Ὥρα νὰ διεκδικήσουμε μίαν ὁλόκληρο Μακεδονία…!!!

Κι ὄχι μόνον…
…μὰ πολλὰ περισσότερα.

Ὥρα νὰ χωνέψουμε πὼς τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ μία Μακεδονία ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ κομματιασμένη καὶ πὼς ἡ ἀποδοχὴ τοῦ σκοπιανοῦ μορφώματος, μὲ ὁποιοδήποτε ὄνομα, θὰ παγιώση μίαν μόνιμο ὑβριδικὴ εἰκόνα στὴν περιοχή, ποὺ θὰ περιλαμβάνη κομμάτια τῆς Μακεδονίας, στὰ ὁποία διαφόρων πολυεθνικῶν συμφέροντα θὰ παίζουν τὰ παιχνίδια τους εἰς βάρος τῶν Μακεδόνων. (Κι ὄχι μόνον…!!!)
Ὥρα μας νὰ χωνέψουμε πὼς ὅσο καταπιανόμεθα μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἀποκαλέσουν τὰ Σκόπια Μακεδονία ἢ ὄχι, παγιδευόμεθα στὴν λογικὴ τοῦ ἐὰν πετᾷ ὁ …γάιδαρος ἤ ὄχι, διότι ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι μία, ἑνιαία καὶ  ἀδιαπραγμάτευτος.
Καί, φυσικά, ὥρα μας εἶναι νὰ κατανοήσουμε πὼς οἱ ἀλύτρωτες πατρίδες δὲν εἶναι ἐθνικιστικὰ ὄνειρα κωλοπειραγμένων, ἀλλὰ μία πραγματικότης ποὺ μᾶς ἀποκρύπτεται συνειδητῶς ἀπὸ τὰ κρατικὰ μορφώματα, ἐδῶ κι αἰῶνες. Κι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ παιχνίδι, μὲ τὶς ξεχασμένες ἀλύτρωτες πατρίδες, δὲν κρύβει ἐπεκτατισμὸ ἀλλὰ φυσικὴ ἀνάγκη ἐπανενώσεως τῶν ἰδίων φυλετικῶν ὁμάδων, ἐντὸς τῶν δικῶν τους φυσικῶν χώρων. Τόσο ἁπλᾶ.

Τὰ σύνορα τῶν χωρῶν τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου ἔχουν διαμορφωθῆ μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ δημιουργοῦν προβλήματα. Ποιός ὁ λόγος πολέμου μέ τήν Βουλγαρία ἐάν οἱ Σλαῦοι δέν εἶχαν ἐπεκτατικές τάσεις πρός τό Αἰγαῖον; Ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ὀρθότερα, ἐάν ὁ Ῥῶσσος δέν ὀρέγετο τό Αἰγαῖον;
Ποιός ὁ λόγος ὑπάρξεως τῶν Σκοπίων; Γιατί ἐδῶ καί ἕναν αἰώνα ἐπισήμως «σπέρνουν» θέμα Μακεδονίας;
Γιατί ὅλος ὁ «ἐμφύλιος» ἐκεῖ ἀποσκοποῦσε;
Γιατί ὅλη ἡ ἀριστερίλα τοῦ τόπου πολεμᾶ γιά τήν ἀποκοπή τῆς Μακεδονίας καί τῆς δημιουργίας τῆς «ἑνιαίας Μακεδονίας» τῶν ἐργοδοτῶν της;
Γιατί ἡ μεγαλυτέρα βάσις τῶν Ἀμερικανῶν στήν περιοχή εἶναι στό Κόσσοβο;

Ὅ,τι βλέπουμε νὰ μᾶς περιτρυγυρίζει, ἀπὸ Ἀλβανούς, Σκοπιανούς, Τούρκους, Βουλγάρους δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπὸ σαφεῖς καὶ παλαιώτατες ὀρέξεις ἐλέγχου τοῦ Αἰγαιακοῦ χώρου. Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἔχει ἱστορικὸ δικαίωμα στὴν περιοχή. Οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἐπέτυχε νὰ τὸ συνειδητοποιήσῃ καὶ νὰ παλαίψῃ τὴν ῥίζα τοῦ κακοῦ.
Τὸ πρόβλημα τῆς Μακεδονίας δὲν ὑφίσταται, ὅπως ἐπίσης δὲν ὑφίσταται θέμα «μεγάλης Βουλγαρίας» καὶ «μεγάλης Ἀλβανίας», μαζὺ καὶ τῆς «ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας». Τὸ πρόβλημα πάντα ἦταν ἄλλο καὶ σὲ μεγάλον βαθμό, ἀμέτρητες φορές, βγάλαμε μόνοι μας τὰ ματάκια μας. Ὄχι διότι δὲν μπορούσαμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς κινδύνους, ἀλλὰ διότι τοὺς ἀγνοήσαμε καὶ δὲν τοὺς ὑπολογίσαμε ὀρθά. 

Τώρα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πέφτουμε σὲ παγίδες. Κανονικὰ δὲν πρέπει νὰ καταπιανόμεθα μὲ τὸ ἐὰν θὰ ὀνομάσουν τὰ Σκόπια Σκόπια ἢ Κωλοπετινίτσα. Τὸ κάνουμε ὅμως διότι δὲν  ἀντιλαμβανόμεθα πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὰ ἔρχεται μία αὐτονομία τῆς περιοχῆς, ποὺ πολὺ θὰ ἐξυπηρετήση πολλούς. Μίαςαὐτονομίας ποὺ στὴν πραγματικότητα θὰ ἀποκόψη τὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλάδος ὁριστικῶς.

Δὲν ὑπάρχει θέμα ἀναγνωρίσεως λοιπὸν τῆς Μακεδονίας σὲ μίαν μορφὴ …ὑποδιαιρέσεώς της.
Ὑπάρχει μία Μακεδονία, εἶναι ἑλληνική, κατοικεῖται ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ἀπαιτεῖται ἐπὶ τέλους νὰ ἑνωθῇ ὁριστικῶς.

Φιλονόη

Ἀπὸ τὸν φίλο Ἠπειρώτη Ἀετὸ ἕνα μικρὸ ἀποδεικτικό:

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὥρα νὰ διεκδικήσουμε μίαν ὁλόκληρο Μακεδονία…!!!

Leave a Reply