Γερμανικὴ «βόμβα» ἀπειλεῖ τὴν διεθνῆ οἰκονομία

Ἐνῶ ἡ Εὐρώπη ἔχει γίνη ἤδη μία «γερμανικὴ» ἤπειρος, σὲ ἕνα νέο εἶδος «τετάρτου ῥάιχ», ποὺ ἐπετεύχθη μὲ οἰκονομικὰ ὄπλα αὐτὴ τὴν φορά,  ἡ Ἑλλὰς ἔχει μετατραπῆ σὲ μία πλήρη γερμανικὴ ἀποικία, ὅπου οἱ ντόπιοι κυβερνῶντες δὲν μποροῦν νὰ κάνουν τὸ παραμικρὸ χωρὶς τὴν ἔγκρισή τους.

Μόνο ποὺ ὑπάρχει ἕνα τεράστιο θέμα, ποὺ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθῆ καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο τὰ ἐγχώρια ΜΜΕ δὲν λὲν πολλά. Πρόκειται γιὰ τὴν ὑπέρ-βόμβα ποὺ εἶναι ἕτοιμη νὰ σκάσῃ καὶ νὰ παρασύρῃ τὴν εὐρωπαϊκή, ἴσως ἀκόμη καὶ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, σὲ μίαν κατάῤῥευση.

Πρόκειται γιὰ τὴν μεγαλυτέρα γερμανικὴ τράπεζα, τὴν Deutsche Bank, τῆς ὁποίας ἡ μετοχὴ ἔχει καταῤῥεύση καὶ οὐδεὶ τὴν θέλει καὶ ἡ ὁποία τράπεζα πλέον ἀντιμετωπίζει περισσότερα ἀπὸ 6.000 δικαστικὲς διώξεις γιὰ διαφθορὰ καὶ ἀπάτες!
Αὐτὴν τὴν τράπεζα ἡ ἰδία ἡ γερμανικὴ ἀστυνομία τὴν χαρακτηρίζει σὰν «ἐγληματικη συμμορία» (!!!) καὶ εἶναι ἐκτεθειμένη σὲ παράγωγα ποὺ ὑπερβαίνουν τὰ πενήντα (50!) τρισεκατομμύρια εὐρῶς!!!

Θεωρεῖται μάλιστα ἀπὸ πολλοὺ πὼς ἡ ἐν λόγῳ τράπεζα εἶναι ἡ πλέον ἐπικίνδυνη τράπεζα τοῦ πλανήτου, φέρνοντας στὴν μνήμη ὅλων τὴν κατάῤῥεση τῆς Lehman Brothers στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ
ἐπηκολούθησε.

Ἐὰν λοιπὸν καὶ ὅταν ξεσπάσῃ μία ἀνάλογος κρίσις στὴν Εὐρώπη ἐξ αἰτίας καὶ πάλι τῶν Γερμανῶν, θὰ προκαλέση, κυριολεκτικῶς, ἕναν ὄλεθρο.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply