Ἰσλαμικός μεσαίων ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Μᾶλλον ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν «ἰδεολογικό» μεσαίωνα ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, οἱ (ἂς ποῦμε) φυσικοὶ κληρονόμοι τῶν ἐκπολιτιστῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.
Ἕναν μεσαίωνα ποὺ δὲν ἀπειλεῖ πλέον ἐμᾶς διότι ἁπλούστατα τὸν βιώνουμε.

Ἐὰν λοιπὸν μᾶς ἀναστατώνουν εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:

εἰκόνα

Ὅταν ἡ νέα τάξις προελαύνῃ, θάνατος καὶ καταστροφὴ μένουν πίσω της.

Ἁπλῶς εἴμαστε βαθειὰ νυκτωμένοι…!!!

Πεθαίνω σὰν χώρα…

Διότι σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο ὁ φασισμὸς καὶ ὁ δικτατορισμὸς πρὸ πολλοῦ ἔχουν ἐπιβληθῆ ὡς …φυσικὴ ἐξέλιξις.
Ὅποιος γουστάρει καταστρέφει, βεβηλώνει, παραποιεῖ… Ἀναλόγως τῶν ἐργοδοτῶν του, τῶν χορηγῶν του καὶ τῶν «ἰδεολογιῶν» του.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ θεωροῦμε κάθε μορφὴ βεβηλώσεως ὡς …δικαίωμα τοῦ κάθε (ἀνεγκεφάλου κι ἀνθέλληνος) διαδηλωτοῦ.
Προεξάρχοντος δὲ τοῦ «Κ.Κ.Ε., τὸ κόμμα (ποὺ διαχρονικῶς σὲ ξεπουλᾶ) λαέ» ἔχουμε δῆ τὰ χείριστα, δίχως νὰ ἀντιδράσουμε, ἀκόμη καὶ στοιχειδῶς. 

Ὅταν ΣΥΣΣΩΜΟΣ ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ ΚΚΕ ἀπεφάσιζε νὰ ἀνατινάξῃ τὸν Παρθενώνα.

Διότι κομμουνισμὸς σημαίνει ὑποταγὴ στὸν σιωνισμό!!!   

Ἐπανῆλθε λοιπὸν τὸ σιωνιστικὸ μόρφωμα γιὰ νὰ καταστρέψῃ, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὸ ἄγαλμα τοῦ Τροῦμαν.
Καὶ θὰ μοῦ ἦταν (ὅπως καὶ μοῦ εἶναι) παντελῶς ἀδιάφορον τὸν ἐν λόγῳ ἄγαλμα, ἐφ΄ ὅσον σαφῶς ἀντιλαμβάνομαι τοὺς λόγους ὑπάρξεώς του, ποὺ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι πατριωτικοὶ γιὰ ἐμᾶς.
Ὅμως ἀπὸ τὸ ἀντιληφθοῦμε τοὺς λόγους ὑπάρξεώς του ἔως τὴν καταστροφή του, μᾶς χωρίζει μία στρατιὰ φασιστικῶν κάφρων δρόμος.

εἰκόνες

Εἰδικῶς αὐτὴ ἡ εἰκόνα:

Ἡ ὁποία καὶ ταὐτοποιεῖται ἀπολύτως μὲ αὐτήν:

…μὲ ἀνεστάτωσε!!!
Γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ συνειδητοποίησα πὼς δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι ἰσλαμοφασιστικὸ ἔμμισθο κάθαρμα. Μπορεῖς θαυμάσια νὰ εἶσαι καὶ …«ὑπέρ-λαϊκό» ἔμμισθο κάθαρμα.
Προσέχοντας ἐπὶ πλέον τὴν σκάλα, τὰ σκοινιὰ καὶ τὸν τροχό, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὁ τύπος (καθὼς καὶ ὅλη ἡ ὁμαδούλα του) οὐδόλως ἀπροετοίμαστοι ἔφθασαν ἐκεῖ.

Ξέχωρα λοιπὸν ἀπὸ τὶς ἐντυπώσεις, ποὺ ἐπέτυχαν νὰ τὶς προκαλέσουν, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἀποδεικνύουν πὼς ὅλη ἡ …«ἀντίστασίς» τους περιορίζεται στὸ νὰ ἀποκαθηλώνουν ἀγάλματα ἢ νὰ διασώζουν τὴν βο(υ)λὴ καὶ τοὺς πραιτωριανοὺς ΜΑΤατζῆδες ἀπὸ τὴν (πραγματική) λαϊκὴ ὀργή.
Ἀκόμη καὶ ἡ ἄρτι ἀφυπνισθείσα ἀντιπολεμικὴ συνείδησίς τους γιὰ τὴν Συρία εἶναι μᾶλλον καθυστερημένη, ἐφ΄ ὅσον τόσα χρόνια ποὺ ἡ Συρία βάλλεται, ὅλοι αὐτοὶ ἐξυπηρετοῦσαν, διὰ τῆς σιωπῆς τους, τοὺς ἐμμίσθους ἰσλαμοφασιστικοὺς συμμάχους τῶν ΝΑΤΟϊκῶν δυνάμεων, τοὺς ὑπερασπίζοντο σθεναρῶς καὶ τοὺς ἐνέτασσαν στὶς «ἀγωνιστικές τους» ὁμαδοῦλες ὡς «πρόσφυγες», γιὰ νὰ τρομοκρατοῦν κάθε «ἀντιφρονούντα» στὸν νεοταξίτικο ὑπερδιεθνισμό τους, Ἕλληνα πατριώτη.
Στὴν πραγματικότητα ὅταν ἀναφερόμεθα στοὺς ἰσλαμοφασίστες, συζητᾶμε γιὰ τὴν ἄλλην πλευρὰ τοῦ ἰδίου
καφριστικοῦ νομίσματος τοῦ «δικοῦ μας» σοσιαλιστικοῦ κόσμου.

Καὶ καλά… Τόσο πολύ ἀγαπῶ πιά αὐτόν τόν Τροῦμαν πού μέ κατέλαβε μία τόση ὀργή;
Εἴπαμε… ὄχι βέβαια… Γνωρίζουμε τὸν ῥόλο τοῦ κάθε Ἀμερικανοῦ προέδρου, ἀκόμη κι ἐὰν στὰ μάτια μας φαίνεται κάπως πιὸ …ἑλληνιστὴς ὁ συγκεκριμένος. Ἡ ἴδια ἡ καταστροφὴ εἶναι ποὺ μὲ ἐνοχλεῖ.
Τὸ ἐν λόγῳ ἄγαλμα παίζει τὸν ῥόλο του, ποὺ ἐπισήμως, λέει, χρειάζεται. Ἀδιάφορον. Ἐὰν ὑπῆρχε κάποια κυβέρνησις ἑλληνικῆς συνειδήσεως, τότε θὰ βλέπαμε πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀγάλματα τῶν πόλεών μας νὰ ἀποσύρονται καὶ τὴν θέσιν τους νὰ καταλαμβάνουν ἄλλα, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ βλέπουμε.  Ἀλλὰ δὲν ἰσχύει αὐτό, ὁπότε ἀν τὶ νὰ πάρουμε καλέμια καὶ σφυριά, εἶναι προτιμότερον νὰ μάθουμε τὸ τὶ πρεσβεύουν, πρὸ κειμένου νὰ ἀπαλλαγοῦμε πρῶτα συνειδησιακῶς ἀπὸ αὐτά.

Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πώς, τὴν ἰδίαν ὥρα ἀφ΄ ἑαυτοῦ της ἡ Πολιτεία (ποιός ἦλθε;) ξηλώνει ἀγάλματα, καταχώνει μνημεῖα ἢ ἐπιτρέπει σὲ ἀνεγκεφάλους νὰ καταστρέφουν κάθε δημοσία περιουσία.
Ποιά, ἡ Πολιτεία, πού, ὑποτίθεται, εἶναι κι ὁ ἐπίσημος θεματοφύλαξ τους.
Ἐάν ὅμως ἡ πολιτεία διαπράττῃ τέτοια πολιτιστικά ἐγκλήματα, γιατί ἐγώ στοχοποιῶ τό ΚΚΕ καί τούς λοιπούς ἐμμίσθους πρακτορίσκους; Ἀφῆστε ποὺ ὅλος ὁ κρατικὸς μηχανισμός, ὁ τάχα μου βασικὸς καὶ κυριότερος μηχανισμὸς προστασίας μνημείων, εἶναι μονίμως ἀπὼν καὶ στὸν κόσμο του.
Συμπτώσεις… ὅλα συμπτώσεις…
Ἁπλῶς εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:

…ξέρω πὼς εἶναι ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τῶν ἐμμίσθων πρακτορίσκων.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἐκνευρίζομαι ὅταν ἐμπρὸς ἀπὸ τὰ μάτια μας περνοῦν εἰκόνες καταστροφῆς κι ἐμεῖς ἑστιάζουμε στὸ ἐὰν ἡ καταστροφὴ ἦταν χρήσιμος ἢ ἀσήμαντος.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Δὲν ὑπάρχει δημόσιο κτίριο, ἄγαλμα ἢ ὁποιασδήποτε μορφῆς μνημεῖον, ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ βεβηλωθῆ παντιοτρόπως ἀπὸ τοὺς «ἰδεολογικούς» μισανθρώπους καὶ μισέλληνες ὑπαλλήλους τῶν τοκογλύφων.

Βεβήλωσαν τό ἄγαλμα τοῦ Γέρου!

Περὶ βανδαλισμῶν.

Ἔτσι τὸ κατήντησαν τὸ μνημεῖον τοῦ Πόντου τὰ λαθρολαμόγια!

Εἰκόνες ντροπῆς! Κλέβουν ἀκόμη κι ἀγάλματα!

Οἱ βέβηλοι ἐπετέθησαν καὶ κατὰ τοῦ Ἐμμανουῆλ Παππᾶ!

Ἅρπαξαν καὶ τὴν προτομὴ τοῦ Ἠλιάκη!

Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα

Καὶ τὸν Καποδίστρια θὰ ἀφανίσετε;

Πράκτορες κάθε ξένης ὑπηρεσίας ἁλωνίζουν καὶ καταστρέφουν τὴν χώρα, ἀλλὰ ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν ἀντιδροῦμε, ἀλλὰ ἀποδεχόμεθα τὴν βρωμιά τους ὡς κάτι αὐτονόητον.

Τὰ γνωστὰ ΚΝΑΤ βρέ…

Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!

Πάντα παρόντα λέμε…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *