Φωτιὲς στίς διεθνεῖς οἰκονομίες ὁδηγοῦν σέ σοβαρές κοινωνικές ἀνατροπές;

Καθ’ ὅν χρόνο τὸ timeline συγκλονίζεται ἀπὸ τὰ ἐργασιακά, τὰ κότερα καὶ τὸ ὕποπτο παρελθὸν τῶν πατεράδων τῶν σημερινῶν πολιτικῶν, οἱ διεθνεῖς ἀγορὲς ἔχουν πάρη φωτὰ ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴ ἀντιπαράθεση Τρὰμπ-Κίνας.

Δασμοὺς στὰ κινεζικὰ προϊόντα ὁ Τράμπ, δασμούς, ὡς ἀντίποινα, στὰ ἀμερικανικὰ προϊόντα οἱ Κινέζοι.
700 μονάδες κάτω ὁ Dow Jones καὶ τὸ μέλλον ἄγνωστο.
Συνέχεια

Ἁπλῆ ἀριθμητικὴ

Έχουμε 4.769.000 εργαζόμενους (20% νόμιμοι ξένοι), σε σύνολο πληθυσμού 10.750.000 χωρίς τους παρανόμους μετανάστες – ενώ από αυτούς οι 900.000 είναι άνεργοι. Επίσης 2.600.000 συνταξιούχους και 566.000 τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου. Επομένως οι 3.869.000 εργαζόμενοι πρέπει να συντηρήσουν τους 2.600.000 συνταξιούχους (επειδή τα χρήματα των ταμείων τους έχουν κάνει φτερά), τους 566.000 δημοσίους υπαλλήλους, τους 900.000 ανέργους και το υπόλοιπο 2.815.000 του πληθυσμού (τις οικογένειες), με μισθούς πείνας. Άρα συνολικά 6.881.000, γεγονός που σημαίνει πως σε κάθε εργαζόμενο αντιστοιχούν 1,78 μη εργαζόμενοι, συν όσοι δεν είναι καταγεγραμμένοι νόμιμα στην χώρα – οπότε ο λογαριασμός δεν βγαίνει.

Συνέχεια

Γιατὶ ἔρχονται Τοῦρκοι τουρίστες στὴν Ἑλλάδα

Τζουμχουριέτ: Γιατὶ πᾶμε στὴν Ἑλλάδα

Γιατὶ ἔρχονται Τοῦρκοι τουρίστες στὴν Ἑλλάδα

Μὲ μεγάλη μου ἰκανοποίηση εἶδα πὼς δὲν εἶμαι ἡ μόνη ποὺ πιστεύω πὼς τὰ ἄλλοτε μεγαλύτερα τουριστικὰ θέρετρα τῆς Τουρκίας ὅπως τὸ Ἀλατσατὶ καὶ τὸ Μπόντρουμ, ἔχουν καταστεῖ κὶτς καὶ πανάκριβα. Συνέχεια

Ἡ ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας τό 1947 (ἀναδημοσίευσις)

Ἡ ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας τό 1947Δεῖτε τό διαφωτιστικότατο βίντεο.

Σάν νά μή πέρασε μιά μέρα. Συνέχεια

Ἡ ἐπίλυσις τοῦ προβλήματος τῶν κοκκίνων στεγαστικῶν δανείων δὲν εἶναι δύσκολη.

Ἡ ἐπίλυσις τοῦ προβλήματος τῶν κοκκίνων στεγαστικῶν δανείων δὲν εἶναι δύσκολη.Αν μελετήσουμε ένα μεγάλο δείγμα αστικών στεγαστικών δανείων με καθυστέρηση από 30 ημέρες έως 450 ημέρες θα βρούμε:

  • Mέση  αξία δανείου: 60.000 ευρώ.
    Ποσοστό καθυστερημένων δόσεων ως προς το οφειλόμενο κεφάλαιο: 1,15%.

Τα παραπάνω δεδομένα θα απέχουν κάπως από τα πραγματικά, ανάλογα με την τράπεζα και το δείγμα των δανείων, που θα χρησιμοποιηθούν.
Αυτό όμως δεν έχει μεγάλη σημασία στην ανάλυση μας. Συνέχεια

Ὁπαδοί τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ.

Ὁπαδοί τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ.Ἀκραιφνεῖς ὀπαδοὶ τῆς Θεωρίας τοῦ J. Schumpeter περὶ «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἀναδεικνύονται οἱ Σόϊμπλε καὶ Μέρκελ. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουν οἱ ἐπιχειρήσεις ἢ κράτη στον ἀνταγωνισμὸ χρησιμοποιούνται ὡς ἐργαλεῖα «ἀντικοινωνικὰ καὶ ἀντεργατικὰ μαθηματικά» καὶ ἄλλες «μεταρρυθμίσεις».

*****

Μὲ μοχλὸ μιὰ μακρο-οἰκονομικὴ στρεβλὴ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς θεωρίας, ὀραματίζονται οἱ παραπάνω Γερμανοὶ ἀξιωματοῦχοι καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Τραπεζίτες καὶ ἄλλα ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα, μίαν ἡγεμονικὴ θέση τῆς Γερμανίας στὸ Εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι.
Παράλληλα μὲ τὰ «ἐργαλεῖα» τῆς Schumpeterian «δημιουργικῆς καταστροφῆς» ἐφαρμόζουν, μὲ μοχλὸ χειραγωγουμένους Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμούς, αὐστηρὴ λιτότητα, παγιδεύοντας, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια τὴν Εὐρώπη, στ]π σπιρὰλ τῆς ὑφέσεω: διαρκὴς πτώσις ὅλων τῶν δεικτών, ἐξ αἰτίας τῶν διαρκῶς μειουμένων εἰσοδημάτων καὶ ἄρα τῆς μειωμένης ζητήσεως, ποὺ τελικὰ ὁδηγεῖ στὴν μειώση τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὴν καθόζηση τῆς ἀναπτύξεως. Μόνοι δεῖκτες σὲ ἀνοδικὴ πορεία, εἶναι ἐκεῖνοι τοῦ δημοσίου χρέους καὶ τῆς φτωχοποιήσεως.

Ἐξάλλου ἡ συγκέντρωσις παραγωγικῶν βιομηχανιῶν στὸν Βορρᾶ τῆς Εὐρώπης συμπίπτει μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς παραγωγικῆς βάσεως χωρῶν τοῦ Νότου, μὲ ἀδοκίμους τρόπους, ὅπως ἡ διασπορὰ τῆς διαφθορᾶς καὶ τὸ μαῦρο χρῆμα.

Καὶ ὅλα αὐτὰ ὅταν μὲ πλήρη μυστικότητα ἐπεξεργάζονται τὴν Διατλαντικὴ Ἐμπορικὴ Συνεργασία (TAFTA) μὲ τὴν Ἀμερική, ἡ ὁποία ἐν τέλει θὰ εὐνοήση τὴν βόρεια βιομηχανικὴ Εὐρώπη, ἡ ὁποία θὰ ἐξαγάγη αὐτοκίνητα καὶ μηχανήματα, ἐνῶ θὰ βυθίση τὶς ἀγροτικὲς οἰκονομίες τῶν χωρῶν τοῦ εὐρωπαϊκοὺ νότου μὲ τὴν ἀθρόα εἰσαγωγὴ ἀμερικανικῶν ἀγροτικῶν προϊόντων.

Ἐν κατακλείδει, ἡ Γερμανία καὶ οἱ βόρειοι γείτονές της, καταστρέφουν οἰκονομίες γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ ἴδιες. Τὸ ὅραμα τῆς Εὐρώπης τῶν λαῶν μεταλλάσσεται σὲ ὅραμα μιᾶς Γερμανικῆς Εὐρώπης

Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ παρομοιάσῃ ἐτοῦτο τὸ σκηνικὸ ὡς μία ἀκόμη προσπάθεια τῆς Γερμανίας να ἐκδικηθῇ τὴν ἧττα τοῦ Χίτλερ, μὲ πρῶτο θῦμα τὴν χώρα που ξεκίνησε ἡ τότε ἀντιστάσις, τὴν Ἑλλάδα.

Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι καὶ στην παροῦσα χρονικὴ συγκυρία, πάλι ἡ χώρα μας καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ πρώτη στὴν νέα Γερμανικὴ ἐπεκτατικὴ πολιτική, ἀφοῦ πρῶτα καταπολεμήσει τὰ μικρόβια τῆς πολιτικῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ μαύρου χρήματος, ἀλλὰ καὶ ἐπαναφέροντας στὴν ἐπιφάνεια τὸ μυστικὸ ὄπλο τῶν Ἑλλήνων: τὸ φιλότιμο!
Ἰωάννης Δέμος