Ὑπό ποίες συνθῆκες θά λυθῆ τό Κουρδικό;

Ῥωσσία, Τουρκία, Συρία, δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν δημιουργία Κουρδικοὺ Κράτους.

Η.Π.Α, Ἰσραήλ, τὴν ἐπιθυμοῦν.

Οἱ Κοῦρδοι ἐπιθυμοῦν τὴν δημιουργία ἀνεξαρτήτου Κράτους τους. Φυσικά, ἐπολέμηαν κατὰ τοῦ ISIS καὶ τοῦ F.S.A (Ἐλευθέρου Συριακοῦ Στρατοῦ, ἔνοπλος ἀντιπολίτευσις κατὰ τοῦ Ἄσσαντ) ποὺ ὑποστηρίζετο ἀπὸ Η.Π.Α, Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Γαλλία, Ἀγγλία, Τουρκία.
Προχώρησαν δὲ αὐτονόμηση καντονίων ὅταν τὰ ἐκκαθάρισαν ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές.

Βοηθήθηκαν ἀπὸ Η.Π.Α. καί, κάποιαν στιγμή, ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, ὅτανἐκείνη  δεν τὰ πήγαινε καλὰ μὲ τὴν Τουρκία.

Οἱ Η.Π.Α. στὸ τέλος, προσφάτως δηλαδή, ἐπούλησαν τοὺς Κούρδους.

Τώρα ποὺ οἱ Κοῦρδοι τὰ βρῆκαν μπαστούνια μὲ τοὺς Τούρκους στὸ Ἀφρίν, ἐκάλεσαν σὲ βοήθεια τὸν Συριακὸ Στρατὸ καί, ὅταν προχθές, ἐνεφανίσθησαν τὰ πρῶτα τμήματα, ἐδήλωσαν ὅτι ὁ Συριακὸς Στρατὸς ἔπραξε τὸ καθῆκον του (ἐνῶ οἱ Κοῦρδοι ἤδη ἔχουν δηλώση αὐτονομία σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τοῦ Συριακοῦ Κράτους!!!).

Οἱ Τοῦρκοι βομβάρδισαν τὰ τμήματα τοῦ Συριακοῦ Στρατοῦ (ἢ τῆς Συριακῆς Πολιτοφυλακῆς, δὲν εἶναι ξεκάθαρο ἀκόμη τὸ ποιὲς μονάδες πῆγαν) ποὺ ἐνεφανίσθησαν στὸ Ἀφρίν.

Ὁ Λαβρὼφ ἐδήλωσε ὅτι ἡ Ῥωσσία κατανοεῖ τὸν πόθο τῶν Κούρδων, ἀλλὰ εἶναι ἐναντίον τῆς καταῤῥεύσεως ἢ ἀποσχίσεως ἐδαφῶν ἀπὸ Κράτη τῆς περιοχῆς.

Ποτὲ δεν ἤμουν καλὸς μὲ τὸν κύβο τοῦ Ῥοῦμπικ.

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply