Ἀπαγορεύεται ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἐπιτρέπεται οἱ μαῦροι νά «ἁπλώνουν» μπουγάδα

Ναί. Μή σᾶς κάνει καθόλου ἐντύπωσι ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου. Ἡ Ἑλληνική Σημαία, καθώς καί ὁποιοδήποτε Ἑλληνικό σύμβολο ἀπαγορεύεται νά ἀναρτᾶται, σέ μνημεῖα, ἀγάλματα καί ἀρχαιολογικούς χώρους κλπ. !!!

Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἀναρτήσεως τοῦ ἐθνικοῦ μας συμβόλου σέ ἀρχαιολογικούς χώρους (ἔβαλαν καί μερικές ἄλλες περιπτώσεις, ἔτσι γιά νά μᾶς χρυσώσουν τό χάπι) ἔγινε νόμος τοῦ κράτους τό 1981. Ποιός ἐθνομηδενιστής κυβερνοῦσε τότε, τό Ἑλληνικό προτεκτορᾶτο, ὅλοι γνωρίζουμε. Βεβαίως, ἄν δέν εἶχε γίνει τότε, θά ἐγίνετο μετά. Δέν ἔχει καί μεγάλη σημασία.

Ἡ τέλεσις τέτοιου εἴδους πράξεων, ἐπισύρει ποινή φυλακίσεως μέχρι τριῶν μηνῶν χωρίς ἐξαγοράν.

Ἡ τροποποίησις τοῦ νόμου τό 1984 ὡδήγησε στήν περαιτέρω αὐστηροποίησι τῶν κυρώσεων, μέ τήν ποινή φυλακίσεως νά φτάνῃ τό ἕνα ἔτος γιά ἀνάλογες πράξεις, ἐνῶ ἀπό τό 2001 ἡ ἀπαγόρευσις κυματισμοῦ τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου ἀπό ἐπισκέπτες ἀρχαιολογικῶν χώρων ἀποδίδεται ἀπό ὑπαλλήλους τοῦ ὑπουργείου στόν νόμο περί ὑπαιθρίας διαφημίσεως.

Στήν εἰκόνα τοῦ ἄρθρου, βλέπετε τό συγκεκριμένο ΦΕΚ, διά τοῦ λόγου τό ἀληθές.

Τίς παρακάτω φωτογραφίες τίς βρῆκα στό facebook.

Εἶναι ἀπό τό πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ 01!

Μινώταυρος

 

 

 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply