Φονιάδες, μαχαιροβγάλτες καὶ ἀνθέλληνες οἱ …«ἡγέτες» μας. (γ)

Γνωρίζουμε θαυμάσια ὅλοι μας πὼς σκάνδαλα δὲν ὑπάρχουν, ἀλλά, ἀκόμη κι ἐὰν ὐπάρξουν, ἢ δὲν ὑπάρχουν ἔνοχοι ἢ δὲν τιμωροῦνται (κρυβόμενοι πίσω ἀπὸ τὶς ἀσυλίες τους) ἢ …παραγράφονται τὰ πάντα, διότι στὴν χώρα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ἰσχύει μόνον τὸ «δίκαιον τοῦ χρήματος». Τὸ «δίκαιον τῆς διαπλοκῆς», γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ποὺ σκοπό του ἔχει μόνον τὸ νὰ συγκαλύπτῃ παντοιοτρόπως τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

πηγὴ

Κι αὐτὸ τὸ ἔνα καὶ μοναδικὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ κάθε λογῆς Siemens καὶ Novartis. Οὔτε ἔχει νὰ κάνῃ μὲ «παθητικές» ἢ «ἐνεργές» δωροδοκίες. Οὔτε ἔχει νὰ κάνῃ μὲ παραγραφές, «ἀθωῴσεις» καὶ ἀπαλλαγές.
Τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ κατὰ τῶν Ἑλλήνω ἔγκλημα ἔχει νὰ κάνῃ μόνον μὲ τὴν μία καὶ μοναδικὴ τακτικὴ ψεύδους
καὶ παραπλανήσεως τοῦ «κυριάρχου λαοῦ», μὲ ὅλα τὰ μέσα καταστολῆς του. Οὐδέποτε τὰ σαπρόφυτα, ποὺ παρουσιάζονται ὡς κυβερνῶντες, ἦσαν κι αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦσαν, ἀλλὰ παρέμεναν καὶ παραμένουν βιτρίνες ἑνὸς ἄλλου, σκιώδους, μὰ ἀπολύτως πραγματικοῦ, συστήματος διακυβερνήσεως, τοῦ ὁποίου τὴν γενικὴ ἀρχὴ κατεῖχαν, κατέχουν καὶ φροντίζουν νὰ κατέχουν τὰ τοκογλυφικὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι πλέον γνωστά.
Ὅπως ἐπίσης γνωστὰ εἶναι καὶ μερικά, ἐλάχιστα, ἀπὸ τὰ ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους, ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν καὶ διαπράττουν αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα-βιτρίνες εἰς βάρος μας. Καί, γιὰ ὅσο ἀκόμη θὰ ἰσχύη αὐτὸ τὸ σύστημα καταστολῆς μας (κι ὄχι διακυβερνήσεώς μας), τόσο θὰ «ἀνακαλύπτονται» νέα σκάνδαλα, νέες ὑπονομεύσεις καὶ νέες ἐθνικὲς προδοσίες, ποὺ δὲν θὰ τιμωρῶνται, διότι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἡ «βιτρίνα» πληρώνεται ἀκριβά. Πρὸς τοῦτον καὶ ἐξαργυρώνουν μὲ τὴν αἰωνία τους σιωπή-ἀσυλία αὐτὰ τὰ νούμερα κάθε λογῆς ἀτιμία τους καὶ διαπλοκή τους.

Ἄλλως τέ…
Εἶναι πολὺ εὔκολο τὸ νὰ κατευθύνουν τὸ βλέμμα μας στὰ ἀληθῆ καὶ ψευδῆ σκάνδαλα, ἀν τὶ νὰ δεσμεύονται στὸ νὰ ἐπιτευχθῇ οὐσιαστικὴ καὶ καθολικὴ κάθαρσις. Εἶναι εὐκολότερον τὸ νὰ μᾶς ὑποδεικνύουν τὴν διαπλοκὴ τῶν ἄλλων, ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι ἠθικοὶ καὶ ἔντιμοι. Εἶναι τελικῶς θαυμασία ἡ τεχνικὴ τῆς παραπληροφορήσεως καὶ τῆς ἀλλοιώσεως κάθε δεδομένου, ἀπὸ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ δικαίου καὶ τῆς νομιμότητος.

 

Φονιάδες, μαχαιροβγάλτες καὶ ἀνθέλληνες οἱ …«ἡγέτες» μας. (α)

Φονιάδες, μαχαιροβγάλτες καὶ ἀνθέλληνες οἱ …«ἡγέτες» μας. (β)

Ἕνα πρόσφατα ἀκραῖο, ἀλλὰ πασιφανές, παράδειγμα τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου ἦταν ἡ ἄνευ …θέσεως θέσις καμμένου, πρὸ τῆς ἐκλογῆς του, γιὰ τὸ ζήτημα τῆς παιδείας. Αὐτὸ τὸ κουδουνισμένο, εὐθαρσῶς καὶ σαφῶς, ὁμολόγησε μέσα σὲ ἐλάχιστες προτάσεις πὼς χρησιμοποιοῦσε τὰ οἰκονομικὰ σκάνδαλα, τὰ μνημόνια καὶ τὶς ὅποιες τακτικὲς πτωχοποιήσεώς μας, ἐκ παραλλήλου μὲ τὶς ἔως τότε (διαπιστωθεῖσες) ἀτιμίες, ὡς πάτημα γιὰ νὰ μᾶς …ἀπό-«σώσῃ»-!!!!-. Ὁμολογία ποὺ χρειάσθηκε περισσότερα ἀπὸ τρία χρόνια γιὰ νὰ γίνῃ ἀπολύτως κατανοητὴ ἀπὸ τοὺς ἐξαπατημένους ψηφοφόρους του.

Διότι ἔως ἐκεῖ μποροῦσε καὶ ὁ ἴδιος νὰ ἀντιληφθῇ, ἀλλὰ καὶ οἱ (καλο-ἐκπαιδευμένοι) ψηφοφόροι του νὰ ἀκούσουν.

Ἔχετε λοιπόν ἔως σήμερα διαπιστώση τό ἐάν κάποιο κουδουνισμένο, ἀπό αὐτά πού «ἐκλέγονται» καί μᾶς «κυβερνοῦν», φρόντισε νά ἀναφερθῇ σέ κάποιες μελλοντικές του πράξεις, πού δέν θά συνδέονται συγκριτικῶς μέ «σκάνδαλα» ἄλλων προκατόχων του, ὁμοϊδεατῶν του ἤ μή;
Ἔχετε μήπως ἀνακαλύψη τό ἐάν κάποιο ἀπό αὐτά τά σαπρόφυτα θέλῃ καί ἑστιάζῃ ἀποκλειστικά καί μόνον στό δημιουργικό ἔργο τίς ὅποιες ὑποσχέσεις του, ἤ ἁπλῶς νά στιγματίζῃ τίς ἀνικανότητες ἄλλων;
Ἔχετε μήπως καταγράψη νά ἀκούγονται, στίς προεκλογικές ἐκστρατείες τους, σοβαρές καί οὐσιώδεις δεσμεύσεις τῶν κάθε λογῆς ὑποψηφίων ἔναντι τῶν ψηφοφόρων τους;
Ἔχετε μήπως διακρίνη τό νά ἀναλύονται καί νά περιγράφονται σαφῶς καί εὐκρινῶς πολιτικές θέσεις, δεσμεύσεις, προτάσεις, κομμάτων ἤ καί μεμονομένων ὑποψηφίων, ἤ μήπως ὅλοι αὐτοί κινοῦνται μέσα σέ ἕνα ἀσαφές καί γενικόλογο «πρόγραμμα», πού, ὑποτίθεται, θά ἐπιφέρη καθάρσεις καί ἀποκαταστάσεις δικαίου, ἐάν κι ἐφ΄ ὅσον, κάποτε, σέ κάποιον ἄλλον πλανήτη;
Ἔχετε μέ κάποιον τρόπο ἀνακαλύψη, πίσω ἀπό τά ὅποια «κατηγορῶ», εἰλικρινεῖς καί διαυγεῖς θέσεις, καθαρότητα πνεύματος καί ἠθικές προσωπικότητες;
Ἔχετε διασταυρώση τό ἐάν ὅλοι αὐτοί πού «ἐκλέγονται», τό ἐπιτυγχάνουν διότι πράγματι ἔχουν νά παρουσιάσουν πολιτικό λόγο κι ὄχι διότι σκοπεύουν νά συγκαλύψουν τά ἐγκλήματα τῶν προκατόχων τους;
Ἔχετε ἐξερευνήση μήπως τό ἐάν πίσω ἀπό τίς γενικές κομματικές (πάντα γενικόλογες) τοποθετήσεις ὑφίσταται σοβαρή καί διάφανη ἠθική ἀντίληψις, συνοδευομένη ἀπό σαφεῖς
λύσεις, ἀνθρωποκεντρικές ἰδέες κι ἀποφασιστικότητα;
Ἔχετε ἴσως ἀναγνωρίση κάτι εἰλικρινές πίσω ἀπό τίς ἐλπιδοφόρες μελλοντολογίες τῶν κάθε λογῆς σαπροφύτων;
μήπως ἔχετε ἔγγραφες δεσμεύσεις γιά τίς ὅποιες μελλοντικές πράξεις καί τά ἔργα, αὐτῶν πού ἐπιδιώκουν τήν ψῆφο μας;
Μήπως τελικῶς ὅλοι αὐτοί βασίζουν ὅλες αὐτές τίς ἐκστρατείες τους μόνον στό νά μοιράζουν ἐλπίδες, συγκρίνοντας διαρκῶς τούς κακούς προηγουμένους μέ τούς «ἐλπιδοφόρους καλούς» μελλοντικούς ἑαυτούς τους;
Εἶναι ἁπλό…
…ἀλλὰ ἐμεῖς ἀφήνουμε τὴν λογική μας στὸ σπίτι μας, ὅταν ἀποφασίζουμε νὰ κρεμάσουμε τὶς ἐλπίδες μας στὰ λόγια κάποιων νέων «ἐθνοσωτήρων».

Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν ἐπανειλημμένως ἐξετάσαμε, διὰ τῆς ἀπογοητευτικῆς ὁδοῦ, τὸ πόσο …«ἠθικά», «τίμια» κι «ἄξια» παλληκάρια εἶναι οἱ (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες μας, ἂς δοῦμε καὶ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἄκρως ἀνθελληνικές τους, ἀπολύτως πρόσφατες θέσεις τους, ἐν τελῶς στὴν …τύχη.

Ὥρα νὰ διεκδικήσουμε μίαν ὁλόκληρο Μακεδονία…!!!

Χρυσαυγουλάκια μας ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ παραιτηθεῖτε!!!

Ὥστε ἀγαπητέ Ζουράρι καί τήν Μακεδονία στά Σκόπια θά χάριζες;

Θέμα Μακεδονίας ὑπό τουρκικὲς …χρηματοδοτήσεις;

Ἐὰν κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα, ἢ ἀκόμη καὶ τὰ καρεκλοκένταυρα σαπρόφυτα ποὺ τοὺς στηρίζουν, ἀποδειχθῇ πὼς ἁπλῶς δροῦσε γιὰ τὴν πάρτη του, τότε ἔρχεται ὅλο ἐκεῖνο τὸ περίφημο νομικὸ πλαίσιον ποὺ ἢ θὰ τὰ ἀθωῴση ἢ θὰ τὰ …χαϊδεύση, γιὰ νὰ μὴν πονέσουν (ἀφ΄ ἑνός) ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μὴν τρομάξουν τὰ ἐπόμενα.
Διότι μόνον ἡ διαχρονικὴ ἀσυλία εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀδειοδοτεῖ κάθε ὑπάνθρωπο ἀνθελλήνιστο σαπρόφυτο νὰ ξεπεράσῃ τὶς ὅποιες ἀναστολές του καὶ νὰ λάβῃ θέσεις «ἐθνοσωτῆρος» εἰς βάρος μας.
(Ἡ ἐξαίρεσις τσοχατζοπούλου δὲν ἔχει ἀκόμη κλείση… Ἄλλως τὲ εἶναι κοινῶς ὁμολογούμενον πὼς τὰ ὅποια …ὀφέλη του παραμένουν στὴν κατοχή του!!!)

