Διαβάζοντας πίσω ἀπὸ τὶς «γραμμὲς» γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικά…

Κυττῶντας μία φωτογραφία (πού, κατὰ τὰ ἄλλα, ἀποτυπώνει …χίλιες λέξεις) μποροῦμε εὔκολα νὰ διακρίνουμε πολλὲς λεπτομέρειες, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τί πράγματι συμβαίνει (κι ὄχι μὲ τὸ τί φαίνεται νὰ συμβαίνῃ) στὴν περιοχή μας.

Μία θαυμασία, πρώτη, προσέγγισις ἔγινε ἀπὸ τὴν φίλη μας Νεφέλη, πάντα ἀναφορικῶς μὲ τὸ τί …δὲν ὁμολογεῖται:

Ὁ σουλτάνος προλαβαίνει πρῶτος καὶ σπεύδει νὰ κρατήσῃ μὲ φαρδειὰ παλάμη καὶ σφικτὸ ἀντίχειρα τὰ χέρια τῆς Γερμανίδος καὶ τοῦ Γάλλου, μὲ ὕφος:
«Ἐδῶ σᾶς ἔχω, σᾶς κρατῶ στὸ χέρι. Θὰ κάνετε ὅ,τι σᾶς πῶ… Ἀλλιῶς κλείνω τὰ ἐργοστάσιά σας στὴν χώρα μου. Τέρμα οἱ Μερσέντες σας, τὰ Ὄπελ σας καὶ τὰ λοιπὰ πολεμικὰ σιδερικά. Σᾶς γεμίζω καὶ μὲ λάθρο».

Τοὺς αἰφνιδίασε, τοὺς ἥρπαξε καὶ ἔχει ὕφος «ἀμὰν νὰ προλάβῃ νὰ βγάλῃ τὴν φωτογραφία ὁ φωτογράφος».

Ὁ Γάλλος φαίνεται δυσαρεστημένος, κάνει γκριμάτσα, αἰφνιδιάσθη ἀλλὰ δὲν σκοπεύει νὰ μείνῃ «ὑπό». Τὸ ἠνέχθη  προσωρινῶς.
Ἡ κομψὴ Γερμανὶς φαίνεται πολὺ constipee. Ἀλλὰ τί νά κάνῃς;; Εἶναι λίγο νά σοῦ κρατᾷ (ἔστω κι ἔτσι) τὸ χέρι ἕνας ἄνδρας;;; Καὶ τί ἄνδρας… σουλτάνος!!!

Ὁ Ῥῶσσος «χαμηλοβλεποῦσος», ὡς συνήθως, σὰν νὰ λέῃ:
«ἐ ῥέ, τί σᾶς ἔχω γιὰ μετά… κάνω τώρα τὰ στραβὰ μάτια, ἀλλὰ τὰ θέλω καὶ τὰ πετρέλαια ἐκεῖ στὸν νότο κάτω».

Ἡ σημειολογία μίας «οἰκογενειακῆς» φωτογραφίας

Κατ’ ἐμὲ λοιπὸν οἱ παρατηρήσεις τῆς φίλης μας εἶναι ὀρθές. Ὀφείλω μόνον νὰ προσθέσω πὼς στὰ δικά μου μάτια ὁ …Ποῦτιν τοὺς σέρνει ὅλους ἐκεῖ ποὺ θέλει.
Κατ’ ἐμὲ ὅμως πάντα, θὰ πρέπη νὰ θυμηθοῦμε καὶ κάποιες ἄλλες λεπτομέρειες, ἰδίως ἀπὸ τὴν ἱστορία, ἂπὸ ὅπου, σὲ γενικὲς γραμμές, εὔκολα διαπιστώνουμε πὼς ἡ πρόσφατος αὐτὴ εἰκόνα εἶναι συνέχεια παρελθόντων ἀποφάσεων, συμμαχιῶν ἀλλὰ καὶ συγκρούσεων. 

Τί ἐννοῶ;
Ἡ Ῥωσσία, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀγωνίζεται νὰ πατήσῃ τὸ πόδι της στὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ ἡ Τουρκία στέκεται πάντα ἐμπρός της ὡς ἐμπόδιον. Συζητᾶμε γιὰ τὴν Ῥωσσία ποὺ σὲ οὐδὲν ἔχει ἀλλάξη τὴν ἐξωτερική της πολιτικὴ καὶ τοὺς στόχους της ἐδῶ καὶ αἰῶνες. (Σχετικῶς μὲ τοὺς ῥωσσοτουρκικοὺς πολέμους μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στὸν παρακάτω σύνδεσμο.)

Θανάσιμες παγίδες...12

Θανάσιμες παγίδες…

Τοῦτο, πρακτικῶς, σημαίνει πὼς ἡ Ῥωσσία, ἀνεξαρτήτως τοῦ τί δείχνει, στὴν πραγματικότητα θὰ χρησιμοποιήση τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ ἱκανοποιήσῃ (ἐπὶ τέλους) τοὺς σκοπούς της. Ἄλλως τε ὁ Ποῦτιν ἤδη ἐλέγχει τμῆμα τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ μᾶς τὸ ἐπιδεικνύει συχνότατα μὲ τὶς ἐκεῖ ἐπισκέψεις του καὶ τὶς εἰδικές του …μέριμνες, ὅπως φυσικὰ καὶ μέρος τῆς Συρίας, ἐνᾦ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἁπλώνεται καὶ στὴν Λιβύη. Λέτε ὁ Ποῦτιν νά ἄλλαξε τίς τακτικές τοῦ ἀχανοῦς κράτους πού (φαίνεται νά) διοικῇ; Δὲν θὰ τὸ ἔλεγα…

Παγία θέσις κι ἀπαίτησις τῆς Ῥωσσίας, ἐδῶ καὶ αἰῶνες εἴπαμε, εἶναι τὸ νὰ μὴ κλείνουν τὰ στενὰ τοῦ Βοσπόρου, ἰδίως σὲ ἐμπόλεμες περιόδους. Αὐτὴ ἡ ἀπαίτησις «μεταφράζεται» σὲ ἀλλαγὴ (ἐθνικοῦ) κατόχου στὴν μία πλευρὰ τῶν Στενῶν. Ἐμπράκτως μᾶς δηλώνουν ἀνοικτὰ πὼς δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ποιὸς θὰ κατέχη τί, ἀλλὰ τὸ νὰ μὴν εἶναι στὴν ἰδίαν πλευρὰ οἱ ἴδιοι, πρὸ κειμένου νὰ μένουν τὰ στενὰ διαρκῶς ἀνοικτά.
Αὐτὴ δὲ ἡ θέσις/ἀπαίτησις τῆς Ῥωσσία ἐξυπηρετεῖ καὶ τοὺς Δυτικούς, διότι πλέον πατοῦν ἢδη στὴν Μαύρη Θάλασσα. Συνεπῶς ἅπαντες, Ῥώσσοι καὶ «ἀντίπαλον δέος», δὲν ἐξυπηρετῶνται ἀπὸ τὴν «ἀποκλειστικότητα» χρήσεως τῶν Στενῶν ἀπὸ τὴν Τουρκία.

Πρὸ καιροῦ ὅμως ὁ Ἐρντογὰν ἀνέπτυξε τὸ σκεπτικό του σχετικῶς μὲ τὸ κανάλι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖον θὰ «κόψη» τὴν γῆ στὰ δύο, θὰ κινεῖται (περίπου) παραλλήλως μὲ τὸν Βόσπορο καὶ θὰ ἐξυπηρετῆ, λέει, καλλίτερα τὶς μεγάλες ἀνάγκες διελεύσεως τῶν ἐμπορικῶν πλοίων. Ἐὰν ὅμως κάτι τέτοιο ὑλοποιηθῇ, τότε αὐτομάτως ἡ Κωνσταντινούπολις θὰ μεταμορφωθῆ σὲ νησί.

(Ἡ εἰκόνα, καθὼς καὶ οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ ἄρθρον τῶν «Ναυτιλιακῶν Νέων», πού, μέσῳ τοῦ Politico, ἀνεδημοσίευσε ἡ σελὶς Reporter. Παρακάτω ὅλο τὸ κείμενον καθὼς καὶ οἱ πηγές του.). ..

Παραλλήλως, ἐδῶ καὶ χρόνια, κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυον αὐτὴ ἡ …πιθανότης:

Ἡ «Οἰκουμενόπολις» παρουσιάζεται (ὡς προοπτικὴ) ἐδῶ ἀλλὰ μὴ γνωρίζοντας τὴν γλῶσσα ἀδυνατῶ νὰ σᾶς ἐνημερώσω γιὰ τὰ ὅσα λέγονται. Τὸ σχετικὸ ντοκυμαντέρ, ἀπὸ τὴν σελίδα τους:

(Μετὰ τὸ 38ο λεπτὸ ἐμφανίζονται κάποιοι χάρτες.)
Τὸ παραπάνω ἔργον σχεδιάζεται νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ 2060 καὶ ἡ προσθήκη τοῦ σταυροῦ δηλώνει (σὲ καθαρὰ συνωμοσιολογικὸ ἐπίπεδον) τὴν μελλοντικὴ μετατροπὴ τῆς πόλεως σὲ ἕνα νέο …«Βατικανό», ὀρθοδόξου ὅμως τύπου, ποὺ θὰ ἐλέγχεται ἀνοικτὰ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ ΝΑΤΟ. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔως τώρα εὔκολα διακρίνουμε τὴν …ἀφοσίωσιν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στὶς προσταγὲς τῶν …«συμμάχων» μας. Κάποιοι μάλιστα ἰσχυρίζονται πὼς ἡ ἀναγνώρισις τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸν Βαρθολομαῖο, εἶναι πρᾶξις ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν (μελλοντικὴ) μετατροπὴ τῆς νήσου-Κωνσταντινουπόλεως σὲ βατικανικοῦ τύπου Οἰκουμενόπολιν.
(Γιὰ αὐτὲς τὶς ἀπόψεις δὲν μπορῶ νὰ τοποθετηθῶ, πάντως, διακινῶνται καὶ ὄφειλα νὰ τὶς ἀναφέρω.)

πηγὴ

Συνοψίζουμε λοιπόν. Τὸ παλαβὸ σχέδιον Ἐρντογάν, ποὺ στοχεύει στὸ νὰ τριχοτομηθῇ ἡ περιοχὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, μελλοντικῶς θὰ ἐπιλύση τὸ πρόβλημα τῆς διαχειρίσεως τῶν Στενῶν τοῦ Βοσπόρου, ἐνᾦ, μὲ ὑψηλὰ διόδια, θὰ λαμβάνη ἡ Τουρκία σημαντικὰ ἔσοδα. Ἴσως νὰ τὸ ἀγνοῇ κι ὁ ἴδιος, ἀλλὰ ἴσως κι ὄχι. Πάντως μία τέτοια λύσις θὰ ἐξυπηρετήση πολλούς, κατόπιν φυσικὰ πολλῶν συγκρούσεων. Καί, εἶναι γεγονὸς πὼς μία τέτοια λύσις ἔρχεται γιὰ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὶς παλαιότατες ἀπαιτήσεις τῶν Ῥώσσων (μὰ καὶ τῶν Δυτικῶν πλέον) γιὰ διαφορετικὴ ἐθνικὴ ἰδιοκτησία τοῦ κάθε μέρους τῶν Στενῶν τοῦ Βοσπόρου, πρὸ κειμένου αὐτὰ νὰ εἶναι διαρκῶς ἀνοικτά.

Ἴσως, λέω ἴσως, ὁ Ἐρντογὰν νὰ ἔκανε κάποιους …συμβιβασμούς, πρὸ κειμένου νὰ ἡσυχάσῃ (βάσει τῶν ἀπόψεών του) ἀπὸ τὸν ῥωσσικὸ κίνδυνο. Ἴσως κι ὄχι ὅμως. Πάντως αὐτὴ ἡ δική του (ἐπισήμως πάντα) ἀπόφασις ὁπωσδήποτε κρύβει πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα διακρίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως καί, ὁπωσδήποτε, ἡ μελλοντικὴ Οἰκουμενόπολις, πέραν αὐτῶν ποὺ λέγονται, ἐὰν πράγματι περιλαμβάνῃ καὶ θρησκευτικὸ χαρακτῆρα, σχεδιάζεται νὰ παίζῃ ῥόλο εἰρηνετικό, κατευναστικὸ καὶ ἐξισοῤῥοποιητικό. Τὸ ἐὰν στὴν μία πλευρά της θὰ εἶναι ἤ ὄχι οἱ Τοῦρκοι, οἱ Ῥῶσσοι, οἱ Ἰσραηλινοὶ ἢ οἱ Ἀμερικανοί, μᾶς εἶναι, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἀπολύτως ἀδιάφορον. Τὸ ἐὰν ἐπὶ πλέον στὴν μία πλευρά της θὰ στέκονται καὶ οἱ Ἕλληνες, βάσει δευτεροτρίτων σχεδιασμῶν, θὰ ἔλεγα πὼς εἶναι καλλίτερον νὰ μὴ τὸ …δέσουμε, διότι γνωρίζουμε …τίποτα ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ μᾶς ἔχουν προγραμματίση νὰ πάθουμε.

Ὅμως… Ὅλα αὐτά, ἄν καὶ σὲ ἐπίπεδον σχεδιασμῶν καὶ μόνον, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ …«δεθοῦν» μὲ τὴν παραπάνω εἰκόνα τῶν ἡγετῶν, πού, εἴτε μὲ τὸ …καλὸ εἴτε μὲ τὸ …κακό, ἐσύρθησαν σὲ αὐτὴν τὴν (πράγματι) «οἰκογενειακὴ φωτογραφία». Ἀπὸ τὰ πρόσωπά τους ὅμως εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὁ Μακρὸν (μὰ καὶ ἡ Γαλλία, ὁσονούπω), θὰ παίξη, μακροπροθέσμως, ῥόλον τέτοιον, ποὺ θὰ κάνη κακὸ στὴν Τουρκία, ἐνᾦ ἡ Γερμανία, φυσικὸς σύμμαχος τῶν Ῥώσσων (ναί, θὰ τὸ ἐξηγήσω παρακάτω), μὲ τὴν Ῥωσσία, θὰ ἐξακολουθήσουν, γιὰ ὅσο ἀπαιτηθῇ, νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν Ἐρντογάν, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθοῦν κάποιοι ἄγνωστοι, σὲ ἐμᾶς, σχεδιασμοί. Καί, εἶναι γεγονός, πὼς οὐδόλως θὰ στενοχωρηθοῦν ἐὰν ἀπαιτηθῇ καὶ νὰ τὸν …τελειώσουν. Ἄλλως τε… χρόνια τώρα μᾶς ἔχουν ἐνημερώση οἱ παγκόσμιοι τοκογλύφοι γιὰ τὸ τέλος του.

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Θά κάνουν κάτι αὐτές οἱ βιτρίνες γιά νά δυσαρεστηθοῦν τά ἀφεντικά τους; Δὲν νομίζω.

Ἂς πιάσουμε ὅμως λίγο καὶ τὶς σχέσεις Ῥωσσίας-Γερμανίας. Ἐὰν παρατηρήσουμε μὲ προσοχὴ τοὺς διαφόρους γερμανο-ῥωσσικοὺς πολέμους, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὅσο κι ἐὰν ἦσαν καταστροφικοί, ἐν τούτοις οὐδέποτε ἦσαν τόσο καταστροφικοί, ὥστε νὰ ἐξαφανίσουν τὸν ἕναν ἐκ τῶν δύο ἀντιπάλων. Κι ἔτσι ἡ Γερμανία (καὶ) λόγῳ τῶν Ῥώσσων (ὅπως φυσικὰ καὶ τῶν Δυτικῶν) δὲν ἐξέλειψε τοῦ χάρτου, κατόπιν τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων πού, ὑποτίθεται, αὐτὴ ἐπυροδότησε. Γιατί λοιπόν, ἄν καὶ πράγματι ἡ Γερμανία, ἐπισήμως, ἔπραξε ὅλα αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε, γιά νά ξεκινήσουν οἱ δύο τελευταῖοι παγκόσμιοι πόλεμοι, ἀκόμη ὑπάρχει, ἐνδυναμώνεται καί, ἐπισήμως, κρατᾶ τόν ἔλεγχο τῆς Εὐρώπης, ἐνῷ, ἐπισήμως πάντα, στρέφεται καί κατά τῆς Ῥωσσίας; Μήπως γιά νά στραφῇ τόσο κατά τῆς Ῥωσσίας ὅσο νά τήν …προστατεύσῃ;
Ποιός (ἤ ποιοί…!!!) δέν ἐπέτρεψε τόν ἀφανισμό τῆς Γερμανίας ὅμως; Ποιός (ἤ ποιοί) στό βάθος συντηροῦν αὐτές τίς σχέσεις ἀλληλο-ὑποστηρίξεως; Ποιός (ἤ ποιοί) δέν θέλει τόν ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό μίας χώρας ἐχθροῦ του; Μήπως τελικῶς συμβαίνει κάτι ἄλλο πού δέν ὁμολογεῖται;

Ξέρετε τί ἀρχίζω νά πιστεύω; Ἀνεξαρτήτως αὐτῶν ποὺ βλέπουμε καὶ μαθαίνουμε, οἱ σχέσεις Γερμανίας καὶ Ῥωσσίας εἶναι τέτοιες πού, ἀκόμη κι ἐὰν φθάσουν σὲ ἔναν νέο πόλεμο, χειρότερο ἀπὸ τοὺς προηγουμένους, οὐδέποτε θὰ φθάσουν στὸ σημεῖον νὰ καταστρέψουν ὁλοκληρωτικῶς ἡ μία τὴν ἄλλην, διότι δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ στόχος τους. Θὰ μποροῦσαν νὰ ἀφανίσουν ὁποιανδήποτε ἄλλην χώρα, ἀλλὰ οὐδέποτε ἡ μία τὴν ἄλλην.
Θὰ ἔλεγα μάλιστα πὼς ἐὰν κυττάξουμε μὲ προσοχὴ διάφορες λεπτομέρειες ἐπὶ μέρους, θὰ διαπιστώσουμε πώς, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅσων φαίνονται, οἱ δεσμοὶ ποὺ δένουν αὐτὲς τὶς χῶρες εἶναι διακριτοί, μόνον ἀπὸ τὶς λεπτομέρειες.

Γερμανο-σοβιετικὴ συμμαχία

Ἀλλὰ εἶναι.
Κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ ὅταν κατέῤῥεε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία πρῶτοι οἱ Γερμανοὶ καί, ἐν συνεχείᾳ οἱ Σοβιετικοί, ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἔσπευσαν ὄχι μόνον νὰ ἐκπαιδεύσουν τὶς τουρκικὲς ἔνοπλες δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ νὰ διοργανώσουν τὶς γενοκτονίες ὅλων τῶν μὴ χριστιανικῶν λαῶν, ἐνισχύοντας μὲ ὅλα τὰ μέσα τὸν «περιούσιο» Κεμάλ.

Γερμανοτουρκικὲς συμμαχίες

Γιατί; Δέν ἐπιθυμοῦσε ἐκείνην τήν περίοδο ἡ Ῥωσσία (τότε Σοβιετικὴ Ἕνωσις) νά ἐξέλθῃ στό Αἰγαῖον ἤ ἁπλῶς προσήρμοσε τά σχέδιά της ὥστέ νά χρησιμοποιήσῃ τήν Τουρκία πρός ὄφελος τῶν -μελλοντικῶν- σχεδιασμῶν της; Καί ποῖος ὁ πραγματικός ῥόλος τῆς Γερμανίας τότε;
Μᾶλλον λησμονοῦμε πὼς οἱ σχεδιασμοὶ τῶν κρατῶν δὲν ἔχουν βάθος εἰκοσαετίας ἀλλὰ ἑκατονταετίας καὶ βᾶλε…

Ἂς προβληματισθοῦμε λοιπὸν σοβαρὰ γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι ἡ Ῥωσσία ἐχθρεύεται τὴν Γερμανία, ἤ τὸ ἀνάποδον. Ἂς προβληματισθοῦμε γιὰ τὸν ῥόλο ποὺ παίζουν αὐτὴν τὴν περίοδο πού, κατ’ ἐμέ, ἀποτυπώνεται στὰ πρόσωπά τῶν (φερομένων ὡς) ἡγετῶν. Ἂς παρατηρήσουμε τὸν (κατ’ ἐμὲ στὰ ὅρια τῆς ἀπελπισίας) τρόπο ποὺ κρατᾶ τὰ χέρια τῶν Μακρὸν – Μέρκελ ὁ Ἐρντογάν. Ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀνησυχῇ, εἰδικῶς ἐμᾶς: ὁ ῥόλος (καὶ) τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Γαλλίας, ἦταν τέτοιος ποὺ νὰ ἀποδυναμώσῃ πλήρως, τὴν χώρα μας, (ἐκτὸς ἀπὸ οἰκονομικῶς καὶ στρατιωτικῶς), ἐξυπηρετῶντας στὴν πραγματικότητα τὴν Ῥωσσία. Φυσικά, ἐμεῖς, αὐτὸ ποὺ διακρίνουμε εἶναι πὼς ἐξυπηρετεῖται ἡ Τουρκία, ἐφ΄ ὅσον ἡ δική μας ἀποδυνάμωσις ἐνθαῤῥύνει τὸν τομέα τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητος. Ὅμως μήπως τὰ σχέδια Ἐρντογάν (μὰ καὶ τῶν παγκοσμίων τοκογλύφων) τελικῶς ἐξυπηρετοῦν κάτι ἄλλο;
Ἐννοεῖται πάντως πὼς τὸ πόσες φορὲς θὰ ἀλλάξουν «στρατόπεδα», τὸ πόσων εἰδῶν λυκοφιλίες θὰ ἀναπτύξουν καὶ τὸ πῶς θὰ καταλήξουν στὸ πέρας τῶν ἐπερχομένων γεγονότων ὅλοι αὐτοί, τὸ ἀγνοῶ, μὰ σίγουρα, γιὰ τὴν ὥρα, ἡ παραπάνω εἰκόνα ἀποτυπώνει θαυμάσια τὰ ἀμέσως ἐπερχόμενα γεγονότα.

Ἡ χώρα μας ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν παραπάνω φωτογραφία, διότι ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν ἔχει ῥόλο νὰ παίξῃ, παρὰ μόνον ῥόλο ὑποτακτικοῦ ἢ ῥόλο θύματος (ἢ καὶ βιτρίνος). Κοινῶς μᾶς ἔχουν ἑτοιμάση τὸ χείριστον σενάριον τῆς ἀνυπαρξίας καὶ ἐνοχὲς δὲν ἔχουν ἐπ΄ αὐτοῦ.

Ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψις κούλλλιιι στὶς ΗΠΑ ἀπέδειξε πὼς μᾶς χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ὑπέρ-ἐνδυναμωθῇ ἡ Τουρκία (κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ ποὺ ὑπέρ-ἐνεδυναμώθη ἡ Γερμανία μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμον), γιὰ νὰ ἐξωθηθῇ (πάντα ἐπισήμως!!!) ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν σὲ ἐναντίον μας πόλεμο. Βοήθεια δὲν θὰ λάβουμε, ἀλλὰ θὰ ὑποστοῦμε κάθε εἴδους ἔκτροπα, κατὰ τὶς πάγιες τακτικὲς τῶν Τούρκων.
Καὶ μόνον ἡ φάτσα τοῦ κούλλλιιι, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν Τρᾶμπ(-άκουλα) ἀποδεικνύει πὼς ναὶ μὲν ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε τὸ μάρμαρον ἀλλὰ ἐπίσης μᾶς καταδεικνύει πὼς ταὐτοχρόνως τὰ κούλλλιιικα τοῦ κόσμου μας θὰ ἐξαφανισθοῦν ὁριστικῶς.

Ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψις Χάφταρ δηλώνει πολλά, ἐφ΄ ὅσον κάπου στὸ βάθος εἶναι διακριτὴ ἡ σχέσις του μὲ τὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ δὲν δηλώνει καὶ κάτι ἐλπιδοφόρον γιὰ ἐμᾶς, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἀκόμη «στήνονται» τὰ πιόνια καί, ἀκόμη, δὲν ἔχουν ἀναπτυχθῆ πλήρως οἱ διάφοροι στρατοί. Πάντως σίγουρα ἡ ἐν λόγῳ ἐπίσκεψις δίδει κάποιες νέες πληροφορίες, γιὰ τοὺς σχεδιασμοὺς ποὺ ἔχουν γίνη, δίχως ὅμως καὶ νὰ μᾶς ἀποκαλύπτῃ τὶς πραγματικὲς προθέσεις τῶν σχεδιαστῶν. Ὁπωσδήποτε ἡ παρουσία Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν Λιβύη δὲν θὰ ἀπομειώση τοὺς κραδασμοὺς ποὺ θὰ ὑποστοῦμε, ἀλλὰ θὰ βελτιώση, κατὰ τί, τὶς μετέπειτα θέσεις μας.

Συνεπῶς;
Συνεπῶς, κατ’ ἐμὲ πάντα, ὁ Ἐρντογὰν ξεκίνησε νὰ ὑλοποιήσῃ ἕνα σχέδιον κατευνασμοῦ τῶν Ῥώσσων, μὰ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ἐλπίζοντας ἴσως πὼς θὰ ἀποφύγῃ τὶς μεταξύ τους συγκρούσεις. Εἶναι ὅμως σὰν νὰ χρησιμοποιεῖται πρὸ κειμένου νὰ ἐπιφέρῃ μίαν μορφὴ τριχοτομήσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀρχὴ ἴσως μίας ἄλλης καταστροφῆς γιὰ ὅλην τὴν Τουρκία.

Στὸν ἐπερχόμενο πόλεμο τῆς Τουρκίας μαζύ μας (ποὺ ἴσως νὰ κρατήσῃ μόλις μερικὰ εἰκοσιτετράωρα) τὸ πλέον ἀσαφὲς εἶναι ὁ ῥόλος τῆς Ῥωσσίας καὶ τῆς Γερμανίας. Κατ’ ἐμὲ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ ἐπιταχύνουν, εἰς βάρος τοῦ Ἐρντογᾶν καὶ πρὸς ὄφελος τοῦ Ποῦτιν, διαδικασίες τέτοιες, ποὺ θὰ δώσουν ἐπίσημα καὶ ὁριστικῶς πάτημα στὸ Αἰγαῖον γιὰ τὴν Ῥωσσία. Τὸ δὲ κανάλι τῆς Κωνσταντινουπόλεως θὰ χρησιμοποιηθῆ, μελλοντικῶς, μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστὲ ὅλοι νὰ εἶναι εὐχαριστημένοι.

Ὅσο γιὰ ἐμᾶς… Τί νά πῶ;
Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἀπουσιάζουμε, ὡς χώρα, ἀπὸ κάθε εἴδους κι ἐπιπέδου διαβουλεύσεων, ἂς συνειδητοποιήσουμε ἐπὶ τέλους πὼς τελειώσαμε. Τὸ «ὁ σώζων ἑαυτόν…» εἶναι ποὺ μᾶς συμβαίνει πλέον, ἐνᾦ τὸ ἐποικιστικό, ποὺ σαφῶς ἐνδυναμώνεται, μᾶς καταδεικνύει πὼς δὲν χρειάζεται νὰ ἀσχοληθοῦν Τοῦρκοι, Ῥῶσσοι, Γερμανοὶ κλπ κλπ κλπ μὲ τὸν ἀποπληθυσμό μας, ἐφ΄ ὅσον ἢδη τὰ «καλλίτερα πιντιὰ» κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας.
Τί λέτε λοιπόν; Θά τά καταφέρουμε καί πῶς;   

Φιλονόη

Το «κανάλι της Κωνσταντινουπόλεως» παράλληλα με τον Βόσπορο

Το «τρελλό όνειρο» του Ερντογάν στο στόχαστρο οικολόγων, πολεοδόμων και οικονομολόγων.

Αντίθετα µε όσα θα φανταζόταν κάποιος, ελληνικές διπλωµατικές πηγές δηλώνουν στα Ναυτιλιακά Νέα ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να χάσει από την υλοποίηση του «τρελλού ονείρου» του Ερντογάν µε την διάνοιξη διώρυγας παράλληλης µε τον Βόσπορο. Αντίθετα, – αφήνουν να εννοηθεί – µάλλον θα έχουµε όφελος και εµείς αφού θα διευκολυνθούν οι µεταφορές από το Αιγαίο προς την Κεντρική Ευρώπη συνολικά.

Συγκεκριµένα, οι διπλωµατικές πηγές στην Αθήνα στις οποίες απευθύνθηκαν τα Ναυτιλιακά Νέα, αναφέρουν ότι το project της διώρυγας της Κωνσταντινουπόλεως παρακολουθείται µε ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά. Εκτιµούν ότι δεν πρόκειται για κάποιο προεκλογικό πυροτέχνηµα του Ερντογάν καθώς έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια, πλην όµως διατηρούν επιφυλάξεις ως προς τις δυνατότητες υλοποιήσεως υπό τις συνθήκες που διαµορφώνονται πλέον στην Τουρκία. Όπως δηλώνουν: «Δεν είµαστε αρνητικοί και δεν απαξιώνουµε ένα τέτοιο έργο, αντιθέτως. Όµως είµαστε µάλλον απαισιόδοξοι για το κατά πόσον µπορεί να βρεθεί αυτή την περίοδο ή στο ορατό µέλλον χρηµατοδότηση».

Η απαισιοδοξία αυτή βασίζεται στην τροχιά που έχει πάρει η τουρκική οικονοµία, την διαφαινόµενη κρίση και τις συνεχείς υποτιµήσεις της λίρας, εξελίξεις οι οποίες περιορίζουν τις επενδυτικές προοπτικές.

Το σχέδιο
Στις όχθες της λίµνης Küçükçekmece, πίσω από το κεντρικό αεροδρόµιο της Κωνσταντινουπόλεως, βρίσκεται ένας αρχαιολογικός θησαυρός: η Βαθονεία, τα ερείπια ενός χαµένου βυζαντινού λιµανιού.
Οι ανασκαφές στην περιοχή βοηθούν να γεµίσουν τα κενά της πρώιµης ιστορίας της Κωνσταντινουπόλεως, µιας περιόδου από την οποία σώζονται λίγες δοµές. Ωστόσο, αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγµατοποιήσει το σχέδιο του, ένα µεγάλο µέρος της Βαθονείας µπορεί σύντοµα να βυθισθεί.

Πριν από λίγους µήνες ο πρόεδρος της Τουρκίας ανεκοίνωσε ότι η κυβέρνηση προωθεί την κατασκευή ενός παράλληλου διαύλου µε τον Βόσπορο, το θαλάσσιο στενό που χωρίζει την Ευρώπη και την Ασία.

Οι αντίπαλοί του και οι επιστήµονες λένε ότι τα σχέδια – τα οποία θα µετατρέψουν την ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινουπόλεως σε νησί -κρύβουν κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής, απειλούν ιστορικά µνηµεία και ασκούν περαιτέρω πιέσεις στο αυξανόµενο έλλειµµα του προϋπολογισµού της Τουρκίας. Ο Ερντογάν ανέφερε για πρώτη φορά το κανάλι το 2011 και από τότε δεν έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος. Ωστόσο, κατά την διάρκεια πρόσφατης επισκέψεώς του στην Σερβία, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν µέσα σε λίγους µήνες.

«Το άνοιγµα ενός νέου καναλιού παράλληλα µε τον Βόσπορο, αυτό που ονοµάζουµε Kanal Istanbul, είναι το όνειρό µου», ανέφερε ο Ερντογάν στις 10 Οκτωβρίου του 2017 κατά την διάρκεια επιχειρηµατικής διασκέψεως στο Βελιγράδι. «Πρώτα ο Θεός, θα βάλουµε τα θεµέλια στο τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2018 … υπάρχει ένα Σουέζ, ένα κανάλι του Παναµά, και θα υπάρξει ένα Kanal Istanbul».

Το κανάλι αποτελεί µέρος µιας σειράς τεραστίων κατασκευαστικών έργων – συµπεριλαµβανοµένου ενός τρίτου αεροδροµίου για την Κωνσταντινούπολη και αρκετών γεφυρών – που πρόκειται να ολοκληρωθούν µέχρι το 2023, που είναι η εκατονταετηρίδα της ιδρύσεως της τουρκικής δηµοκρατίας. Η κυβέρνηση εκτιµά ότι το έργο του καναλιού θα κοστίσει 10 δισ. δολλάρια, αλλά οι επικριτές λένε ότι αυτές οι εκτιµήσεις είναι πολύ χαµηλές.
sturkey 127

«Το έργο εφιάλτης»
Το κανάλι µήκους 43 χιλιοµέτρων θα ξεκινά από την Μαύρη Θάλασσα και µέσω της λίµνης Küçükçekmece θα καταλήγει στην Θάλασσα του Μαρµαρά, περνώντας από δάση, πεδιάδες και πηγές γλυκού νερού κατά µήκος της διαδροµής.

Λίγες άλλες λεπτοµέρειες είναι διαθέσιµες, καθώς το έργο απουσιάζει από τα επίσηµα σχέδια υποδοµής, αλλά η πρόταση και µόνο για πρόσθετη πλωτή οδό στην Κωνσταντινούπολη έχει ανησυχήσει τους οικολόγους.

Ο Ερντογάν το ονοµάζει «τρελλό σχέδιο », αλλά εµείς το ονοµάζουµε «έργο εφιάλτη», δήλωσε ο Onur Akgül, µέλος της Άµυνας Βορείου Δρυµού, µιας οµάδας µε έδρα την Κωνσταντινούπολη, που είναι αφιερωµένη στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι επιστήµονες προειδοποιούν ότι το κανάλι θα διαταράξει την λεπτή ισορροπία µεταξύ της Μαύρης Θάλασσας, στα βόρεια της Κωνσταντινουπόλεως και της Θάλασσας του Μαρµαρά, στο νότιο τµήµα της πόλεως. Το κανάλι θα οδηγήσει πιθανώς σε αύξηση υδροθείου στον Μαρµαρά, προκαλώντας, λένε, µυρωδιά σάπιου αυγού στην Κωνσταντινούπολη.

Η κατασκευή θα µπορούσε επίσης να προκαλέσει ζηµιές σε ανεκτίµητους αρχαιολογικούς χώρους όπως η Bαθονεία, η οποία έχει προσφέρει µια σπάνια εικόνα για την βυζαντινή ιατρική και απέδωσε αντικείµενα που χρονολογούνται από χιλιετίες. Βόρεια της λίµνης Küçükçekmece, αλλά και κατά µήκος της προγραµµατισµένης διαδροµής του καναλιού, βρίσκεται µια παλαιότερη, ακόµη πιο πολύτιµη περιοχή: το σπήλαιο Yarimburgaz, που ήταν ένας από τους παλαιότερους γνωστούς οικισµούς της Ευρώπης.

Τα οικολογικά κτυπήµατα είναι τεράστια, διότι απειλούν τις οδούς µεταναστεύσεως και ακόµη και την επιβίωση ορισµένων ειδών ψαριών. Το κανάλι θα µπορούσε επίσης να µολύνει τις πηγές γλυκού νερού στην δυτική Κωνσταντινούπολη και να καταστρέψει κάποιες πηγές εξ ολοκλήρου. «Περίπου 13 συνοικίες λαµβάνουν νερό από αυτή την λίµνη», δήλωσε ο Nuray Çolak, πολεοδόµος και ακτιβιστής, αναφερόµενος στην λεκάνη Sazlidere. Η λεκάνη Sazlidere, λίγα µίλια βόρεια της λίµνης Küçükçekmece, θα καταστραφεί από το κανάλι – παρόλο που η πόλη δεν αντέχει να χάσει τις πηγές νερού της. Τα προηγούµενα καλοκαίρια, οι ξηρασίες προκάλεσαν αρκετές φορές έλλειψη νερού στην Κωνσταντινούπολη.

«Αυτό είναι το τελευταίο πράγµα που χρειαζόµαστε για την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία», δήλωσε ο Çolak. «Δεν µπορώ να καταλάβω πώς µπορούν να εξετάσουν ένα τέτοιο έργο. Δεν είναι λογικό ή εφικτό.»
Η κυβέρνηση όµως υποστηρίζει ότι ο Βόσπορος δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την άνοδο της ναυτιλιακής κινήσεως. Είναι µια από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς στον κόσµο, µε περίπου 53.000 πλοία να διέρχονται κάθε χρόνο. Τα πετρελαιοφόρα που µεταφέρουν επικίνδυνα υλικά περνούν κάθε ηµέρα από τα κέντρα πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κωνσταντινουπόλεως.

Τα τελευταία χρόνια τα ατυχήµατα ήταν σπάνια, αλλά µια πετρελαιοκηλίδα το 2003 και ένα δεξαµενόπλοιο που συντρίβεται σε ένα αρχοντικό στην προκυµαία το 2015 αποδεικνύουν ότι ένα σηµαντικό περιστατικό στο στενό θα µπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες.

«Με το σχέδιο Kanal Istanbul, η κίνηση των πλοίων που απειλεί την ζωή και τα πολιτιστικά αγαθά κατά µήκος του Βοσπόρου θα ελαχιστοποιηθεί», δήλωσε ο Αχµέτ Αρσλάν, Υπουργός Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινωνιών, τον Σεπτέµβριο. Ο Αρσλάν προσέθεσε ότι το υπουργείο του πραγµατοποίησε γεώτρηση για να ερευνήσει το έδαφος κατά µήκος της προγραµµατισµένης διαδροµής και ότι η TOKI – η κυβερνητική υπηρεσία αναπτύξεως κατοικιών – είχε προβεί σε περιβαλλοντικές εκτιµήσεις.

Μιλώντας σε δηµοσιογράφους, ο Arslan απέρριψε τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, προσθέτοντας ότι θα δηµιουργηθούν χώροι πρασίνου στο πλαίσιο του σχεδίου.
Οι τιµές των ακινήτων στην σχεδιαζόµενη διαδροµή έχουν αυξηθεί σε αναµονή του έργου.

Ωστόσο, ορισµένοι οικονοµολόγοι έχουν αµφισβητήσει την βιωσιµότητά του, επικαλούµενοι την κακή απόδοση άλλων µεγα-έργων. Τα έργα αυτά είναι κατασκευασµένα µε ένα συνδυασµό δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων και η κυβέρνηση εγγυάται στην εταιρεία-εταίρο ένα ελάχιστο εισόδηµα. Ένα παράδειγµα είναι η Γέφυρα Osmangazi, που εκτείνεται στον κόλπο Izmit ανατολικά της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία άνοιξε το περασµένο καλοκαίρι. Οι οδηγοί έχουν αποφύγει την γέφυρα λόγω των δαπανηρών διοδίων, προτιµώντας να οδηγούν γύρω από τον κόλπο ή να χρησιµοποιούν τα φθηνότερα πορθµεία. Αντί για τα έσοδα, η κυβέρνηση – και εποµένως ο Τούρκος φορολογούµενος – πρέπει να πληρώσει την εταιρεία που συνέβαλε στην κατασκευή της γέφυρας. Ο Mustafa Sönmez, ένας Τούρκος οικονοµολόγος, εκτιµά ότι η κυβέρνηση θα µπορούσε να υποστεί απώλειες ύψους 1,6 δισεκατοµµυρίων λιρών (352 εκατοµµύρια ευρώ) από την γέφυρα Osmangazi µέχρι το τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας της.

Άλλα οικοδοµικά έργα καταλήγουν επίσης σε απώλειες, διευρύνοντας το αυξανόµενο έλλειµµα του προϋπολογισµού της Τουρκίας και πιέζοντας περαιτέρω την ολοένα και πιο εύθραυστη οικονοµία της, που υποφέρει από τον πληθωρισµό και από την πτώση της τουρκικής λίρας.

Με το κανάλι, η Τουρκία σχεδιάζει να αυξήσει τα έσοδα της απαιτώντας ένα τέλος για την διέλευση. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα είναι πρόθυµες να πληρώσουν για µια διαδροµή που µπορούν να χρησιµοποιήσουν δωρεάν: Η Σύµβαση του Μοντρέ του 1936 απαιτεί από την Τουρκία να εγγυάται την ελεύθερη διέλευση σε όλα τα πολιτικά πλοία που διασχίζουν το Βόσπορο σε καιρό ειρήνης.

Παράλληλα µε πολλούς οικονοµολόγους και επιστήµονες, το Επιµελητήριο Πολεοδόµων της Τουρκίας είναι επίσης σταθερά αντίθετο στο σχέδιο. Ο κ. Akif Burak Atlar, πρόεδρος του υποκαταστήµατος της Κωνσταντινουπόλεως, δήλωσε ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει µια νοµική διαδικασία µόλις δηµοσιευθούν τα σχέδια. Αυτές όµως οι διαδικασίες θυµίζουν το µαρτύριο του Σισσύφου. Το επιµελητήριο ελέγχει τακτικά την κυβέρνηση σχετικά µε τα κατασκευαστικά έργα. Επί του παρόντος εκκρεµούν περίπου 150 δικαστικές υποθέσεις. Μερικές φορές το δικαστήριο τους δικαιώνει, αλλά αυτό σπάνια σταµατά το έργο. «Κερδίζουµε την υπόθεση και το σχέδιο ακυρώνεται, αλλά τότε ο δήµος εγκρίνει ένα νέο, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο», δήλωσε ο Atlar. Η κατασκευή συχνά επιτρέπεται να ξεκινήσει ενώ οι αγωγές συνεχίζονται.

Από την άποψη του σχεδιασµού, δήλωσε ο Atlar, το έργο του καναλιού δεν έχει νόηµα. Θα προστεθεί στην αυξανόµενη έκταση των προαστίων της πόλεως, προκαλώντας περαιτέρω οικοδοµικές και περιβαλλοντικές ζηµίες, καθιστώντας την Κωνσταντινούπολη όλο και λιγότερο βιώσιµη.

Πολλοί πολεοδόµοι που εργάζονται σε κυβερνητικά ιδρύµατα το γνωρίζουν πολύ καλά, προσέθεσε, αλλά φοβούνται ότι οποιαδήποτε κριτική θα µπορούσε να τους κοστίσει τις δουλειές τους. Από το αποτυχηµένο πραξικόπηµα του περασµένου έτους, περίπου 150.000 άνθρωποι απολύθηκαν σε µια εκκαθάριση που στοχεύει τους κυβερνητικούς αντιπάλους.
«Υπάρχουν πολεοδόµοι στην κυβέρνηση; Ναί. Αλλά δεν έχουν την θέληση να τους πουν σχετικά µε αυτές τις τεχνικές λεπτοµέρειες, επειδή µπορεί να χάσουν την δουλειά τους. Κανείς δεν αναλαµβάνει αυτόν τον κίνδυνο», δηλώνει ο Atlar. «Και τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως φοβούνται να γράψουν γι ‘αυτό.»

Το θέµα µε το κανάλι και άλλα τέτοια έργα, προσθέτει, είναι ότι οι ορθολογικές συµβουλές σχεδιασµού που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της κυβερνήσεως θεωρούνται τώρα ως πράξη αντιπολιτεύσεως. «Είναι στην πραγµατικότητα ένα πρόβληµα δηµοκρατίας. Η έλλειψη δηµοκρατίας. Αυτός είναι ο κίνδυνος», δηλώνει ο Atlar.

Πηγή: Politico
Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Ναυτιλιακά Νέα»
Reporter.gr

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply