβολίες.
  Πρῶτον γιατὶ εἶναι ἐλάχιστα τὰ σπινοκάναρα στὴν Ἑλλάδα καὶ δεύτερον γιατὶ ἡ πιθανότητα νὰ πέτυχε πουλί, τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι γόνιμον, εἶναι ἴδια μὲ αὐτὴν τοῦ νὰ κερδίσῃ τὸ λόττο. 
 4. Ἀπὸ διήγημα:
  Στὶς παραγκουπόλεις τοῦ Ῥίου:
  …τὴν Λατινικὴ Ἀμερική, χῶρο φαντασιώσεων καὶ πολυχρώμων ὀραμάτων.
  Τῆς εἶπα μονάχα νὰ βγάλῃ τὴν βέρα της καὶ νὰ ἀφήσῃ πίσω τὰ κοσμήματά της.
  «Βρῆκες τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ βγάλουμε τὶς βέρες μας, ἔ;;;» Γρύλισε…«Ἐλπίζεις νά πλευρίσῃς καμμιά μουλάτα;» (Ἐννοεῖ μὲ μία μιγά).
  Ἀκόμη καὶ ἡ ἔκφραση στὴν καθομιλουμένη, μοῦλος…σὰν βρισιὰ ποὺ σημαίνει λίγο – πολὺ μπασταρδεμένο, γενετικὰ κατώτερο κ.λ.π.
 5. mu⋅lat⋅to /məˈlætoʊ, -ˈlɑtoʊ, myu-/ Pronunciation [muh-lat-oh, -lah-toh, myoo-] –noun the offspring of one white parent and one black parent: not 1. intechnicaluse. a person whose ancestry is a mixture of Negro and Caucasian.
 6. -Dictionarydotcom
 7. Ὑβρίδιο, λοιπόν, σύμφωνα μὲ μιὰ κοινὴ ἐγκυκλοπαίδεια, εἶναι:
  «ὑβρίδιο (Βιολ.). Οἱ ἀπόγονοι μίας διασταυρώσεως, στὴν ὁποία οἱ γονεῖς διαφέρουν γενετικὰ μεταξύ τους τοὐλάχιστον σὲ ἕνα γονίδιο γιὰ ἕνα κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό.
  Ὁ ὅρος συχνὰ χρησιμοποιεῖται σὲ ἀπογόνους ἀπὸ πολὺ διαφορετικούς, ὡς πρὸς τα χαρακτηριστικὰ γονεῖς,
  ὅπως π.χ.γιὰ τὶς ποικιλίες των φυτῶν.Ὑβρίδια μεταξὺ διαφορετικῶν ζωικῶν ἢ φυτικῶν εἰδῶν, ἂν ἐπιτευχθῇ διασταύρωσις μεταξύ τους, εἶναι συνήθως στείρα, ὅπως το μουλάρι (διασταύρωσις ἀλόγου καὶ γαϊδουριοῦ).
  Ὁ ὅρος ὑβρίδιο χρησιμοποιεῖται καὶ γιὰ κάθε βιολογικὴ δομὴ, κύτταρο, γονίδιο, ἔνζυμο, DNA, ποὺ προέρχεται ἀπὸ δύο ἀντίστοιχες δομές,
  π.χ. δύο κύτταρα ποὺ περιέχουν διαφορετικὸ γενετικὸ ὑλικό.»(Ἐγκυκλοπαίδεια «Μαλλιάρης-Παιδεία»)
 8. Καί, γιὰ νὰ σκεφθῶ, ἡ λέξις «ὑβρίδιο»…τί ρίζες ἔχει;
  Ἀπὸ ποιάν λέξη θὰ μποροῦσε νά προέρχεται;
  Τὸ «Μεῖζον Ἐτυμολογικὸ Λεξικὸ Τεγόπουλος- Φυτράκης», ἀναφέρει: ἐτυμολογία: γαλλικὸ hybride
  Κι ἀπορῶ γιατί μένει ἐκεῖ…
  Τό hybride κάνει γιά γαλλικὴ λέξις; Γιατί ἠχεῖ ἑλληνικοτάτη. Καὶ γράφεται ἀντιστοίχως.
 9. Δηλαδὴ:
  Hybride: οὐσιαστικό, ἀρσενικὸ  καὶ ἐπίθετο (ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ «ὕβρις», προσβολή).
  Λέγεται γιὰ λέξεις προερχόμενες ἀπὸ δύο γλῶσσες, ὅπως cholera-morbus, bureaucratie ὅπως γιὰ φυτά, γιὰ ζῶα προερχόμενα ἀπὸ δύο διαφορετικὰ εἴδη, ὅπως τὸ μουλάρι: Τὰ ὑβρίδια εἶναι σπανίως γόνιμα.Ὑβρίδιο, συνεπῶς, ἐκ τοῦ «Ὕβρις», ὅπου ὕβρις σημαίνει:
  «Αὐθάδης βία πηγάζουσα ἐξ ὑπερβολικῆς συναισθήσεως δυνάμεως ἤ ἐκ πάθους, αὐθάδεια, ἀλαζονεία
  αὐθάδης, προπέτεια, συχν. ἐν τῇ Ὁδυσσείᾳ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τῶν μνηστήρων.»
  («Μέγα Λεξικὸν της Ἑλληνικῆς Γλώσσης Liddell-Scott») καὶ
  «ὕβρις: ἐτυμολογία ἐκ του ὑπὲρ (ὑπέρβασις ὁρίου) ὁρίου ὑπὲρ– ὕπρις– ὕβρις.
  Ἡ ὕβρις τιμωρεῖται αὐστηρότατα ὑπὸ τῶν θεῶν.
  Ἡ Νέμεσις παραγγέλει «μηδὲν ὑπὲρ τὸ μέτρον» καὶ ἐπεμβαίνει ὅπου διαπράττεται ὕβρις, διὰ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν διαταραχθεῖσαν ἰσορροπίαν.
  Ἡ ὕβρις παράγεται ἀπὸ τὴν πρόθεσιν ὑπέρ, διότι ὑπερβαίνει το μέτρον: «ὕβρις παρὰ τὴν ὑπὲρ πρόθεσιν γέγονεν, ύπερις, καὶ κατὰ συγκοπὴν ὕπρις, καὶ τροπὴ του εἰς β».
  («Ὁ ἐν τῇ λέξει Λόγος», Α.Τζιροπούλου-Ευσταθίου)
  Ὑβρίδιον, λοιπόν, ἐκ τοῦ «ὕβρις».
  Καὶ ἴσως ἐκ τοῦ «ὕβρις» καὶ «Δίας, Διὸς»…
  Ὕβρις πρὸς τὸν Δία, πρὸς τὴν Φύση, πρὸς τὸν Θεό…

Παραγενεσία:

καὶ παραγένεσις ἡ βιολογικὴ διασταύρωσις μεταξὺ ἀτόμων ἀπὸ διαφορετικὰ εἴδη, τῆς ὁποίας οἱ ἀπόγονοι εἶναι στεῖροι μεταξύ τους, γόνιμοι ὅταν διασταυρωθοῦν μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ γονικὰ εἴδη.

ἐτυμολογία: παρά+γένεσις+κατάληξις-ια

Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

Μιγαδισμός. Μαῦρο καὶ ἄσπρο.

Γιὰ αὐτὸ καί…

«Στις αρχές του 1924, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον Βαρώνο Louis de Rothschild. Ένας από τους φίλους του, ο Max Warburg από το Αμβούργο, είχε διαβάσει το βιβλιο μου και επιθυμούσε να μάθει για εμάς [το κίνημα της Πανευρώπης]. Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Warburg μας προσέφερε αμέσως 60.000 χρυσά μάρκα για να συντηρήσει και υποστηρίξει το κίνημά μας τα πρώτα τρία χρόνια… Ο Max Warburg, ο οποίος ήταν ο πιό διακεκριμένος και σοφός άνδρας με τον οποίο ήλθα ποτέ μου σε επαφή, είχε ως αρχή να χρηματοδοτεί αυτά τα κινήματα. Παρέμεινε ειλικρινώς ενδιαφερόμενος για την Πανευρώπη (Pan-Europe) σε όλη του την ζωή. Ήταν ο Max Warburg o οποίος πραγματοποίησε το ταξείδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1925 ώστε να με παρουσιάσει στον Paul Warburg και στον χρηματοδότη Bernard Baruch.»

Νομιμοποιεῖστε τὴν μετανάστευσιν!!!

Ἀρχὴ ἡ ἐξισοῤῥόπησις τῶν ὑπὸ ἀνάμειξιν εἰδῶν, σὲ περίπου ἴσες ἀναλογίες.
Γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ στηρίζουν, ὑποστηρίζουν, διαφημίζουν, ἐπιβάλλουν τὶς μεταναστευτικὲς ῥοές.

Στοὺς μὲν (μουσουλμάνους) ὑπαγορεύουν νὰ κατακτήσουν τὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ τὴν ἐξισλαμίσουν.
Στοὺς δὲ (Εὐρωπαίους) ὑπαγορεύουν ἢ νὰ ἀποδεχθοῦν (διὰ τῆς ἐξαγορᾶς) τὴν ἰσλαμοποίησιν, ἢ νὰ τὴν πολεμήσουν (διὰ τῆς ἐμπλοκῆς τους μὲ ἐθνικιστικὰ κόμματα καὶ μόνον).
Στὴν πραγματικότητα δὲν ἰσχύει κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς δείχνουν, ἐφ΄ ὅσον τὸ κύριό τους μέλημα εἶναι ἡ ὁμογενοποίησις καὶ ἡ δημιουργία τοῦ νέου φυλετικοῦ εἴδους.

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Ἐνᾦ παραλλήλως, μέσῳ τῶν μεταλλαγμένων τροφίμων καὶ τῶν ἐμβολίων καὶ τῶν δηλητηριασμένων ὑδάτων καὶ τοῦ δηλητηριασμένου ἀέρος (ψεκασμοί) ἐπιδιώκουν τὸν μέρικό, γιὰ τὴν ὥρα, ἀποπληθυσμό μας, τὴν ὁμοφυλοποίησίν μας, τὴν ὑπερσεξουαλικοποίησίν μας καὶ φυσικά, πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά, τὴν ὑποταγή μας.

Χρησιμοποιώντας οὐσίες γιὰ ἀλλαγὴ …φύλου!!!

Εὐτυχῶς ποὺ δὲν μᾶς στειρώνουν!

Πίνοντας νερό δέν θά …αὐτοκτονοῦμε;

Μὲ τὸ ζόρι gay, στεῖρος ἤ …νεκρός!!!

Δὲν χρειάζεται νὰ μᾶς …ψεκάζουν ἐφ’ ὅσον μᾶς ποτίζουν καὶ μᾶς ταΐζουν!!!

Πῶς καταφέρνουν νά αὐξάνουν τήν ὁμοφυλοφιλία;

Στειρωτικές οὐσίες σέ ἐμβόλια τοῦ ΟΗΕ;;;

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα…

Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Δισφαινόλη Α.
Ουσία που διαταράσσει την σεξουαλικότητα και το γένος, προκαλεί στειρότητα, θρόμβους στις αρτηρίες και επιπλέον προκαλεί ΚΑΙ καρκίνο, βρέθηκε στα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται κονσέρβες και τενεκεδάκια, βρεφικά μπουκάλια, το χαρτί από τις ταμειακές κλπ.

Μὲ τὸ ζόρι gay, στεῖρος ἤ …νεκρός!!!

Τὸ πρόγραμμα λέγεται ἀποπληθυσμὸς καὶ ἐκ παραλλήλου δημιουργία τοῦ νέου, ἀπολύτως ὑποταγμένου κι ἐλεγχομένου, μὲ ὅλα τὰ μέσα (τεχνητά, ψυχολογικά, ἐκπαιδευτικά) τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.
Ὅλοι κι ὅλα, τὶς περισσότερες φορὲς ἐν ἀγνοίᾳ τους, συντελοῦν στὴν ἐπιτυχία του.
Ὅλο τὸ χρῆμα, ποὺ λεηλατεῖται ἀπὸ τοὺς λαοὺς διοχετεύεται στοὺς πραιτωριανούς, ποὺ συμμετέχουν στὴν λειτουργία κι ὁλοκλήρωσιν τοῦ προγράμματος.

Μᾶς τὸ ἔχουν ἀνακοινώσει ἤδη μὲ πολλοὺς τρόπους, ἀλλὰ ἐμεῖς, στὴν πλειοψηφία μας, ἐξακολουθοῦμε νὰ σφυρίζουμε ἀδιάφορα καὶ νὰ ἐλπίζουμε σὲ κάτι… Ὁ,τιδήποτε.
Ὁ,τιδήποτε, ἀρκεῖ νὰ μὴν δοῦμε τὸ πρόβλημα.
Καὶ μέσα στὸ ὁ,τιδήποτε πόλεμοι, ἐθνικιστικοὶ παροξυσμοί, ῥατσισμοὶ (πραγματικοὶ ἢ φανταστικοί), πτωχοποίησις, δικτατορίες καὶ φυσικὰ κομματιάσματα ἐθνικῶν ἱστῶν, γιὰ καλλίτερον κι ἀποτελεσματικότερον ἔλεγχο.

Θά ἐπιτευχθῇ ὁ στόχος τῶν σαπροφύτων; Ἤ ὄχι;
Ἐγὼ δὲν ξέρω… Ἡ ἱστορία ὅμως, ποὺ εἰρωνικῶς ἐπαναλαμβάνεται, κρύβει ὅλες τὶς ἀπαντήσεις.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply