Κοιτίς τοῦ ἀνθρώπου ἡ Ἀφρική;

1 Ὀκτωβρίου 1977.

Ἀκόμη ἕνα προϊστορικὸ εὕρημα τῆς Μακεδονικῆς γῆς, καθιστᾶ ἀμφισβητήσιμη τὴν θεωρία ὅτι ὁ πρόγονος τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἔχει ὡς κοιτίδα τὴν Ἀφρική.

Κοιτίς τοῦ ἀνθρώπου ἡ Ἀφρική;1

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1977 (χωρὶς ἐπιβεβαιωμένη τὴν ἡμέρα), ὁ κ. Ἰσαὰκ Πασαλίδης, στὴν θέση τοῦ Περδίκκα Πτολεμαΐδος (Πεντάβρυσο), ἀνεκάλυψε τὴν πλήρη σκελετὸ ἑνὸς προϊστορικοῦ πρωτελέφαντος, τοῦ ὁποίου ἡ χρονολόγησις ποὺ διενήργησε ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα τοῦ δρ. Ἄρη Πουλιανοῦ, ἀνέτρεψε τὴν μέχρι τότε θεωρία ὅτι τὰ ἀρχαιότερα ἐργαλεῖα ποὺ εὑρέθησαν μέχρι σήμερα στὴν Γῆ, εἶναι ἀφρικανικὰ καὶ ἄρα ἡ κοιτίδα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Ἀφρική.
Συνέχεια

24.000 ἐτῶν λείψανο ἀγοριοῦ ἀνατρέπει ὅλες τὶς κρατοῦσες ἱστορικὲς ἀπόψεις.

Mία πολὺ σημαντικὴ ἀνακάλυψη, ποὺ ἐξέπληξε τοὺς ἐρευνητές: λείψανα νεαροῦ ἀγοριοῦ ἀπὸ τὴν Σιβηρία, χρονολογούμενα πρὶν 24.000 ἔτη, ἀναλύθηκαν γενετικά. Κατ’ ἀρχὴν τὸ γενετικὸ ὑλικὸ του ἦταν κυρίως ἀπ’ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ὑποδηλώνοντας πολὺ μεγαλύτερη ἐξάπλωση τῶν εὐρωπαϊκῶν φύλων στὴν Εὐρασία ἀπ’ ὅτι πιστευόταν.
Δεύτερον: ὑπῆρχε πολὺ μεγαλύτερη γενετικὴ σχέση μὲ τοὺς Ἰνδιάνους τῆς Ἀμερικῆς, κλονίζοντας τὴν ἄποψη Συνέχεια

Τί εἶναι πάλι ἐτοῦτος ὁ σκελετός μικρογραφία;

Ἔχω διαβάσῃ τὰ τελευταῖα χρόνια τὰ ἀπίστευτα…
Τὶ ἐξωγήϊνοι, τὶ ἐνδογήϊνοι, τὶ θεοί, τὶ δαίμονες, τὶ ἄριοι καὶ τὶ ἄρειοι…
Γενικῶς ὁ κάθε ἕνας ποὺ γράφει αὐτὰ ποὺ γράφει καὶ πετριὰ ἔχει καὶ φροντίζουν νὰ τοῦ τὴν καλλιτεροῦν τὰ διάφορα κέντρα, πρὸ κειμένου νὰ τὸν κρατοῦν στὴν κοσμάρα του καὶ νὰ πιστεύῃ πὼς θὰ τοῦ ἔλθῃ εἶτε ἡ φώτησις, εἶτε ἡ σωτηρία, ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ…
Καλὴ τακτική… δὲν λέω. Πάντως κουραστικὸ κατήντησε τὸ νὰ ἀσχολούμεθα διαρκῶς μὲ τόσες πολλὲς θεωρίες. Συνέχεια

Ἡ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων.

Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν μελέτη, τοῦ Νικολτσῆ Βασιλείου, ποὺ περιλαμβάνει ὅλες σχεδὸν τὶς ὑπάρχουσες πηγές, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀπέκρυψαν γιὰ τὴ καταγωγή μας.
Μία μελέτη ποὺ περιλαμβάνει τὴν πορεία, πάντα βάσει εὑρημάτων, τοῦ Ἕλληνος Ἀνθρώπου στὸν πλανήτη.
Σᾶς συνιστῶ λοιπὸν νὰ τὴν προστατεύσετε καὶ νὰ τὴν μελετήσετε μὲ μεγάλη φροντίδα. Συνέχεια

Μά ὑπῆρχε ζωή ἐμφρόνων ὄντων πρό 300 ἐκατομμυρίων ἐτῶν;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐγὼ πρόσφατη εἶμαι.
Μόλις πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν πάτησα τὸν πλανήτη….
Ἱστορία διαβάζω, διότι τὴν ἀγαπῶ, ἀλλὰ ἐκεῖ μέσα δὲν ἀναφέρεται κάτι τέτοιο.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, τόσα ψέμματα μοῦ ἔχουν πῇ.
Τόσες παραποιήσεις, ἀλλοιώσεις, διαγραφὲς ἔχουν κάνῃ.
Συνέχεια

Εἶναι οἱ Νεάντερνταλ πρόγονοί μας;

Ἔτσι ἰσχυρίζεται ἡ σύγχρονος ἐπιστημονικὴ κοινότης. Ἔτσι τέλος πάντων θέλουν νὰ πιστεύουν οἱ ἐρευνητές.
Ὅμως…
Αὐτὸ τὸ ὅμως, ποὺ τόσα χρόνια τριγυρίζει στὸ μυαλό μου, καὶ ἦταν αἰτία νὰ διαφωνήσω πολλὲς φορὲς μὲ κάποιους καθηγητές μου, εἶναι τὸ ὅ,τι τὰ εὑρήματα εἶναι διάσπαρτα, ἄσχετα χρονολογικῶς μεταξύ τους καὶ τυχαῖα. Δυστυχῶς, ἤ εὐτυχῶς, δὲν μποροῦν νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα, γιὰ τὸ πότε ἐνεφανίσθη ἤ ἐξηφανίσθη κάποιο εἶδος, διότι ἀφ΄ ἑνὸς ἔχουν «στριμώξει» τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου σὲ κάτι μικρὰ Συνέχεια