Δημοκρατία τοῦ …«ἀντιῤῥατσισμοῦ»!!!

Ἤ, ἄλλως, «βιομηχανία ἐκδημοκρατισμοῦ» τοῦ πλανήτου!!!

Βασικῶς καὶ οὐσιαστικῶς ἔπρεπε νὰ τὴν ἀποκαλοῦμε «βιομηχανία τοῦ ἀντιῤῥατσισμοῦ», ἀλλὰ παραμένουμε …κόσμια, καλὰ κι εὐγενικὰ παιδιά. Δὲν μᾶς ἀρέσει νὰ τοὺς τσουβαλιάζουμε ὅλους μαζύ…
Χαζούς, βλάκες, ἀνθέλληνες, χαχόλους, πράκτορες καὶ ἐξαγορασμένους στὸ ἴδιο τσουβάλι δὲν γίνεται νὰ τοὺς βάζουμε, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἅπαντες ἐξ αὐτῶν συμπράττουν στὸ ἴδιο, κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἔγκλημα!!!
Ὑπάρχουν διαχωρισμοὶ ὀφθαλμοφανεῖς γιὰ ὅλους αὐτοὺς κι ὀφείλουμε νὰ τοὺς ἀναδεικνύουμε.

Σαφῶς, ὁ σημαντικότερος διαχωρισμός, ἀφορᾶ στοὺς ἐμμίσθους καὶ στοὺς …«ἰδεολόγους».
Οἱ ἔμμισθοι (εἴτε πρόκειται γιὰ ἱδρυτὲς καὶ ἰδιοκτῆτες καὶ μετόχους Μ.Κ.Ο., εἴτε γιὰ ἁπλοὺς ἐμπλεκομένους μὲ αὐτές, εἴτε ἀκόμη καὶ γιὰ ὑπαλλήλους τους) ἔχουν πολλοὺς λόγους γιὰ νὰ «ἀνακαλύπτουν» (συνήθως ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν), φαινόμενα «ῥατσισμοῦ».
Οἱ ἄλλοι, οἱ …«ἰδεολόγοι» εἶναι μία στρατιὰ ἀνοήτων συνήθως, ποὺ ὄχι μόνον δὲν πληρώνονται, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, λόγῳ ἀκράτου βλακείας τους, στρέφονται συνολικῶς κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, βοηθοῦν στὸ πλιάτσικο καὶ ἰσχυροποιοῦν τὴν ἐξουσία τῆς (παλαιᾶς καί) νέας τάξεως ἐπάνω μας, δουλοποιώντας τοὺς πληθυσμοὺς σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Καί, γιὰ αὐτό, τοὺς βλέπουμε ὡς ὁπαδούς, χειροκροτητές, μπουλούκια νὰ σπεύδουν παντοῦ καὶ πάντοτε, ἀλλὰ ἐὰν κάποιος τοὺς ἐρωτήσῃ, καταθέτοντας λογικὰ ἐρωτήματα, γιὰ μέρος τῶν ὅσων δράσεων συμμετέχουν, τότε τὸ «ἰδεολογικὸ οἰκοδόμημά» τους κινδυνεύει ἄμεσα μὲ …κατάῤῥευσιν!!!

Πρόσφατο παράδειγμα τῆς ἀπολύτου χαχολοποιήσεως τῶν μαζανθρώπων ποὺ μᾶς περιβάλλουν, ἐβίωσε φίλος, πού, ὅταν ἐπέτυχε,  ὡς συνομιλητὴς σὲ μεγάλη παρέα …«ἀντιῤῥατσιστῶν», νὰ τὸν …ἀκούσουν, παραθέτοντας ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῆς δράσεως τῶν χασάπηδων μισθοφόρων τοῦ πSoros παγκοσμίως, ἀλλά, κυρίως, ἐντὸς συνόρων. Παραθέτοντας τὶς ἀποδείξεις ὁ φίλος μου σταδιακῶς, διεπίστωσε πὼς ἕνας ἕνας οἱ μετέχοντες τῆς …«ἀντιῤῥατσιστικῆς ἰδεολογίας»-ὑστερίας, οὐρλιάζοντας σχεδόν, ἠρνοῦντο νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ πόσο …ἠλίθιοι ἦσαν, εἶναι καὶ παραμένουν
Δύο ἐξ αὐτῶν μάλιστα, ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος, ἀνέστρεψαν ὅλο τους τὸ «ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρον» κι ἐνετάχθησαν στὶς …«σεβαστὲς τάξεις» τῆς …χρυσῆς αὐγῆς, γιὰ νὰ …προλάβουν, λέει, τὸ κακὸ ποὺ ἔκαναν!!!
(Ὁ φίλος μου …ἀκόμη τρέχει, μὲ τὴν γκάφα του!!!)

Καί, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές…
Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ πόσο …πρόθυμοι εἶναι ὅλοι αὐτοὶ οἱ μαζάνθρωποι νὰ συμμετάσχουν σὲ ὁποιοδήποτε ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἂς δοῦμε κι αὐτό:

«Σήμερα 8:30 τὸ πρωὶ στὸ Μοναστηράκι βλέπω ἕναν χαμό……
Κάτω ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔχουν κουβαλήσῃ, μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» στὴν χώρα μας, νὰ κτυπιέται καὶ νὰ βογκᾷ κι ἀπὸ ἐπάνω του ἀστυνομικοί, ποὺ τοῦ εἶχαν περάσῃ χειροπέδες. 
Δίπλα του ἕνας ποὺ τραβοῦσε video κι ἐφώναζε στοὺς ἀστυνομικοὺς ὅτι δὲν εἶναι συμπεριφορὰ αὐτὴ καὶ ὅτι τὸν ἐκτύπησαν…

Ἔρχονται δύο ἀστυνομικοὶ καὶ τὸν ῥωτοῦν γιατὶ τραβᾶ video.
«Δὲν εἶναι τρόπος αὐτός» τοὺς λέει, «νὰ τὸν κτυπᾶτε»…
Ὁ ἀστυνομικὸς τότε ἀπαντᾶ πὼς δὲν τὸν ἐκτύπησαν, ἀλλὰ προσπαθοῦσαν νὰ τοῦ περάσουν τὶς χειροπέδες, μὰ αὐτὸς δὲν τοὺς ἄφηνε.
Καί συμπληρώνοντας ὁ ἴδιος ἀστυνομικός: «ξέρεις τί ἔκανε πρίν; Ἔριξε κάτω μίαν ἔγκυο γυναῖκα γιὰ νὰ τῆς κλέψῃ τὴν τσάντα…»

Ντροπὴ σὲ αὐτὸν ποὺ τραβοῦσε τὸ βίντεο γιατὶ πραγματικὰ δὲν τὸν ἐκτύπησαν (ἂν καὶ θὰ ἔπρεπε…!!!)….»

Μαίρη Σπανοῦ

Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν καὶ δὲν γράφουμε περὶ τῆς βιομηχανίας τοῦ «ἀντιῤῥατσισμοῦ» σήμερα, ἀλλὰ περὶ τῆς «βιομηχανίας τῆς ἀντιῤῥατσιστικῆς δημοκρατίας», ἤ, ὀρθότερα, περὶ τῆς «βιομηχανίας ἐκδημοκρατισμοῦ» μας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν κύριο πυλώνα τῆς παγκοσμίου μεθοδεύσεως δουλοποιήσεως τῶν λαῶν ὁπουδήποτε. Τμῆμα αὐτῆς τῆς μεγάλης «βιομηχανίας» (ὑποκατάστημα κατὰ κάποιον τρόπο) εἶναι καὶ τὰ δίκτυα τῶν «ἀντιῤῥατσιστῶν» ὅπου ἐξυπηρετοῦν.
(Στὴν Οὐκρανία, γιὰ παράδειγμα, ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦν, δὲν ὑπάρχουν!!!).

Γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε δὲ πόσο πραγματικὰ …δημοκρατικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ «βιομηχανία» ἀρκεῖ νὰ μελετήσουμε ἐλαχίστως τὰ ὅσα προσχήματα χρησιμοποιοῦν οἱ Η.Π.Α., τὸ ΝΑΤΟ καὶ γενικότερα ἡ Δῦσις γιὰ νὰ …«ἀπελευθερώσουν καὶ νὰ ἐκδημοκρατίσουν» χῶρες, τῶν ὁποίων οἱ ἡγέτες τους δὲν ἀρέσουν στοὺς …«δημοκράτες» τοῦ πλανήτου μας.
Καί, πάντα …«ὅλως συμπτωματικῶς», οἱ κρατικὲς
τράπεζες αὐτῶν τῶν «δικτατοριοποιημένων χωρῶν» δὲν ἐλέγχονται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁμάδα τῶν τοκογλύφων, ποὺ σήμερα ἐπιχειρεῖ νὰ μᾶς ἐπιβάλῃ τὸ παγκόσμιον ἄυλον καὶ πλαστικό-ἠλεκτρονικὸ νόμισμα, καταργώντας τὰ μετρητὰ καὶ ἀποδομώντας, διὰ παντός, τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιβιώσεως, γιὰ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα.
Μετὰ ὅμως ἀπὸ τὸν κάθε εἴδους …«ἐκδημοκρατισμό» αὐτῶν τῶν χωρῶν, μπορεῖ πράγματι οἱ λαοὶ νὰ ἔχουν ἀφανισθῇ, ἀλλὰ οἱ κρατικές τους τράπεζες περιέρχονται στὰ χέρια τῶν γνωστῶν μας τοκογλύφων…

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Κι ἔτσι οἱ ἰσοπεδώσεις, οἱ γενοκτονίες καὶ οἱ καταστροφὲς τῆς Λιβύης, τῆς Σερβίας, τῆς Συρίας, τῆς Οὐκρανίας, τοῦ Ἀφγανιστᾶν, τῆς Ὑεμένης (ἀλλὰ καὶ ὅσων ἐπακολουθοῦν), ἀνα-«βαπτίζονται» ὡς «ἀποκατάστασις τῆς δημοκρατίας».
Ἡγέτες ὅπως ὁ Μιλόσεβιτς, ὁ Καντάφι κι ὁ Ἄσαντ διαφημίζονται ὡς δικτάτορες, λίγο πρὶν μισθοφόροι τῶν τοκογλύφων εἰσβάλουν στὶς χῶρες τους, γιὰ νὰ τὶς ἐξαφανίσουν ἀπὸ τοὺς παγκοσμίους χάρτες.
Τόσο ἁπλᾶ…

Παραλλήλως ἐπαγγελματίες «ἀνθρωπιστές» ἀναλαμβάνουν τὸ προπαγανδιστικὸ τμῆμα τῆς ἐπιβολῆς μίας πιὸ …ἐξυπηρετούσης ἀπόψεως, γιὰ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros, ἀποσιωπώντας φυσικὰ τὰ ἐγκλήματα καὶ τὶς ἐκκαθαρίσεις.
Παπαγαλίζουν ὅ,τι ἀκριβῶς παπαγαλίζουν καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως γιὰ τοὺς …«δικτάτορες» ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη.

Πρόθυμοι χειροκροτητὲς σπεύδουν πάντα νὰ ἐπανδρώσουν αὐτὲς τὶς στρατιές, ἀκόμη καὶ γιὰ μερικὰ χαρτονομίσματα τῶν 10-20 εὐρῶ.

