Χρυσαυγουλάκια μας ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ παραιτηθεῖτε!!!

Ὅλα σας… Δίχως ἐξαιρέσεις…
Ἐάν, ὅπως ἰσχυρίζεσθε, εἶσθε πατριῶτες. Ἐάν… ἀλλὰ δὲν νομίζω….

εἰκόνα

Λοιπόν… ἐπαναλαμβάνομαι καὶ πάλι, γιὰ νὰ σᾶς γίνω ἐκ νέου ἀντιπαθής.
Ἔχουμε ἕνα Σύνταγμα κι ἕναν ἐκλογικὸ νόμο, ποὺ τὰ γνωρίζετε καλῶς καὶ ὀφείλετε τώρα νὰ τὰ ξαναμελετήσετε.
Αὐτὸ τὸ Σύνταγμα καὶ αὐτὸς ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἀναφέρουν σαφῶς πὼς ἡ βο(υ)λή σας δὲν γίνεται νὰ λειτουργήσῃ μὲ κάτω ἀπὸ 300 (ἐπὶ τοῦ παρόντος) βο(υ)λευτές. Μέσα σὲ αὐτὰ λοιπὸν τὰ (ἀπὸ ἐσᾶς) συμφωνηθέντα ἀναφέρεται σαφῶς πὼς ἐὰν κάποιος βουλευτὴς παραιτηθῇ, τελευτήσῃ, μετακινηθῇ ὀφείλει ἄμεσα τὸ βουλευτικὸ σῶμα νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ.
Ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν, τότε ὁδηγούμεθα, ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ ἐκλογές.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὅλοι ἐκεῖ μέσα παραμένετε συμμορία, φροντίζετε νὰ ἀντικαταστήσετε ἄμεσα κάθε πρόσωπο ποὺ θὰ ἀκυρώση, συνταγματικῶς, τὴν ἰσχὺ τῆς ὑπαρχούσης βουλῆς. Ἔτσι δέν εἶναι;

‘Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)

1. O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
2. Oι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.
3. Oι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. O νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
**4. Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.
**5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

‘Αρθρο 53: (Βουλευτική Περίοδος)

1. Oι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. Mόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Bουλής σε τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από αυτές.
2. Bουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά τον νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη την διάρκειά του. Aν η Bουλή έχει διαλυθεί, η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται εως ότου τελειώσει ο πόλεμος, ανακαλείται δε αυτοδικαίως η Bουλή που έχει διαλυθεί έως το τέλος του.

‘Αρθρο 60: (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)

1. Oι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση.
2. H παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται μόλις ο βουλευτής υποβάλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Bουλής και δεν ανακαλείται.
Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος
(χὰ χὰ χά…!!!)

Ἀναζητῶ κάποιαν ἐπεξήγησι παρακάτω, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον!
Ὁ νόμος ὁρίζει 60 βουλευτές! Τέλος!

Τί γίνεται λοιπόν ἐάν μία ὁμάδα βουλευτῶν παραιτηθῇ; Καί φυσικά τί γίνεται ἐάν αὐτό συμβῇ πρό τοῦ τελευταίου ἔτους τῆς θητείας μίας κυβερνήσεως; (Λέμε τώρα… Διότι τὰ νόμιμα τὰ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ ξεχάσῃ! Τώρα συζητᾶμε γιὰ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέραν καταστρατήγησιν τοῦ Συντάγματος!!!)

Ὁ νόμος ὁρίζει 300 βουλευτές. Ὁποιοσδήποτε ἀριθμὸς κάτω ἀπὸ 300 εἶναι λιγότεροι καὶ κατ’  ἐπέκτασιν παράνομοι ὅσοι ἀποφασίζουν νὰ παραβλέπουν αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια.

Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!

35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά τον χρόνο της ανακηρύξεως υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου λόγω θανάτου ή γιατί κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή τον συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δευτέρας παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού: (πηγή).

Τί ἀκριβῶς συμβαίνει; Νομίζω πὼς καταλάβατε!!!!
Βουλὴ δὲν ὑφίσταται ἐὰν δὲν πληρωθῇ ἡ κενὴ βουλευτικὴ ἕδρα!
Συνεπῶς δὲν ὑφίσταται δυνατότης νὰ ξεπουλήσουν!
Συνεπῶς εἶναι ἄκυροι ἒως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ ἀναδειχθῇ νέος βουλευτὴς γιὰ νὰ καταλάβῃ τὸ κενόν!
Συνεπῶς;
Συνεπῶς ἀγαπητοί μου, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἔχουν ἢ δὲν ἔχουν προσχεδιάσει τὰ πάντα, (ποὺ κι αὐτὸ ἐγὼ δὲν τὸ θεωρῶ ἄσχετον… Ἀντιθέτως μάλιστα!!!) τὰ πόδια τους εἶναι πήλινα! Χωμάτινα! Ἀνᾷ πάσᾳ στιγμὴ μεταμορφώνονται σὲ σκόνη καὶ χάνονται! Αὐτὸ εἶναι!

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!

Γιὰ νὰ ξέρουμε λοιπὸν τὸ τὶ ἀκριβῶς διαβάζουμε παραπάνω, ἂς τὸ ποῦμε μὲ ἁπλᾶ λόγια: κουδουνισμένα ὑπάρχουν ἄφθονα, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν κάποιον ποὺ φοβήθηκε ἢ ποὺ μᾶς ἄφησε χρόνους. Πρὸς τοῦτον καί, βάσει τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, δὲν ἔχει νόημα ἡ παραίτησις τοῦ ἀτόμου, ἐὰν μάλιστα μεταπηδήσῃ σὲ ἄλλο κόμμα ἢ ἀνεξαρτοποιηθῇ, διότι πάλι συμπληρώνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν βο(υ)λευτῶν. Τί γίνεται ὅμως ἐάν σύσσωμο κάποιο κόμμα παραιτηθῇ; Ποῦ καί πῶς θά ἐπιτύχουν οἱ λοιποί νά κουκουλώσουν τό κενό; Θά τολμήσουν νά ἀκυρώσουν πλήρως τό Σύνταγμα; Ἤ θά κρατήσουν τά προσχήματα;

Κι ἐπεὶ δὴ πήξαμε ἀπὸ ὑπερμπατριῶτες…
Κι ἐπεὶ δὴ πήξαμε καὶ ἀπὸ «ἐθνοσωτῆρες»…
Κι ἐπεὶ δὴ εἴχαμε κι ἕνα συλλαλητήριο ποὺ ἀκούσαμε πολλοὺς «ἐλπιδοφόρους διασῶστες»…
…ἂς ἀποφασίσουν ἅπαντες ἐξ αὐτῶν ἐὰν θὰ ἐπιτρέψουν νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν βο(υ)λή τους ἕνα νέο μόρφωμα «ἀναγνωρίσεως» τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων ὡς «ἀναγκαίου (λέει) κακοῦ».

Βέβαια, ἐκ πρώτης ὅψεως ἴσως νὰ φαίνομαι κάπως …ῥατσίστρια, κατὰ τῆς σεβαστῆς «ῥάτσας» τῶν χρυσαυγητῶν βο(υ)λευτῶν. Ἴσως, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι, διότι ἐὰν θὰ ἀπευθυνόμουν σὲ ΝουΔουλικὰ βο(υ)λευτάκια, μὲ τὸ ἱστορικὸ ἀνθελληνικότητος ποὺ διαθέτουν, θὰ φαινόμουν ἀπολύτως γραφική.
Ἐὰν ἔκανα τὸ ἴδιο γιὰ τὰ ΑΝΕΛικὰ βο(υ)λευτάκια, θὰ γελούσατε μαζύ μου μερικὲς ἑβδομάδες…
Ἐὰν πάλι ἀπεφάσιζα νὰ στραφῶ πρὸς τὰ Λεβέντικα (χὰ χὰ χά) βο(υ)λευτάκια, θὰ ὑποχρεωνόμουν νὰ δῶ μίαν ἀπόλυτο μορφὴ αὐτό-ἀποδομήσεώς τους, διότι, πῶς νά τό κάνομεν; Αὐτὰ τὰ νούμερα, μετὰ ἀπὸ τόσες δεκαετίες ἀνυπαρξίας, θὰ μετατραποῦν ἀκόμη καὶ σὲ …ταλιμπάν, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσουν, γιὰ ὅσο διάστημα μποροῦν, νὰ παραμένουν στὰ ἕδρανα τοῦ βο(υ)λευτηρίου.
Συνεπῶς δὲν ἔχουμε καὶ πολλὲς πολλὲς ἐπιλογές. Οἱ μόνοι, μὴ ἐμπλεκόμενοι (ἐπισήμως) μὲ ἐθνικὲς προδοσίες;, ἔως τώρα, φέρονται νὰ εἶναι οἱ χρυσαυγουλῆτες. Ἀλλά, θά τολμήσουν;
Ἰδοῦ ἡ Ῥόδος παλλουκάρια μας… Ἰδοῦ καὶ τὸ …πήδημα!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Θὰ μποροῦσα, λέει, νὰ ἀπευθυνθῶ καὶ στὰ βο(υ)λευτάκια τοῦ Κ.Κ.Ε.-«τὸ κόμμα σου λαέ», ἀλλὰ τὰ δείγματά τους, ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος, εἶναι μᾶλλον σύμφωνα (ἔως καὶ ὑποστηρικτικὰ θὰ λέγαμε) πρὸς τὶς ἀνθελληνικὲς θέσεις τῆς ἐπισήμου (χὰ χὰ χά…!!!) κυβερνήσεως.

πηγὴ

Θὰ μποροῦσε λέει, ἐπίσης, νὰ στραφῶ πρὸς τὰ ποταμίσια σημιτικὰ κατάλοιπα, ἀλλὰ ὁ θεῖος-σημίτης θὰ κάνη ντὰ τὸν σταύρακα.

Θὰ μποροῦσε, ἴσως, νὰ στραφῶ πρὸς τὰ μπατσοκικὰ κατάλοιπα. Εἶπα ὅμως νὰ μὴν τραβήξω πολὺ τὸ γελοῖον τοῦ πράγματος.

Τὸ παραπάνω στοιχεῖον τὸ θίξαμε ἀρκετὲς φορές, ὅταν ἦσαν νὰ ψηφισθοῦν μνημόνια. Οὐδέποτε τὸ ΚΚΕ-«τὸ κόμμα σου λαέ» ἀπεφάσισε νὰ προστατεύσῃ τὸν λαό, πού, ὑποτίθεται, ὑπηρετεῖ., διὰ τῆς παραιτήσεώς του. (Λέμε τώρα…!!!) Γιὰ αὐτὸ καὶ σφυρίζουν ἅπαντες ἀδιάφορα.

Ὅταν ἀπὸ τὸ 2012 καὶ μετά, ἐνοχλήσαμε τὰ χρυσαυγήτικα μαγαζάκια, ἀναφερόμενοι στὴν ἐν λόγῳ παράμετρο, μᾶς ἀπήντησαν (ἀνεπισήμως) πὼς ἐὰν παρητοῦντο τότε, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκπροσωποῦν τὸν λαό, ποὺ τοὺς εἶχε ψηφίση καί, δυστυχῶς, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ξαναζητήσουν γιὰ αὐτὸ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ.
Τί νά πῶ ἐγώ; Τὰ εἶπαν ὅλα ἐκεῖνοι…

Ἐπεὶ δὴ  τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, διὰ τῆς μεθόδου ὑπεξαιρέσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας, δὲν εἶναι οἰκονομικῆς, ἀλλὰ ἐθνικῆς φύσεως, καλὸ εἶναι τὰ ξεφτέρια μας νὰ τὸ σκεφθοῦν καλλίτερα. Τὸ ἐὰν θὰ σύρουν τὴν χώρα σὲ ἐκλογές, ἐπὶ τοῦ παρόντος, εἶναι δευτερεῦον. Τὸ ὅ,τι ὅμως θὰ ἀποκαλύψουν καὶ τὸν δικό τους ῥόλο, ἀλλὰ καὶ τῶν συναδέλφων τους, γιὰ ἐμᾶς, τὸν λαό, παραμένει πρωτεύον.

Ἡ παραπάνω εἰκόνα τῶν χρυσαυγητῶν πολὺ μὲ εἶχε συγκινήση…
Μοῦ θύμισε μίαν ἄλλην, ἀντίστοιχο, τῆς αὐτῆς κατηγορίας, ἀλλὰ σὲ πιὸ …μονόχρωμο.

εἰκόνα

Πάντως στειλιάρια ἔχουν ἅπαντες…
Ἡ διαφορὰ τῶν μὲν ἀπὸ τοὺς δὲ εἶναι μόνον στὸ ὅ,τι τὰ χρυσαυγητόπουλα χρησιμοποιοῦν τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὰ στειλιάρια τους, μετατρέποντάς της σὲ κάτι ἀπεχθές, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Χρυσαυγουλάκια μας ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ παραιτηθεῖτε!!!

 1. Εἰς τὴνπροκειμένην περίπτωσιν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαλυθῆ ἡ Βο(υ)λὴ διότι ὁ ἀριθμὸς τῶν βο(υ)λευτῶν ἐξακολυθεῖ νὰ εἶναι 300. Καὶ τοῦτο διότι ὁ παραιτηθεὶς ἀπο τὴν Χ.Α. βο(υ)λευτὴς ἁπλῶς μετεπἠδησε εἰς ἄλλο κόμμα, ἄρα ἡ ἕδρα του ὑπάρχει.

 2. Καταρχήν δεν δεχόμαστε υποδείξεις από μη Ελληνίδα στο γένος, καθότι είσαι ατζιγκανα, Ρομά!
  Δεύτερον καλά θα κάνεις να ψάξεις τον εκλογικό νόμο καλά,και να μην πετάς αρλουμπες, διότι και σύσσωμη η κ.ο να παραιτηθεί θα την αναπληρώσουν οι επιλαχόντες…
  Όταν και αν αυτοί τελειώσουν ,θα αναπληρωθούν αναλογικά από τα άλλα κόμματα!
  Γι’αυτό γυφτάκι άσε τον λόγο του γύφτου και κοίτα τα στραβά σου ,που δεν θέλω να τα βγάλω στην φόρα για ευνόητους λόγους!

  • Ἰδοῦ ἡ Ῥόδος ἰδοῦ καὶ τὸ πήδημα…
   Θὰ ἤθελα πολὺ νὰ μάθω τὰ στραβά μου… Βελτιώνομαι..

   Υ.Γ. Γιὰ δὲς πόσους πουλημένους ἔχετε ἐκεῖ στὰ μετόπισθεν βρέ…

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *