Ξεβρακωμένης …«δικαιοσύνης» τὸ ἀνάγνωσμα!!!

Σοῦ τὴν πέφτουν σαράντα (40) ἄτομα μὲ καδρόνια, ξύλα καὶ πέτρες.
Σοῦ σπάζουν τὸ αὐτοκίνητο, τραυματίζεσαι.
Τὰ παίρνεις στὸ κρανίο, βγαίνεις ἔξω, τὴν πέφτεις ὁλομόναχος σὲ σαράντα (40) ἀφιονισμένους, μοιράζεις κάμποσα κλωτσομπουνίδια, βουτᾶς καὶ κάποιο ξύλο, σπᾶς ἕνα-δύο παΐδια καὶ πᾶς γιὰ …κακούργημα. Συνέχεια

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 4332/2015 περὶ ἰθαγενείας

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 43322015 περὶ ἰθαγενείας2

Οἱ Προσπάθειές μας κατὰ τοῦ Ἐθνοκτόνου Νόμου 4332/15-περὶ ἰθαγενοποιήσεως τῶν ἀλλοτρίων

Οἱ ἐνστάσεις μας, ὡς πρὸς τὸ νομικὸ μέρος, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μας – ἀντιπαραθέσεις μας ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικό, ἐπικεφαλαιωδῶς ἀναφέρονται, καὶ συνίστανται στὰ ἀκόλουθα:

[1] Κατ’ ἀρχὰς ἡ Ἰθαγένεια εἶναι βιολογικὴ ἰδιότης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ διὰ νόμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν σκοπιμότητες.

[2] Οἱ εἰσερχόμενοι δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν οὔτε οἰκονομικοὶ μετανάστες, καθότι ἡ χώρα μας διαβαίνει ὀξυτάτη οἰκονομικὴ κρίση, καὶ πρακτικὰ τελεῖ ὑπὸ πτώχευση. Συνέχεια

Ὁ Μπένυ ξανακτυπᾶ!

Ὁ Μπένυ ξανακτυπᾶ!Κι ὄχι μόνον ξανακτυπᾶ, ἀλλὰ ἐπιστρατεύει κι ὅλα τὰ νεοταξίτικα σούργελα ποὺ ἁλωνίζουν στὴν χώρα τὰ τελευταῖα χρόνια. Στὴν οὐσία ἡ κατάρριψις τοῦ νομομαγειρέματος Ῥαγγούση ἐνόχλησε πολύ. 
Ἔτσι, γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον, μὲ τὴν στήριξιν ΝΔούλας καὶ ΔΗΜΑΡ ὁ Μπένυ θὰ εἰσηγηθῇ νέα νομομαγειρέματα. Τὸ ἐὰν θὰ εἶναι συνταγματικὰ ὀρθὰ ἤ ὄχι, ἀφῆστε τὸν Μπένυ νὰ ξέρῃ καλλίτερα. Ἄλλως τέ, ποιός θά μποροῦσε νά ἀκυρώσῃ ταχύτερα κάθε συνταγματικό ἄρθρο; Μόνον ὁ Μπένυ! Τὸ ἔχει πράξῃ πολλάκις κατὰ τὰ παρελθόν, θὰ τὸ ἐπαναλάβῃ μὲ περίσσιο θράσος τώρα. 

Τί θέλει νά κάνῃ; 
Νὰ φέρῃ ἕναν νέο νόμο ποὺ θὰ ἀθώώνῃ ἀπολύτως, γιὰ παράδειγμα, κάποιον ἐγκληματία. Τί σημασία θά ἔχῃ ἐάν ὁ ἐγκληματίας θά ἔχῃ βιάσῃ, σκοτώσῃ, γενοκτονήσῃ μερικούς Ἕλληνες. Ἅπαξ καὶ δηλώσει πὼς ἐδέχθῃ τὴν ὁποιαδήποτε ῥατσιστικὴ  ἐπίθεσιν, τὰ ἐγκλήματα ἀγνοοῦνται, τοῦ πληρώνουμε τὰ δικαστικὰ ἔξοδα, ἑλληνοποιεῖται αὐτομάτως καὶ τελικῶς μᾶς κάθεται στὴν πλάτη κουνῶντας τὰ πόδια καὶ οὐρλιάζοντας ἔξαλλος ἀπὸ χαρά, διότι τέτοια παγκόσμια κορόιδα πουθενὰ στὸν κόσμο ἄλλα.