Ποιός ἐλέγχει τούς …«Συρίους πρόσφυγες»;

Πόσες ΜΚΟ ἔχει ὁ Κωνσταντίνου, εἴπαμε;

Κυττώντας λοιπὸν προσεκτικότερα ὅλο αὐτὸ τὸ προπαγανδιστικὸ ὑλικό, ἁπλῶς διαπιστώνουμε πὼς δὲν γίνεται νὰ εἶναι ἀνεξάρτητοι …«ἰδεολόγοι»  ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σπεύδουν νὰ καταδικάσουν τὴν χώρα, μὲ κάθε εὐκαιρία, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνεργοποιήσουν ἀντεθνικοὺς καὶ μνημονιακοὺς νόμους, μὲ πρόσχημα τὰ …«ἀνθρώπινα δικαιώματα»!!!

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.

Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν …σιωνιστῶν!!!

Οὔτε φυσικὰ συζητᾶμε πλέον γιὰ δημοκρατία, ἐφ΄ ὅσον καταλήγουμε νὰ ἀναφερόμεθα σὲ μίαν μόνον ἐκδοχή, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν δικτατορία τῶν τοκογλύφων μόνον, φιμώνοντας καὶ ἐξαφανίζοντας κάθε ἀντίλογον, ἐνᾦ παραλλήλως καταδιώκει καὶ δηλητηριάζει τὴν ἀριστεία, ὡς μοναδικὴ φυσικὴ ἐπιλογὴ κάθε ἐμβίου ὄντος.

(δανεισμένο ἀπὸ τὸν κύριο Ἰωάννη Βενδίκη)

Σήμερα, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, γράφουμε λοιπὸν γιὰ τὴν (βιομηχανία) τῆς «δημοκρατίας τοῦ ἀντιῤῥατσισμοῦ» κι ὄχι γιὰ μίαν παράμετρό της, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ξεκάθαρα ἐπιχειρηματικὴ βιομηχανία μηνύσεων, ποὺ στήνουν τὰ δίκτυα τοῦ πSoros καὶ ὑποστηρίζουν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ χαχόλια παγκοσμίως.

«Ο άνθρωπος που επιδίδεται συστηματικά σε κοινωνική μηχανική, προσπαθώντας να θρυμματίσει τον εθνικό κορμό, ο άνθρωπος που «παίζει μπάλα» με το σύστημα, μηνύοντας συνεχώς όσους δεν εκφέρουν απόψεις συμβατές με τα εθνομηδενιστικά του ιδεολογήματα, ο άνθρωπος που προσπαθεί να διασύρει τη χώρα μας στα διεθνή forums, ελέγχεται για φορολογικές παραβάσεις.»

Ὁ «Φαντομάς» Δημητρᾶς!

Οἱ …«ἀντιφασίστες» μὲ τὶς μηδενικὲς φορολογικὲς δηλώσεις!!!

Διαβάσαμε λοιπόν, πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, γιὰ τὸν μέγιστον τῶν μεγίστων «ἀντιῤῥατσιστή» τῆς χώρας μας, υἱὸ ὑπουργοῦ τῆς χούντας τῶν Συνταγματαρχῶν, τὸν Παναγιώτη Δημητρᾶ, ποὺ ἐστράφη νομικῶς, λέει, κατὰ τῆς Σώτης Τριανταφύλλου καὶ πού, πάλι προσφάτως, ἐπανέλαβε τὸ ἴδιο κατὰ τῆς Λώρης Κέζα.

«…Ὁ Σιωνισμὸς φροντίζει τὰ παιδιά του…
 …μὲ τὰ δικά μας ὅμως λεφτά.

 50.000 εὐρῶ ἀπὸ τὸν Soros …
…30.000 εὐρῶ ἀπὸ τοὺς φόρους μας…
…εἶναι αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε, διότι δημοσιεύθηκαν.
Θὰ ὑπάρχουν σίγουρα καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ δὲν γνωρίζουμε….»

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια.