Τέλος, γιὰ νὰ μπορέσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πραγματικὸ αἴτιον αὐτῆς τῆς κατάντιας, ἀρκεῖ νὰ ἑστιάσουμε στὸ ποῦ ἀκριβῶς ἔχουν …«κρυφθῆ» (διὰ τῆς ἀσκήσεως κάθε μορφῆς βίας, βεβαίως βεβαίως) οἱ πραγματικοὶ ἄριστοι, ποὺ οὐδέποτε ἦσαν ἀρεστοί. Μποροῦμε, πολὺ εὔκολα, νὰ χωνέψουμε πὼς σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ἡ ἀνομία, ὁ ἀνθελληνισμὸς καὶ ὁ μισανθρωπισμὸς κυριαρχοῦν.
Μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ ἐάν, γιὰ παράδειγμα, στὴν χώρα μας διώκεται ἡ ἔρευνα, ἡ καινοτομία, ἡ ὑγειὴς ἐπιχειρηματικότης.
Μποροῦμε νὰ διακρίνουμε, μέσα ἀπὸ τὶς ὅποιες σκιές, τὸ γιατὶ στὴν χώρα μας μᾶς διατηροῦν αἰῶνες τώρα ἀνιστορήτους καὶ ἀμορφώτους. Μποροῦμε νὰ ἀποδείξουμε εὔκολα τὸ πῶς «ἡ Ἑλλὰς τρώει τὰ παδιά της», κατανοώντας ὅμως πὼς ἀν τὶ τοῦ «Ἑλλάς» ὀφείλουμε νὰ τοποθετήσουμε ὀρθῶς τὸ «Ἑλλαδοκαφριστάν».
Μποροῦμε νὰ βεβαιώσουμε, κρίνοντας ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων, πὼς τὸ δίκαιον σὲ αὐτὸν τὸν τόπο οὐδέποτε ὑπῆρξε.
Μποροῦμε ἀπογοητευμένοι νὰ ὁμολογήσουμε πὼς τὰ ἀδιέξοδα δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τυχαιότητος, ἀλλὰ συνειδητῆς δολιοφθορᾶς.
Δὲν ἔτυχε ὅμως κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω εἴπαμε… Ἐπέτυχε βάσει πολὺ προσεκτικοῦ σχεδιασμοῦ, ἀκραίας τρομοκρατίας τῶν ὅσων εἶχαν διαφορετικὲς θέσεις καί, συχνότατα, ἀμέσων ἢ ἐμμέσων γενοκτονιῶν  καὶ ἐμφυτευμένων «ἐμφυλίων» κατὰ τοῦ λαοῦ μας.

Ἄλλὼς τὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι γνωστὰ πλέον καὶ βαθύτατα κατανοητὰ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ μας.
Ἁπλῶς γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ διαδικασία τῆς συνειδητοποιήσεώς μας, στὸν ὅποιον βαθμὸ ἀντέχει καὶ θέλει ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν, ἀπαιτεῖται, ἐπὶ τέλους, νὰ ἀποδομηθοῦν ὅλες οἱ παράμετροι ποὺ στηρίζουν καὶ προστατεύουν αὐτὸ τὸ ὑβριδικὸ μόρφωμα, σὲ ὅλες του τὶς ἐκδοχές.
Κι ἐὰν τμῆμα αὐτοῦ τοῦ οἰκοδομήματος εἶναι ἡ καὶ ἡ δική μας ὁπτική, στάσις καὶ τελικῶς ἀνοχή, τότε ὁπωσδήποτε τμῆμα αὐτῆς τῆς διαδικασίας ἀποδομήσεως-ἐπαναδομήσεως εἴμαστε κι ὅλοι ἐμεῖς.
Μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.

Φιλονόη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply