Διότι κομμουνισμὸς σημαίνει ὑποταγὴ στὸν σιωνισμό!!!

Διότι ὅσοι, ἀκόμη, ἀρνοῦνται νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν ἢ εἶναι ἠλίθιοι ἢ πράκτορες τοῦ σιωνισμοῦ καὶ ἐργαλεῖα τῶν παγκοσμίων τοκογλύφων.
Διότι εἶναι τόσο πασιφανές, ποὺ τελικῶς καταντᾶ περίγελως μέσα στὰ μάτια μας, ὅποιος τὸν ὑπερασπίζεται ἀκόμη…
Διότι ἀκόμη καὶ οἱ ἁγνοὶ ἰδεολόγοι πρὸ πολλοῦ συνειδητοποίησαν πὼς ξεπωλήθησαν ἀπὸ τοὺς «συντρόφους» ποὺ κατεῖχαν νευραλγικὲς θέσεις, ὄχι στὸν βωμὸ τοῦ δικαίου, ἀλλὰ στὸν βωμὸ τῶν συμφερόντων τοῦ σιωνισμοῦ.
Διότι ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἐθνοκαθάρσεις ἔχουν γίνει στὸ ὄνομά του, ἀλλὰ ἅπαντες λοξοκυττοῦν ὅταν καλῶνται νὰ ὀνομάσουν δημίους μὲ τὰ ὀνόματά τους.
Διότι ἔχει ὑποστηρίξει κάθε εἴδους ἀνθελληνικὴ καὶ ἀντιλαϊκὴ καὶ ἀντεθνικὴ θέσιν, ἐφ΄ ὅσον κάτι τέτοιο ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἐργοδότες του.
Διότι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ χρῆμα, ἀλλὰ ἡ ἐξουσία, ποὺ ἐξασφαλίζεται μέσῳ τοῦ χρήματος, ἐξαθλιώνοντας τὶς μάζες καὶ διατηρώντας, κατὰ παράβασιν κάθε κανόνος δικαίου, τοὺς ἐπιτηρητὲς- κομματάρχες, ἐν ἀσυλίᾳ καὶ ἐν πλουτισμῷ, ἀπολύτους δημίους τῶν μαζῶν…

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Οἱ μπολσεβίκοι εἶχαν …«ὑψηλές» γνωριμίες στοὺς …τραπεζικοὺς κύκλους!!!

Ποιός πλήρωσε τόν Λένιν;;;

Κομμουνισμός, ναζισμός, φασισμός, σοσιαλισμός ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους -ισμός, εἶναι κινήματα ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὰ ἴδια σιωνιστικὰ κέντρα, ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Τραπεζίτες, τοκογλῦφοι ἤ, ἀκόμη καί, θρησκευτικοὶ ἡγέτες, πίσω ἀπὸ ἕνα καὶ μόνον αἴτιον: τὴν ἐξουσία…
Μία ἐξουσία ποὺ πλέον ἐπισήμως ὁρίζεται ἀπὸ τὸν ἐκδότη τοῦ χρήματος ἤ, ἄλλως, τὸν τραπεζίτη-τοκογλῦφο…

Ναζισμός, κομμουνισμός, φασισμός, ἰσλαμισμός, ῥατσισμός, ἀνθρώπινα δικαιώματα…

Κατ’ ἐπέκτασιν ὅλα αὐτὰ σημαίνουν ἐθνομηδενισμός.
Ἐθνομηδενισμὸς εἶναι ὁ σημαντικότερος στόχος τῶν κομματικῶν -ισμῶν, ποὺ πρῶτο καὶ κύριό τους μέλημα εἶναι ἡ διάσπασις τῶν κοινωνιῶν, ἡ ἀποκοπή τους ἀπὸ τὶς ῥίζες τους, ὁ περιορισμὸς ἢ καὶ ἡ ἀκύρωσις τῆς αὐταρκείας τους καὶ ἡ ἐξάρτησίς τους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐλέγχουν νερό, τροφή, χρῆμα…
Δῆλα δή… Εἶναι μηχανισμοὶ καὶ ἐχθρὸς κάθε Ἀνθρώπου, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα ἀκυρώνουν τὶς μνῆμες, τὶς παραδόσεις, τὶς κοινωνικὲς δομὲς αὐταρκείας, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τοὺς βαθμοὺς ἐλευθερίας, τὸ ἀντιληπτικὸν ἐπίπεδον, τὴν φιλαλήθεια, τὴν ἀριστεία, τὴν αὐτοβελτίωσιν, τὴν αὐτοδιάθεσιν, τὴν παιδεία, τὴν ἔρευνα καὶ τὴν δημιουργία, μεταλλάσσοντάς τὶς κοινωνίες σὲ κάτι ποὺ ὑπηρετεῖ καὶ ἐξυπηρετεῖ μόνον τοὺς …ἱδρυτὲς αὐτῶν τῶν μορφομάτων!!!
Δῆλα δὴ τοὺς τοκογλύφους!!!

Αὐτὸ τὸ σκίτσο, ἀπὸ τὸν Robert Minor, ἐνεφανίσθη στὸ St. Louis Post-Dispatch τὸ 1911


Ἄλλως τὲ δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ οἱ πρωτεργάτες αὐτῶν τῶν μορφωμάτων (σοσιαλισμός, κομμουνισμός, ναζισμός, φασισμός, κεμαλισμός) συνανεστρέφοντο καὶ ἐκπαιδεύοντο στὴν Βιέννη τοῦ περασμένου αἰῶνος, παίζοντας …σκάκι κι ἀνταλλάσσοντας ἰδέες, ὑπὸ τὴν χρηματοδοτήσιν τῶν αὐτῶν τραπεζικῶν κέντρων, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἴδιοι τραπεζίτες προετοίμαζαν τὴν καταστροφὴ τῆς δυναστείας τῶν Ῥομανῶφ, τὴν δουλοποίησιν τῶν Ῥώσσων, τὴν γενοκτονία πολλῶν λαῶν καὶ τὴν διὰ τῆς βίας ἐπιβολὴ …«περιουσίων» βιτρινῶν, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ εὐθυγράμμισις τῶν λαῶν καὶ ἡ κοινή τους πορεία πρὸς τὴν σημερινὴ κομμουνιστικοποίησιν.

Τὸ πείραμα τῆς κομμουνιστικοποιήσεως ἐπέτυχε ἀπολύτως καὶ οὐδέποτε κατέπεσε ἐκ τῶν ἔσω, ὅπως ἀρέσκονται κάποιοι νὰ διαδίδουν (ἢ καὶ νὰ πιστεύουν), ἐφ΄ ὅσον, ὅπως πάντα, ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, παρεπληροφόρησαν ἀρκούντως τὶς μάζες, γιὰ νὰ …δικαιολογηθῇ ἡ «περεστρόικα», ποὺ δὲν ἦταν κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐν νέου ἐκχώρησιν του ῥωσσικοῦ πλούτου (κι ὄχι μόνον), στοὺς ἰδίους τοκογλύφους.

Ἀνατρέξατε στὸν τρόπο ποὺ προεβλήθη, διῳργανώθη καὶ τελικῶς …κατέῤῥευσε ὁ «ὑπαρκτὸς σοσιαλισμός», γιὰ νὰ διαπιστώσετε, σήμερα, πὼς ἐπίσης ἦταν ὀργανωμένη ἡ πτῶσις του (διάλειμμα, πρὸς ἀνασύνταξιν, καλλίτερον ἔλεγχον καὶ ἀποτελεσματικότερα συστήματα ἐκπαιδεύσεως στὴν πραγματικότητα) ἀπὸ τοὺς ἰδίους ποὺ τὸν ἔστησαν. Ἄνοδος καὶ πτῶσις στὰ ἴδια χέρια, ἀλλὰ οἱ λαοὶ στὴν κοσμάρα τους….

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Ἕνα πείραμα ποὺ ἀπέδειξε πὼς μποροῦν μὲ λίγους, ἀλλὰ ἀρίστως ἐκπαιδευμένους, νὰ κρατήσουν μάζες ἐπὶ μαζῶν, στὰ μαῦρα τους σκοτάδια γιὰ δεκαετίες, δίχως νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς ἡ «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου» εἶναι μία ἄλλη ὄψις τῆς δικτατορίας τῶν τοκογλύφων. Μίας δικτατορίας ποὺ ἐπιβάλλεται, διὰ τῆς δανειοδοτήσεως, ἐδῶ καὶ αἰῶνες καὶ πού, ὅσο κι ἐὰν κάποιοι τὴν ἀρνοῦνται, ἰσχύει διαρκῶς, ἀλλάζοντας ὀνόματα, ἀλλὰ διατηρώντας μονίμως τοὺς λαοὺς ἐν ὑπνώσει…
Καὶ τώρα, ποὺ φθάνει στὸν ὁλοκληρωτισμό της, ἐξαπολύει πανστρατιὰ τὰ τσιράκια της, γιὰ νὰ διαλύσῃ τὰ τελευταία προπύργια ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν.

«Μία προοδευτικὴ φορολογία θὰ δόση πολὺ μεγαλύτερο εἰσόδημα ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἀναλογικὴ φορολογία, ἡ ὁποία μᾶς εἶναι χρήσιμη μόνον γιὰ νὰ διεγείρουμε ἀναταραχὲς καὶ δυσαρέσκειες μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν.

Προκαλέσαμε στοὺς Χριστιανοὺς οἰκονομικὲς κρίσεις μὲ μοναδικὸ σκοπὸ ν’ ἀποσύρουμε τὸν χρυσὸ ἀπὸ τὴν κυκλοφορία.

Τεράστια κεφάλαια ἔμειναν στάσιμα, ἀποσύροντας καὶ τὸ χρῆμα τῶν Κρατῶν, ποὺ ὑποχρεύνονταν ἔτσι ν’ ἀπευθύνονται στὰ ἴδια αὐτὰ κεφάλαια, γιὰ νὰ βροῦν χρήματα. Τὰ δάνεια αὐτὰ ἐπεβάρυναν τὰ οἰκονομικὰ τῶν Κρατῶν μὲ τὴν πληρωμὴ τόκων. Τὰ ὑποδούλωσαν στὸ κεφάλαιο. Ἡ συγκέντρωση τῆς βιομηχανίας στὰ χέρια τῶν κεφαλαιοκρατῶν, οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν τὴν μικρὴ βιομηχανία, ἀπεῤῥόφησε ὄλες τὶς δυνάμεις τοῦ λαοῦ καὶ συγχρόνως τοῦ Κράτους.

Ὄσον καιρὸ τὰ δάνεια παρέμειναν ἐσωτερικά, οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔκαναν κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μεταβιβάζουν τὸ χρῆμα ἀπὸ τὴν τσέπη τοῦ φτωχοῦ στὶς τσέπες τοῦ πλουσίου. Ὅταν ὅμως ἐξαγοράσαμε τὰ πρόσωπα ποὺ χρειάζονταν γιὰ νὰ μεταφέρουμε τὰ δάνεια σὲ ἐξωτερικὸ ἔδαφος, ὅλα τὰ πλούτη τῶν Χριστιανῶν διοχετεύθησαν στὰ ταμεῖα μας καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἄρχισαν νὰ μᾶς πληρώνουν φόρο ὑποτελείας.

Πόσο φανερὴ εἶναι ἡ ἀπουσία τῆς κρίσεως ἀπὸ τὰ καθαρὰ ζῳώδη μυαλὰ τῶν Χριστιανῶν! Δανείζονταν ἀπὸ ἐμᾶς μὲ τόκο καὶ χωρὶς νὰ σκέπτονται ὅτι θὰ χρειαζόταν ν’ ἀφαιρέσουν τὸ χρῆμα αὐτό. ἐπιβεβαρυμένο, μὲ τοὺς ἐπὶ πλέον τόκους ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ Κράτους γιὰ νὰ μᾶς ἐξοφλήσουν! Ὑπῆρχε κάτι ἁπλούστερο ἀπό τό νά παίρνουν τό χρῆμα πού εἶχαν ἀνάγκη ἀπό τούς φορολογουμένους τους;»

Τά πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών. Δεῖτε τί λέει τό εἰκοστό!

(Εἶναι καλὸ νὰ ἀμφισβητοῦμε καὶ νὰ ἐρευνοῦμε… Ἀλλὰ γιὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν ἤδη συμβεῖ, ἂς μὴν προβληματιζόμεθα γιὰ τὴν ἀλήθεια τους. Μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει τὸ ἀποτέλεσμά τους, πού, ὅλως …«συμπτωματικῶς», τὸ βιώνουμε σήμερα!!!)

Ἔχουμε λοιπὸν τραπεζῖτες ποὺ διεμοίρασαν τὸ χρῆμα ἀφειδῶς, στὰ κατάλληλα πρόσωπα, τὰ ὁποία πρόσωπα, πάντα …«συμπτωματικῶς», ἦσαν …«περιούσιοι» κι ἀνέλαβαν τὴν ἐπιβολὴ τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου.
Πόσο πιό ἀπροκάλυπτα θέλετε νά μᾶς τό ὁμολογήσουν;

Ὁ Στάλιν, ὁ Χίτλερ, ὁ Τρότσκι, ὁ Φρόιντ καὶ ὁ Τῖτο ζοῦσαν στὴν ἴδια πόλη

…ἐνᾦ παραλληλως ὅλοι αὐτοὶ ἐφήρμοσαν ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, δικτατορισμούς, γενοκτονίες καί, τελικῶς, ὁδήγησαν τὶς κοινωνίες, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐπεβλήθησαν, σὲ ἠθική, ἀντιληπτικὴ καὶ πνευματικὴ λοβοτομή, ἐπιβάλλοντας, τύποις, τὴν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου ἤ, ἄλλως, ἕναν σκέτο σκοταδισμό. Διότι ἡ δικτατορία εἶναι δικτατορία καὶ οἱ μαζάνθρωποι εὔκολα χειραγωγοῦνται, ἀπὸ τοὺς γνῶστες τοῦ εἴδους, γιὰ νὰ πιστεύουν πὼς …μόνοι τους ἔσκαψαν τοὺς λάκκους τους…!!!

Ἀλλὰ ἂς ἐπιστρέψουμε στὰ καθ’ ἡμᾶς…

Κατ’ ἀρχὰς ὀφείλουμε νὰ βροῦμε τὰ στοιχεία τῆς ἱδρυτικῆς διακηρύξεως τοῦ κομμουνιστικοῦ μορφώματος ἐν Ἑλλάδι.
Αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ μᾶς ἀποδεικνύουν τοὺς πραγματικούς του στόχους καὶ τὰ πραγματικά του κίνητρα.
Διότι τὰ αἴτια ὑπάρξεώς του ἐνυπάρχουν στὶς ὑπογραφὲς τῆς ἱδρυτικῆς του διακηρύξεως.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὑπάρχουν στὰ πρὸ τῆς ἱδρύσεώς του γεγονότα… Στὴν Φεντερασιόν…

 

βικιπαιδεία

Ἡ Φεντερασιὸν ξεκίνησε ὡς ἐργατικὴ σοσιαλιστικὴ ἑβραϊκὴ κίνησις, ἐκπροσωπώντας τὰ συμφέροντα τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητος Θεσσαλονίκης (Ντονμέ), ὑπεστήριξε τοὺς Νεοτούρκους (Ντονμέ)  καὶ κατέληξε ἱδρυτὴς …«ἑλληνικοῦ» κόμματος!!!

 

βικιπαιδεία

Δουλευόμεθα καί μεταξύ μας ἤ ἁπλῶς ἐθελοτυφλοῦμε;
Πόσο πιό ἀνθελληνικά αἴτια πρέπει νά ἔχῃ κάτι γιά νά τό υἱοθετήσουμε ὡς …σωτήριο καί κυρίως ὡς …δικό μας;
Μήπως εἴμαστε ὁλίγον αὐτόχειρες καί δέν ἀντέχουμε νά τό συνειδητοποιήσουμε;

Νεότουρκοι, ντονμέδες καὶ …Ἑβραῖοι!!!

Ὁ «μεσσίας» Σαμπατάι Σεβὶ καὶ οἱ Τουρκοεβραῖοι (ντονμέδες) τῆς Θεσσαλονίκης

Ὑπ’ ὄψιν, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἐνθυμοῦνται ἢ γιὰ ὅσους τὸ ἀγνοοῦν, πὼς ὅλο τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων ἦταν κίνημα τῶν Ντονμέ. Ὁ ἴδιος ὁ Κεμὰλ ἦταν Ντονμέ. Ὅλοι οἱ πρωτεργάτες τοῦ κινήματος ἦσαν Ντονμέ.
Κοινῶς ἦσαν ὅλοι τους ἑβραίοι, ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὰ δικά τους ἐθνικὰ συμφέροντα ἀλλὰ οὐδέποτε τὰ συμφέροντα τῶν διαφόρων λαῶν.
Κι ἀπόδειξις ἡ γενοκτονία ὅλων αὐτῶν ποὺ …πιάστηκαν στὸν ὕπνο!!!

Ἡ ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Κεμάλ.

Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Κεμὰλ ἡ μαφία τῶν …«περιουσίων»!!!

Συζητᾶμε γιὰ αὐτὸν τὸν Κεμάλ, ποὺ ὁ …πολυαγαπημένος μας βενιζελικὸς πρόγονος, κατόπιν τῆς δικῆς μας γενοκτονίας, τὸν προέτεινε γιὰ τὸ βραβεῖον Νόμπελ…!!!

 

Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!

Ἄλλως τέ… Καὶ ὁ κομμουνισμὸς τῆς Ῥωσσίας δὲν διέφερε ἀπὸ τὸν (κυριολεκτικῶς) κομμουνισμὸ τῆς κεμαλικῆς Τουρκίας. Κι ὁ Κεμάλ, ὅπως ὁ Στάλιν, ὁ Λένιν, ὁ Τρότσκυ, ὁ Χίτλερ ἦσαν κατὰ κύριον λόγον ὁλίγον …«περιούσιοι», ἐφήρμοσαν ἐξοντωτικές, γιὰ τοὺς ἀστούς, φοροληστρικὲς ἐπιδρομές, μετατρέποντας τὶς κατὰ τόπους κοινωνίες σὲ ἐξαθλιωμένες μάζες, ἀπολύτως ὑπάκουες καὶ ἐλεγχόμενες. Καὶ πάντα, μὰ πάντα, ἐπὶ πλέον ἠλέγχοντο καὶ ἐχρηματοδοτοῦντο ἀπὸ τοὺς ἰδίους τραπεζίτες!!!

Αὐτὸ τὸ σκίτσο, ἀπὸ τὸν Robert Minor, ἐνεφανίσθη στὸ St. Louis Post-Dispatch τὸ 1911

Ὁ Ἰακὼβ Σῆφ ἦταν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐπιχειρήσεως ἐπενδύσεων τῆς Νέας Ὑόρκης Κοῦν, Λὲμπ καὶ Σία. Αὐτὸς ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια στηρίγματα τῆς Μπολσεβικικῆς ἐπαναστάσεως καὶ χρηματοδότησε προσωπικὰ τὸ ταξείδι τοῦ Τρότσκυ ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη στὴν Ῥωσσία. Ἦταν σημαντικὸς συνεισφέρων στὴν προεδρικὴ ἐκστρατεία τοῦ Γούντροου Οὐΐλσον (Woodrow Wilson) καὶ ἕνας συνήγορος γιὰ τὸ πέρασμα τοῦ νόμου για τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ (Federal Reserve Act). (σελ. 210)

Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Λένιν καί τόν Τρότσκυ;

Τότε ποὺ ὁ Λένιν παρέδιδε τὴν οἰκονομία τῶν Ῥώσσων στοὺς …«περιουσίους»!!!

Γιατί ὁ κομμουνιστής Λένιν …ΧΑΡΙΣΕ τά πετρέλαια τῆς Ῥωσσίας στούς τοκογλύφους;

Λογικά ὅλα αὐτά; Ἴσως ὄχι γιὰ τὸ δικό μας μυαλό, ἀλλὰ σαφῶς λογικά, ἐὰν τὰ δῇς ἀπὸ μίαν …συνωμοσιολογικὴ ματιά…
Πάντως σαφὼς ὄχι πρὸς ὄφελός μας.
Διότι… Μὴ  Ἐθνικὸν καί, κυρίως, οὐδέποτε Ἑλληνικόν, σημαίνει ἀπολύτως ἐχθρικὸν καὶ ἐθνοπροδοτικόν!!!
Ἴσως νὰ εἶναι ὑπὲρ τῶν ἑβραίων (καὶ πολὺ καλὰ κάνουν οἱ ἑβραῖοι ποὺ προστατεύουν τὰ συμφέροντά τους!!!) ἀλλὰ οὐδέποτε πρὸς ὄφελος ὁποιουδήποτε ἄλλου λαοῦ!!!

βικιπαιδεία

Ἕνα κόμμα… Ὅπως φυσικὰ καὶ κάθε εἴδους κόμμα, μὰ περισσότερο ἀντεθνικὸ καὶ κυρίως ἑβραιοσοσιαλιστικὸ καὶ τραπεζοκινούμενον…!!!

   

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Κομμουνιστικὸ κόμμα τῶν σιωνιστῶν ὄφειλε νὰ αὐτοαποκαλεῖται, ἀλλά τότε πῶς θά ἔσπευδαν οἱ κατά τόπους χαχόλοι νά τό ἐπανδρώσουν κι ἐπί πλέον νά αἰσθάνονται ἰδεολογικοί του φορεῖς;
Πόσους τέτοιους ἰδεολόγους γνωρίζετε;;;

 

εἰκόνα

Ἤ μήπως δέν σλαυοποίησαν ὅλους τούς Ἕλληνες Μακεδόνες πού ἀπήγαγαν κι ὁδήγησαν στό παραπέτασμα;

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

Κι ἔτσι, ἂν καὶ ἐθνομηδενιστές, ἐθνοαποδομητές, μισάνθρωποι, πράκτορες, ὑποδουλωτὲς καὶ καιροσκόποι, μετατρέπονται σὲ …«ἥρωες» ποὺ τιμῶνται σὰν κάτι μεγάλο καὶ τρανό. Εἶναι βλέπετε καὶ ἐκείνη ἡ ἱστορία ποὺ δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουμε…
Σὲ κάθε τους ἀντεθνικὴ δρᾶσιν κολλοῦν ἀπὸ πίσω κι ἕνα «ἑλληνικό» γιὰ νὰ χειροκροτοῦν οἱ μαζάνθρωποι ποὺ τοὺς ἀκολουθοῦν καὶ τοὺς πιστεύουν.

Κάπως ἔτσι ἔκτισε τὸ ΚΚΕ ζήτημα σλαυομακεδονικό, μόνον μὲ κομματικά του στελέχη, δημιουργώντας, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, τὸ ἔθνος τῶν «Μακεδόνων»!!!

«…Καίτοι εἶχε σπουδάση δάσκαλος στὴν Ἑλλάδα, τώρα εἶχε μετατραπῆ σὲ φανατικότατο κομμουνιστή, Σλαυομακεδόνα, καὶ διώκτη τῶν Ἑλλήνων. Ἐμένα μὲ τὸν ἀδελφό μου Ἠλία μᾶς ἔδιωξε ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ σχολεῖο. Μᾶς εἶπε ὅτι ἤμασταν Σλαυομακεδόνες καὶ ὄχι Ἕλληνες, ἀφοῦ καταγόμαστε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δημήτριο, ποὺ κατ’ αὐτὸν ἦταν χωριὸ μόνον Σλαυομακεδόνων….»

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

Ἕνα θέμα ποὺ ἀρχή του ἔχει πάλι σὲ διαφόρων εἰδῶν πράκτορες, ποὺ ἀπεφάσισαν πὼς ἡ Θεσσαλονίκη πρέπει νὰ γίνῃ ἑβραϊκὴ πόλις…
Κι αὐτὸ τὸ ὑποστηρίζουν ὅλα τὰ ἀριστερόστροφα κουφάρια τοῦ σιωνισμοῦ!!!

Τί ἀσυναρτησίες κι ἀρλουμπολογίες λές πάλι βρέ Καζάκη;

Καζάκης, Ἕλληνες κι «Ἕλληνες»!!!

Γιατί οἱ Καζάκηδες ξεπωλοῦν τό ὄνομα Μακεδονία;

Τὰ δὲ ἔφῃ Καζάκης!

Ἴδιος ἐργοδότης… ἴδιες γραμμές…

Ἡ Ἐπανάστασις μᾶς …τελείωσε! Καιρὸς γιὰ …Ἀνάστασιν!

Συνεπῶς…
Τὸ ΚΚΕ, δὲν εἶναι κομμουνιστικὸ κόμμα Ἑλλάδος, ἀλλὰ οὔτε ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικὸ Ἐργατικὸ Κόμμα Ἑλλάδος), ποὺ σημαίνει Φεντερασιόν, ποὺ στὴν πραγματικότητα σημαίνει ἑβραϊκὸς σοσιαλισμός, ποὺ ὑπάγεται, λογοδοτεῖ κι ἐλέγχεται ἀπὸ τὸν παγκόσμιο σιωνισμό. Εἶναι ἕνα ἀκόμη σιωνιστικὸ ἐργαλεῖο κι ἔτσι ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε, καθὼς καὶ κάθε ἄλλο κομματικὸ μόρφωμα, σοσιαλιστικὸ ἢ μή. Ἰδίως αὐτὰ πού, τώρα τελευταία, διακινοῦν τὴν …ἀμεσοδημοκρατία τοῦ πSoros!!!
Τὸ ΚΚΕ, καθὼς καὶ κάθε ἀριστερόστροφος κομματικὴ γραμμὴ εἶναι ὁ ἀντίπους τῆς κάθε δεξιοστρόφου ἢ κεντρώας κομματικῆς γραμμῆς, ποὺ ἐλέγχεται καὶ ὁριοθετεῖται ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, ὑποστηρίζοντας μόνον τὰ συμφέροντά τους, διατηρώντας ἐν ὑπνώσει τοὺς μαζανθρώπους.
Αὐτὸ σημαίνουν καὶ  τὰ «ἀριστερό», δεξιό», «κεντρῶον». Δηλώνουν, στὴν πραγματικότητα, τὸν διαφορετικὸ τρόπο ἐκφράσεως τῶν ἰδίων κέντρων ἐξουσίας!!!

Τί συνδέει Κόκκαλη, Μπόμπολα, Ῥιζοσπάστη, Ἔθνος, ΚΚΕ, ΣΤΑΖΙ, KGB καί Mossad;

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Ἀρχὴ κι αἴτιον λοιπὸν εἶναι ἡ συσπείρωσις τῶν ἑβραίων ὑπὲρ τῶν τοκογλύφων.
Κάθε σοσιαλιστικὴ κίνησις, κίνημα ἢ κόμμα εἶναι ἁπλῶς ἐργαλεῖον τους.
Ὑπὲρ πάντα τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν ἑβραϊκῶν συμφερόντων, ποὺ παραδίδουν τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν λαῶν στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους, δουλεύουν ὅλοι τους. (Ἀναζητεῖστε, παγκοσμίως, ἕνα κομμουνιστικὸ ἢ σοσιαλιστικὸ καθεστώς, ποὺ νὰ μὴν προσέφερε στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους, τὰ δημόσια περιουσιακὰ στοιχεῖα…!!!)

Κάθε πλανεμένος, καθοδηγούμενος ἀπὸ καλὰ χρηματοδοτουμένους πράκτορες, ποὺ ἐλέγχονται κι ἐξυπηρετοῦν μόνον σιωνιστικὰ συμφέροντα, δρᾶ μόνον ὑπὲρ κόμματος (τοκογλύφων) καὶ κατὰ τῶν λαῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ μορφώματος ποὺ θὰ φορᾶ σὰν μάσκα. (Βλέπε καὶ ναζιστὲς Οὐκρανίας!!!).

Κομμουνισμὸς κατὰ βάσιν σημαίνει Μᾶρξ.
Μᾶρξ σημαίνει συγγενὴς καὶ προπαγανδιστὴς τῶν Rothschild, ποὺ κατὰ Μπακούνιν ἦσαν ἐπὶ πλέον καὶ ἐχθροὶ τῶν λαῶν:

Ποιός κρατᾶ τήν πλάστιγγα τῆς παγκόσμιας ἰσορροπίας ;
Ποιός ἄρχει ἐπί τῶν Βασιλοφρόνων καί τῶν Φιλελευθέρων βουλευτῶν ἀδιακρίτως;
Ποιός ξεσήκωσε τούς γυμνούς ἀχίτωνες πατριῶτες τῆς Ἰσπανίας;
(Καί διαδίδει τίς φῆμες πού κάνουν τίς ἐφημερῖδες τῆς γηραιᾶς Εὐρώπης νά τρίζουν καί νά τραυλίζουν);
Ποιός διαχέει ἠδονές καί βάσανα, τόσο στόν Παλαιό, ὄσο καί στόν Νέο Κόσμο;
Ποιός σχεδιάζει καί χλευάζει τήν πολιτική;

Μήπως τὸ φάντασμα τοῦ εὐγενικοῦ θάρρους τοῦ Βοναπάρτη;
Ὁ Ἰουδαῖος Ῥότσιλτ καὶ ὁ χριστιανὸς κολαοῦζος του, ὁ Μπέρινκ.
Αὐτοί, καὶ ὁ ἀναμφισβήτητα φιλελεύθερος πειρατὴς Λαφίτ, Εἶναι οἱ ἀληθινοὶ ἄρχοντες τῆς Εὐρώπης.
Κάθε δάνειο, δὲν εἶναι ἁπλῶς κερδοσκοπικὸ κτύπημα,
Εἶναι μοχλὸς γιὰ τὴν καθήλωση ἑνὸς ἔθνους ἢ τὴν ἀνατροπὴ ἐνὸς θρόνου. Καὶ οἱ Δημοκρατίες, συμμετέχουν λιγουλάκι.
Οἱ μέτοχοι τοῦ δανείου γιά τὰ ὀρυκτὰ τῆς Κολομβίας εἶναι γνωστοὶ εἰς τὸ χρηματιστήριο,
Στὴν «συναλλαγή», καὶ τὸ ἀργυροῦν ὑπέδαφος τοῦ Περοῦ, ποὺ χρήζει τῆς προεξοφλήσεως τοῦ Ὁβριοῦ.

 Who hold the balance of the world? Who reign
O’er congress, whether royalist or liberal?
Who rouse the shirtless patriots of Spain?
(That make old Europe’s journals squeak and gibber all.)
Who keep the world, both old and new, in pain
Or pleasure? Who make politics run glibber all?
The shade of Buonaparte’s noble daring?-
Jew Rothschild, and his fellow-Christian, Baring.
Those, and the truly liberal Lafitte,
Are the true lords of Europe. Every loan
Is not a merely speculative hit,

But seats a nation or upsets a throne.
Republics also get involved a bit;
Columbia’s stock hath holders not unknown
On ‘Change; and even thy silver soil, Peru,
Must get itself discounted by a Jew.

«Don Juan»

 «The Age of Bronze;»

Byron ΚΑΤΑ Rothschild!!!

Ἀλλά καί κάθε ἄλλο μόρφωμα αὐτῆς τῆς τακτικῆς, ποὺ ἐξουσιάζει χειραγωγώντας ψευδόμενον, παραμένει ἐργαλεῖον μόνον σιωνιστικῶν τοκογλυφικῶν συμφερόνων. 

Ἐπὶ πλέον, τώρα τελευταία, ποὺ θέλουν τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος, μᾶς ἐπιβάλλουν καὶ τὴν μετανάστευσιν.
Εἰδικῶς γιὰ τὸ θέμα τῆς μεταναστεύσεως (καὶ δὴ τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως) ὁ Μᾶρξ (κι ὄχι μόνον) ἔκρουε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ἀπὸ τότε:

«…Την ίδια στιγμή όμως μυστικά έστειλαν στην Γερμανία ανθρώπους για να στρατολογήσουν εργάτες, ειδικά απ’ τις περιοχές του Ανόβερου και του Μεκλεμβούργου, και να τους φέρουν στο Εδιμβούργο. Η Πρώτη ομάδα έχει ήδη μεταφερθεί. 

Ο σκοπός αυτής της εισαγωγής εργατών είναι ο ίδιος με την εισαγωγή Ινδών κούληδων στην Τζαμάικα, δηλαδή η διατήρηση της δουλείας. 

Αν οι εργοδότες του Εδιμβούργου επιτύχουν, μέσω της εισαγωγής Γερμανών εργατών, να εξουδετερώσουν τις παραχωρήσεις που ήδη έχουν κάνει, αυτό θα έχει αναπόφευκτα τον αντίκτυπό του και στην Αγγλία. Και αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο θα είναι οι ίδιοι οι Γερμανοί εργάτες, που στην Μεγάλη Βρετανία είναι περισσότεροι απ’ τους εργάτες των άλλων εθνών της ηπειρωτικής Ευρώπης. Αυτοί οι ίδιοι οι νεο-εισαγόμενοι εργάτες, όντας τελείως αβοήθητοι σε μια ξένη χώρα, θα βυθισθούν σύντομα στο επίπεδο ενός παρία….»

Μία ἐπιστολὴ τοῦ Κάρλ Μάρξ, προειδοποίησις γιὰ τὴν μετανάστευσι.

Τί ἔλεγε ὁ Μᾶρξ εἴπαμε; Ἔ, καμμία σχέσις. Σήμερα δὲν συμφέρει τοὺς τοκογλύφους ἡ ἀνακοπὴ τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστευτικῶν ῥοῶν καὶ γιὰ αὐτὸ οἱ πράκτορές τους καὶ τὰ τσιράκια τους, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ λοβοτομημένοι ὁπαδοί τους, σπεύδουν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ δικαίωμά τους νὰ μᾶς δουλοποιοῦν.

ΚΚΕ στὰ σχολεῖα:

εἰκόνα

ΚΚΕ ὁπλισμένο κατὰ παντὸς ἐχθροῦ τῶν τοκογλύφων:

εἰκόνα

ΚΝΑΤ-ΚΚΕ στὴν βο(υ)λή:

εἰκόνα

εἰκόνα

Ὅλα λοιπὸν τακτοποιημένα ἀλλὰ πάντα θὰ ὑπάρχουν ἐλπίζοντες, μαζὺ μὲ τοὺς σχετικοὺς προβατάρηδες.
Ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ὁ Λαπαβίτσας, ἀριστερὸ ἐργαλεῖο τῶν τραπεζιτῶν-τοκογλύφων, ἀπολύτως ἐναρμονισμένος στὶς ἐντολές τους κι ἐπὶ πλέον, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, παραμένει …νοσταλγὸς τοῦ φασισμοῦ καὶ τῶν γενοκτονιῶν, ποὺ ἐφήρμοσε τὸ ΚΚΕ στὴν Μακεδονία, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δικτατορίας του.

Οἱ «φυτεμένες» μαριονέτες τῶν Rothschild συγκροτοῦν τὶς κυβερνήσεις «μας»!!!

Πρῶτα λοιπὸν ἐδημιούργησαν, μόνοι τους, κατ’ ἐντολὴν τῆς σταλινικῆς ἐκδοχῆς τῶν τοκογλύφων (βλέπε Ζαχαριάδη) ζήτημα σλαυομακεδόνων καί, μετὰ ἔρχονται νὰ τιμήσουν τὴν …μνήμη τους, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἀπὸ ἀριστεροαναρχικοὺς ἔως καὶ …«πατριῶτες»!!!

Εἰρήνη Γκίνη γιὰ παράδειγμα. Ἕνα πρακτοράκι τοῦ σταλινικοῦ τραπεζικοῦ μορφώματος, ποὺ ἡρωοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς σλαυοσκοπιανούς, ἐφ΄ ὅσον συνέβαλε στὸ νὰ ἐκπαιδευθοῦν ὡς …«σλαυομακεδόνες» οἱ ἐκτοπισμένοι καὶ σήμερα τιμᾶται ὡς …ἡρωΐς, ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῶν τοκογλύφων, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν λαπαβίτσα…

Για την Ειρήνη Γκίνη (Μίρκα Γκίνοβα) – Μια συζήτηση με τον Φιλώτα Αδαμίδη (καπετάν Κατσώνη)

Η Ειρήνη Γκίνη, ή Μίρκα Γκίνοβα, ήταν μία από τις χιλιάδες γυναίκες που πήραν μέρος στους αγώνες του ελληνικού λαού την δεκαετία του 1940. Κέρδισε μια θέση στην Ιστορία όχι τόσο με την δράση της, όσο με το τραγικό της τέλος. Με απόφαση του Εκτάκτου Στρατοδικείου Γιαννιτσών εκτελέσθηκε στις 6 το πρωί της 26ης Ιουλίου του 1946 μαζί με άλλους έξι συναγωνιστές της στον χώρο του νεκροταφείου της πόλεως. Ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας από τον ελληνικό στρατό. Ήταν επίσης μία από τις πρώτες αιματηρές εφαρμογές του περιβόητου Γ’ Ψηφίσματος που ακολούθησε τις εκλογές της 31ης Μαρτίου του 1946 και οδήγησε σε εκατόμβες κομμουνιστών.

Για χρόνια η μνήμη της Γκίνη επέζησε στην Ελλάδα μόνο προφορικά, μαζί με τις κρυφές κουβέντες για τα κομμένα κεφάλια ανδρών και γυναικών στις πλατείες, ως μια ακόμη ιστορία της αιματοβαμμένης δεκαετίας του 1940. Αλλά και σήμερα, όταν πια τα απομνημονεύματα και οι αναψηλαφήσεις εκείνης της εποχής έχουν γίνει πλήθος, η ιστορία της παραμένει σχετικά άγνωστη. Δεν χρειάζεται να ψάξει κάποιος πολύ για να βρει την αιτία. Η Γκίνη ήταν κομμουνίστρια, προερχόταν όμως από την ακατονόμαστη μειονότητα του βορειοελλαδικού χώρου και έδρασε πολιτικά στα πλαίσια τόσο της ΕΠΟΝ, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, όσο και του ΝΟΦ. Ανήκε λοιπόν στο δύσκολο περιθώριο που δεν επιδέχεται εύκολη κατηγοριοποίηση, ούτε από τα αριστερά, ούτε από τα δεξιά κι έτσι παραμένει με έναν τρόπο στα αζήτητα της ελληνικής ιστορίας.

Το παράδοξο είναι ότι ακριβώς για τον ίδιο λόγο η Γκίνη έχει περάσει στον «ιστορικό κανόνα» της ΠΓΔΜ. Όσοι παρατηρούν ψύχραιμα τις εξελίξεις της γείτονος και δεν παθαίνουν εθνικότροπη αποπληξία ακόμη και μόνο στο άκουσμα του μακεδονισμού, θα γνωρίζουν ότι η διαμόρφωση εθνικού χαρακτήρα έχει προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στοιχεία της «Μακεδονίας του Αιγαίου» έχουν μπει πλέον για τα καλά στο ιστορικό αφήγημα της ΠΓΔΜ. Ο χαλασμός της Νάουσας το 1822, για παράδειγμα, ο οποίος στην Ελλάδα θεωρείται κομμάτι της Ελληνικής Επαναστάσεως, εμφανίζεται στο αφήγημα της γείτονος ως η πρώτη εθνική εξέγερση των «Μακεδόνων». Με τον ίδιο τρόπο η Ειρήνη Γκίνη, ή μάλλον η Μίρκα Γκίνοβα, έχει μετατραπεί σε ηρωίδα του «εθνικού αγώνα των Μακεδόνων» κατά την δεκαετία του 1940. Ονόματα οδών και πολιτιστικών κέντρων, αγάλματα και τραγούδια έχουν αφιερωθεί στην υποτιθέμενη μάρτυρα του μακεδονισμού. Σε τέτοιες παράξενες ατραπούς κινείται η Ιστορία.

Η Ειρήνη Γκίνη, η Μίρκα για τους συναγωνιστές της, γεννήθηκε στα Ξανθόγεια του νομού Πέλλας, το Ρουσίλοβο στα σλαβομακεδόνικα, ένα χωριό στην εθνική οδό Έδεσσας-Φλώρινας στην περιοχή του Καϊμάκτσαλαν. Σπούδασε στο διδασκαλείο της Καστοριάς και δούλεψε ως δασκάλα στα χωριά της περιοχής λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στην Κατοχή μπήκε στην ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ, αλλά εντάχθηκε και στις αντιστασιακές οργανώσεις της σλαβομακεδονικής μειονότητας. Το 1945-6 ήταν ένα από τα κύρια στελέχη του ΝΟΦ στην περιοχή, με έντονη δράση σε θέματα γυναικείας απελευθερώσεως. Η λαϊκή μνήμη την αναφέρει ως όμορφη γυναίκα και αγαπητή δασκάλα, αλλά και ως άτομο με ξεχωριστές πολιτικές και οργανωτικές ικανότητες. Το καλοκαίρι του 1946 συνελήφθη μαζί με άλλα τοπικά πολιτικά στελέχη του ΚΚΕ και του ΝΟΦ στην περιοχή του χωριού Μαργαρίτα (Πότσεπ) στο Καϊμάκτσαλαν, όπου είχαν βρεθεί – υποτίθεται υπό την προστασία των ενόπλων τμημάτων των οργανώσεων – για να μπορέσουν να συνεδριάσουν σε συνθήκες σκληρής παρανομίας. Οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια της Έδεσσας και βασανίστηκαν ανελέητα. Ακολούθησε Έκτακτο Στρατοδικείο στα Γιαννιτσά κι εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο η Μίρκα πέρασε στην Ιστορία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Γκίνη ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την εποχή της. Όταν εκτελέσθηκε ήταν το πολύ τριάντα ετών και είχε ζήσει ανύπαντρη και ανεξάρτητη σε μια φτωχή και συντηρητική κοινωνία. Ανέλαβε ρόλο ηγετικό σε συνθήκες εξαιρετικού κινδύνου, βασανίσθηκε σκληρά και να εικάσει μόνο μπορεί κάποιος τι σήμαινε η ανεξαρτησία της ως γυναίκα για τους βασανιστές της. Δεν δίστασε να θυσιάσει την ζωή της και, αν πιστέψουμε όσα η λαϊκή μνήμη διατηρεί, κράτησε στάση εξαιρετικά θαρραλέα στο στρατοδικείο. Πέθανε, σύμφωνα με τον λαϊκό θρύλο, πιστή στα κομμουνιστικά της ιδεώδη. Είναι βέβαιο ότι αγωνίσθηκε για τα δικαιώματα της μειονότητας, αλλά ούτε οι μαρτυρίες των συναγωνιστών της, ούτε κάποιο άλλο στοιχείο δείχνουν ότι ήταν εθνικίστρια. Είναι απίθανο επίσης να προέρχεντο από οικογένεια αδιάλλακτου μακεδονισμού, καθώς το ελληνικό κράτος την εποχή εκείνη δεν εκπαίδευε ως δασκάλους «ύποπτα στοιχεία» από την μειονότητα.

Αναμφίβολα η Ειρήνη Γκίνη υπήρξε ηρωίδα, αλλά όχι όπως την αναφέρει το ιστορικό αφήγημα της γείτονος. Έζησε και πέθανε με τρόπο που δείχνει αποφασιστικότητα, πίστη στις ιδέες της, ανεξαρτησία χαρακτήρα, αλλά και αγάπη για την ζωή. Πάνω απ’ όλα η Γκίνη ανήκει στην ελληνική ιστορία, ό,τι κι αν πίστευαν οι διώκτες της ή το μισαλλόδοξο ελληνικό κράτος του Μεσοπολέμου και του Εμφυλίου και είναι ένα κομμάτι εκείνης της σκληρής ιστορικής πραγματικότητας που με ένα υπόστρωμα βίας, καταπιέσεως και προσαρμογής έφτιαξε την σύγχρονη ελληνική Μακεδονία. Άνθρωποι όπως η Γκίνη απεικονίζουν εναργέστατα την αμείλικτη διαδικασία μέσα από την οποία σχηματίσθηκε η μεταπολεμική Ελλάδα. Εδώ βρίσκεται και η πραγματική της εκδίκηση απέναντι στους βασανιστές της που την σκότωσαν στο όνομα της Ελλάδας, αλλά οι ίδιοι είναι καταδικασμένοι να ξεχασθούν.

Η συζήτηση με τον Φιλώτα Αδαμίδη που παρατίθεται στο τέλος αυτού του κειμένου φέρνει στο φως ορισμένες άγνωστες λεπτομέρειες από την σύλληψη της Μίρκας. Ο Φιλώτας Αδαμίδης – ο καπετάν Κατσώνης της περιοχής του Πάικου, του Βερμίου και του Καϊμακτσαλάν – είναι κι αυτός μια σημαντική ιστορική φυσιογνωμία της εποχής. Αξιωματικός εξ εφέδρων του ελληνικού στρατού, έλαβε μέρος στον πόλεμο της Αλβανίας και στην μάχη της Κρήτης, ήταν καπετάνιος και διοικητής τάγματος στο 30ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ στο Πάικο και το Καϊμάκτσαλαν και πολέμησε με τον ΔΣΕ στον εμφύλιο πόλεμο. Μέλος του ΚΚΕ, αλλά πάντα με την παρρησία του μαχητή, έζησε για 33 χρόνια εξόριστος στην Τσεχοσλοβακία.

Σήμερα, σε ηλικία 97 ετών, ο Φιλώτας Αδαμίδης ζει στην πόλη του, την Νάουσα, και παραμένει πνεύμα δραστήριο και πιστό στα ιδανικά της νιότης του, έστω κι αν η πραγματικότητα του «υπαρκτού σοσιαλισμού» τον απογοήτευσε βαθειά. Η συζήτηση έγινε στο σπίτι του τον Μάρτιο του 2014 και παρόντες ήταν οι φίλοι Αλέξανδρος Οικονόμου και Πέτρος Στοΐδης, οι οποίοι είχαν και την επιμέλεια της εκδόσεως των αναμνήσεών του που σύντομα θα κυκλοφορήσουν με τίτλο «Πορεία Αγώνων» από την Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος».

Με τον χαρακτηριστικά γήινο τρόπο της περιοχής ο Κατσώνης μας μεταφέρει την σύγχυση, τις απλές αμέλειες, αλλά και την λιγοψυχία που κατέληξαν στην εκτέλεση της Ειρήνης Γκίνη και των άλλων συντρόφων της το τραγικό πρωινό της 26ης Ιουλίου 1946. Αυτός οδήγησε την Μίρκα και τους υπολοίπους πολιτικούς έξω από τον πρώτο κλοιό του κυβερνητικού αποσπάσματος στο Καϊμάκτσαλαν. Οι μικρές λεπτομέρειες της αφηγήσεώς του, ειπωμένες λαϊκά, δίνουν ένα μοναδικό υπόβαθρο αυθεντικότητας στα ιστορικά γεγονότα. Ο Κατσώνης φοράει το καφέ παλτό που ανήκε στον περίφημο καπετάν Λασσάνη (Θανάση Γκένιο) και του το είχε χαρίσει ο ίδιος, όταν ο Κατσώνης βγήκε στην περιοχή του Πάικου για το δεύτερο αντάρτικο. Τον δυσκολεύει όμως στο κράτημα της ιταλικής αραβίδας, καθώς σιωπηλά οδηγεί τους πολιτικούς μέσα από μια χαράδρα προσπαθώντας να τους πάει στα ασφαλή δασωμένα. Το βγάζει, λοιπόν, και το δίνει στην Μίρκα για να μπορέσει να συγκεντρωθεί στην αποστολή του, μέχρι να καταφέρει τελικά να τους παραδώσει στο ένοπλο τμήμα που ευρίσκετο υψηλότερα. Νομίζοντας ότι η ομάδα των πολιτικών είναι πια ασφαλής, γυρίζει πίσω στο δικό του τμήμα μέσα στον κλοιό. Αλλά δεν έχει λογαριάσει την δειλία και την ανικανότητα άλλων που με τις πρώτες τουφεκιές εγκατέλειψαν τους αόπλους πολιτικούς στην τύχη τους. Φορώντας το παλτό του Λασσάνη έπιασαν οι ΜΑΥδες την Μίρκα.

Ο Κατσώνης γνώρισε την Ειρήνη Γκίνη για λίγο και δεν έχει πλήρη γνώση της πορείας και της δράσεώς της. Μιλάει όμως γι’ αυτήν με σεβασμό, εκτίμηση και αδιόρατη λύπη. Ήταν ωραίος άνθρωπος, λέει, με ικανότητες, πάντα με το χαμόγελο και πιστή στα ιδανικά της. Φάνηκε παλληκάρι μπροστά στα αποβράσματα της τρομοκρατίας και πέθανε χωρίς να λυγίσει. Ο ηρωισμός ειδομένος από τόσο κοντά, όπως συμβαίνει στην αφήγηση του Κατσώνη για την Γκίνη, δεν είναι αυτό που συχνά αναφέρουν τα βιβλία, ή δείχνει ο κινηματογράφος. Η Χάνα Αρέντ είχε δίκιο για την βαθειά κοινοτοπία του Κακού, όπως την αντιπροσώπευε ο Άιχμαν, το τέρας του Άουσβιτς, ένα βαρετό κι αδιάφορο ανθρωπάκι σε προσωπικό επίπεδο. Η σύντομη διήγηση του Κατσώνη δείχνει με αδρό τρόπο ότι τα ηρωικά γεγονότα εμπεριέχουν πλήθος πράξεων δειλίας και ανοησίας, ενώ συχνά χαρακτηρίζονται από τις πιο ανούσιες συμπτώσεις. Σε τελική ανάλυση όμως η γενναιότητα είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει κάποιος μόνος του, μια προσωπική επιλογή για το τι πρέπει να κάνει. Η Ειρήνη Γκίνη είχε το θάρρος να κάνει αυτή την επιλογή θυσιάζοντας την ζωή της. Άλλοι καιροί, άλλοι άνθρωποι και άλλα μέτρα από τα σημερινά. Γι’ αυτό και την κατέγραψε η Ιστορία.

Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Λόγγο για την επεξεργασία του ηχητικού αρχείου.

Χειροκροτῆστε βρέ…

Τὸ καλλίτερον σᾶς τὸ ἄφησα γιὰ τὸ τέλος.
Μέσα ἀπὸ τὸ ἠχητικὸν ἀρχεῖον, ποὺ στὸ πέρας τοῦ δημοσιεύματος λαπαβίτσα ἀναφέρεται, ἀκοῦμε τὸν παραπλανημένο πολεμιστὴ τοῦ ΕΑΜ νὰ καταγγέλῃ τὸν ἐθνοκτόνο ζαχαριάδη, ποὺ διέλυσε τὴν Ἑλλάδα, ἐνᾦ παραλλήλως σκηνοθέτησε, μὲ τοὺς ἐργοδότες, ἕναν καταστροφικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, (ἂς ποῦμε) ἐμφύλιον. Ἐπὶ πλέον ὑπερασπίζεται τὴν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου (σοβιὲτ τὰ λέει). Ὑπερασπίζεται δῆλα δὴ τὴν δικτατορία…

Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέροντα τὰ στοιχεῖα ποὺ καταθέτει κι ἂς γνωρίζουμε σήμερα πὼς τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν ἐγκλημάτων του, τὰ διέπραξε ἐν ἀγνοίᾳ του.

Κλείνοντας θὰ σᾶς ξανα-παναπαρουσιάσω μερικοὺς ἀπὸ τοὺς παραπάνω συνδέσμους, γιὰ ὅπους ἐπιθυμοῦν πράγματι νὰ διαπιστώσουν ἐμπράκτως τὸ τὶ σημαίνει ἐθελόδουλος πράκτωρ καὶ τσιράκι τῶν τοκογλύφων. Παρατίθεται ὅλο τὸ ἀναγκαῖον, πρὸς ἔρευνα καὶ διασταυρώσεις, ὑλικό, γιὰ νὰ ξεκινήσουμε νὰ πετᾶμε, ἐπὶ τέλους, ἀπὸ τὶς ζωές μας τὰ μορφώματα ποὺ μᾶς καταστρέφουν.

Φιλονόη

 

Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!

Μία ἀπάνθρωπος πλευρὰ τῶν Λαϊκῶν Δικαστηρίων τοῦ ΕΑΜ-ΚΚΕ

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας οὐδέποτε προβλημάτισε τὸ ΚΚΕ.

Τὸ μυστικὸ σχέδιον τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὴν κατάληψιν τῶν Ἀθηνῶν.

Ἡ στάσις τῶν «ἀκροναυπλιωτῶν» στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ στὸν πόλεμο τοῦ 1940.

Ὅταν ΣΥΣΣΩΜΗ ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ ΚΚΕ ἀπεφάσιζε νὰ ἀνατινάξῃ τὸν Παρθενώνα.

90 χρόνια ΚΚΕ!!!

ΚΚΕ Festival.

ΚΚΕ ὑπέρ «ἀνεξαρτησίας» Μακεδονίας καί Θράκης

 

 

 

 

Leave a Reply