Διαφυλάττουμε, ὡς …«κόρην ὀφθαλμοῦ» τὸν ἔμφυτό μας πατριωτισμό…!!!

Διότι ἀπειλεῖται σοβαρότατα ἀπὸ νέους «ἐθνοσωτῆρες» κάθε εἴδους, ποὺ ἔχουν ἁρπάξη ντουντοῦκες, μικρόφωνα καί, κυρίως, ἑλληνικὲς σημαῖες, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν νὰ χειραγωγήσουν, πρὸς ὄφελός τους, κάτι τὸ ὁποῖον οὔτως ἢ ἄλλως, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, χαρακτηρίζει τὴν Ἀνθρωπότητα, ἰδίως σὲ κρίσιμες περιόδους. Καί, φυσικά, ὅλοι αὐτοὶ δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι μόνον ὅσοι ἀποδεδειγμένα προέρχονται ἀπὸ τὶς γνωστές μας -μία ἐπὶ τῆς οὐσίας- οἰκογένειες…
Τὰ ὀνόματά τους ἴσως νὰ τὰ ἀλλάζουν, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα τὸ μόνον ποὺ ἀλλάζουν εἶναι αὐτά. Οὐδέποτε τὶς τακτικές τους.

 

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι. (α)

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι. (β)

 Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι. (γ)

Ἀφήνω ἐπίσης, πρὸς ὤρας, ἀπ΄ ἔξω ἀπὸ τὴν ἔρευνά μου, κάθε οἰκονομικὸ ὄφελος ποὺ ἀποκομίζουν κάποιοι ἐκ τῶν ἐπιδόξων «ἐθνοσωτήρων» μας (βλέπε πσῶῤῥα καὶ τὰ τσιράκια του, ἀλλὰ καὶ γενικῶς πρακτρορίσκων κάθε εἴδους καὶ ἐκδοχῆς, προερχομένων ἐκ τῶν διαφόρων στοῶν, ποὺ κατέφυγαν στὸν μπατριωτισμό, ἐφ΄ ὅσον διαχρονικῶς παραμένει τὸ ὕστατον καταφύγιον τοῦ κάθε ἀπατεῶνος…!!!). Καὶ τοὺς ἀφήνω ἔξω ἀπὸ τὸ γενικὸ σύνολον, πρὸς ὤρας, διότι εἰδικῶς αὐτὴν τὴν περίοδο ἀκόμη κι αὐτοὶ θὰ χρηματοδοτηθοῦν ἁδρᾶ, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς διατηρήσουν στὰ γνωστὰ μαντριὰ καὶ θὰ περιορίσουν κάπως τὶς …εἰσπρακτικές τους τακτικές. Ὁπότε, ἰδίως αὐτὰ τὰ ξεπεσμένα σαπρόφυτα, ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν ὑπολογίζονται. Ἑστιάζουμε διαρκῶς μόνον σὲ ὅλους τοὺς πολύ, θετικῶς ἢ ἀρνητικῶς, προβεβλημένους ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. 

Ὁ ἔμφυτός μας πατριωτισμός, ποὺ οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ μᾶς διακρίνῃ, τελοῦσε ἐν ὑπνώσει γιὰ πολλὰ χρόνια, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι μας (ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο) ἑστιάζαμε κυρίως στὰ οἰκονομικά μας προβλήματα καὶ στὶς εὑρύτερες λεηλασίες. Ὅμως ὁ πατριωτισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι φυσικὴ τάσις του γιὰ νὰ αὐτοπροστατευθῇ εἰδικῶς σὲ περιόδους κρίσεως, ποὺ ἀπειλεῖται ἡ ἐπιβίωσίς του. Κι ἔτσι, ἐμεῖς εἰδικῶς τώρα, ποὺ βιώσαμε μίαν ἀκραίαν καὶ μακρὰν περίοδον ὑπνώσεως, λόγῳ κυρίως τῶν σοσιαληστ(ρ)κῶν (φερομένων ὡς) κυβερνήσεων «μας», ἀλλὰ καὶ κάθε ἀναλόγου (φερομένης ὡς) κυβερνήσεώς μας, ποὺ ἐντὸς τοῦ (συχρόνου πλέον) «δημοκρατικοῦ τόξου», ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχῃ μὲ μοναδικό της, ἀληθῆ, σκοπὸ τὸ νὰ ὑπηρετῇ καὶ νὰ ἐξυπηρετῇ τὰ σχέδια τῶν παγκοσμίων τοκογλύφων…
…ἀλλά, ἐπὶ τῆς οὐσίας δροῦσε, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς, δρᾶ καὶ θὰ δρᾶ εἰς βάρος μας κατασταλτικῶς, χρησιμοποιῶντας ὅλα τὰ «ἐργαλεία» ποὺ τῆς δίδει ἡ θέσις της (προπαγανανδιστικά, νομικά, συνταγματικά, ἀστυνομικά, δικαστικὰ ἢ καὶ σκέτο γενοκτονικά…)…
…«πιάσαμε πᾶτο», ἔως νὰ ξεκινήσουμε, λίγο λίγο, νὰ ξετυλίγουμε κουβάρια» καὶ νὰ ἀποδομοῦμε πρόσωπα, μὰ καὶ ὀμάδες, ἐφ΄ ὅσον διαπιστώνουμε καθημερινῶς πὼς ὅλοι αὐτοὶ παραμένουν μέλη τῆς ἰδίας συμμορίας τῶν 300, ποὺ ἁπλῶς, τυπικῶς καὶ μόνον, μᾶς προσφέρει πολλὲς ἐκδοχὲς τῆς ἰδίας …θέσεώς τους καὶ τακτικῆς τους.

Ἕνα ἀπὸ τὰ γνωστά τους ἐργαλεῖα εἶναι ὁ ἐφησυχασμός μας, ποὺ …«μετουσιώνει» ὅλες ἐκεῖνες τὶς πληροφορίες ποὺ τοὺς ἀποδομοῦν σὲ …«ψευδεῖς εἰδήσεις». Τὸν βλέπουμε νὰ προβάλεται καὶ ἀπὸ τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνητικὲς πλευρές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς (φερόμενες ὡς) ἀντιπολιτευτικές.
Τὸ τί ἀκούσαμε, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τοὺς προπαγανδιστικοὺς μηχανισμοὺς τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων γιὰ τὴν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», δὲν περιγράφεται. Κι ὄλο αὐτὸ γιὰ νὰ ἀμφιβάλουμε, νὰ ἀμφισβητοῦμε ἤ, ἀκόμη, νὰ νοιώθουμε κι ἐνοχές, ἐφ΄ ὅσον τὸ πρῶτο ποὺ προβάλλουν ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα εἶναι ὀ πλαστογραφημένος …μπατριωτισμός τους.

Θυσιαζόμενα σφάγια σχεδιάζουν νὰ μᾶς κάνουν!!!

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖον ποὺ χρησιμοποιοῦν ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἡ γνωστή μας πλέον «ξύλινη γλῶσσα».

Πῶς νὰ μιλᾶτε χωρὶς νὰ λέτε κάτι!

Αὐτὴ ἡ «ξύλινη γλῶσσα», λίγο ἔως πολύ, εἶναι πλέον ἀπὸ τὴν πλειοψηφία μας ἀναγνωρίσιμος καὶ δὲν ἐπιδρᾶ ἐπάνω μας εὔκολα. Ὄμως πέραν αὐτῆς ὑπάρχουν κι ἄλλοι τρόποι γιὰ νὰ μᾶς διατηρήσουν, γιὰ ὅσο ἀκόμη χρειάζονται, ὑπὸ τὸν ἀπόλυτό τους ἔλεγχο. Κι ἕνα τέτοιον μέσον, εἰδικῶς στὶς δύσκολες ἐποχές μας, εἶναι ἡ τακτικὴ τῶν παροχῶν. Τῶν ὀποιονδήποτε παροχῶν…

 

πηγὴ

Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως, πὼς ἡ μανδάμα αὐτὴ δὲν ἔχει πολλὲς ἐλπίδες νὰ ἐκλεγῇ, διότι εἶναι πολὺ πρόσφατες οἱ μειοδοσίες της. Σωστά…
Προσοχὴ ὅμως ἐδῶ. Αὐτὴ ἴσως νὰ μὴν ἐκλεγῇ, ἀλλὰ κάποιοι ἄλλοι, μὲ πρόσχημα αὐτὲς τὶς ἄμεσες (ἢ μελλοντικὲς) παροχές, διορισμούς, ἐλπιδοφορίες θὰ ἐκλεγοῦν.
Ἐκεῖ λοιπὸν εἶναι καὶ τὸ ζητούμενον. Γιά πόσο ἀκόμη θά θυσιάζουμε τήν Ἀνάγκη Ἐπιβιώσεως τῆς Φυλῆς σέ πρόσκαιρες καί φθηνές ἐξαγορές;
Μήπως νά τό ἐπανεξετάσουμε; Μήπως τελικῶς προέχει ὅλων ἠ συντήρησις καί γιγάντωσις τοῦ πατριωτισμοῦ μας;
Μήπως ἁπλῶς νά κλείσουμε τά αὐτιά μας στίς …«Σειρῆνες» τους καί νά ἑστιάσουμε ἀποκλειστικῶς καί μόνον στό πῶς θά ἀναστήσουμε τήν Πατρίδα μας;
Ἤ μήπως θά πετάξουμε στά ἀζήτητα τήν θυσία Κατσίφα;
ἤ μήπως θά …κουφαθοῦμε στό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας;
Τί εἶναι σημαντικότερον τελικῶς; Λίγες στιγμές δικῆς μας ἀνακουφίσεως ἀπό τίς οἰκονομικές δικτατορικές τακτικές ἤ τό νά παραμένουμε μία ἐν δυνάμει (ἀκόμη, ἀλλὰ ἀρκούντως δυναμικὴ) μαζική ἀπειλή γιά τά σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας;

Δουλειά μας, Χρέος μας κι Ἀνάγκη μας πλέον νὰ διαφυλάξουμε ἀπὸ κάθε ἀπειλή, ὀρατὴ ἢ μή, τὸν ἔμφυτό μας Πατριωτισμό, μὲ κάθε κόστος.
Δουλειά μας, Χρέος μας κι Ἀνάγκη μας πλέον τὸ νὰ διασωθῇ τὸ σύνολον κι ὄχι τὸ ἄτομον.
Δουλειά μας καὶ Χρέος μας καὶ Ἀνάγκη μας νὰ παραμένουμε διαρκῶς ἐν ἐγρηγόρσει, διότι, τώρα πιά, ἐπισήμως, ἡ Εὐθύνη τῆς Διασώσεως τῆς Φυλῆς ἔπεσε στὶς δικές μας πλάτες.
Δὲν ἔχουμε ἄλλα περιθώρια καὶ χρόνο.
Ἐμεῖς καὶ μόνον ἐμεῖς θὰ μετουσιωθοῦμε, θέλουμε δὲν  θέλουμε, μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε, σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειάζονται, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ὁρστικῶς ἀπὸ κάθε ἐσωτερικὴ κι ἐξωτερικὴ μορφὴ δυναστείας μας.
Ἐὰν τώρα λυγίσουμε ἢ ὑποχωρήσουμε ἢ πλανηθοῦμε, ἀπλῶς θὰ δώσουμε κι ἄλλον χρόνο στὰ σαπρόφυτα.
Κι αὐτό, εἰδικῶς, ὄχι μόνον δὲν μᾶς ἀρέσει, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ καταντήση αὐτοχειριασμός μας.

Φιλονόη

Σημείωσις

Εἶναι γεγονὸς πὼς πάντα θὰ εὐρίσκονται ἀρκετοὶ ἠλίθιοι, ἀνθέλληνες καὶ βολεμένοι γιὰ νὰ χρησιμοποιῶνται εἰς βάρος μας, ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κόσμου μας. Θὰ φοροῦν μανδύες διαφόρων ἐκδοχῶν καὶ χρωμάτων, μὰ θὰ ὑπηρετοῦν ὅλοι τους τὸν ἴδιον ἀφέντη.
Προσοχὴ λοιπόν!!! Μακρυά τους, στὴν ἀρχή, ἀλλὰ μὲ κάθε εὐκαιρία, ἀπόλυτο ξεμπρόστιασμά τους. Αὐτοὶ κι ἐὰν ἐπιβάλεται νὰ χωθοῦν στὰ λαγούμια τους.  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Διαφυλάττουμε, ὡς …«κόρην ὀφθαλμοῦ» τὸν ἔμφυτό μας πατριωτισμό…!!!

Leave a Reply