Γιά τούς ὑδρογονάνθρακες γίνονται ὅλα ἤ γιά κάτι ἄλλο;

Κατὰ καιροὺς μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως κυρίως, ἀλλὰ ὄχι μόνον, πὼς ὁ πληθυσμὸς τοῦ πλανήτου μας ἔγινε ὑπέρ-πληθυσμός, ξεπερνῶντας τὰ ἑπτὰ δισεκατομμύρια, μὲ ἀποτέλσμα νὰ κινδυνεύῃ πλέον ὁ πλανήτης. Τὸ δὲ σχέδιον ἀποπληθυσμοῦ ἔχει πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἀνακοινωθῆ μὲ διαφόρους τρόπους, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ὁμολογεῖται δημοσίως ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ τοὺς κατὰ τόπους (διῳρισμένους) «τοπάρχες».

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα...

Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα…

Ὁπότε, ἐπὶ τέλους, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε, γιὰ ἀρχή, πὼς σκοπὸς ὅλων αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν καὶ θὰ συμβοῦν στὸν πλανήτη, ἀποσκοποῦν, ἀρχικῶς καὶ κυρίως, στὸ νὰ ἀπομειωθῇ ὁ πληθυσμὸς τοῦ πλανήτου τόσο, ὅσο νὰ εἶναι καὶ πάλι διαχειρίσιμος.
Καί, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, ἐπισήμως ξεκίνησε κι ἐτοῦτο.

Γρίππες, ἰοὶ καὶ κορωνο-ἰοὶ

Τί σημαίνει ὅμως τοῦτο ἐμπράκτως, ἰδίως γιά τά δικά μας ἐθνικά ζητήματα, πού τόσο πολύ τώρα μᾶς ταλανίζουν τώρα τελευταία, ὁδηγῶντας μας πρὸς ἕνα ἀπολύτως καταστροφικό (σὰν χώρα) γιά ἐμᾶς τέλος; Τί σημαίνει αὐτός ὁ στόχος γιά τούς διαφόρους πολέμους πού ἔχουν ξεκινήση στήν περιοχή μας; Γιατί ἐπιβάλλουν, μεταξὺ τῶν τόσων πολλῶν καταστροφῶν, ἐπί πλέον καί τήν ἀντικατάστασιν τῶν πληθυσμῶν;

Γιατί τέλος πάντων δέν μᾶς ἀποτελειώνουν σέ γρήγορο καί ταχύ ῥυθμό, ἐφ’ ὅσον μποροῦν, παρά μᾶς βασανίζουν ὅλο καί περισσότερο; Γιατί μέσα στούς σχεδιασμούς τους περιλαμβάνεται ὁπωσδήποτε ὁ πόνος καί ὁ τρόμος τῶν λαῶν; Ποῦ ἐξυπηρετεῖ τοῦτο;

Κατ’ ἀρχὰς ἂς συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐὰν σύσσωμος ἡ ἀνθρωπότης ἐννοοῦσε πλήρως τὶς προθέσεις τῶν σαπροφύτων, λόγῳ πληθυσμιακοῦ ὄγκου κυρίως (ἀλλὰ ὄχι μόνον) σὲ μερικὰ εἰκοσιτετράωρα θὰ εἶχε ἀπαλλαγῆ πλήρως ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα ποὺ ταλανίζουν τὸν κόσμο μας. Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ τόσης παραπλάνησις, παραπληροφορία καὶ προπαγάνδα. Πρὸς τοῦτον διότι πρέπει νὰ κυττᾶμε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐμπνέονται καὶ ἐπιβάλλουν αὐτὲς τὶς τακτικές.

Ὅταν ὅμως ὅλοι οἱ λαοὶ ἀδυνατοῦν νὰ ἑστιάσουν στὴν αἰτία τῶν δεινῶν τους, εἶναι βέβαιον πὼς θὰ ἀποδεχθοῦν ὡς αἰτία αὐτῶν τῶν δεινῶν ὁποιονδήποτε ἄλλον, πλὴν τοῦ πραγματικοῦ. Κι ἔτσι ἡ προσοχή τους στρέφεται εὔκολα σὲ τεχνητοὺς ἐχθρούς, γιὰ νὰ ἀπασχολῶνται καὶ νὰ ἀλληλοεξοντώνονται. Τόσο ἁπλᾶ…

Βέβαια τὰ προσχήματα εἶναι πάντα ἀμέτρητα. Εἴτε λέγονται λοιπὸν πετρέλαια εἴτε ΑΟΖ (σκέτο, δίχως πετρέλαια) εἴτε «ἐμπορικοὶ δρόμοι» εἴτε καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, μποροῦν θαυμάσια νὰ ἐξυπηρετήσουν μύθους (ἀκόμη κι …ἐθνικούς!!!) πρὸ κειμένου νὰ κυττᾶμε μόνον ἔως ἕνα συγκεκριμένο βάθος καὶ οὐδέποτε παρὰ πίσω.
Μᾶς εἶναι ἀδιανόητον τὸ νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ὄταν ἕνας καὶ μόνον ἔνας κρατᾷ καὶ τὸ μαχαίρι καὶ τὸ πεπόνι, μόνος του κόβει, κατὰ πῶς ἀρέσκεται, τὰ πάντα.

Δές, γιὰ παράδειγμα, τὸ ποιὸς ἐκδίδει τὸ χρῆμα καὶ ποιὸς τὸ διανέμει καί, φυσικά, τὸ ποιὸς τὸ ἐλέγχει. Ἔχουμε φθάση στὸ νὰ πιστεύουμε πὼς τὰ πάντα γίνονται γιὰ τὸ χρῆμα, ἀδυνατῶντας νὰ ἐννοήσουμε πὼς πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἕνα μέσον ἐλέγχου τῶν μαζῶν καὶ τίποτα περισσότερο. Τὰ πάντα συμβαίνουν μόνον γιὰ τὴν ἐξουσία καὶ τὰ πάντα ὑπηρετοῦν μόνον αὐτοὺς ποὺ ἔως σήμερα τὴν διαχειρίζονται. Ἁπλῶς τυγχάνει ὅλα ἐκεῖνα τὰ μέσα ποὺ θὰ προσέδιδαν πιθανότητες ἀναλήψεως ἐξουσίας σὲ μὴ …συμβατοὺς δεσμοφύλακες, νὰ παραμένουν στὰ χέρια μόνον αὐτῶν ποὺ ἔως τώρα τὰ διαχειρίζονται…

Θυσιασμένοι λαοί στά πετρελαϊκά συμφέροντα; 

Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ἡ ἀνθρωπότης ἀδυνατεῖ νὰ ἐννοήσῃ τὸν ἔναν καὶ κοινό της ἐχθρό, υἱοθετεῖ ἐμφυτευμένες ἀπόψεις ποὺ τὴν ἀποπροσανατολίζουν. Κι ἔτσι κυττᾶμε ἅπαντες δίπλα μας στὸν ἀλλόφυλο, στὸν ἀλλόπιστο ἢ στὸν ἀλλο-ἰδεάτη, ἂν τί νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅλα τοῦτα εἶναι τεχνητά. Καί, θὰ ἐξακολουθήσουμε ἔτσι υἱοθετῶντας κάθε πιθανὸ κι ἀπίθανον σενάριον, ἔως ἀκόμη καὶ τὸ ποιὸς θὰ ἐκμεταλλεύεται τοὺς ὑδρογονάνθρακες, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύση νὰ πιστεύουμε.

Παρελκόμενον φυσικὰ τῶν παραπάνω εἶναι νὰ γενοκτονῇ ὁ τοῦρκος τοὺς Ἀρμενίους ἢ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ οὐδέποτε ὁ τοκογλύφος ποὺ ἀποφασίζει τὴν γενοκτονία. Κι ἔτσι στὴν Συρία οἱ ταλιμπᾶν σκοτώνουν, ἀλλὰ οὐδέποτε θὰ διακρίνουμε πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας. Σκοπὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἐπισήμως, εἶναι νὰ ἐλέγχῃ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ ὄχι ὁ ἀποπληθυσμὸς τῆς περιοχῆς, πρὸ κειμένου νὰ ἐκκαθαρισθῇ ἡ περιοχή, διότι αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ καὶ πάλι τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας.
Κι ἄλλα τέτοια, ἄλλοτε φρικτὰ κι ἄλλοτε φρικτότερα, ποὺ μετακινοῦν τὰ ἐγκλήματα στοὺς μισθοφόρους ἢ στοὺς φανατικούς, ἢ ἀκόμη καὶ στοὺς …νομιμόφρονες ὑπηκόους κάποιας ὁποιασδήποτε χώρας, ἀλλὰ οὐδέποτε σὲ αὐτοὺς ποὺ τὰ ἐμπνέονται.

