Φωτιὲς στίς διεθνεῖς οἰκονομίες ὁδηγοῦν σέ σοβαρές κοινωνικές ἀνατροπές;

Καθ’ ὅν χρόνο τὸ timeline συγκλονίζεται ἀπὸ τὰ ἐργασιακά, τὰ κότερα καὶ τὸ ὕποπτο παρελθὸν τῶν πατεράδων τῶν σημερινῶν πολιτικῶν, οἱ διεθνεῖς ἀγορὲς ἔχουν πάρη φωτὰ ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴ ἀντιπαράθεση Τρὰμπ-Κίνας.

Δασμοὺς στὰ κινεζικὰ προϊόντα ὁ Τράμπ, δασμούς, ὡς ἀντίποινα, στὰ ἀμερικανικὰ προϊόντα οἱ Κινέζοι.
700 μονάδες κάτω ὁ Dow Jones καὶ τὸ μέλλον ἄγνωστο.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν τονίζουν ἀρκετὰ οἱ ἀναλυτὲς εἶναι τὸ τί σημαίνει «κινεζικὰ» καὶ «ἀμερικανικὰ» προϊόντα. Διότι ἕνα πολὺ μεγάλο μέρος τῶν κινεζικῶν ἐξαγωγῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ προϊόντα ποὺ παράγουν στὴν Κίνα ἀμερικανικὲς πολυεθνικές, οἱ ὁποῖες ἐπίσης θίγονται ἀπὸ τοὺς δασμούς.

Ὁμοίως, ἀπὸ τοὺς δασμοὺς ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Κίνα θὰ ὑποφέρουν πχ. οἱ ἐξαγωγὲς ἀμερικανικῶν αὐτοκινήτων, στὴν κορυφὴ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Mercedes καὶ ἡ BMW, (δηλαδὴ γερμανικὰ αὐτοκίνητα πολυτελείας ποὺ κατασκευάζονται στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἐξάγονται ὡς «ἀμερικανικὰ» στὴν Κίνα).

Οὐδέποτε ἄλλοτε στὴν ἱστορία, οἱ οἰκονομίες τῶν χωρῶν ἤσαν τόσο συνδεδεμένες καὶ ἀλληλοεξαρτώμενες. Γὶ αὐτὸ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ προβλέψῃ ποῦ θὰ ὁδηγήση αὐτὴ ἡ ἀντιπαράθεσις.

Κίσσας Χρῆστος

ΥΓ. Γνώμη μου εἶναι ὅτι τελικὰ θὰ τὰ καταφέρουν νὰ φτιάξουν μία παγκόσμιο ὕφεση, μὲ πολιτικὸ ἀντίκτυπο τὴν ἄνοδο τῶν ἄκρων. Μία χαρὰ δηλαδή.

 

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply