Φαινόμενον ἐκλείψεως Ἡλίου κι εὔλογα ἐρωτήματα

Ἕνα ἐνδιαφέρον θέμα γιὰ σκέψη καὶ συζήτηση. Μπορεῖτε νὰ συμμετέχετε ὅλοι.

Στὶς 21 Αὐγούστου 2017 ἐπίκειται ἔκλειψις ἡλίου. Θὰ εἶναι ὀρατὴ στὴν Βόρειο καὶ στὴν Νότιο Ἀμερική.

[Ὁλικὴ ἔκλειψις ὀρατὴ ἀπό: Βόρειο Εἰρηνικό, ΗΠΑ, Νότιο Ἀτλαντικό]. Συνέχεια

Οἱ πόλεις τῆς Σελήνης;

Ὁ νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος Πρόκλος ποὺ ἔζησε τὸν 6ο αἰ. μ.Χ. λέει τὰ ἑξῆς «περίεργα»:

[…αἰθερία γὰρ ἡ σελήνη· τοῦτο μὲν οὖν καὶ ὁ <θεολόγος> (Ὀρφ. ἀπ. 81) εἴρηκε σαφῶς· «μή

Συνέχεια

Ἔχει σχέσεις ἡ Σελήνη μέ τούς σεισμούς;

Τὸ παρακάτω ἀφορᾶ σὲ ἐπιστολή-ἐρώτημα ἀναγνώστου, πρὸς σεισμολόγο. (Σεισμοκαταγραφεύς μήπως;)
Τὸ ἐρώτημα εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὰ αἴτια τῶν σεισμῶν, κάτι ποὺ γενικῶς ἀδυνατοῦμε ὡς κοινοὶ θνητοὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε, ἐφ΄  ὅσον θεωροῦμε τοὺς σεισμοὺς τυχαῖα γεγονότα καὶ δίχως μεταξύ τους ἐξάρτησιν.
Ἀλλά εἶναι πράγματι ἔτσι; Κι ἐάν ναί, τότε τί εἴδους συμπτώσεις εἶναι αὐτές πού καταγράφονται καί δημοσιεύονται πλέον; Συνέχεια

Καλὴ ἐπένδυσις τὰ οἰκόπεδα, ἀλλά αὐτά ποιός θά πάῃ νά τά ἐκμεταλλευθῇ;

Ἀναφέρομαι σὲ οἰκόπεδα ποὺ πωλοῦνται κι ἀγοράζονται στὴν Σελήνη.
Μοῦ φαίνεται ἐξαιρετικὰ ἀστεῖο κάτι τέτοιο.
Ἀλήθεια, κάποιος Ἕλλην, ὅταν θά δηλώσῃ τά περιουσιακά του στοιχεῖα στήν ἐφορία, κι ἐφ΄ ὅσον κατέχῃ τέτοιο οἰκόπεδο, θά κληθῇ νά πληρώσῃ χαράτσι;
Χὰ χὰ χά…
Συνέχεια

Σελήνη ἤ …Χόλυγουντ;

Τὸ γιατὶ ἐμεῖς πιστεύουμε πὼς ἡ ΝΑΣΑ μᾶς ὀφείλει ἐξηγήσεις, γιὰ τὸ ἐάν, ἤ ὄχι, πάτησαν στὴν Σελήνη εἶναι δικό μας πρόβλημα. Ἡ ΝΑΣΑ, καθῶς ἐπίσης κι ὅ,τι ἤ ὅποιοι, τὴν ὁρίζουν καὶ τὴν χρηματοδοτοῦν, δὲν σχεδίασαν ταξείδια γιὰ νὰ μαθαίνουμε ἐμεῖς, ἀλλὰ γιὰ νὰ μαθαίνουν ἐκεῖνοι.

Συνέχεια