Όσες φορές και να συρθώ στα δικαστήρια, τα ίδια θα λέω: η καταπίεση της γυναίκας στον ισλαμικό κόσμο είναι ντροπή της ανθρωπότητας, όσο ντροπή ήταν η σκλαβιά στην αρχαία Αθήνα και τις βαμβακοφυτείες. Κανένας σεβασμός σε καμμία καταπίεση. 
βῆμα

Λώρη Κέζα

Ἐν τάξει…
Ὁλίγον σὲ …«ἐργολάβος ἀντιῤῥατσισμοῦ» φαίνεται νὰ γίνεται ὁ ἐν λόγῳ μουσιοῦ, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δικό του θέμα.
Τὸ δικό μας θέμα εἶναι ἀλλοῦ καὶ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸν κάθε μουσιοῦ ντὲ δημητρᾶ.

Χάθηκαν οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν δημητράδων;

Ἀν τί λοιπόν νά γκρινιάζουμε, νά κλαιγόμεθα, νά ὑβρίζουμε, νά ἐκνευριζόμεθα, νά φορτώνουμε ὀργή, νά ἀπειλοῦμε καί, τελικῶς, νά …λουφάζουμε, δέν εἶναι καλλίτερα νά ἀρχίσουμε τίς πραγματικές δράσεις ἀντιμετωπίσεως τοῦ κάθε λογῆς δημητρᾶ;
Δέν εἶναι ὀρθότερον καί λογικότερον νά συγκροτηθοῦμε ὡς ἄτομα καί νά ὀργανώσουμε κάθε μορφῆς ἀντιδράσεις καί ἀντιστάσεις καί, γιατί ὄχι, ἐπανα-διεκδικήσεως τῆς Πατρίδος μας καί ἐφαρμογῆς τοῦ Δικαίου καθολικῶς;
Δέν εἶναι καλλίτερον γιά ὅλους μας νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό κάθε λογῆς δημητρᾶδες μέ τά δικά τους ὅπλα;
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Μνημονιακοὶ νόμοι σημαίνει δίκαιον τῶν τοκογλύφων.
Γιά πόσον καιρό θά ἐπιτρέπουμε σέ ὅλους αὐτούς νά μᾶς κουνοῦν τό δάκτυλο, νά μᾶς διασύρουν καί νά μᾶς ἀπειλοῦν;

Δὲν εἶναι ἀγαπητοί μου οἱ κάθε λογῆς δημητρᾶδες τὸ πρόβλημά μας.
Τὸ πρόβλημά μας εἴμαστε ἐμεῖς καὶ μόνον ἐμεῖς.
Ἐὰν δὲν ἀποφασίσουμε νὰ ἀντιδράσουμε στὴν κάθε λογῆς βιομηχανία τους, διεκδικώντας τὰ αὐτονόητα, οὐδεὶς θὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ τὰ ἀπολαύσουμε. Τὸ δικαίωμα στὴν ζωὴ ὁ κάθε ἕνας τὸ διεκδικεῖ γιὰ νὰ τὸ δικαιοῦται.

Ἂς ἐγκαταλείψουμε λοιπὸν τὶς κλάψες κι ὰς ἀναλάβουμε τὶς ἀναγκαῖες δράσεις, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ γκρεμίσουμε κάθε πυλώνα τῶν βιομηχανιῶν τους ἄμεσα.
Ἡ Πατρὶς εἶναι ὑπόθεσις αὐτῶν ποὺ τὴν σέβονται κι ὄχι τοῦ κάθε …τρωκτικοῦ ἑλληνοφώνου, ποὺ τοῦ ἄνοιξαν κερκόπορτες οἱ τραπεζίτες ἐργοδότες του καὶ οἱ ὑπάκουες σιωνιστικὲς καὶ μασσωνικὲς καὶ καλὰ ἐκβιαζόμενες (ἂς ποῦμε) κυβερνήσεις μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply