Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 4332/2015 περὶ ἰθαγενείας

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 43322015 περὶ ἰθαγενείας2

Οἱ Προσπάθειές μας κατὰ τοῦ Ἐθνοκτόνου Νόμου 4332/15-περὶ ἰθαγενοποιήσεως τῶν ἀλλοτρίων

Οἱ ἐνστάσεις μας, ὡς πρὸς τὸ νομικὸ μέρος, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μας – ἀντιπαραθέσεις μας ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικό, ἐπικεφαλαιωδῶς ἀναφέρονται, καὶ συνίστανται στὰ ἀκόλουθα:

[1] Κατ’ ἀρχὰς ἡ Ἰθαγένεια εἶναι βιολογικὴ ἰδιότης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ διὰ νόμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν σκοπιμότητες.

[2] Οἱ εἰσερχόμενοι δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν οὔτε οἰκονομικοὶ μετανάστες, καθότι ἡ χώρα μας διαβαίνει ὀξυτάτη οἰκονομικὴ κρίση, καὶ πρακτικὰ τελεῖ ὑπὸ πτώχευση.

[3] Παρὰ τὴν ἔμμεση ἀλλὰ σαφὴ ἀκύρωση τοῦ προηγουμένου σχετικοῦ νόμου  (Σ.τ.Ε Ὁλομέλεια 460/13), ἀλλὰ καὶ τὴν δημιουργία νομολογίας,  περὶ πολιτογραφήσεως  τῶν ἀλλοτρίων, (Ν.3838/2010) γνωστὸς καὶ ὡς Νόμος Ῥαγκούση συντασσόμενος  ἀπὸ τὸν κ. Ἀλιβιζᾶτο (νομικός, καθηγητὴς Δικαίου καὶ ἐξέχον μέλος τοῦ  ΕΛΛΙΑΜΕΠ),  οἱ Βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ ΠΟΤΑΜΙΟΥ  καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὡς συμφωνοῦντες εἰς αὐτόν, καὶ ἐν μέσῳ διαδικασίας δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἀποδοχή, ἤ ὄχι, τῶν ὅρων τῆς τρόικας, σὲ πλήρη εὐθυγράμμιση μὲ τὸ προδοτικὸ – ἀνθελληνικὸ πρόγραμμα Goudenhove-Kalergi, περὶ γενοκτονίας τῶν λαῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὑποβοήθηση τοῦ ΕΛΛΙΑΜΕΠ, ὑπερψήφισαν τὸν ἀντισυνταγματικὸ καὶ ἀπὸ ἡμᾶς προσβαλλόμενον αὐτὸν νόμο.

Ὁ νόμος αὐτὸς κατ’ οὐσίαν, καὶ παρὰ τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου δεδηλωμένα εἴς τὶς προτάσεις της (Νομικὴ Ὑπ. Ὑπ. Ἐσωτερικῶν),

Εἰσάγει γιὰ πρώτη φορὰ νέο δίκαιο ἰθαγενείας, τὸ δίκαιον τοῦ τόπου, σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸ ἤδη ὑπάρχον, τὸ τοῦ αἵματος, δημιουργώντας ἔτσι «νέο δίκαιο» καὶ

Παρερμηνεύοντας τὴν ἔννοια τῆς συνταγματικὴς ἐντολῆς «Περὶ τοῦ τί ἐστι Ἕλλην», ἀφήνοντας ἔτσι ἐντελῶς αὐθαίρετα νὰ ἐννοηθῇ, ὅτι ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνησις ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ νομοθετῇ πέραν αὐτοῦ τοῦ ὁρίου, ψήφισε τὸν ἐπίμαχο, ὥστε νὰ ἀποδίδῃ Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια μὲ τὸ «Δίκαιον τοῦ τόπου», ποὺ ἐδῶ εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ σχολεῖο, (μέση, ἀνωτέρα ἢ ἀνωτάτη ἐκπαίδευσις).

Ἀπὸ τὴν ὡς ἄνω ἀνάλυση προκύπτει ἀσφαλῶς, ὅτι ἡ χρονικὴ συγκυρία ποὺ «πέρασε» ὁ ἐπίμαχος αὐτὸς νόμος, ἦταν προσεκτικὰ ἐπιλεγμένος, ἀλλά, καὶ ἡ οὐσία τοῦ ἐπιμάχου αὐτοῦ νόμου εἶναι σὲ σύγκρουση πρὸς τὸ Σύνταγμα.

[4] Λίαν ὑπόπτως ἀλλὰ καὶ καταστροφικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας:

Δὲν θέτει ἄνω ὅριον εἰς τὸ πλῆθος τῶν προσώπων ποὺ θὰ ἐφαρμοσθῆ, ἄρα καθίσταται νομικὰ ἀόριστος καὶ ἐθνικὰ ἐπικίνδυνος. Συνιστᾶ κατ’ οὐσίαν γιὰ τὴν Πατρίδα μας ἕνα « Διαρκὲς Βιολογικὸ Μνημόνιον».

Ἄρα λοιπὸν «μὲ τὸν νόμο», ἐνᾦ ἦλθαν καὶ ἄλλοι, θὰ ἔλθουν καὶ ἄλλοι, ἀλλὰ καὶ θὰ ἔρχονται καὶ ἄλλοι, μέχρι πλήρους ἀφανισμοῦ μας, ἐντὸς τῆς Χώρας μας, ἀπὸ τοὺς «Νεο-ἰθαγενεῖς» «Ἕλληνες» ἀλλοτρίους!

Καὶ Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν μας τὴν ὑπογεννητικότητα, λόγῳ οἰκονομικῆς  καὶ ὄχι μόνον κρίσεως, ἡ ἀνωτέρω πρότασις (περὶ ἀφανισμοῦ μας) εἶναι βεβαία, καὶ τελεσίδικη.

Πιστεύουμε λοιπὸν ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπικίνδυνη «ἀοριστολογία», εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ «νομοθέτης» να μὴν συλλογίσθηκε τὶ θὰ συμβῆ ὅταν ἐφαρμοσθῇ «ὁ νόμος»  σὲ  βάθος χρόνου. Ἤδη εἶναι φανερὴ ἡ ἀπό-σύνθεσις – ἀλλοίωσις τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀπὸ τοὺς Ἀλλοτρίους.

Λαμβανομένης ὑπ’ ὄψιν τῆς πολυετοῦς προπαγάνδας, ποὺ ἐντέχνως διεχύθη ἐντὸς τῆς νεολαίας, ὅπου τὸ «ξεκλήρισμα» τοῦ λαοῦ μας δὲν γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ αὐτήν. Δὲν σημειώθηκαν οἱ ἀντιδράσεις ποὺ θὰ ἔπρεπε, ἀλλὰ καὶ κάποιες ποὺ ἔγιναν, ἀποπνίχθηκαν ἀπὸ τὰ «Δημοκρατικὰ ΜΜΕ». Ἄλλωστε (ἡ νεολαία μας) ἐπιφορτίσθηκε μὲ χίλια μύρια προβλήματα ἀπὸ τοὺς διαχειριστὲς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, τὰ ὁποῖα δυσκόλως μπορεῖ νὰ ἀντιληφθῇ καὶ νὰ διαχειρισθῇ.

[5] Ἀποδίδει δικαιώματα περιθάλψεως εἰς τοὺς ἀλλοτρίους εἰσερχομένους, οἱ ὁποῖοι κατ’ ἀρχάς, οὐδὲν προσέφεραν εἰς τὰ ταμεῖα, τὰ ὁποῖα δικαιώματα περιθάλψεως δὲν ἔχουν οἱ κατεστραμμένοι λόγῳ κρίσεως συμπατριῶτες μας ἐπαγγελματίες, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν καὶ δὲν ἀπολαμβάνουν.

Παρότι γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀπόρους ἔγιναν διορθωτικὲς κινήσεις, καὶ ἐδῶ ὁ προσβαλλόμενος (νόμος) εἶναι ἑτεροβαρὴς καὶ ἀντισυνταγματικός, καθότι διαμοιράζει τὸ ἀγαθὸ τῆς ἰατρικῆς περθάλψεως σὲ μὴ δικαιούχους καί, ἀπ’ ὅ,τι πρακτικὰ φαίνεται κατὰ προτίμηση στοὺς ἀλλοτρίους,  ἐξισώνοντας ἔτσι τὸν φυσικὸ δικαιοῦχο μὲ τὸν παρανόμως εἰσερχόμενο (σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς Δίκαιον!)

[6] Προσβολὴ τῆς δημοσίου ὑγιείας ἀπὸ τοὺς εἰσερχομένους «πάσχοντες» καὶ ἐπικαλούμαστε ὡς ἀπόδειξη τὴν ἔξαρση τῶν λοιμωδῶν νοσημάτων ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας, καθὼς καὶ τὴν ἐπανεμφάνιση  ξεχασμένων ἀσθενειῶν ὅπως ἡ φυματίωσις.

[7] Προσβολὴ τῆς δημοσίας τάξεως καὶ τῆς ἀσφαλείας τῶν συνόρων μας, ἀπὸ τοὺς «ἀκαταγράφτους» οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει πιθανότατα μέρος σὲ στρατιωτικὲς Ἐπιχειρήσεις, (ἀνατροπῆς κατὰ τῶν νομίμων κυβερνήσεων ὅπου τοὺς φιλοξενούσαν) καὶ δὲν δύνανται καθ’ οἱονδήποτε τρόπο νὰ θεωρηθοῦν πρόσφυγες, κατ’ ἐφαρμογὴν τῶν διεθνὼν συνθηκῶν. Πόσο μᾶλλον νὰ λάβουν καὶ ἰθαγένεια.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἐκτελεῖται «πρόγραμμα» ἀποσταθεροποιήσεως ἐδαφῶν, ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας, σὲ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ προγράμματος «BULGRAVIA», τὸ ὁποῖο ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα Γιάννη Ἀγγελῆ, μὲ τὴν ὑπόθεση τοῦ ΚΕΦΕ. Μέρος λοιπὸν αὐτοῦ φαίνεται νὰ ἀποτελῇ ὁ παρὼν νόμος.

Ἐπὶ αὐτοῦ ἐπιγραμματικῶς ἀναφέρουμε:

Μακροχρόνια προσπάθεια ἀποσπάσεως ἐδαφῶν ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας.

 • Ἀφελληνοποίησις τῆς Κρήτης – Δημιουργία τῆς «Κρητικῆς κοινοπολιτείας» – σημαία αὐτῆς.
 • Θάψιμο ἀρχαίων ἑβραϊκῶν περγαμηνῶν, ἀπὸ ἐντεταλμένους πράκτορες καὶ μετέπειτα «ἀνακάλυψή των» ἀπὸ τοὺς «ἀρχαιολόγους μας», στὰ Νότια τῆς Κρήτης, ὥστὲ νὰ δοθῇ ἐπιχειρηματολογία στοὺς ἐπιδόξους κυριάρχους γιὰ ἀποσταθεροποίηση τῆς Κρήτης.
 • Ἀποσταθεροποίησις τῶν Βορειο-Δυτικῶν Συνόρων μας μὲ τοὺς Τσάμηδες.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρῳ εἶναι γνωστὸ ὅτι μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. τεράστια ποσὰ διατίθενται γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση αὐτοῦ τοῦ Στόχου. Τὰ χρήματα ὅμως αὐτὰ δὲν εἶναι χρήματα τοῦ Σόρος, εἶναι τὰ χρήματα ποὺ ἀπεστέρησαν ἀπὸ ἐσέναν Ἑλληνικὲ Λαέ, μὲ τὰ μνημόνια καὶ τὶς κατασκευασμένες, ἀπὸ τοὺς ἰδίους, οἰκονομικὲς κρίσεις.

[8]  Ἡ ἐπανα-ταυτοποίησις τῶν ἀγνώστου ταυτότητος ἀλλοτρίων εἶναι κατ’ ἀρχὰς προϋπόθεσις «Ἰθαγενοποιήσεως», σύμφωνα μὲ τὸν προβαλλόμενον ἀπὸ ἐμᾶς νόμο.

Στὴν οὐσία ὅμως ἡ ἐπανα-ταυτοποίησις εἶναι πλαστο-προσωπία καὶ ἔρχεται δὲ σὲ σύγκρουση μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο, ὅπου ἡ χώρα καταγωγῆς των ἔχει τὸ δικαίωμα καὶ ἔχει ἤδη ἐκδόσει ταυτοποιητικὰ στοιχεῖα. Μὲ τὴν  ἐπανα-ταυτοποίηση ὅμως, πέραν τῶν ἄλλων, ἐπιτυγχάνεται καὶ πλήρης ποινικὴ ἀσυλία τῶν παρανόμως εἰσερχομένων, διότι, ὡς γνωστόν, οἱ εἰσερχόμενοι  καταστρέφουν τὰ συνοδευτικὰ ἔγγραφά  τους στὰ σύνορα, κατόπιν ἀσφαλῶς τῶν συμβουλῶν ποὺ ἔχουν ἤδη λάβει, ἀπὸ «κάποιους».

Ἡ ὡς ἄνω πρότασις ἀποτελεῖ βασικὸ νομικὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ προσβαλλομένου ἀπὸ ἐμᾶς  «νόμου» εἰς τὸ Σ.τ.Ε., διότι ἐκτὸς τῶν ἄλλων τίθενται σὲ κίνδυνο οἱ μεταξὺ τῶν κρατῶν, σχέσεις, ἀλλὰ κυρίως τίθεται σὲ κίνδυνο ἡ Ἐθνικὴ Ἀσφάλεια ἐντὸς τῆς Ἐπικρατείας.

 • Μήπως καταλαβαίνει κάποιος τί σημαίνει αὐτό Ἑλληνικέ Λαέ;
 • Μήπως θυμᾶστε πῶς ἀνετράπη ὁ Καντάφι στήν Λιβύη;
 • Μήπως θυμᾶστε τί ἔγινε μέ τήν «Ἀραβική ἄνοιξη»;
 • Μήπως μπορεῖ κάποιος νά προβλέψῃ τί θά συμβῆ μέ τούς ἀλλοτρίους σέ πιθανή μας διένεξη μέ τήν Τουρκία; (ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν εἶναι Μουσουλμάνοι) ἢ καί Ἀλβανία; Ἤ ἀκόμη καί Σκόπια;
 • Μήπως ἀντιλαμβάνεται κάποιος τί ῥόλο θά παίξουν τά τζαμιά, ποὺ ἤδη λειτουργοῦν, ἀλλά καί τό τέμενος, τὸ ὁποῖον ἀσμένως οἱ τελευταῖες κυβερνήσεις προσπαθοῦν νά δομήσουν, παρά τήν θέληση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;; 
  Μήπως;

[9] Ἡ ἀναδρομικὴ νομικὴ ἰσχὺς τῆς ἀποῤῥεούσης ἀπὸ αὐτὸν (τὸν ἀντισυνταγματικὸ νόμο) ἐγκυκλίου.

Ἔδωσαν ἀναδρομικὴ ἰσχὺ στὴν ἐγκύκλιο- γεγονὸς πρωτοφανὲς καὶ ἀντισυνταγματικό– ποὺ ἐξεδόθη μὲ βάση αὐτόν,  γιὰ νὰ καλύψουν τις ποινικὲς διώξεις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ποὺ συνέχιζαν καὶ πολιτογραφοῦσαν, μετὰ τὴν ἀκύρωση τοῦ Ν3838/10 (Ν. Ῥαγκούση περὶ πολιτογραφήσεως καὶ ἀποδόσεως πολιτικῶν δικαιωμάτων), μετὰ τὴν δημοσίευση τῆς ἀκυρώσεώς του  (ὁρᾶτε 460/13 τοῦ Σ.τ.Ε.).

Καταλαβαίνετε τί σημαίνει ἡ ὡς ἄνω πρότασις συν-Ἕλληνες;

Παρ΄ ὅλα αὐτά, ἕνεκα τῆς ὑποταγῆς τῶν (ἐπιόρκων) δημοσίων ὑπαλλήλων στὴν κυβερνητικὴ πολιτική, καθὼς καὶ ἄλλες Δ. πράξεις πολιτογραφήσεως «ἀλλογενῶν ἀλλοδαπῶν», δημοσιεύθησαν στὸ σχετικὸ Φ.Ε.Κ..

[10] Ἡ προπαγάνδα περὶ ὁμογενοποιήσεως τῶν ἀλλογενῶν

Οὐδέποτε γίνεται.
Ἱστορικὴ ἀπόδειξις: οἱ Γύφτοι  καὶ οἱ ἄλλες μειονότητες, ποὺ παρέμειναν ἀναλλοίωτες μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, διατηρώντας τὶς συνήθειές τους καὶ τὶς θρησκευτικές τους ἰδιότητες. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ Γύφτοι εἰσῆλθαν στὴν Ἑλλάδα ὡς Αἰγύπτιοι, τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰμπραῆμ, μὲ στόχο ἀκριβῶς, τὴν ἐθνολογικὴ διαφοροποίηση τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ, πρὸ κειμένου νὰ εἶναι εὔκολο-ἀνατρέψιμος καὶ καθυποτασσόμενος, σὲ περίπτωση ἐπαναστάσεως. Μήπως ἐκείνη ἡ ἐποχή θυμίζει τήν δική μας; Μήπως οἱ ἀλλότριοι ἀλλογενεῖς εἶναι χρήσιμο «ὑλικό» γιά τήν προστασία τῶν «ἐξουσιαστῶν μας»;
Μήπως;

[11] Ὁ ψευδο – ὅρος πολύ-πολιτισμικὴ κοινωνία.

Δὲν ὑπάρχει αὐτὸς ὁ ὅρος στὸ λεξικό.  Ἐφευρέθη πρὸς ἐξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων.

Πολυφυλετισμὸς ὑπάρχει  καὶ οὐδέποτε παράγει  πολιτισμὸ ἡ πολυφυλετικὴ κοινωνία.

[12] Τὸ πρωτοφανὲς τῆς ἐκδόσεως ἐγκυκλίου χωρὶς κανονιστικὴ διάταξη.

[13] Παραδοχὴ τοῦ Ἕλληνος Ὑπουργοῦ γιὰ τὸ κόστος τοῦ 1.8 δισεκατομμυρίου εὐρῶ

Πρὸς συντήρηση τῶν ἀλλοτρίων  ἀλλοδαπῶν ἀπὸ πόρους τοῦ Ἐλληνικοῦ Δημοσίου, μὲ ταὐτόχρονο ξεπούλημα τῆς Ἑλληνικῆς περιουσίας, κατ’ ἐντολὴν τῆς «τρόικα». Ῥώτησαν τόν Ἑλληνικὸ Λαό ἐάν θέλῃ νά συντηρήσῃ τούς μελλοντικούς, ἐν δυνάμει σφαγεῖς του, μέ τό ὑστέρημά του;

[14] Τί θά συμβῆ σέ πιθανή μελλοντική σύγκρουση μέ τήν Τουρκία, δεδομένου ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀλλοτρίων εἰσερχομένων εἶναι μουσουλμάνοι καί, πιθανότατα, νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ πράκτορες, ποὺ ἐμφανίζονται ὡς «θρησκευτικοὶ ἡγέτες».

[15] Καθύβρισις τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν Σόιμπλε γιὰ τὴν πολιτική της

Σὲ πρόσφατη δήλωσή του ὁ Σόιμπλε ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ Ἑλλάς, μὲ τὴν πολιτική της, θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης, ξεχνώντας βέβαια νὰ ἀναφέρῃ ὅτι ἡ ἀνωτέρω πολιτικὴ ἔγινε μὲ ἐκβιασμὸ τῆς θελήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ  ἐπικαλοῦμαι, ὡς ἀπόδειξη, τὶς ὀξύτατες ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων τῶν ἑλληνικῶν περιοχῶν, ὅπου σχηματίσθηκαν οἱ τόποι συγκεντρώσεως (hot spots), παρὰ τὴν πλήρη ἀπόπνιξη τῶν γεγονότων αὐτῶν ἀπὸ τὰ «δημοκρατικὰ ΜΜΕ».

Υ.Γ.   Ἐκ τῆς ὡς ἄνω ἀναλύσεως γίνεται προφανὲς τὸ γιατὶ χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος ἀλλότριος, ἀλλογενὴς καὶ εἰσερχόμενος, ἀντὶ τοῦ ψευδοῦς «πρόσφυγας», «οἰκονομικὸς μετανάστης» κ.ἄ., ποῦ χρησιμοποιοῦνται  σκοπίμως.

 Ἄλλωστε ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἀπολύτως νοηματικὴ καὶ ἀκριβοδίκαιη καὶ ἐδὼ: ὁ πρόσφυγας προσφεύγει, ὁ ἀλλότριος (ἀπ)ἀλλοτριώνει.
Συμπερασματικῶς λοιπὸν πρόκειται γιὰ ἀπαλλοτρίωση καὶ ὄχι περὶ (λαθρο) μεταναστεύεσως.

Ἐντίμως καὶ ἐπ΄ ἀκριβῶς:

Οἱ ἐπὶ τοῦ δικογράφου προσφεύγοντες  καὶ τοῦ ὡς ἄνω συντάσσοντες:

 1. Κωνσταντῖνος Τουρναβίτης Καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς – ἐπιχειρηματίας
 2. Γεώργιος Σολδᾶτος Μηχανικὸς
 3. Ἀντώνιος Θεοδωράκης Καθηγητὴς Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιῶς – Ἠλ/γος Μηχανικός.

Καί:

Λιάννα Καστρινάκη, Δικηγόρος

Ἀναφορές:

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Δανιὴλ Ἔσδρα. Γιατί ἕνας ἑβραῖος καθορίζει τήν μεταταστευτική πολιτική στήν Ἑλλάδα;;; 

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 43322015 περὶ ἰθαγενείας

Και να σου ξαφνικά ο εβραϊκής καταγωγής ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑεπικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως (εργάσθηκε και στα Σκόπια, στην αντίστοιχη θέση και ήλθε εδώ προφανώς για να μας «εκπολιτίσει»).
Ο άνθρωπος αυτός, αφού μας επισημαίνει ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη τους μετανάστες», μας καλεί από τις σελίδες εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας, να αναγνωρίσουμε τα οφέλη της μεταναστεύσεως. Μας λέει μάλιστα ότι «σε έναν πληθυσμό που γερνάει και εργατικά χέρια χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε την παραγωγή που πάσχει».

Ἀρβανίτης Νῖκος μὲ πληροφορίες ἀπὸ «Ἐλεύθερος Κόσμος»

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 304 times, 1 visits today)
Leave a Reply