Ὁ πόνος καὶ ὁ τρόμος ἐξυπηρετοῦν σαφῶς στὸ νὰ παραμένῃ ἡ ἐξουσία στὰ ἴδια χέρια, ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες τὴν διαχειρίζονται. Ὅταν τὸ αἷμα ῥέῃ δὲν κάθεσαι νὰ ἀσχοληθῇς μὲ τὰ αἴτια αὐτῆς τῆς ῥοῆς, παρὰ μόνον νὰ σωθῇς ὅπως ὅπως. Σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες συγχύσεως καὶ πανικοῦ εὔκολα οἱ διάφοροι «φυτευτοί», ἀνεξαρτήτως «ἰδεολογίας» ἐπιτυγχάνουν νὰ διατηρήσουν τὴν ἐξουσία δίχως κόπο. Ὁπότε εἶναι βολικότατος, εἰδικῶς γιὰ ζητηματάκια τέτοια.

Ταὐτοχρόνως ἀκριβῶς διότι ὁ μεγάλος ἀριθμὸς νεκρῶν κτυπᾶ ἀδιακρίτως καὶ τυχαίως, εἶναι σχεδὸν βέβαιον πὼς μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον πανικοῦ, λόγῳ γενοκτονικῶν ἐκκαθαρίσεων, εἶναι μᾶλλον ἀδύνατον νὰ ἐπιβιώσουν ὅλοι ἐκεῖνοι πού,  θεωρητικῶς, θὰ μποροῦσαν νὰ ἡγηθοῦν σὲ μικρὲς ἢ μεγάλες ὁμάδες, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἴδιες οἱ λαϊκὲς μάζες νὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἀναδείξουν ἡγετικὲς μορφές, ποὺ θὰ τὶς συσπειρώσουν καὶ θὰ τὶς ὀργανώσουν γιὰ νὰ ἀντισταθοῦν. Τέτοιο παράδειγμα μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε στὴν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου ἁπλῶς …συνέβη, δίχως ἀντίλογο, ἂν καὶ πράγματι ὑπῆρχαν ἱκανὲς ἡγετικὲς μορφές. Μάθαμε κάτι γιά αὐτές; Ὄχι, διότι, πολὺ ἁπλᾶ οἱ ἐκτεταμένες ἐκκαθαρίσεις ἦσαν τέτοιες, ποὺ ἦταν ἀδύνατον νὰ ἐπικρατήσουν μέσα στὸν γενικευμένο πανικό.

Πρακτικῶς… Οἱ πολλοί, τρομοκρατημένοι, «κάθονται στὰ αὐγά τους». Οἱ λίγοι, ἱκανοί, ἐὰν ἔχουν ἐπιβιώση, δὲν διαθέτουν τὰ ἀναγκαία μέσα γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν. Κι ἔτσι ἡ ἐπερχομένη ἐπανεκκίνησις καθίσταται τελικῶς ἁπλῶς μία μέθοδος συσκοτίσεως ποὺ τελικῶς «ἀδειοδοτεῖ» τοὺς ἰδίους ποὺ κρατοῦσαν τὴν ἐξουσία, νὰ τὴν διατηροῦν, δίχως μάρτυρες καὶ δίχως ἀντίλογον.

Μόνον νά μᾶς ἀποπληθύσουν στοχεύουν ἤ καί σέ κάτι ἀκόμη; ; Τὸ μόνον ἴσως κίνητρο τοῦ κάθε ἑνός, ποὺ θὰ μποροῦσε πράγματι νὰ  τὸν ὁδηγήσῃ σὲ ἀποφάσεις τέτοιες, ποὺ νὰ ἐπιφέρουν τὴν σὲ βάθος ἀλλαγή του, εἶναι ἕνα καὶ λέγεται Ἐλευθερία. Ὅσοι λοιπόν, ἀκόμη, ζωντανοί, οὔτως ἢ ἄλλως τὸ πράττουν. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἢ στὸ …καὶ ἕνα θὰ ὑποχρεωθοῦν ἤ, πολὺ ἁπλᾶ, θὰ ἀποχωρήσουν ἔτσι ἢ ἀλλοιῶς.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply